Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika městyse Drnholec
1945 - 1980

Text kroniky Drnholce,uložené v archívu v Mikulově, přepsal pro potřeby v Drnholeckého občasníku v letech 2005-2006 Jiří Janeček

Takoví jsme byli……
aneb
Čtení z místních kronik

Obecní kronika 1956

JZD
Rok 1956 byl prvním rokem druhé pětiletky. I v obci Drnholec zaznamenal uplynulý rok 1956 značný krok vpřed. Do JZD vstoupily před začátkem jarních prací dvě rodiny a na podzim přistoupilo dalších osm rodin.Tyto rodiny vnesly do společného hospodaření 86 ha půdy. K 31. prosinci 1956 obhospodařovalo JZD 394 ha zemědělské půdy. K témuž datu mělo JZD takový stav hospodářského zvířectva: 450 slepic, 270 prasat a 24 prasnic, 156 kusů hovězího dobytka a 59 krav.
Hospodaření JZD bylo v tomto roce úspěšné. Plánovaná výše pracovní jednotky: 18 Kč byla o jednu korunu překročena.Mimo peněz bylo na jednu pracovní jednotku rozděleno 1,33 kg pšenice, 0,5 kg ječmene, 0,8 kg žita, kilo brambor a 0,75 litru mléka.
V tomto roce byly zavedeny také doplňkové odměny v rostlinné výrobě při sklizni sena a obilí. Doplňková odměna za překročený plán výtěžku sena, byla proplácena v penězích, u obilí v naturáliích.
V živočišné výrobě pracovali dobří pracovníci, např. Anděla Olšanská, Marie Zajícová jako dojičky, František Petrů jako krmič a ošetřovatel dobytka. Zásluhou dobré práce kolektivu dojiček bylo dosaženo průměrné dojivosti 2000 litrů mléka na jednu ustájenou krávu. Plán státních dodávek byl překročen a dojičky braly doplňkové odměny za mléko nadojené nad plán. Družstevník František Petrů má velkou zásluhu na pozvednutí chovu selat v JZD. Dříve JZD selata nakupovalo, letos mělo koncem roku selat přebytek.
V roce 1956 byla dokončena novostavba kravína. Do této stáje byl zakoupen zdravý dobytek z horských oblastí V lednu 1956 získalo JZD odborníka – zahradníka a obnovilo pěstování zeleniny.. V zahradě JZD našly příležitostné zaměstnání i ženy z domácnosti, které dost pomáhaly.
Soukromí zemědělci
Vedle JZD hospodaří v Drnholci v roce 1956 ještě asi 52 zemědělců soukromě. poměr některých k ZD je skoro nepřátelský, někteří ochotně pomohli v lednu 1956 JZD vyvážet chlévskou mrvu. Způsob hospodaření některých rolníků je velmi zaostalý. Výnosy jejich hospodářství jsou podprůměrné, ale falešná „selská pýchas“ i zklamání některých jim brání, aby vstoupili do JZD. Své dodávkové úkoly plní někteří velmi liknavě, některé produkty na 40%, jiné na 60%. Ani daně správně neplatí, a tak MNV zařídil, aby část každé tržby byla strhnuta na úhradu daní. Pomocí tohoto opatření byly všechny daně za rok 1956 po dlouhé době zaplaceny včas.
Stav hospodářského zvířectva u soukromých zemědělců byl k 31. prosinci 1956asi takový: 60 ovcí, 1041 kusů vepřového dobytka a 73 prasnice, 388 kusů hovězího a 132 koní, z toho 8 hříbat. Zemědělci se hojně věnují chovu koní a téměř každý z nich má klisny a ročně aspoň jedno hříbě. . Chov koní v obci potvrzuje ten fakt, že v obci je státní stanice plemenných hřebců.

Státní statek
Hospodářství ČSSS v Drnholci plní své povinnosti vůči státu dobře. V období polních prací pracuje na statku 65 až 90 sezónních dělníků, kteří přicházejí ze Slovenska. Hospodářství – oddělení obhospodařuje celkem 1730 ha půdy. Zaměstnanci statku pečují o 540 ovcí, 396 prasat, 19 prasnic, 653 kusů hovězího dobytka, z toho je 283 krav, 61 koní a 5 hříbat. Od jara 1956 jsou předány svému účelu stavby farmy na Výsluní u silnice do Litobratřic. Do těchto stájí a chovných stanic nakupuje statek zvířata v horských oblastech. Ve všech stájích je od roku 1952 postupně zaváděno strojní dojení.
Na polích statku pracoval o žních zvláštní sběrací lis, který sbírasl slámu po kombajnech, volně troušenou po poli, lisoval ji do balíků a nechával za sebou. Dobrým pracovníkem na oddělení je kočí Vilém Šebesta, který plní vzorně všechny svěřené úkoly.
Zmínky zaslouží i závodní jídelna, ve které se stravuje v době polních prací až 120 lidí. pracovnice v kuchyni by si zasloužily lepší vybavení kuchyně.
Strojní traktorová stanice (STS)
Vydatným pomocníkem JZD, ČSSS i soukromých rolníků je středisko strojně traktorové stanice.Přestože objekty střediska jsou velmi ubohé, přesto traktoristé pracují velmi úspěšně.Traktoristé i ostatní zaměstnanci doufají, že výstavba jejich střediska nezůstane jen v plánu, ale skutečně se středisko se postaví. Zatím prováděné stavební úpravy se týkaly kanceláří a sociálního zařízení, umýváren, které však nejsou ještě na KONCI ROKU 1956 V PROVOZU. Ve středisku pracovalo sedm traktoristů, kovář a další pomocníci podle potřeby, hlavně o žních. Na středisku bylo pět kolových traktorů, dva pásové a různé závěsné nářadí. Z nových strojů, které středisko během roku 1956 obdrželo, stojí za zmínku mlátička MA-90, obraceče a shrnovače sena za traktory, a železné hrudosmyky. Je velkou škodou , že stroje, hlavně pluhy, vály, brány, ač ošetřené stojí na dvoře střediska na dešti.
Pracovní úkol na jeden traktor bylo zorání 700 ha půdy. Ve žních pokosily kombajny STS 140 ha obilovin. Traktoristé se samovazy pomáhali kosit obilí na severní Moravě, kde sklidili obilí ze 110 ha polí. Dobrými pracovníky střediska jsou traktoristé Ota Trpišovský a Jaroslav Mánek. Vedoucím střediska byl Josef Čápek.
V boji proti škůdcům pomáhá všem zemědělským závodům rostlino lékařské středisko. Zaměstnanci tohoto střediska provádějí ochranný postřik stromů a všech ostatních kultur proti živočišným škůdcům, dokonce prováděli postřik proti ohnici, kterou svým zásahem na ošetřených plochách zničili.
Hektarové výnosy některých plodin:

q/ha ječmen pšenice žito kukuřice cukrovka brambory
JZD 29 26 25 30 280 142
ČSSS 23 22 23,5 24 128 67
soukromí 19,5 18 19 29 250 150

Hektarové výnosy u soukromých zemědělců jsou vypočteny průměrem z odpovědí několika rolníků
V uplynulém roce pěstovalo oddělení ČSSS asi na deseti hektarech tabák a získalo 9,33q suchého tabáku z jednoho hektaru. Někteří soukromí rolníci pěstovali čekanku a dosáhli průměrných výsledků.
Tuhá zima, která se dostavila až v únoru, poškodila mnoho ovocných stromů i vinohradů. Jaro začalo hodně pozdě, ale rozvoj přírody byl velmi prudký, a tak bylo zpoždění dohnáno. Jarní práce byly včas zvládnuty a vše slibovalo bohatou úrodu. Začátkem žní napadla porosty řepy mšice maková, která natropila velké škody. Poprašování bylo téměř bez účinku, protože mšice seděla na spodní straně listu a nepřišla do styku s ochrannou látkou. Žně byly včas a beze ztrát zvládnuty. I sláma po kombajnech byla brzy uklizena, jen mlácení u soukromých zemědělců se protáhlo, protože bylo málo mlátiček. Dlouhý, teplý podzim přál podzimním pracím, které byly brzy zvládnuty. Všechny pozemky byly na podzim hluboko zorány.
V živočišné výrobě nutno zaznamenat zvýšení produkce vepřového masa, neboť i oddělení státního statku zavedlo chov prasat na nové farmě na Výsluní. Chovy hovězího dobytka v JZD i ve starých stájích státního statku jsou zamořeny nakažlivým zmetáním skotu (Bangovou nemocí). Tato nemoc je přenosná na lidi a onemocnělo jí několik zaměstnanců statku.
Včelaři
Tuhá zima, která uhodil v únoru, velmi postihla chovatele včel. V obvodu včelařského spolku v Drnholci uhynulo na devadesát včelstev. Pílí a snahou včelařů byly však ztráty během roku odstraněny. Ke konci roku 1956 sdružoval včelařský spolek v Drnholci 58 včelařů s 607 včelstvy. Uplynulý rok byl pro včelařství velmi příznivý. průměrná snůška medu byla necelých 7 kg od jednoho včelstva. Ojediněle bylo získáno až dvacet kilogramů od jednoho včelstva.
Myslivci
V roce 1956 postihla volně žijící zvířenu další choroba. V prostoru katastru k Litobratřicím řádil mezi bažanty mor drůbeže.. tato choroba zničila na mnoha místech obce celé chovy slepic. Lidová myslivecká společnost za předsednictví Rudolfa Janouška měla 24 členů a uspořádala sedm honů, při kterých bylo odstřeleno přes 600 zajíců, 500 bažantů a 27 kusů srnčí zvěře. i v tomto roce darovala LMS 1000 Kč na opravu sokolovny.
Myslivecký kroužek při ČSSS byl neméně úspěšný Jeho předsedou byl Antonín Ondráček. kroužek měl osm členů a uspořádal jen dva hony a zastřelil 560 zajíců. protože právě v jejich honitbě řádil mezi bažanty drůbeží mor, bylo zastřeleno jen 46 bažantů.
Řemesla a průmysl
Naše obec je obcí zemědělskou, a proto uvádím stať o řemeslech a průmyslu na druhém místě. Ve zdejší obci není průmyslový podnik. Část občanů je zaměstnána v kovodělném družstvu DRUKOV v Novosedlech. V době cukrovarnické kampaně dojížděli někteří občané do cukrovaru v Hrušovanech.
Spojení obce s okolím
Obec je spojena autobusem s okresním městem (Mikulov). Autobus jede ze Znojma přes Drnholec, Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice do Mikulova. Celkem jede oběma pětkrát denně. Byl oby prospěšné, kdyby Drnholec byl spojen autobusem s Hrušovany nad Jevišovkou. Počet majitelů motocyklů se oproti roku 1955 značně zvýšil. Osobní auto zn. SPARTAK vlastní občan Rudolf Janoušek.
Pošta, radio, televize
Poštovní úřad má pět zaměstnanců. Výkon úřadu stoupl proti roku 1954 o 100%. Telefonní ústředna obstarává spojení 32 místních účastníků. U poštovního úřadu Drnholec je registrováno 455 radiokoncesí. Televizní přístroj vlastní ředitel osmiletky Oldřich Bureš, který se přistěhoval z Prahy. Do konce roku 1956 však nebyl televizor instalován

Obchod
Dne 1. listopadu 1953 vzniklo Spotřební a výrobní družstvo JEDNOTA se sídlem v Drnholci. Družstvo obhospodařovalo prodejny potravin a provozovny společného stravování (hostince) v obcích Jevišovka, Novosedly, Nový Přerov,Dobré Pole, Pasohlávky a Drnholec. Cílem družstva bylo zlepšit prodej zboží na vesnicích a napomáhat socializaci vesnice. Družstvo za dobu svého trvání rozšířilo prodejní síť o dvě speciální prodejny potravin a kovoprodejnu. V Drnholci byla v létě zřízena u autobusové zastávky prodejna občerstvení. V ostatních obcích byly zřízeny tři hostince a jedna prodejna smíšeného zboží. Byly provedeny generální opravy prodejen textilu, papíru a dvou prodejen potravin. Zároveň byly zlepšeny skladovací prostory.
V roce 1955 plánovalo družstvo výstavbu moderní restaurace a hotelu s prostorným sálem na náměstí vedle prodejny obuvi , a proto zakoupilo tento volný pozemek. Výstavba však byla odložena a je v plánu výstavby do roku 1960. ( Výstavba nákupního střediska, který zde nyní stojí místo zamýšlené restaurace s prostorným sálem,, se uskutečnila se zpožděním pouhých třiceti let.)
Do investiční výstavby a na vybavení prodejen ve všech sdružených obcích vynaložilo družstvo v letech1954-55 celkem 1200000 Kč. V létě 1955 vinou zaměstnankyně družstva vyhořela prodejna papíru, kde shořely zásoby sešitů, připravených k začátku školního roku a ostatní zásoby v hodnotě 110000 Kč. V celém obvodě družstva bylo včetně ústředí zaměstnáno 40 zaměstnanců. Družstvo hospodařilo dobře.. Žádný rok nemělo ztrát, ale naopak vykazovalo zisky, a tak mohlo svým členům vyplácet 80 Kč ročních divident. Podmínkou bylo, že člen měl zaplacený podíl ve výši 40 Kč.
Od založení vedli družstvo volení funkcionáři: předseda Rudolf Janoušek, místopředseda Václav Petřivalský, účetní František Gregorovič a další členové předsednictva. Na základě usnesení Ústřední rady odborových družstev a po schválení členskou schůzí bylo družstvo dnem 1. listopadu sloučeno do okresního lidového spotřebního družstva v Mikulově.
V roce 1956 byly dvakrát sníženy ceny potravin a průmyslového zboží.
Místní národní výbor
V MNV,,, zvoleném ve volbách v roce 1954 nastaly změny. V červenci 1955 zemřel tajemník MNV Jindřich Vaďura. Ke konci roku se vzdal svého mandátu člen MNV Jaroslav Souček a byl voliči svého volebního obvodu podle předpisu odvolán. Na uvolněné místo člena MNV byl za něj zvolen ke konci ledna 1956 občan František Drápal, který převzal funkci tajemníka MNV. Místo zemřelého J. Vaďury nebyl zvolen nikdo, protože soudruh Vaďura byl zvolen vojenskou posádkou a ta se v listopadu 1955 odstěhovala. Počet členů MNV byl tedy snížen na šestnáct. František Drápal se v listopadu 1956 své funkce vzdal a odstěhoval se z obce. Jeho funkci zastával do konce roku Stanislav Seďa, předseda MNV. Národní výbor i jednotliví jeho členové svolávali besedy s voliči, které se však odbývaly za malé účasti voličů.
KSČ
Z politických stran pracuje v obci jen KSČ. V lednu 1956 byl zvolen předsedou vesnické organizace Stanislav Franta. Soudruh Franta je velmi obětavý funkcionář a pracovník, ale často zůstal na práci sám a tuto jen s obtížemi zvládl.
ROH
Závodní výbory Revolučního odborového hnutí při ČSSS a LDS Jednota organizovaly mimo několik tanečních zábav také zájezdy na II. výstavu čs. strojírenství, Brněnský okruh a jiné. Závodní výbor při ČSSS poskytl mužskému pěveckému sboru svoji klubovnu ke zkouškám. ZV ROH při OSŠ (osmiletá střední škola) zorganizoval dva zájezdy do brněnského divadla.

ČSM
Československý svaz mládeže si upravil a vyzdobil svoji klubovnu. Chlapci a děvčata pracovali při úpravě hřiště v ulici Na rozvalinách. ČSM organizoval několik tanečních zábav. Za zmínku stojí Martinské hody, kde vystupovalo třicet chlapců a děvčat ve slováckých krojích. Svazáci nutně potřebují staršího a zkušenějšího vedoucího, který by jim pomohl při plánování jejich činnosti.
SČSP
Svaz československo-sovětského přátelství zorganizoval zajímavou přednášku ředitele ČSSS (státního statku) z Hrušovan nad Jevišovkou o jeho cestě do Sovětského svazu. Spolu s ostatními organizacemi zorganizovali členové SČSP oslavy VŘSR.
Výbor žen
Výbor žen při MNV se staral o provoz dětských jeslí, kde pomohly členky výboru při jarním úklidu a při likvidaci starých dluhů za ošetřování dětí.
Požárníci
Požárníci velmi obětavě pozorovali hladinu Dyje, když na jaře hrozial velká voda. Čtrnáct dní ve dne v noci byli v pohotovosti, aby pomohli občanům v nouzi. Odcházející ledy ucpaly řečiště, voda začala rychle stoupat a ohrozila silniční most. Hlídka požárního sboru vyhlásila poplach a požárníci pracovali při odstraňování ledových ker z řečiště, voda začala rychle stoupat a ohrozila silniční most. Hlídka požárního sboru vyhlásila poplach a členové požárního sboru pracovali při odstraňování ledových ker z řečiště, aby voda měla volný průchod. Toto trvalo celý den. Po skončení práce na řece u Drnholce, odebral se celý požární sbor na pomoc k obcím Pasohlávky a Mušov. Odtud se členové vrátili pozdě v noci.
V době velkých mrazů v únoru 1956 byl požární sbor volán na státní statek, kde byla požárem ohrožena čerpací stanice. Zásah požárníků byl velmi rychlý a úspěšný i přes silný mráz (-26 C), který panoval. V dubnu byli požárníci volání k ohni Hořela stodola rolníka na Dyjské ulici. K požáru se dostavily také požární sbory z Novosedel a z Mikulova. Drnholečtí byli brzy na místě požáru, ale pro poruchu stroje byli ze zásahu vyřazeni. Ve spolupráci s požárníky z Novosedel byl požár uhašen, Mikulovští již do boje s ohněm nezasáhli.
I.máj
Oslavy 1. máje pořádané všemi složkami NF byly letos vlivem deštivého počasí až odpoledne. Oslavy se konaly v sále sokolovny.. Mimo slavnostní projev a vystoupení žáků vystoupil také místní mužský pěvecký sbor.
Pálavské vinobraní
Pálavské vinobraní, celookresní slavnost, pořádal v tomto roce okresní výbor SČSP. Z obce odjely na slavnost tři plné autobusy občanů. Na slavnosti vystupovaly soubory lidové umělecké tvořivosti i soubory profesionální.Naši občané záporně hodnotili cestu z Mikulova domů, protože byla špatná organizace odvozu účastníků.
Stavební ruch
V roce 1956 pokračovala výstavba nové farmy státního statku na Výsluní. Zde bylo také předáno k obývání šest moderních bytových jednotek. TSO Sokol začal s úpravou hřiště Na rozvalinách. Někteří občané prováděli menší opravy svých domků.V tomto roce byl důkladně opraven jeden domek na Dyjské ulici a opraven byl i dům č. 23 na náměstí, který přebrala lesní správa. Koncem roku byla zahájena generální oprava domku u hřbitova..Domek bude opraven a budou v něm zřízeny dvě bytové jednotky. Silniční správa provedla opravu dřevěného mostu přes odpad vody od mlýna. Družstvo Jednota mělo zřídit v obci druhý hostinec s vývařovnou. Doufejme, že se tak stane v roce 1957.
Hmotná úroveň obyvatelstva
Nouze o byty se nezmírnila ani tím, že byla uvolněna budova zámku a přilehlé budovy. Příjmy občanů se zlepšují, ve valné většině rodin jsou oba manželé zaměstnáni. v obci přebývají motocykly i auta.Občané vybavují své domácnosti novým zařízením, doplňují svá soukromá i záhumenková hospodářství. Jen ve zdejší průmyslové prodejně Jednoty bylo za rok 1956 prodáno 21 elektrických praček, dva elektrické sporáky, devět elektrických pečících trub, 12 rozhlasových přijímačů. Počet elektrických spotřebičů zakoupených mimo naši obec je jistě o hodně větší. Nelze zjistit za kolik korun bylo nakoupeno nábytku, textilu, šatstva a potravin. Snížení cen k 1. dubnu a k 3. prosinci uspořilo občanům další peníze a zase pozvedlo jejich životní úroveň.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel obce ke konci roku 1956 byl 1846. Během roku 1956 se narodilo 60 dětí., během roku v obci zemřeli tři občané.Dne 4. února zemřel Karel Půlpytel, učitel na odpočinku a bývalý kronikář obce
Během roku 1956 bylo v obci uzavřeno 11 sňatků.
Školství a kultura
Na zdejší osmiletce působilo v uplynulém roce 15 učitelů. na škole bylo celkem 400 žáků rozdělených do 14 tříd. Na škole se nedostával jedna učitelská síla. Mimo učitele ve službě byli na škole ještě vedeni: jeden učitel na základní vojenské službě, dvě učitelky na mateřské dovolené, jeden učitel dlouhodobě nemocný a jede a na na neplacené dovolené.
Osvětová beseda
Osvětová beseda spravuje budovu místní sokolovny a usměrňuje kulturní činnost v obci. V Drnholci loni hostovalo Vesnické divadlo a několik ochotnických souborů z různých obcí okresu. Místní ochotníci nesehráli ani jedno divadelní představení.
Červený kříž (ČSČK)
Členové ČSČK zorganizovali v lednu 1956 kurz první pomoci.
Mužský pěvecký sbor
Dobrým krokem bylo založení mužského pěveckého sboru v únoru 1956. Místnosti , otop a světlo poskytl závodní výbor ROH na státním statku. V souboru zpívají dělníci, rolníci, učitelé i zaměstnanci statku. pěvecký sbor se pilně scházel a cvičil. Poprvé sbor vystoupil při oslavě MDŽ. Vrcholem činnosti sboru bylo vystoupení na celookresní konferenci učitelů v Mikulově 228. března 1956. Zde bylo dosaženo velkého úspěchu a uznání. Sbor také vystoupil na oslavách 1. máje a při několika slavnostních schůzích. Počátkem léto činnost sboru ochabla a již se ho nepodařilo dát v průběhu roku 19566 dohromady. Počet členů se pohyboval kolem dvaceti. Celkem sbor uspořádal devět vystoupení.
Sokol
O tělesnou výchovu a sport pečoval Sokol. Zjara se začalo s pracemi na novém hřišti. Práce strojem stála téměř 5000 Kč, ale nakonec se na hřišti přestalo pracovat pro nepochopení občanů.
Neslavně skončilo podzimní kolo kopané, když při zápasu byl ostře napaden rozhodčí. Okresní výbor pro tělesnou výchovu a sport rozhodl uzavřít hřiště v Drnholci na jeden měsíc a Sokol Drnholec zaplatí 100 Kč pokuty a uhradí škodu způsobenou rozhodčímu.
Náboženský život
Vyučování náboženství je soustředěno na poslední vyučovací hodiny. Místní farář P. Metoděj Kuběna získává děti tím, že jim otiskuje do poznámek různá razítka. P. Kuběna je velmi dovedným organizátorem, zorganizoval několik zájezdů, mezi jiným i dvoudenní zájezd do Čech.
Lidový kroj
Část žen chodí v tradičních slováckých krojích. U mužů už tomu tak není.
Přehled počasí
Teplý leden by l vystřídán studeným únorem. Mrazy dosáhly až –30 C. Dyje zamrzla až 60 cm silným ledem. Koncem února mrazy polevily a nastala obleva. Sníh rychle zmizel a pole osychala. Jaro bylo studené. Koncem června se dostavily deště, které se protáhly i do července a ovlivňovaly počátek žní. Krásné počasí vydrželo přes celé září a část měsíce října. první mrazy se dostavily až v prosinci. Těsně před Vánocemi napadl slabý sněhový poprašek, který se udržel přes Nový rok.
Různé zajímavosti
Dne 12. března bylo rozbito sklo u výlohy v prodejně s textilem. Škoda způsobená zlodějem nebyla však veliká.
V prosinci 1956 rozbila jedna žákyně výlohu u potravinového obchodu na Brněnské ulici a odcizila cukrovinky za 80 Kč. Bylo a zůstalo podezření, že byla navedena z domova
Dne 28. dubna havarovalo na silnici k Mikulovu nákladní auto. Při přejíždění mostku vyhýbalo protijedoucímu autu, dostalo smyk, přerazilo zábradlí a převrátilo se koly vzhůru. Posádce, ani autu se nic nestalo. Vápenec, určený do cukrovaru v Hrušovanech, leží u pilíře mostku už celý rok.

1956 – prvý rok druhé pětiletky skončil. Občanům pracujícím na společném díle se vede lépe. Další rodiny se přesvědčují o výhodách společného hospodaření, o tom, že v jednotě je síla. jen dále stejným krokem a výsledky naší práce nás všechny příjemně překvapí.


Obecní kronika 1957

Rok 1957 znamenal značný obrat v životě naší obce. Byla ukončena socializace vesnice. Dosavadní soukromí zemědělci zvolili práci v kolektivu, vstoupili do JZD nebo na státní statek.
Do JZD vstoupilo 21 zemědělských rodin. Koncem roku byla provedena arondace, scelování půdy. Současně byla stanovena hranice mezi pozemky JZD a státního statku. Členové JZD, zaměstnanci státního statku a ostatní zájemci obdrželi záhumenky až do výše 0,5 ha.
JZD
na výroční členské schůzi JZD, konané v únoru 1957, bylo zvoleno nové představenstvo s Františkem Petrů jako předsedou v čele. Vedoucím rostlinné výroby byl Josef Otáhal, vedoucím živočišné výroby byl Antonín Kuchyňka. Do JZD byl získán odborný účetní Zdeněk Beran z Brna. Hodnota PJ (pracovní jednotky) v penězích byla naplánována na 18 Kč. Zálohově bylo vypláceno 9 Kč. Vlivem špatné organizace práce, překročení plánu spotřeby PJ, byla PJ ke konci roku jen 15,18 Kč, na výroční schůzi v březnu 1958 dobírali družstevníci na jednu PJ jen 6,18 Kč.
ČSSS
Větší část soukromých zemědělců přestoupila na státní statek. Výměrou asi 2200 ha rovná se zdejší oddělení ČSSS celému statku ve Velkých Pavlovicích. Na státním statku byla postupně zaváděna mechanizace do prací v rostlinné i v živočišné výrobě. Oddělení splnilo všechny předepsané úkoly se ctí. Řada pracovníků zdejšího oddělení byla na statkové konferenci v Hrušovanech odměněna.
Výrobní farma na Výsluní se novostavbami stále rozšiřuje. Mimo hospodářské objekty tam bylo postaveno deset bytových jednotek a ubytovna pro sezónní dělníky.
Vedoucím oddělení byl i v tomto Klement Špaček, jeho zástupcem byl Bedřich Hoňka, který se do Drnholce přistěhoval.
STS
Práci na polích usnadňovali pracovníci STS. Orbu, podmítku, sklizeň obilí, sázení brambor i odvoz chlévské mrvy usnadňovali zaměstnanci STS hlavně družstevníkům. V boji proti škůdcům polních kultur byli velmi vítáni pracovníci rostlino lékařského střediska STS v Hrušovanech, středisko Drnholec. Za svoji prácí byli vyhodnoceni jako nejlepší v obvodu STS Hrušovany a získali odměnu 1000 Kč.
Včelaři
Rok 1957 byl pro včelaření velmi nepříznivý. Mnoho včelařů muselo svá včelstva v plném létě krmit, aby nezhynula. Dne 21. července byla v Drnholci ustavena nová zájmová včelařská organizace – Československý svaz včelařů. Předsedou byl zvolen přítel Josef procházka, vedoucí polesí, a jednatelem učitel Bohumil Ott. Organizace měla ke konci roku 1957 šedesát členů s 553 včelstvy. Chovatelem včel je i JZD Drnholec (54 včelstev) a JZD Novosedly (10 včelstev) . Výkupní cena medu byla 22,50 Kč za 1 kg. Výkupní ceny ostatních produktů jsou stejné jako v roce 1956.

Myslivci
Lidová myslivecká společnost ztratila socializací vesnice honitbu. Honitbu na pozemcích státního statku užívá myslivecký kroužek při ZV ROH na státním statku. LMS užívala honitbu na pozemcích JZD a soukromých zemědělců. Koncem roku probíhalo jednání o užívání části honitby státního statku. Předsedou LMS byl Stanislav Rusňák , člen JZD. tato společnost uspořádala sedm honů Byl proveden odchyt živých koroptví, bylo jich odchyceno 173. Svou činností obohatila LMS stůl pracujících, pomohla získat valuty a poskytla svým členům hodnotnou zábavu. Členové LMS se pečlivě starají o zvěř ve svém revíru a jsou za to bohatě odměněni
Průmysl a řemesla
V červenci 1957 byly založeny Komunální služby městyse Drnholec. První provozovnou byla radioopravna u Františka Tesaříka. Do konce roku přibyl František Hadaš, sklenář. V plánu je zřízení provozovny stolařské, krejčovské, zámečnické a hodinářské. Plánuje se zřízení kadeřnictví, povoznictví a malířství.
Ke konci roku jsou v obci ještě tyto soukromé živnosti: Kovářství pana Františka Ondry na Wolkerově ulici, zámečnictví pana Františka Škeříka na náměstí a autodoprava pana Františka Ondry na Lidické ulici.
Obchod a zásobování obyvatelstva
O zásobování obyvatel obce potravinami pečovaly dvě potravinářské prodejny Jednoty. V průběhu roku 1957 byla v domě pana Emila Kaňkovského zřízeno občerstvení – buffet . Plánované pohostinství na Brněnské ulici nebylo uvedeno do provozu
Vedoucí prodejny potravin na Vrchlického ulici byla M. Ondrová, na náměstí M. Procházková, vedoucí občerstvení L. Kaňkovská.Ostatní prodejny a jejich vedoucí : řeznictví (ved. Pavel Vašíček), prodejna průmyslového zboží (ved. Jiřina Závodská), papírnictví ( ved. Kristýna Hrubá), prodejna obuvi (ved. Jiřina Kozumplíková), textil (ved. J. Janoušková)
Doprava
Autobus ČSAD umožňuje spojení obce s okresním městem Mikulovem a Znojmem. Plánované spojení autobusem ČSAD do Hrušovan nebylo uskutečněno.. V obci stoupá počet majitelů automobilů (MUDr. Korecký), motocyklů i motokol zn. Pionýr. Stále více se projevuje potřeba prodeje benzinu v obci.
Spoje
Poštovní úřad má celkem šest zaměstnanců. V roce 1957 se na poště prováděla oprava ústředního topení a přípravné práce pro zavedení automatického telefonního zařízení. Na ústřednu je zapojeno 36 telefonních účastníků. Je zapsáno asi 460 radiokoncesí a ke konci roku asi deset televizorů.první televizní poslech v Drnholci byl u učitele Miroslava Plasse dne 13. února 1957.
Volby do národních výborů
Dne 19. května 1957 proběhly volby do NV. V naší obci proběhly v radostné a slavnostní náladě. mezi prvními voliči byl zdejší pan farář Metoděj Kuběna a dentista Josef Valenta.. hromadně se dostavili k volbám voliči z náměstí, zaměstnanci státního statku, členové JZD Sto procent odevzdaných hlasů bylo pro kandidáty Národní fronty. Voleb se nezúčastnila jen jedna starší paní. Do MNV bylo zvoleno 22 mužů a jedna žena. Z toho je 7 zaměstnanců statku, čtyři členové JZD a 12 ostatních.
Zvoleni byli: František Šebek – stolař, Václav Vavřina – sedlář, Stanislav Seďa – člen JZD, Karel Novák – technický úředník, Kristýna hrubá – vedoucí prodejny, Hynek Dubš – zaměstnanec státního statku, Cyril Huťka – soukromý rolník, Josef Kratochvíl – soukromý rolník, Stanislav Brychta – poštmistr, Blahoslav Procházka – zaměstnanec MNV, Alois Pospíchal – vedoucí střediska STS, Josef Zůbek – zaměstnanec státního statku, Stanislav Rusňák – člen JZD, František Vašíček – zaměstnanec státního statku, Josef Jurčík – soukromý rolník, Miloš Divácký – dělník, Josef Otáhal - člen JZD, Miroslav Pochylý – dělník, Ljuben Nikolov – zaměstnanec státního statku, Karel Vorel – učitel a zástupce ředitele OSŠ, Josef Procházka – vedoucí polesí, Viktor Šedivý- zaměstnanec státního statku, Jan Horák – soukromý rolník.
Předsedou MNV byl zvolen Stanislav Seďa…. byly ustanoveny tyto komise: zemědělská, finanční, komise pro místní hospodářství, kulturně školská a zdravotní.
Do KNV byl zvolen zaměstnanec ČSSS v Hrušovanech Rudolf Kafka a do ONV byli zvoleni obvodní lékař MUDr. Stanislav Korecký a podporučík František Švajda, okrskový zmocněnec VB.
Ze života společenských organizací
Závodní výbor ROH ČSSS pořádal pro zaměstnance různé turisticko zábavné zájezdy.: na Velkou cenu ČSR, na III. výstavu československého strojírenství.
ZV ROH OSŠ (škola) pořádal pro občany zájezdy do brněnských divadel. Dne 17. února 1957 zájezd na operu Dvě vdovy a současně Večer tříkrálový, dne 20. října opereta Paganini, 15. prosince činohra Jiříkovo vidění. Těchto tří zájezdů se zúčastnilo 175 občanů. , zájezdy do divadel se těší velké oblibě občanů.
ČSM (Československý svaz mládeže) málo veřejně vystupoval. Pavel Srnka nastoupil v listopadu základní vojenskou službu. Novým předsedou byl zvolen učitel OSŠ Milan Jordán. Začal pevně organizovat schůze i zábavu a organizaci a mnoho „členů“ přestalo schůze navštěvovat.
SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) s předsedou Christo Vutovem nebyl také nijak zvlášť aktivní. Ve spolupráci s Výborem žen uspořádal sbírku na Prapor přátelství, který odesílaly okresní složky do SSSR u příležitosti 40. výročí VŘSR. Ve spolupráci se školou byly provedeny důstojné oslavy 40. výročí VŘSR. V předvečer svátku byl lampiónový průvod a položení věnce u pomníku Rudé armády. Ve slavnostním programu byl zařazen rozhovor s Jaroslavem Malíkem z Dolní ulice o jeho návštěvě v SSSR.
Význačným pomocníkem MNV je Výbor žen, který byl dne 30. června reorganizován. Do nového VŽ byly zvoleny nové ženy: Božena Matalová, Hana Lopraisová, Marie Kulová, Františka Hájková, Františka Procházková, Julie Garayová, Anna Cigánková, Marie Ondráčková, Františka Hudecová, Marie Tlusťáková, Aurelie Hanáková, Vlasta Špačková, Marie Lekešová, Marie Ledecká, Žofie Fanová, Jiřina Kozumplíková, Jarmila Pospíchalová, , Bedřiška Garciová, Františka Procházková, Ludmila Kaňkovská, Marie Procházková, Věra Škrdlová, Jiřina Chmelinová, Marie Ovečková .
Předsedkyní byla zvolena Vlasta Špačková. VŽ pomohl v dětských jeslích dát do pořádku prádlo. Ve spolupráci s SČSP uspořádal sbírku na Prapor přátelství, která vynesla přes 600 Kč. Na závěr roku uspořádal VŽ velmi zdařilou silvestrovskou zábavu. Značný čistý zisk věnoval VŽ dětským jeslím a mateřské škole. Při oslavě MDŽ bylo několik žen odměněno věcnými cenami.
Na výroční členské schůzi KSČ byl v lednu zvolen nový výbor v čele s obětavým Stanislavem Frantou. Celý výbor vesnické organizace KSČ a někteří další členové, hlavně členové MNV, mají velkou zásluhu na socializaci vesnice. Tato věc, hlavní úkol i nového MNV, vzala funkcionářům mnoho volného času i klidného spánku.
Požárníci nemuseli v uplynulém roce zasahovat u požáru. Začátkem listopadu večer přece volala siréna požárníky k akci. V jednom domě na Lidické ulici se chytily od svíčky staré hadry. bylo to však včas zpozorováno a uhašeno. Požárníci přijeli na místo velmi brzy, ale zasahovat již nemuseli. Za tuto pohotovost patří nejen našim požárníkům srdečný dík. Při zdejším požárním sboru byla ustavena četa, devítka mladých, kteří si velmi dobře vedou.
Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) prováděl hlavně předvojenskou výchovu budoucích vojáků. Členové mysliveckého sdružení, kteří jsou též členy Svazarmu, prováděli výcvik ve střelbě z malorážky.
ČČK (Československý Červený kříž) pořádal a pomáhal organizovat různé zdravotnické přednášky.
V březnu bylo splněno přání učitelů OSŠ i členů SRPŠ. Byly pohromadě dostatečné prostředky, aby mohl být zakoupen přenosný zvukový projektor na 16 mm film. Na tento přístroj darovali požárníci 1200 Kč a tím se velmi zasloužili o koupi přístroje. Promítáním filmů na schůzích SRPŠ i na jiných, byla přitažlivost těchto schůzí zvýšena. Osmiletá střední škola měla 15 tříd. Třetí třídy se z nedostatku učeben střídaly v jedné učebně. V učitelském kolektivu bylo devět žen a deset mužů.
Žáci OSŠ sehráli v roce 1957 tři divadelní hry pro mládež. K MDŽ nacvičil učitel Bohumil Ott divadelní hru Popelka., ke Dni dětí připravila učitelka Marie Mikulková pohádku Šípková Růženka a v prosinci hru Pohádka o sněhu. Na všech těchto představeních byla jen střední návštěva.
Mužský pěvecký sbor se začal scházet v lednu a vystoupil při oslavách Dne žen, na učitelském odpoledni 28. března v Mikulově, kde zazpíval s úspěchem Smetanův sbor Věno. Sbor vystoupil při oslavách Prvního máje a 9. května zpíval při odhalení pomníku Rudé armády v Milovicích.
Dobrovolná sportovní organizace Sokol organizovala hlavně oddíl kopané. Úspěšně se rozběhlo cvičení žactva, které bylo přerušeno prázdninami a nebylo obnoveno. Pravidelně se scházely ke cvičení ženy, které svým vystoupením zpestřily i oslavy Dne žen. Oddíl kopané si vedl velmi dobře a pilně upravoval hřiště u Dyje. Špatnou střechou nad tělocvičnou zatékalo a voda velmi narušila strop tělocvičny. O opravu tělocvičny se usilovalo již několik roků. Teprve ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku bylo spojenými silami Osvětové besedy a MNV dosaženo toho, že byla střecha opravena.
Dne 16. června 1957 byla v obci náboženská oslava 200. výročí posvěcení farního kostela. Jí předcházela oprava schodů před kostelem, oprava spodní části sousoší na náměstí a některé menší úpravy v kostele. Při této příležitosti uspořádal Sokol taneční zábavu. Na této zábavě byl velmi vážně zraněn jeden zdejší občan, který musel být odvezen do nemocnice.
Výstavba obce
Dům u hřbitova nebyl hotov ještě ani posledního prosince, ač podle plánu měl být předán k obývání už v létě. Státní statek začal v létě s opravou domu č. 9 na Hrušovanské ulici, kde bude šest dvou a třípokojových bytů s koupelnami a s ostatním příslušenstvím moderního bytu. Oprava nebyla v prosinci ještě hotova.
V říjnu se začalo s bouráním zadního traktu u radnice. Původně měla být stavba v roce 1957 hotova, ale nebyla, protože se s akcí začalo až v prosinci.
Koncem prosince 1957 se začalo s opravou střechy na sokolovně, nad tělocvičnou. Práce , která si vyžádala asi 12000 Kč nákladů, byla dokončena v prvních dnech ledna 1958. Oprava topení je rovněž naplánována, ale chybí některé součástky.
U bodovy střední školy se začala stavět jímka. Její výkop byl zahájen 10. října. Jáma o rozměrech 4 x 4 m, hluboká též čtyři metry byla vykopána do konce října října svépomocí. Značnou částtéto práce provedli učitelé OSŠ. Vyzdění bylo provedeno v listopadu, vlastní napojení bude na jaře 1958. Celkový náklad činil asi 14000 Kč.
Občané z ulic Hornická a Hrušovanská postavili na Hrušovanské ulici svépomocí šachtu pro vodovodní hydrant. Už v prosinci tekla dobrá pitná voda, kterou Drnholec velmi potřebuje. Tím se v obci značně zlepšila situace v zásobování vodou.
Zdraví občanů
V září 1957 byl o započato s očkováním dětí proti dětské obrně. Následující měsíc zaplavila obec silná vlna chřipky. Počet nemocných byl značný. v důsledku této epidemie byla škola na týden uzavřena. Díky obětavosti místního lékaře MUDr. Koreckého, nedošlo k vážnějším poruchám na zdraví
Za rok 1957 se narodilo 58 dětí, z toho v nemocnici ve Valticích padesát. Svědčí to o péči našeho státu o matky a malé děti. V obci zemřelo šest osob, z toho jedna žena. Jeden muž se oběsil. V matrice sňatků je zaznamenáno jedenáct sňatků zdejších občanů.
Životní úroveň
Hmotná úroveň obyvatelstva velmi stoupá. V mnoha rodinách je několik dospělých osob zaměstnáno. Vedle mnoha drobných i větších oprav domků nakoupili občané ve zdejší prodejně průmyslového zboží asi 50 elektrických praček, 5 elektrických sporáků, 20 elektrických pečících troub, 30 radiopřijímačů a šest televizorů. Nábytku bylo prodáno za 120000 Kč.
Státní spořitelna úřaduje jen dopoledne. Vklady občanů dosáhly částky téměř dva miliony korun. Úměrně stoupl i počet střádalů. Na výherní vkladní knížky získali občané několik větších výher. Na losy státní loterie vyhrála v prosinci jedna paní 5000 Kč. Mnoho občanů sází ve sportce, během roku nebylo dosaženo větších výher.
Počasí
Rok 1957 začínal nevlídným sychravým počasím, které střídaly menší mrazíky. Kolem dvacátého ledna napadlo asi 5 centimetrů sněhu., který během týdne roztál. Kolísavá teplota, noční mrazíky, denní teplota nad nulou trvá i v únoru a v březnu. Duben začíná deštěm. třetího dubna se vyjasnilo a bylo několik dnů pěkné jarní počasí s teplotami až 20 C. Postupně se ochladilo, první máj byl oblačný, chladný. Teprve v polovině května se oteplilo. Toto nepříznivé počasí způsobilo, že květy stromů buď pomrzly, neb o odkvetly neopylené. Peckovité ovoce )třešně, meruňky, švestky) se neurodily. Jablka a hrušky téměř žádné.
V červnu je teplé letní počasí. Letní bouře 21 a 22. června, které natropily v Brně a v některých místech našeho okresu mnoho škod, v Drnholci škodu nezpůsobily. Denní teplota, naměřená dne 7. července, je ve stínu 37 C. Kolem desátého července začalo pršet a déšť hrozil poškodit úrodu. Srpen a září jsou deštivé, úroda se velmi těžce sklízí. Deštivé počasí brání zrání hroznů První mrazík se dostavil 2. října. V říjnu jsou ranní mrazíky a přes den pěkné podzimní počasí. Listopad je velmi nevlídný, sychravý, mlhavý. Počasí stvořené pro nachlazení je i v prosinci. Do konce roku nenapadl vůbec sníh.
Zvláštní přírodní úkazy: 28. ledna bylo vidět blýskání a slyšet hřmění. 29. březan byla jarní bouře. 13. května večer bylo pozorováno zatmění Měsíce. 4. října byla vypuštěna první sovětská družice (Sputnik) naší Země. Byla prý viděna pracovníky státního statku, kteří šli brzy ráno do stájí. O měsíc později (3. listopadu) vypustili v SSSR druhou umělou družici.
Významné události v obci
Oslavy 1. máje v Drnholci probíhaly za poměrně velké účasti občanů. Vkusně upravená tribuna byla postavena před domem Cyrila Kocába. Oslav v Drnholci se zúčastnili občané z Jevišovky, Novosedel a Nového Přerova. Hlavním řečníkem byl okresní školní inspektor Zdeněk Eibel. V kulturním pořadu se střídali žáci a žákyně z Jevišovky a z Drnholce. také mužský pěvecký sbor zazpíval ně+kolik písní.
Dne 14. listopadu se shromáždilo značné množství občanů v národní škole, aby uctilo památku zemřelého prezidenta Antonína Zápotockého. U vkusně upraveného katafalku se střídali v čestné stráži pionýři , svazáci, členové MNV, požárníci a ostatní občané.
K symbolickému katafalku byly položeny věnce MNV, KSČ, JZD a státního statku. Ze shromáždění byly odeslány soustrastné telegramy ÚV KSČ a naší vládě. V den pohřbu, 18. listopadu byl organizován společný poslech smutečních obřadů.
Průběh volby nového prezidenta byl vysílán o den později místním rozhlasem

Přehlížíme-li vykonanou práci za rok 1957, můžeme být hrdi. Celá naše země pokročila dále k socialismu. není hladu, není bídy. Pracující si vydělají dost peněz, aby si mohli koupit to, co se jim líbí. Radia, pračky, televizory, nábytek, motocykly, dokonce i auta se stěhují do domů a garáží našich občanů
Žije se lépe, žije se radostněji…. tak , jak to řekl náš nezapometulelný soudruh prezident Antonín Zápotocký, se kterým jsme se těžce loučili v tom sychravém listopadu. „Dělník je smrtelný, práce je živa…“ říká básník. A proto hlavy vzhůru a s chutí do nové radostné práce pro blaho nás všech.

Bohumil Ott, kronikář

Obecní kronika 1958

JZD
V socialistické obci Drnholec hospodařilo JZD na 592 ha zemědělské půdy.. Z této výměry bylo 432 ha půdy orné JZD konalo 5. března 1958 svoji výroční schůzi. Nově zvolené představenstvo zvolilo předsedou Josefa Hájka, který dosud jezdil s autem. V družstvu se vystřídali i účetní. Zdeněk beran odešel z družstva a na jeho místo nastoupila Zdeňka Hubáčková, rovněž z Brna. Vedoucím rostlinné výroby byl zvolen Josef Otáhal, živočišnou výrobu spravoval Pavel Polášek.
Hodnota pracovní jednotky byla plánována na 18 Kč a byla plně dodržena. Naturální dávky na jednu PJ (pracovní jednotku) byly v hodnotě 6,62 Kč a byly sestaveny takto : 0,4 kg žita, 0,71 kg pšenice, 0,5 kg kukuřice a 0,5 litru mléka. na každé dítě dostali družstevníci 300 Kč (měsíčně, ročně ???) a čtvrt litru mléka denně.
Dokončením socializace vesnice vznikla JZD starost o nové stájové prostory. Družstvo adaptovalo za významné pomoci vojáků z patronátního útvaru stájov é prostory ze stodol na Dyjské ulici, kde s i zřídilo i samovýkrmnu vepřů. Rovněž pilně se pracovalo na svépomocné výstavbě nového kravína, který byl ke konci roku téměř hotov.
Do práce v rostlinné výrobě se zapojilo hodně žen z domácností. práce na obdělání okopanin byla takto docela dobře zajištěna. Výnosy cukrové řepy dosáhly u jednotlivců až přes 400q z jednoho hektaru, průměrný výnos z hektaru bylo 370 metrických centů.
JZD prodalo státu: 540 q pšenice, 191 q žita, 1700 q sladovnického ječmene, 73 q čekanky, 138 vagónů cukrové řepy, 5 vagónů brambor, 100q řepky olejné , 6 vagónů kukuřice, 157000 litrů mléka, 351 q hovězího masa, 371 q vepřového masa, 45600 kusů vajec a 639 kg včelího medu.
JZD mělo tento stav hospodářského zvířectva: 274 kusů krav, z toho bylo 115 dojnic, 57 prasnic, 180 vepřů na výkrm, 83 kusů chovných kachen a 70 včelstev.
Chov slepic byl postižen chorobou, a proto byl likvidován
JZD má 127 členů, průměrný věk družstevníků je 45 let. V roce 1958 odpracovali členové družstva celkem 47358 PJ. Peněžní hodnota všech PJ za rokj 1958 činila852435 Kč.
JZD patřičně dotovalo savé fondy a svým členům zaplatilo z kulturního fondu časopis Pálava. Na týdenní zájezd svých členů do Prahy pppřispělo družstvo rověž z tohoto fondu.
Členové družstva byli na návštěvě ve slovenské družební obci Brodské, v patronátním vojenském útvaru.Členové družstva se aktivně účastnili všech kulturních zájezdů. Rádi jezdili na divadelní představení do Mikulova. Zúčastnili se se i zájezdu na představení cirkusu Dunaj v Hrušovanech i zájezdu na krajskou slavnost SČSP v Brně-Líšni spojeného se zájezdem na Pernštejn.
Knihovna JZD je dosti rozsáhlá, ale velmi málo využívaná. V příštích letech počítá JZD s vybudováním vlastního kulturního střediska
Státní statek
Po dokončené socializaci vesnice jsou téměř dvě třetiny občanů zaměstnány na zdejším oddělení ČSSS. Vedoucím oddělení je Klement Špaček, který má široký štáb spolupracovníků.
Setí obilovin zvládli zaměstnanci státního statku velmi brzy a kvalitně. K zajištění okopávek si obstaralo vedení statku dostatek sezónních dělníků, kteří byli ubytováni v nových ubytovnách na Výsluní. Žně byly na státním statku zahájeny 15. července.
Farma na Výsluní se stále rozšiřuje o další stájové prostory. V roce 1958 byly postaveny velké silážní jámy – věže. Ve stavbě jsou garáže a administrativní budova. Státní statek opravil a v červnu předal do užívání byty v domě číslo 9 na Hrušovanské ulici. Z dřívějších devíti bytů bylo upraveno jen šest, ale ty jsou prostornější a mají koupelny.
Nejlepší pracovníci:
JZD
Bartoloměj Schabatka z rostlinné výroby
Marie Cibulková z živočišné výroby
Státní statek
Christo Vutov z rostlinné výroby
Ludmila Kuníková z živočišné výroby
Ladislav Ryzí z pomocných provozů
Oddělení ČSSS v Drnholci obhospodařovalo 2186 ha zemědělské půdy, z toho bylo 1968 ha půdy orné.
Stav hospodářského zvířectva: 1150 kusů hovězího dobytka, z toho 400 dojnic, 54 koní, 330 ovcí, 380 vepřů na výkrm a 66 prasnic. Státu bylo prodáno: 689 q hovězího masa, 780 q vepřového masa, 658 686 litrů mléka, 19 q ovčí vlny, 4453 q pšenice, 2570 q sladovnického ječmene, 1358 q brambor, 35960 q cukrové řepy, 2654 q žita, 493 q řepky olejné. Průměrný výnos cukrové řepy z jednoho hektaru bylo 392 q. Státní statek si provádí orbu vlastními traktory, má 7 traktorů kolových a 3 pásové.
Dílenský výbor organizoval pro zaměstnance odborné školení a různé rekreační zájezdy. Zvláštní pozornosti se těšil zájezd na dostihy do státního hřebčince v Tlumačově. Někteří zaměstnanci nebo členové jejich rodin se zúčastnili zájezdů, které pořádala Osvětová beseda ve spolupráci se střední školou do brněnských divadel.
STS
Vedoucím střediska rostlino lékařské služby STS byl v roce 1958 ustanoven Josef Konečný z Novosedel. Na středisku výrobním byl vedoucím Josef Žárský, rovněž z Novosedel. Obě střediska mají k dispozici 15 kolových a tři pásové traktory. Na obou střediscích bylo zaměstnáno 18 traktoristů, jeden hlídač a sedm kancelářských sil (vedoucí, hospodáři, agronomové aj.) Úkoly obou středisek byly velké, ale bylly splněny na 110 %. Za dobrou práci v STS byl mimo jiné odměněn traktorista Otto Trpišovský.
Myslivost a rybářství
Při oddělení ČSSS byl organizován myslivecký kroužek, který pořádasl hony na lovnou zvěř na pozemcích statku. Celkem byly uspořádány tři hony. Při JZD vznikl rovněž myslivecký kroužek, který lovil na pozemcích JZD a uspořádal čtyři hony. Byly chytány živé koroptve a bažanti. Celkem bylo chyceno 288 koroptví a 66 bažantů.
Lidová myslivecká společnost existovala v roce 1958 pouze teoreticky. Neměla vlastní honitbu a také žádné hony nepořádala. Někteří členové LMS byli pozváni na hon na ČSSS i do JZD, účastnili se odchytu koroptví.
Začátkem roku 1958 byla zřízena v lesích směrem k Jevišovce státní honitba, do které bylo vypuštěno sto bažantích slepic. Dne 22. prosince byl v této honitbě uspořádán reprezentační hon ministerstva zahraničních věcí. Zúčastnil ose ho 16 diplomatických zástupců cizích států z Prahy. Hosty vedl náš ministr zahraničních věcí Josef David. Střeleno bylo přes 400 kusů různé zvěře.
Lesní správa vysadila do rybníčku u Novákových kapří násadu, celkem 10000 kusů rybího plůdku. rybolov na Dyji provádějí rekreačně různí občané . Tito nemají v obci vlastní organizaci.
V lednu 1956 bylo v Drnholci zřízeno Lesní středisko. Vedoucím střediska je od založení Josef Procházka, který přišel z Valtic. Středisko obhospodařuje lesy mezi obcemi Hevlín – Březí, Pasohlávky – Brod nad Dyjí, celkem 1148 ha lužních lesů. Lesní středisko Drnholec bylo za čtvrté čtvrtletí 1958 vyhodnoceno jako nejlepší v lesním závodě Pálava v Židlochovicích.
Včelařství
Rok 1958 byl pro včelařství dosti příznivý, nečekané vyšší zimní ztráty byly odstraněny. Léčením byla téměř zlikvidována roztočová choroba včel. Organizace včelařů obstarala léčivo i potřebné zařízení a prodávala je členům. Žel, našli se neukáznění jednotlivci , kteří léčivo, ani lahvičky neodebrali. Organizace obstarala i knihy pro včelaře začátečníky, ani tyto nebyly rozprodány.
Chov včel byl natolik úspěšný, že včelaři dodali z 350 včelstev téměř 16 q medu. JZD rozšířilo chov včel o dvacet včelstev.
Průmysl a řemesla
Do místních komunálních služeb se dnem 1. ledna 1958 zařadil František Ondra, autodopravce, František Škeřík, zámečník. V roce 1958 bylo uvedeno do provozu dámské krejčovství, kadeřnictví, malířství a zednická opravářská skupina. František Tesařík provádí i fotografování. Od 1. února 1958 bylo do místních služeb městyse Drnholce přibráno i holičství. Jediným soukromým živnostníkem v obci byl v roce 1958 František Ondra na Wolkerově ulici.
Služby městyse Drnholec vybudovaly v roce 1958 ještě stolařskou dílnu. V sokolovně bylo opraveno topení a i zde bylo toto počítáno jako podnik místního hospodářství, žel ku škodě akcí v sokolovně pořádaných.
Mlýn v Drnholci dostal počátkem roku nového vedoucího Tomáše Kuglera.
V tomto roce přebralo ministerstvo vnitra budovu zámku ke zřízení skladů pro požární ochranu. Budovu částečně opravovali zaměstnanci místních služeb. Ve skladu je zaměstnáno osm mužů . Velké roztrpčení mezi místními občany způsobilo, že jsou to všichni čelní funkcionáři MNV a KSČ (čtyři členové rady MNV, člen MNV, předseda VO KSČ) ač se o zaměstnání ucházeli i jiní občané
Obchod, zásobování obyvatelstva
V srpnu 1958 byl obnoven prodej benzinu u čerpadla na náměstí. Čerpadlo obsluhují manželé Kocmanovi, kteří mají naproti trafiku. U čerpadla bude postaveno i zařízení na huštění pneumatik.
Ostatní prodejny a provozovny Jednoty nebyly rozšířeny. Na opravě pohostinství na Brněnské ulici se pilně pracovalo, ale toto nebylo do konce roku hotovo.
Doprava a spoje
Obec s ostatním světewm spojuje autobus ČSAD, dopravní linkou Znojmo – Mikulov. Dopravní situace několika jednotlivců se zlepšila zakoupením vlastního automobilu. V obci přibýbá motocyklů různého obsahu a značek. Občanům velmi chybí nedělní spojení k vlakům.
Na poštovním úřadě bylo ve čtvrtém čtvrtletí započato s instalací automatické telefonní ústředny, která má spojovat nejen telefonní účastníky v Drnholci, ale i v okolních obcích.
Dále se rozšířil počet majitelů radiopřijímačů, rovněž počet majitelů televizorů velmi stoupl. Ke konci roku 1958 je v obci asi 30 majitelů televizorů.
Místní národní výbor
MNV a jeho komise pracují podle předem vypracovaných plánů. Přes veškerou snahu tajemníka Blahoslava Procházky bývá MNV Drnholec špatně hodnocen v soutěži národních výborů našeho okresu. Práci ztěžují někteří členové MNV, kteří odmítají vykonávat jím svěřené úkoly, nenavštěvují schůze komisí ani MNV.
V červenci a v srpnu zjistila kontrolní komise ONV různé nepořádky ve finančním hospodaření. Pracovník MNV František Kula byl ze služeb MNV propuštěn a trestně stíhán pro nedbalé vedení účetnictví.
Společenské organizace
Výbor žen pracuje velmi agilně. K oslavě MDŽ vyšily ženy 80 šátečků. Padesát bylo odesláno okresnímu výboru žen, zbývající byly rozprodány mezi obecenstvo na oslavě MDŽ. Při oslavě byly odměněny čtyři vzorné pracovnice ( Kateřina Kadlečíková, N. Filipová, Marie Zajícová, Zuzana Dimitrovová). Výbor žen aktivně pomáhal při oslavách Mezinárodního dne dětí.
Vesnická organizace KSČ měla výroční schůzi koncem ledna. předsedou byl zvolen Alois Pospíchal. Celá organizace zaměřila svou pozornost na upevňování JZD, dále na získávání nových kandidátů na členství v KSČ. Rovněž dalšímu politickému vzdělávání členstva byla věnována značná pozornost.
Závodní výbor ROH při střední škole uspořádal ve spolupráci s Osvětovou besedou devět zájezdů do brněnských divadel. Každého zájezdu se zúčastnilo 45 až50 občanů. Dále byly zorganizovány dva zájezdy do Mikulova na představení krajského oblastního divadla, v srpnu byl organizován zájezd na představení cirkusu Dunaj v Hrušovanech.
SČSP s předsedou Ch. Vutovem obstaral a zájemcům rozprodal stolní kalendáře. V březnu byla uspořádána přednáška o sovětské Ukrajině, která byla velmi pěkná, ale málo navštívená. Spolu s Osvětovou besedou SČSP zorganizoval zájezd do Líšně na krajskou mírovou slavnost . Tento zájezd byl doplněn návštěvou hradu Pernštejna, brněnské ZOO a Kníničské přehrady. Na výroční schůzi v listopadu byl zvolen výbor téměř ve stejném složení jako výbor minulý. Schůze byla doplněna vhodným filmem.
Československý svaz mládeže se svým předsedou Milanem Jordánem nebyl na veřejnosti nijak zvlášť činný. Pravidelně se scházel na výborových a členských schůzích. Na podzim byl založen i pěvecký kroužek, který se velmi těžce probíjel.
Požárníci velmi agilně pracovali na vybudování vlastní klubovní místnosti v požární zbrojnici, Klubovna byla do konce roku hotova. Požárníci, hlavně dorost, pracovali velmi pilně a obětavě. Úpravě místnosti věnovali více jak 2000 hodin brigádnické práce a 2500 Kč, které získali pořádáním lidových veselic a plesů. v pátek 25. dubna byli voláni k požáru, který vypukl v zámku v bytě paní Julie Novákové. Od špatného komína se chytila dřevěná stěna. Požár byl brzy uhašen, škoda nebyla velká.
SRPŠ doplňovalo své členské schůze promítáním krátkých filmů. Schůze SRPŠ byly hojně navštěvovány.. Rodiče aktivně pomáhali škole při přípravě oslav MDD. SRPŠ shromažďovalo prostředky, aby mohlo škole koupit magnetofon. Předsedou i v tomto roce byl obětavý Oldřich Jelínek.
Červený kříž organizoval zdravotní službu při různých hromadných akcích. Členky pomáhaly také při rentgenovém snímkování plic všech občanů prováděném v srpnu 1958.
Výstavba obce
Dům u hřbitova má od konce ledna své obyvatele. Byt dostal vedoucí opravny obuvi Josef Tomanec s rodinou a traktorista Jan Lipták.
Oprava zadní části radnice pokračovala celé první čtvrtletí, poté byly práce zastaveny a teprve ke konci roku 1958 byla stavba dodělána. Místnosti jsou velmi malé, nevhodné za byt pro rodinu. V červnu byly předány byty na domě č. 9 na Hrušovanské ulici novým obyvatelům. Jsou to převážně pracovníci státního statku z živočišné výroby.
Konečně byla postavena propagační zeď na rohu u fary. Ve zdi je jedenáct vývěsních skříněk, které budou mít i elektrické osvětlení. Veřejné osvětlení obce bylo důkladně opraveno. Všechna osvětlovací ramínka byla opravena a znovu umístěna na svá místa, počet světel byl ještě zvýšen.
V polovině dubna byla uzavřena silnice okolo kostela pro veškerá motorová vozidla. Dopravní situace na zatáčce u Vašíčkových se velmi zhoršila. Přesto došlo v této zatáčce jen k jedné autonehodě.
Záchodová jímka na dvoře OSŠ zahálí. Do konce roku nebyly na ni napojeny záchody, takže vlhkost působí i nadále na stěny budovy.
Ke konci roku byla opravena silnice na Novou Ves. Silnice byla v délce sedmi kilometrů asfaltována. Rovněž úsek silnice mezi statkem a spodní prodejnou Jednoty byl asfaltován (Vrchlického ????)
Od začátku roku byl navážen kámen na úpravu Lidické ulice. Někteří občané, obyvatelé této ulice, sami kámen rozvezli a rozhrabali po délce i šířce ulice, hlavně před svými domy. Jiní si toho nevšimli a nezúčastnili se ani vyhlášené brigády I členové MNV pracovali dne 22. června na úpravě této ulice.
Během roku byly zpevňovány a upravovány oba břehy řeky Dyje od splavu až k mostu. Kámen potřebný na zpevnění byl dovážen až z okresu Moravský Krumlov. Písek na výrobu cementových dlaždic na úpravu cesty byl získáván přímo z Dyje.
Hmotná úroveň obyvatelstva je dobrá. projevilo se to hlavně v nákupu televizorů, praček, radiopřijímačů, motorových vozidel i v oblečení občanů. Mimo to mnoho občanů si opravuje svoje domy, vyměňují okna, opravují střechy a obnovují zařízení bytů. Rovněž velký zájem o různé zájezdy toto potvrzuje. Mnoho občanů si také pravidelně spoří. Je i dost těch, kteří místo na sebe a svoji práci spoléhají na štěstí a sázejí do sportky velké částky. Ve velké většině jsou zklamáni. byl o několik větších výher, dokonce i 40000 Kč, ale částky vsazené za uplynulý rok jsou jistě v souhrnu větší
Zdravotní poměry
Očkování proti dětské obrně pokračovalo v lednu i v dalších měsících. Zdravotn ístav občanstva se zlepšil. Náchylnost k pití alkoholických nápojů neklesla ani po zdrasžení těchto nápojů k 1. dubnu. Částka, která byla směněna za alkohol se nedá zjistit, ale je to jistě úctyhodné číslo. V obci se vyskytly jen ojedinělá onemocnění infekčními chorobami.
Hydrant na Hornické ulici byl v období mrazů uzavřen a polámaná pumpa na Palackého ulici znovu ohrozila zásobování dobrou pitnou vodou.
Pohyb obyvatelstva
V roce 1958 se narodilo v obci Drnholec sedm dětí (4 chlapci a 3 děvčátka). V porodnici ve Valticích se narodilo zdejším maminkám ?? dětí (nezjištěno, nezaznamenáno)
V uplynulém roce zemřelo v obci pět osob (4 ženy a 1 muž) Byl to pan František Šmíd, zaměstnanec ČSSS, velmi oblíbený občan Pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí.
V tromto roce bylo uzavřeno na MNV deset sňatků. Počet obyvatel se ko konci roku 1958 pohybuje kolem 1860.
Kulturní poměry v obci
Osmiletá střední škola měla ke konci tohoto roku 16 tříd se 460 žáky. Střídavé vyučování měly obě třetí a čtvrté třídy. V učitelském kolektivu je 11 mužů a 9 žen i s vychovatelkou družiny mládeže.
V mateřské škole jsou tři zaměstnankyně. Žáci OSŠ připravovali vždy vhodné kulturní programy k různým slavnostním příležitostem.Velmi zdařily byl Mezinárodní den dětí. Žáci, hlavně nižších ročníků, připravili se svými učiteli různé scénky a výstupy, které předvedli v různých maskách.Pěkné prostředí, krásný letní den přilákalo spoustu návštěvníků . Děti dostaly jako občerstvení limonádu, zákusek, mražený smetanový krém Ledňáček.
Po několikaleté přestávce bylo v Drnholci nacvičeno a sehráno ochotnické divadlo. Na programu bylo dílo polského autora Pan radní si neví rady.. ve hře, kterou režijně řídil Bohumil Ott účinkovali: Marie Lekešová, Marie Ondráčková, Hana Oplatková, Milan Jordán, Miloš Valoušek, Bohumil Ott a Jiří Jelínek. Ve hře účinkovali také žáci, kteří se učí hře na různé hudební nástroje v hudební škole při zdejší Osvětové besedě.
Vedoucím Osvětové besedy byl Karel Vorel, zástupce ředitele OSŠ .Měl okruh spolupracovníků, kteří mu pomáhali zajišťovat různé politické i kulturní akce.
Různé události ze života obce
Velkou pozornost v obci vzbudilo vypuštění třetího sovětského sputniku. naši občané často pozorovali přelety této umělé hvězdy.
Dne 14. května havarovalo v zatáčce u Vašíčkových vojenské nákladní auto. naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale auto nebylo schopno další jízdy. Podezdívka a plůtek zahrádky byly poškozeny.
Dne 14. červan byli zástupci MNV a JZD ve slovenské obci Brodské k navázání přátelských styků. Čtvrtého července navštívili naši obec zase Slováci .po uvítání na MNV a po o bčerstvení se vydali hosté i domácí na prohlídku objektů státního statku na Výsluní. potom si prohlédli objekty JZD. Před obědem se zastavili ještě v jeslích, které se jim velmi líbily. Po obědě, který byl připraven v kuchyni mateřské školy se rozvinula debata ve skupinách. Odpoledne si hosté prohlédli také včelín JZD. Den končil v družné zábavě teprve pozdě v noci. Hosté i domácí se velmi těžko rozcházeli.
Večer druhého srpna se přehnala přes naši obec větrná bouře, která strhávala křidlice ze střech, lámala a vyvracela stromy.
Poslední listopadový den havaroval na silnici u dou Karla Nováka občan Karel Kočiš. Zkoušel vlastnosti a sílu nové motorky, nesprávně předjížděl a s těžkými zraněními skončil v nemocnici ve Valticích.
Přehled počasí
Začátkem ledna bylo mrazivé počasí bez sněhu. V polovině měsíce mrazy polevují, nastává teplé počasí, dá se orat. Kolem 24. ledna zamrzlo a následující den začalo sněžit. malá sněhová pokrývka se udržela do začátku února. V druhé třetině února je teplé jarní počasí s denními teplotami až 18 C. devatenáctého února přimrzlo a následující den leží poprašek sněhu, který přes den roztaje. Nastává chladnější počasí s mrazíky a trvá do konce měsíce. Podobné počasí se udrželo i v březnu. Jedenáctého března začal hustě padat sníh. Velký vítr sfukuje množství sněhu do zátiší a vznikají závěje místy až 40 cm hluboké ,které ohrožují dopravu. Koncem měsíce března silně prší. V dubnu se střídá deštivé počasí se suchými dny, kter éumožnily setí jařin na státním statku. Květen začíná suchým počasím. Kolem 5. května se otepluje a 11. května byla naměřena teplota 31 C ve stínu. květen je velmi chudý na dešťové srážky. Neblaze ovlivnil odnožování jařin, zpomalil růst cukrové řepy i ostatních plodin a snížil jejich výnosy.
Teplé počasí s občasným deštěm nastává v červnu. Kolem dvacátého se ochladilo a nastalo deštivé počasí, které se protáhlo až do července .Toto ohrozilo úspěšný průběh a ukončení senoseče. Od šestého července nastává horké letní počasí s denními teplotami 25 – 30 C. Teplým počasím začíná i srpen. Druhého srpna ve večerních hodinách se přehnala přes obec prudká vichřice, která strhávala křidlice ze střech, lámala a vyvracela stromy. Na křižovatce silnice Drnholec – Brod nad Dyjí – Mikulov vyvrátila statný topol o průměru 60 cm.V lužním lese bylo vichřicí způsobeno velmi mnoho škody. Celkem bylo z vyvrácených stromů získáno 1500 kubických metrů dřeva vrbového a topolového. Při vichřici bylo v sadech otlučeno tolik jablek, že je sběrna vykupovala celý týden. Platila šedesát haléřů za jeden kilogram.
Září bylo celkem teplé a slunečné. ke konci měsíce nastává deštivé a mlhavé počasí, které pokračuje i v říjnu. Těmito dešti je ohrožena bohatá úroda vinné révy. Hrozny hnijí na keřích a nebylo řídkým zjevem, že se hrozny sbíraly v nepromokavých pláštích a vysokých gumových botách. Teprve ke konci měsíce se počasí lepší, Listopad začíná mlhami a deštěm. Deštivé počasí velmi ztěžuje dobývání a odvoz cukrovky. Naložená auta a traktory musela být často vytahována z bláta polí pásovými traktory. Teprve v prosinci začíná trochu mrznout. Mrazy jsou jen slabé a netrvají dlouho. Vánoce jsou na blátě. Do konce roku nemrzlo, ani nepadal sníh.
V roce 1958 spadlo méně dešťových srážek než v suchém roce 1947. Úrodu zachránily deště koncem května. Hektarové výnosy ovšem citelně poklesy. Teplé a suché počasí mělo vliv na úrodu vína, která byla velmi bohatá. velká byla i úroda jablek, švestky nebyly skoro žádné. jablka k uskladnění byla k dostání již za jednu korunu za 1 kg, švestky se prodávaly za 2 – 2,50 Kč za 1 kg

Rok 1958 zaznamenal nové úspěchy v práci a budování naší obce. Můžeme být na vykonané dílo hrdí. Nebuďme ale pyšní a přiložme ruku k další práci pro zvelebení a zkrášlení našeho Drnholce!

Bohumil Ott, kronikář

Obecní kronika 1959

Kroniku Drnholce vede od roku 1959 dr Alfréd Macek , kanovník mikulovský. Z jeho zápisů se dovídáme mnohé z dávné historie z obce, méně již o době, v níž byly tyto texty sepisovány.
Kronikářské zápisy pro rok 1959
Úkoly místních kronik
Začínáme psát události tohoto roku a zapisujeme tyt o události s trojím účelem:
 aby tato kronika poskytla pokud možno ucelený obraz života obce, českého Drnholce, kdy správa věcí přešla, jak původně byla, do českých rukou.
 aby tato kronika byla knihou poučení – jakousi instruktáží z dějin pro budoucí naše pokolení ,pro které my dnes pracujeme, aby naše děti žily v pokoji a v míru bez válek a rozbrojů.
 aby tato kronika byla pramenem pro různé badatele, aby zde našli vše nutné pr opráce z dějin hospodářství ,techniky a kulturního života.
Směrnice pro místní kroniky
Připojíme zde směrnice ministerstva vnitra pro uchování kroniky:
 Originál kroniky a všechny přílohy, tj. prvopisy záznamů, diagramy, alba, fotodokumentace a ostatní dokumentační materiál jsou úředními knihami MNV ,a proto musí býti uchovány v úřední místnosti národního výboru
 Proto je zakázáno tyto knihy, jakož i přílohy brát neb opůjčit domů, neboť zde je nebezpečí pošpinění, vytrhání listů, zničení ohněm, nebo zneužití pro špionážní účely..
 Kronika v originále musí proto býti psána zásadně v úřední místnosti národního výboru. i badatelé jsou povinni vypsat si nutné věci v úřední místnosti.
 Kronika musí býti chráněna proti zneužití, proti odcizení, proti ohni, proto nejlépe ji uchovati v malém žeelzném trezoru.
Zápisy pro rok 1959 si rozdělíme na tyto části:
1. Meteorologické, fytofenologické, zoofenologické záznamy
2. Zemědělství, polní práce
3. Správa městyse
4. Výstavba obce
5. Obraz kulturní činnosti v obci
6. Zajímavosti ze školní kroniky
7. Různé zápisy
8. Hodnocení roku 1959
Meteorologické a jiné jevy
Pro sepsání těchto událostí máme po ruce dva dobré prameny:
a) pozorování fenologického pozorovatele v Drnholci Josefa Zoubka. J. Zoubek je fenologickým pozorovatelem Státního úřadu meteorologického v Praze
b) dlouholeté pozorování státní meteorologické stanice v Mikulově (správce dr. A.Macek, pisatel této kroniky od roku 1959)
Pozorování je rozděleno na dva druhy:
a) meteorologické - pozorování přírodních jevů (déšť,, vítr, slunosvit, sníh, mráz aj.)
b) fenologické – pozorování růstu vegetace, průběhu polních prací, pozorování škůdců polních, odletu ptáků aj.
Počasí v roce 1959
leden - mrazivý, suchý, 25 dní s mlhou, celý měsíc sníh
únor - suchýměsíc, jen 50 mm srážek, 24 dní mlhy, 1 blýskavice
březen - dost vlhký měsíc, teplo až 20 C, 8 x mráz
duben - studeno, mokro, 3 x mráz, 14 x mlha, 1 bouře, 7 x vichřice
květen - měsíc chladný, vlhký, teplo až 25 C ,í x bouře
červen - měsíc mokrý, lijáky, srážky přes 130 mm, 7 bouří
červenec - velké teploty a srážky, souhrn 205 mm, hodně rosy 18 bouří
srpen - do 15. srpna mokro, potom sluno, mnoho rosy a mlh
září - měsíc suchý, ráno chladno, srážky 80 mm, hodně rosy a mlh
říjen - měsíc suchý, 70 mm srážek, chladno, 13 x mráz, 26 x mlha
listopad - mlhavý a suchý, 26 x mlhy, 10 x mráz, 2 vichřice
prosinec - měsíc mokrý a mírný, jen jednou mráz, každý den mlha, 7 x vichřice, kvetly růže

Celkový charakter roku: Rok 1959 byl velmi mokrý a bylo velmi mnoho mlh

Zemědělství a polní práce
Následkem četných holomrazů v lednu a v únoru byl stav ozimů velmi špatný. bylo lze vidět celé plochy vymrzlého obilí – bylo nutno ozimy ošetřit a přihnojit. Zemědělské práce začaly tento rok poměrně brzo, už kolem 4. března, pokračovaly skoro nerušeně. Do 17. dubna byly zasety a zasazeny brambory a obiloviny. Do 22. dubna mělo JZD provedeny všechny polní práce. Bylo zasazeno 22 ha brambor.
JZD obhospodařuje 592 ha, z toho 435 ha orné půdy. Ostatní půda jsou: louky, pastviny a zahrady.ČSSS obhospodařuje letos ??? (údaj není uveden , jak se opakuje v kronikářských zápisech z těchto let velmi často). O výstavbě statku viz zvláštní stať.
Jak vypadaly letos žně. Přede žněmi probíhala sklizeň sena na loukách. Seno bylo letos suché a pěkné, nebo´t hlavní deště, které tak letos poškodily žně, tak že i kosy a srpy musely býti vytaženy ven, přišly až v červenci. Seno se sklidilo dvojí: jetelové a luční. Výnosy letošní sklizně byly následující: jetelové seno 49,5 q/ha
luční 30 q/ha
Velké množství se též spotřebovalo a sklidilo jetele na zeleno, výnosy obnášely 135 q na hektar.
Vlastní žňové práce začaly letos velmi opožděně – tento jev nebyl pozorován za posledních deset let ani jednou. Příčinou opoždění byly časté, mnohdy přívalové deště, které následovaly skoro každý den po sobě. pěkný přehled těchto pro žňové práce tak nebezpečných dešťů dává nám tabulka srážek pozorovaných na státní meteorologické stanici v Mikulově.
(Tabulka naznačena, avšak údaje v ní nejsou uvedeny)
Poněvadž žně letošního roku byly rušené stálými dešti, byly žně značně prodlouženy, trvaly celkem 32 dnů, a to od 18. července do 1. září. Teprve 14. srpna byl skončen pokos obilí na celých 188 ha. Některé hektary byly deštěm tak zdeptané, že musely býti koseny ručně. A zase se objevily na polích kosy a srpy v rukách četných ženců. Výmlat skončil až kolem 10. září.
Žně byly též opožděné pro poruchovost kombajnů. Celkem pracovaly na polích tyto kombajny: ČSSS nasadil pět vlastních kombajnů a měl též dostatek pracovních sil. JZD mělo dva kombajny. Družstevníci museli však pro nedostatek pracovních sil zavolat kombajnéry a osmičlennou četu pracovníků ze Slovenska. Kombajny pracovaly na 173 ha, poruchovost byla značná a nebylo možno dlouho sjednat nutné součástky. Hodně při letošních žních pomohly brigády, celkem bylo odpracováno 72 dnů. Brigády byly sestaveny hlavně z místních zdrojů.
Výnosy konečné co do obilovin byly:
 pšenice ozimá 27,5 q/ha
 žito 23 q/ha
 ječmen jarní 23,8 q/ha
 směska 177 q/ha
Řepka byla brzy zaseta, do 4. září. Dodávky byly splněné na 100%. Z celého areálu 188 ha obilovin muselo býti pokoseno ručně asi 14 ha. Po žních probíhala sklizeń brammmborů a bylo dodáno 338 q brambor. Potom nastala sklizeň cukrovky a odvoz řepy začal už 9. října. Zde pomáhasly četné brigády, též brigády vojáků.
Žně probíhaly za velkého chladna ,mokra a dešťů. Sklizeň cukrovky probíhala za dosti velkého sucha, bylo velmi sucho-jeden vyorávač cukrovky thly až dva traktory. Celkový výnos cukrovky byl 340q / ha. denně se vyorávalo 5 ha řepy.
Jiné zemědělské zajímavosti
Výroba siláže – „……siláž je hned druhé krmivo po zeleném krmivu a v mnohém ohledu vydatnější a hodnotnější…..“, praví sovětský agronom T.D.Lysenko ve své Agrobiologii. Dle plánu měli vyrobit v Drnholci 21 vagónů, skutečně vyrobili o dva více
V březnu 1959 bylo provedeno přeměření všech záhumenků. Ke každému domu byl přidělen jen jeden záhumenek (i když tam bydlí dvě rodiny). Druhý záhumenek byl předán do JZD.
V době žní byly uspořádány každý den žňové hlídky. Hlídky byly dvojí: požární a zdravotní. Též v obci samotné byly konány požární hlídky, hlavně u skladišť a sýpek. Hlídky byly rozděleny dle ulic na osm úseků.
Zajímavý byl též obraz kolektivní prověrky JZD, konané koncem listopadu 1959.:
 JZD obhospodařuje 592 ha půdy, z toho 435 orné
 závlaha byla provedena jen na pěti hektarech, ale kanál přes pozemky JZD je zanesen
 stav dobytka: 328 kusů dobytka, na pastvě bylo sto kusů. Drůbež: 480 mladých nosnic bylo umístěno v pojízdných kurnících
 poznámka: Moderní zemědělská technologie zavádí, a to s dobrým výsledkem tzv. pojízdně farmy. Jsou to: pojízdné včelíny a kurníky. V Drnholci byly umístěny pojízdné včelíny na stráních na Výsluní, blízko lesních a akátových porostů. Též pojízdné kurníky byly rozmístěny, hlavně po žních na strništích.
 JZD si pospíšilo, a to právem, s výrobou dobré siláže, silážní hmota obnáší 35060 q
 V JZD pracuje deset mladých lidí, ale většina členů JZD má záměr, aby umístili své děti v průmyslu

Nedostatky v práci JZD
Byly však též nedostatky:
 nebylo pravidelných schůzí
 na schůzích JZD schází účetní
 nástup do práce je prováděn špatně a hodně pozdě

V JZD byly tři tábory: přívrženci dřívějších funkcionářů, stoupenci nynějšího vedení a
neutrální. Organizace KSČ měla 58 členů a pět kandidátů, v družstvu je 23 členů KSĆ
Dožínkovou slavnost slavili družstevnci už v socialistické obci .Předsedovi JZD Josefu Hájkovi byl předán velký věnec z kalsů a byly též provedeny staré zvyky ženců

Hospodářský rok 1959 byl letos těžký, práce namáhavá, ale výsledek pěkný – díky svědomitým občanům, kteří chápali novou dobu. Všichni všakak nejjednali
Správa obce
Rada MNV je osmičlenná, předsedou MNV byl…….(jméno bohužel není v kronice uvedeno) Komise jsou tyto:
 zemědělská 7 členů
 finančně rozpočtová 4
 místního hospodářství 5
 výstavby a bytová 4
 školní a kulturní 4
 pro místní bezpečnost 7
 pro obecné záležitosti 3
 zdravotní a sociální 4
 místního plánování 3
 trestní komise 3

Z členů MNV jsou zároveň členy ONV dr. Stanislav Korecký a poručík František Švajda.
Komise místního hospodaření byla pro velkou a různorodou agendu rozdělena na dvě komise, hospodářsko obchodní a pro výstavbu a byty. Dva členové rady MNV jsou účastníky střediskových rad. Občanským kontrolorem pro sběr surovin byl Stanislav Franta. Byl zvolen nový místní dohlížecí výbor. Tajemník MNV Blahoslav Procházka odchází.
Činnost a práce Výboru žen za rok 1959
Probíráme mimořádně tuto pilnou a obětavou práci našich žen a matek dle kalendáře.
5.2. Přípravy na MDŽ – agitační neděle pro účast 22.2.
9.4. Slaveny byly dny svatebních jubileí (25 let Vtípilových a 50 let Hanákových)
22.4. Prodány odznaky 1. máje, ozdobení tribuny pro 1. máje girlandami, úprava náměstí, čisto před domy
Na MDD byl v Drnholci dětský soubor zpěvu z Charvatské Nové Vsi. Děti dostali svačiny.
6.5. Byla slavena stříbrná svatba manželů Hladíkových
Pořízena propagační skříňka
Stav dětí: jesle 26 dětí
mateřská škola 55 dětí
družina mládeže 30 dětí
19.5. Na Pálavu věnováno 50 Kč
15.6. Ze slavnosti MDD zisk …….(neuvedeno) věnován na mateřskou školu a jesle, na dárky pro svatby
15.9. Členky VŽ odpracovali v JZD 50 hodin
2.12. Prodebatováno zřízení útulku na Výsluní, zatím negativně
Žádáno a provedeno: zlepšení jakosti chleba (byl spálen)
Ze zisku Dědy Mráze věnováno mateřské škole 200 Kč a jeslím stejná částka.
Výstavba obce
Výstavbu městyse můžeme letos rozdělit na velké práce a na drobné (rázu více údržby)
Začneme s pracemi menšími. Zde jsou zahrnuty úpravy silnic a cest. z ulic Drnholce byla Lidická ulice ve velmi špatném stavu (kronikář napsal název ulice s y Lydická!!!!) Zde byly jámy a díry přímo ve vozovce. Zde byl navezen štěrkový materiál v ceně 55000 Kč a bylo odpracováno na úpravě této ulice 260 brigádnických hodin.
Byly dále vykonané tyto práce údržbářské:
 oprava chodníku před pohostinstvím
 oprava polních cest, hlavně na jihozápadním straně obce. tato oprava byla velmi nutná, neboť polní cesty měly četné zmole a díry a při jízdě traktorů hrozilo často převrácení vozidla
 opraveny byly též některé můstky při cestách na loukách

Práce většího rázu byly:
 oprava veřejného osvětlení
 oprava budovy kina
 stavba kravína JZD, ve které bylo pokračováno
 adaptace vepřínu

Velké stavební práce toho roku byly:
 oprava farního kostela.
Stavební oprava se týkala zevnější i vnitřní úpravy. zevně byl kostel maltován a olíčen, uvnitř se jevily už dříve četné trhliny, hlavně v presbytáři, kde šířka trhlin byla 6 až 10 cm. Původ těchto trhlin je různý.:
a) válečné události roku 1945, kdy těsně vedle kostela spadly dvě větší bomby
b) tektonický pohyb spodní půdy působený vodou
c) seismické jevy – zemětřesení, které bylo pocítěno v Drnholci v posledních letech třikrát
d) otřesy vrchní půdy působené těžkými vozidly
Tyto trhliny, kterých bylo pět velkých a šest malých byly stáhnuté a maltou smíšenou vetonem vyplněné.
 stará radnice
Daleko větší úprava se týkala staré, prastaré radnice, která je historickou památkou a chráněná státním památkovým úřadem. Tato radnice sahá svým stářím do 15. století. byla dříve hospodou a radnicí zároveň, měla též malou věž se zvonem. Roku 1823 byla „štokována“, tj. vybudováno jedno patro.
Radnice měla na zdích zvenku ornamenty a fresky s letopočtem 1591. Radnice měla též vlastní archív s cennými starými listinami, který byl v roce 1945 nalezen eporušený a byl později převezen do okresního archívu v Mikulově. budova sama velmi trpěla a MNV tam ještě v roce 1958 úřadoval.
Stavební úpravy se týkaly tří věcí. Úpravy krásného podloubí na straně u silnice, které pochází z 15. století, úprava budovy samé a letopočtu, kolem něhož byly dříve ornamenty a fresky., které při úpravě budovy roku 1925 zmizely. Úpravy vnitřních místností, které jsou na četných místech klenuté.
Tohoto roku byly opraveny jen hlavní pilíře podloubí. Celé opravní práce si vyžadovaly obnos….. (neuvedeno)
Jiné stavební podniky nebyly tyto roky podniknuty

Muselo se však něco stát s troskami budov a četných zřícenin, které pocházely z roku 1945. Byla ustanovena pětičlenná demoliční komise s předsedou Cyrilem Huťkou. Tato demoliční akce odstranila četná nebezpečí, hlavně pro děti, hrozící z trosek domů.
Cihle získané z demoliční akce byly žadatelům prodané po 20 halířích za kus.
Zdravotní středisko bylo letos opraveno nákladem OÚNZ, a t ov budově pošty, kde je též lékárna, která zůstala vlastně tam, kde byla.

Zásobování Drnholce vodou v minulosti
Nutno se též zde zmínit o hydrologických a vodohospodářských otázkách městyse Drnholce. Drnholec měl v dřívějších letech vodovod a kašnu na náměstí, vedle toho byly v obci četné studně. Vodovod pocházel ještě z let pře rokem 1600 a byl veden hliněnými rourkami. Kašna na náměstí se jmenovala výrazně „der Roehrenkasten“, tj. skříň s rourami pro vodu. Těmito rourami tekla ustavičně voda. tato kašna byla hlavně večer dostaveníčkem drnholeckých žen, které nosívaly od kašnu vodu. Tato kašna byla v roce 1880 odstraněna. Studny byly v každém domě,, byly však velmi vadné. tato „vadnost“ a nedostatky zdejších studní pochází od poměrně vysokého stavu spodní vody Dyje, která teče v blízkosti Drnholce a často znečistí studnovou vodu. Jiné jsou však poměry na severní a severozápadní straně obce, kde se nacházejí prameny velmi dobré vody. V obci jsou jen tři studně dobré pitné vody. Proto je nebezpečí tyfové nákazy v Drnholci velké a kronika před rokem 1945, jakož i akta drnholeckého archívu nám vypravují o četných epidemiích úplavice a tyfu
„……děti pily a pijí z nedostatku dobré vody víno a pivo …..“
V roce 1958 byl nalezen na katastru obce pramen dobré vody (blízko vinohradů) s kapacitou 7,5 litrů za vteřinu

Kulturní život obce
Kulturní život obce byl tohoto roku dosti pestrý. Zde chceme též zařadit úvahy o trestnosti a bezpečnosti ve městě. zde je hodně dobrých, ale též špatných stránek kulturního života. Přidáme něco o životě školním, o práci a učení našich dětí.
Předem proběhly tento rok oslavy státních svátků. Oslava 1. máje se konala na náměstí. zde stála tribuna, kterou pilné ruce našich žen ozdobili barevnými girlandami. Proslov k 1. máji, svátku všech pracujících měl letos soudruh....(neuvedeno). Účastníků bylo 2500, včetně dětí
Též 9. máj – svátek osvobození naší vlasti od jha fašismu byl slaven v Drnholci ( kronikář Macek často užívá starší český název obce Drnoholec) proslovem předsedy MNV a byly položeny věnce k pomníku padlých, k pomníku Rudé armády na náměstí Svobody.
Pěkná byla i oslava Velké říjnové socialistické revoluce 6. listopadu s lampiónovým průvodem a filmem

Jak pracovaly letos masové složky?
Masové složky a organizace jsou vlastně prodlouženou rukou lidové správy, v nichž se teprv rozvinuje a naplňuje život obce (V.I.Lenin Spisy ,sv. XII.)
V Drnoholci jsou t.r. tyto masové složky:
SČSP - ČSČK - RSPŠ (správněji SRPŠ) - Svazarm

Poučná a uvědomovací práce SČSP je základem rozvinutí naší družby s SSSR. Svaz přátel měl letos v Drnholci ……, předsedou byl…….…(neuvedeno) byly konány nejvíc přednášky o kultuře a výstavbě SSSR, které však byly málo navštívené.
Členové Červeného kříže vyslechli letos dobře propracované zdravotnické přednášky, které byly četně navštívené. Bylo provedeno školení dobrovolných sester ČK, kterých bylo vyškoleno celkem……. Členové ČSČK se zúčastnili letos těchto akcí:
 srazu oddílů Červeného kříže na Pálavě v srpnu
 školení členů co se týče hygieny a zdravovědy

Rodičovské sdružení se staralo letos hlavně o vybavení škol. Pro rodiče byly konány pedagogické přednášky zaměřené na život ve škole a mimo školu.
O ohni, o jeho šatných a dobrých účincích poučovali občany členové požárního sboru (filmy a přednášky). Včelaři s iobstarali odbornou literaturu ,měli přednášky s filmem. Svazarm měl čtyři odbory: střelecký, sebeobrany, šermířský a hokej. Sokol nacvičoval skladby pro spartakiádu.
V prvním pololetí 1959 bylo vykonáno na poli kulturní osvěty toto:
 13 přednášek různého obsahu
 15 besed s bčany
 4 zájezdy do brněnských divadel
 7 mimořádných filmů
 1 estráda
 2 divadla a 1 besídka
 4 oslavy
 5tanečních zábav
 1 vystoupení souboru
Celkem 53 kulturních akcí
Dobře organizované byly též filmy a přednášky členů SNB Na besedě 14. října o nehodách v dopravě bylo přítomno 140 občanů.
Hodně občanů, celkem 210 se zúčastnilo mírové slavnosti SČSP v Mikulově. V Drnholci pobyli též jeden den hosté ze Sovětského svazu, a to přímí účastníci bojů na jižní Moravě.Tito milí hosté byli srdečně přivítáni a ještě srdečněji pohoštěni. Hosté navštívili též objekty JZD a ČSSS
Co do trestnosti v městě (pravděpodobně je míněn Drnholec) nutno toto poznamenat: tendence trestnosti byla letos klesající, trestných případů bylo v roce 1958 47, v letošním roce (1959) jen 20. Na pokutách bylo vybráno 1540 Kč
Dodatky
Spolupráce učitelů s kulrturně školskou komisí – Učitelé vypracovali materiálie pro rozhlasové relace, a t orůzných oborů (hlavně zemědělských – učitelky Fialová a Škápíková
Učitelé si brali též na starost opravu a úpravu vývěsních skříněk a též úpravu nástěnných novin. Skříněk je celkem devět, rozvržení je následující: film, MNV, ČSČK, Sokol, ČSSS, DV Jednoty, komise pro veřejný pořádek, SČSP, ČSM. Byly též vypracované plány pro ustanovení divadelního a pěveckého kroužku. O práci těchto kroužků viz Dodatky II.
velmi pěkný byl též průběh měsíce SČSP. program obsahoval: lampiónový průvod, štafetu okresní a celostátní, veřejnou schůzi KSČ, besedu s účastníky zájezdu do SSSR, výstavku sovětské knihy, slavnostní zasedání MNV,KSČ a NF
Divadelní představení 1959:
29. října - sehrálo Divadlo bratří Mrštíků veselohru Kašpar, Melichar, Baltazar.
16. prosince – sehrál divadelní kroužek OB v Drnholci divadelní hru Jedenácté přikázání
Přicházela též nabídka brněnského divadla ohledně autobusových zájezdů do divadel v Brně. Zájem občanů byl však malý, proto od těchto zájezdů bylo upuštěno.
Něco ze života školy
V roce 1959 byly v Drnholci tyto školy: mateřská škola ,jesle, devítiletá škola a družstevní škola práce.
Počet žáků , kteří tento rok vychodili, byl 55. Vyvolili si tato povolání: na studia šlo 9 žáků, na hornictví 1 žák ,do stavebnictví 7 žáků, do zemědělstv íšlo 20 žáků, do ostatních povolání 18 žáků.


PO (pionýrská organizace) měla 11 oddělení a vedoucí byli vesměs učitelé
Stav žáků: do škol šlo 473 žáků a vyučovalo se ve dvou budovách v 18 třídách. Neprospělo 26 žáků. Na škole bylo osm žáků duševně zatížených, a příčiny tohoto jevu byly:
 nemají rodinného prostředí
 mají minimální nadání
 velmi zhoubně působí u některých žáků alkohol, hlavně u žáků z Brodu nad Dyjí
Do náboženského vyučování je přihlášeno 48% žáků. Schůzí rodičovského sdružení se zúčastnilo asi 70% členů. Toto sdružení zakoupilo pro školu: promítací přístroj (za 5800 Kč), gramofon (za 1300 Kč) a magnetofon (za 2800 Kč)
Nový školní rok 1959/60 byl slavnostně zahájen v budově sokolovny. Zúčastnili se
za okresní výbor A. Mrňous a školní inspektor K. Geyer. Škola má vlastní pole pro pokusné vyučování praktického zemědělství. Po prázdninách 1959 byla již devítiletá školní docházka a bylo začato s vybudováním polytechnické výchovy. tato výchova zabývající se praktickou manuální prací je pro žáky nutná, hlavně pro technické obory.
Na škole v Drnholci byla též konána beseda se členy VB (Veřejné bezpečnosti). Na této besedě byly projednány tyto náměty: dopravní předpisy, nálezy munice a chování při nálezu, ochrana budov a úrody před požáry. Tyto besedy byly též konány na škole v Jevišovce.
Škola a Sbor pro občanské záležitosti koaly též zájezdy do divadel, do Divadla bratří Mrštíků a do Mikulova. Rozbor klasifikace žáků viz ve školní kronice.
Různé zápisy pro rok 1959
Letos bylo hodně domácích porážek (do 16. ledna 50, v březnu bylo 40 porážek)
Z Drnholce byly letos vystěhované dvě rodiny pro špatné a nemravné chování, dvě osoby šli do zaměstnání mimo obec
Ulice městyse byly rozděleny na 8 úseků a to za účelem požárních prohlídek. Za zmínku stojí malá statistika: Škody působené požáry na okresu činí 1220000 Kč a požárů bylo 300
Třem občanům byla poskytnuta jednorázová sociální výpomoc.
V obci bylo 10 provozoven obchodního a řemeslnického sektoru.
Různé zajímavosti
Někteří z občanů požívají nad mírou alkoholu a při tom má Drnholec poměrně málo vinohradů
Byl vydán zákaz vypalování trav a dřevin. Trávy a dřeviny nejsou jen ozdobou, ale i hnízdištěm a útočištěm různých brouků a ptáků.
V tomto roce byly zrušeny úřední dny lidového soudu v Mikulově a v Drnholci. Stalo se to důsledkem reorganizace okresů.
byly umístěny dopravní značky u budovy MNV a při vjezdu do Drnholce
Na vysokou školu bývalý žák místní školy Josef Matal.
Několik občanů pracovalo při cukrovarnické kampani v hrušovanech nad Jev.
Kronika města vedl svědomitě učitel Bohumil Ott. vedl kroniku do roku 1958, kdy odešel jako ředitel školy do Dobrého Pole.

Prameny k historii obce
Městys Drnholec má tyto archivální fondy , dnes uložen év okresním archívu v Mikulově
 Starobylá německá kronika – zároveň kniha soudních pří a rozsudků. Tato kronika začíná rokem 1692a končí rokem 1730. kronika je zdobena pěknými iniciálkami. Výtah z této kroniky viz ke konci roku 1959
 Obecní archív městyse Drnholce za roky zhruba 1682-1945. Archív je dost obsáhlý a byl dříve uskladněn na zámku v Mikulově a teď umístěn v okresním archívu. nejvzácnější částí archívu jsou vinařské knihy městyse Drnholec, celkem čítají 20 svazků
 Malá sbírka obecních spisů z let 1938-1945. Zde jsou též uloženy některé spisy drnholeckého gestapa

Sport se omezoval na lední hokej v zimě a hrálo se velmi horlivě. v obci je tělocvičná
jednota Sokol a zakoupena byla tento rok výzbroj pro brankáře hokeje
Ohledně nedostatků v obci nutno připomenout:
 vytékání močůvky do ulic
 zakopávání uhynulých telat
 často velmi sprosté chování mládeže
 špatný stav několika domů - časté ještě zbopry
 nezodpovědná jízda traktoristů
 rozházený štěrk a kameny na ulicích

Ukončení roku 1959
Rok 1959 byl rokem důležitých oprav a výstavby městyse. mezi nimi vynikají oprava kostela, oprava radnice a stavby JZD a ČSSS. byl to rok bohatého kulturního života. byl to rok úplné socializace městyse
Do dalšího roku 1960 vkročíme s nadějí a ve svědomité práci mírové výstavby naší vlasti a našeho českého pohraničí

Ze soudní a pamětní knihy městyse Drnholce 1693 – 1730
Chceme zde připojit krátký výtah ze soudní a pamětní knihy městyse Drnoholec 1693 – 1730. Kniha je uložena v okresním archívu v Mikulově. Má jen měkké desky a přední strana je zdobena krásnými iniciálami a má nápis:

Consignation oder Denkbuch in welchem unterschiedliche gerichtliche..gleiche, Abhandlungen und andere denkwurdige Notata verzeichnet zu finden, so aufgerichtet wordem
in dem Anno 1690 Jahr

Kniha obsahuje nejvíc výsledky soudních jednání, smírných ujednání, hypotekární zápisy, zápisy do sirotčích knih, zápisy o půjčených penězích – nejvíce půjčených z farní pokladny. Najdeme zde zapsané peněžité tresty. peněžité tresty se platily nejvíc k věži kostelní, ke kostelu, k oltáři v kostele
Předmětem soudních jednání byly nejvíc urážlivé řeči, hádky, spory, ublížení na těle, krádeže. V období 1693 – 1730 bylo projednáno ……soudních sporů (údaj neuveden)
Kniha obsahuje i mnoho údajů historických, církevních a meteorologických. Všimněme si několika údajů meteorologických.
Následující historická fakta jsou převzata z jiných historických pramenů, neboť se jedná v převážné míře o události po roce 1730.
 2.7. 1731 byla velká bouře a krupobití nad Drnholcem. Bouře zničila veškeré setby, kroupy vážily jeden a půl pfund (????). Vinné révy byly na tři kusy rozštěpené, nebylo lze poznat, kde je oseté pole a kde neoseté. Též blesk uhodil a 4 domy shořely
 1811 uhodil blesk v Drnholci a 8 domů shořelo
 Rok 1812 bnyl velmi úrodným rokem , hlavně víno se velmi dobře vydařilo. Dle Weinfassion sklidili občané Drnholce 24678 věder vína
 V roce 1830 zuřil mor dobytka a za tři týdny padlo 52 kusů dobytka. byl dán zákaz dovozu a vývozu dobytka a na silnici byli dva hlídači
 V roce 1834 bylo velmi dobré víno, nejlepší, které si lidé pamatovali. Na staré vinné váze ukazoval přístroj 16 – 18 velkých stupňů )dnes 20 – 28) . Úroda co do kvality byla cvšak průměrná. Ceny vína:
 po lisování 1 sud 10 (???) fe w/w
 po 3 měsících 16 – 18
 po vinobraní 13 – 15
Tato cena zůstala až do vinobraní 1835. Kronika má k tomuto roku tuto noticku: „…všichni byli špekulanti v penězích ..“ - „kapitalisté -a každý snažila se rychle sehnat peníze a nacpat sklepy vínem“
 8. – 9. května 1836 byl velký mráz, vinice byly úplně zničené, nebylo vidět zeleného listu, též žito hodně trpělo. Březen a duben byl velmi teplý a pěkný, vše kvetlo jak v máji. Nejen vinice zmzly, ale i kukuřice, fazole a všechno ovoce. Ve světnicích se topilo
 27.2. 1742 bylo vidět nad zámkem velkou hvězdu (kometu). byla nemnoho jassná, ohon ukazoval na Rakousko. kometu bylo možno spatřit celou poslední čtvrtinu měsíce
 1744 – V lednu byla též na nebi velká hvězda s dlouhým ohonem. ohon ukázal na Uhersko
 1693- 9. června byla velká zima a mráz, vinice velmi trpěly. Byl to mráz po celé Moravě


Obecní kronika 1960

Píšeme dále rok 1960 – rok významný pro náš kraj, rok reorganizace a budování. Chceme si události, dosti bohaté tohoto roku, rozdělit na tyto části: Počasí, polní hospodářství ,výstavba městyse, kulturní věci a jiné události – chceme též připojit malou úvahu o zásobování pitnou vodou.
Počasí
Celkový ráz: 1960 byl rokem vlhkým a studenějším než rok 1959, mlhy byly po celý rok téměř každý den. Průměr roční teploty jen 9,5 C
Počasí podle měsíců:
leden – měsíc suchý, druhá dekáda velmi studená, 27 dnů s mlhou, teplota klesla často pod –15 C
únor – začínal mrazy až –18 C, ke konci měsíce bylo jako na jaře(16 C), 14 x byl silný mráz
březen – byl měsíc pestrý , mrazy, vichřice, bouře, 2 x zase pěkně, hodně vláhy, první dekáda mrazivá
duben byl suchý, jen 20mm srážek, 3 x byl mráz, hodně mlh 20 x teplota až k 20 C
květen byl měsícem vlhčím až 80 mm srážek, též hodně mlh, ale byl i 2 x mráz, teplota až k 30 C
červen byl chladný a mokrý, souhrn srážek byl přes 100 mm, zase hodně mlh, rosa byla 17 x
červenec byl také mokrý, srážky též skoro 100 mm, 20 x byla mlha, 4 x bouře, bylo hodně rosy
srpen byl měsícem bohatým na srážky, souhrn srážek byl přes 160 mm, též hodně mlh a častá rosa
září bylo nevlídné, dva lijáky, pět vichřic, opět častá mlha a rosa
říjen - měsíc mokrý po první dekádě chladný, po devět dnů byla daleká a pěkná viditelnost, teploty počátkem měsíce až 22 C
listopad – měsíc suchý, mnoho mlh, hodně rosy, měsíční průměr teploty 6,6 C
poslední měsíc byl mokrý, polní práce trvaly celý měsíc, 18 dnů byl mráz 25 x byla silná mlha
Polní hospodářství
Jarní práce letos trvaly vlastně už od ledna. Celý leden trval vývoz chlévské mrvy a příprava na jarní práce. jak už staré přísloví praví: Co činíš – čiň moudře pamatuj na konec. byla předem konána příprava:
 polí – Pole byla letos už prostá sněhu a sněhu bylo letos poskrovnu .Byla brzy začata orba jarní a dokončena podzimní hluboká orba .Též brzy začalo smykování polí a od ledna se vozil hnůj a močůvka na pole.
 strojů – Prohlídka strojů byla nutná, aby stroje v hlavních pracích dobře pracovaly. Byly prohlédnuty všechny stroje a kritizovány případy, kdy stroje zůstaly přes zimu na polích
 osiv a sadeb – Sadba brambor a osiva byla prohlédnuta, stav teploty v krechtech brambor byl změřen a osiva přichystána.
Vlastní jarní práce začaly dne…… března. Jarní práce postupovaly dobře a bez rušení. Vizme tabulku:
- ozimy byly ošetřené do ….
- jařiny byla zaseté do………
- cukrovka byla zaseta do………
- kukuřice byla zaseta do ……
- cukrovka byla vyjednocena do……..
- střih vinohradů byl hotový ………
- jiné práce byly hotovy do……….

(Pan kronikář opět zapomněl poznamenat data, která chtěl původně zapsat.)

Seno se začalo kosit v červnu a jakost sena byla velmi dobrá, hektarový výnos byl průměrný a ještě 8. července byl svoz sena. Okopávky řepy trvaly skoro do začátku žní.
.Po osmém červenci začaly žně, letos slavnostně. Bylo pěkné vystoupení SLUKu v sokolovně. Žně byly přerušeny jen jedenkrát, od 15. července nastaly trvalé deště a žňové práce byly přerušeny skoro na jeden týden.
Zajímavá byla novinka, 16. července byl celodružstevní den sena. Tento den byly likvidovány všechny pozůstatky v sklizni sena a všechno seno bylo svezeno.
Při žních pracovalo z JZD 45 lidí, z obce deset a brigádnicky dvacet osob. Žně byly propagačně podepřené:
a) relacemi v místním rozhlase
b) vyhodnocením dobrých vzorných pracovníků
c) obrazy ve skříňkách ,které byly pěkně upravené
Též bylo ,což se stalo v dějinách zemědělství poprvé, natočeno filmové pásmo o žních, které se obecně líbilo. Výnosy letošních žní byly: ( Bez údajů)
Dožínky byly slaveny 20. srpna v kinosále. byl o pěkné vystoupení souboru SLUK. Výtěžek vystoupení byl věnován na zakoupení nutných věcí pro jeviště.
Paběrky z prací zemědělských 1960
Ačkoliv všeobecně začaly žně už po 8. červenci, nebylo možno séci všechny obiloviny v jednom týdnu. JZD začalo séct k 20. červenci, kdežto ČSSS už o týden dříve .Příčinou byla nestejná doba zralosti druhů obilovin a též různá bonita půdy.
Letos mělo JZD patronátní smlouvu s Jednotou v Mikulově a asi 20 členů Jednoty denně pomáhalo na polích
Zajímavý, ale málo potěšující je stav větrolamů .Zakladatelem praxe sázení větrolamů je sovětský učenec Lysenko. Na katastru Drnholce byl vysázen větrolam na severní straně při silnici do Litobratřic. Větrolamy však rostly, jak chtěly, bez řádného ošetření, proto měly vedle dobrých stránek též vlivy negativní
 větrolamy zmírní, ačkoliv ne vždy, nápor bouřlivých větrů a vichřic, hlavně když větrolamy jsou dost vysoké.
 větrolamy jsou útočištěm polní zvěře, hlavně koroptví, které jsou policií polní, neboť vymýtí všechen škodlivý hmyz z polí
 větrolamy jsou též semeništěm plevelů, které se zde velmi rychle zachytí.
Proto je nutno větrolamy ošetřit, sklidit trávu, která tam roste, ošetřit
stromy, vytrhat plevelné rostliny.
Zajímavé bylo pozorování větrolamů, že některé druhy ptáků hnízdí ve stromech větrolamů. Hnízdí více v lese, asi pro velký průvan a tah větrů ve větrolamech
Letos nevěnovali na státním statku dostatečnou péči o dobytek, hlavně aby dobytek nedělal škodu. Byla způsobena škoda na jednom kukuřičném poli, a to dobytkem. Také na jednom vinohradu, kde vepři velmi poškodili vinohrad a poškodili též plot.
Letos bylo též hodně jednáno o záhumenkách. Někteří občané žádali výměnu záhumenek, jiní žádali o příděl záhumenky, někteří záhumenky vůbec neobdělávali. Každý případ byl MNV pečlivě uvážen. MNV též doporučoval, aby staré stromy v záhumenkách byly vykáceny.

Výbor žen v roce 1960
Je to kapitola pěkná a potěšující a také přináší čest práci našich žen a matek
Výbor žen se tento rok staral v první řadě o důstojný průběh MDŽ a MDD.
K Mezinárodnímu dni žen byla dětmi zhotovena malá srdíčka a pěkné diplomy mateřství. pro odznaky mateřství byly navrženy s. Špačková a Hudcová. Byly též utvořeny dvojice, které zvaly obyvatele na MDŽ, celkem šest dvojic. Bylo odměněno 31 žen s více dětmi a šest žen jako dobré pracovnice.Vyznamenané ženy obdržely spolu s čestnými uznáními za dobrou práci peněžité odměny (po 100 Kč), na které přispěly závodní výbor při ČSSS a JZD Drnholec. Na okresní konferenci bylo zvoleno sedm žen jako delegátky.
Oslavy MDŽ se uskutečnily dne 13. března s následujícím programem:
- zahájení a projev k MDŽ
- kulturní vložka mateřské školy
- předání odznaků a diplomů
- kulturní pořad
Druhá práce VŽ v Drnholci byla brigáda na úpravu parku v obci a důstojný průběh Dne učitelů. Brigáda na úpravu parku se konala 24. a 26. března a zúčastnilo se jí asi 50 % žen. Ke Dni učitelů byly zakoupeny květiny.
Další starost Výboru žen se vztahovala na zlepšení poměrů v mateřské škole.. Byly i důkladné kontroly v obchodech. Pěkně provedena byla též v Drnholci akce :Koruna pro růžový sad v Kounicových kolejích. Přispěli členové všech organizací ve vědomí co utrpěli čeští občané právě v těchto tak smutně známých budovách
Co přinesla prověrka činnosti dne 9. června 1959 (1960 )
 ve volbách 1957 bylo do VŽ voleno 23 členek, bylo ustaveno předsednictvo VŽ, ale od jeho samostatné činnosti bylo brzy opuštěno a pracovalo jen plénum
 předsedkyní VŽ byla v roce 1959 s. Špačková
Výbor žen se schází dvakrát měsíčně, členky jsou rozděleny do stálých komisí národního výboru, a to:
 sociálně zdravotní – 3
 zemědělská – 2
 kulturně školská – 2
 komise MH – 2
 finanční – 2
 místní bezpečnosti – 1
 trestní – 11
Celkem pracuje v komisích 13 členek výboru žen
Práce se vztahuje na mládež, zásobování, zdravotnictví, školy, jesle obchody … Členky VŽ pomáhaly zde nejen brigádnicky, ale též finančně, nakupovaly hračky a různé potřeby pro školu a jesle. Členky jsou též zastoupeny též v ČČK, místním dozorčím výboru a v rodičovském sdružení, konají zdravotnický výcvik, průzkumy zásobování a hygieny v obci. Členky VŽ velmi dobře spolupracovaly s MNV a s místním družstvem. Též občané se často obracejí na VŽ v otázkách týkajících se dětí, zásobování a zdravotnictví. Ve výboru žen jsou též zastoupeny členky JZD a ČSSS ( po třech ženách, celkem šest)
Z výboru žen vyšly též první iniciativní kroky pro zvýšení dojivosti děláním zákvasu – a to hlavně od členek : Cigánkové, Otáhalové, Šabatkové a Cibulkové Dvě členky výboru žen (Fanová a Škrdlová) vzaly do socialistické péče 3 ha cukrovky. Též pracovaly jako členky ve Sboru pro občanské záležitosti. Účast rodičů na „Vítání do života“ je v Drnholci 100%, na první stříbrnou svatbu v Drnholci věnoval výbor žen pěkný obraz. Práce pěkná, výbor žen se stává takto prvním rádcem a pomocníkem národního výboru.
Volby 1960
Volby tohoto roku byly v pořadí už sedmé od vzniku ČSR po roce 1945, budiž předem zde podán přehled předsedů a tajemníků městyse Drnholce od roku 1945:
Předsedové MNV:
 1945 – 47
 1947 – 50
 1950 – 53
 1953 – 57
 1957 – 60
 1960 – 63 Brychta Stanislav
 1963 – 65
Tajemníci MNV:

 1960 – 63 Pospíchal Alois
(Jak je u zápisů kronikáře A. Macka, zůstávají údaje naznačeny, ale ve valné míře nedoplněny)
Volby tohoto roku – sedmé od počátku 1945 – byly však první v Československé socialistické republice. Byly utvořeny volební obvody počtem 26. Počet členů volebních komisí, které spravovaly obvody byl 104 (85 mužů a 19 žen). Podle povolání bylo 91 dělníků, 17 členů JZD, 3 z inteligence a 13 ostatní (Prostým součet zjistíte, že čísla nesouhlasí,)
Drnholec má letos 5400 obyvatel (!!!!!! – v dobách svého největšího rozvoje žilo v Drnholci 3000 lidí, další údaj, kterému nemůže objektivní čtenář věřit) Počet právoplatných voličů byl 962, z toho 481 mužů a stejný počet žen. Poslanců bylo zvoleno pro každý volební obvod jeden, celkem 26. Dle politické příslušnosti bylo dělení takto :14 přísl. KSČ a 12 bezpartijních, v počtu poslanců není jinostraníků
Rozdělení dle věku:
 do 30 let 4
 do 50 let 18
 nad 50 let 4
Rozdělení podle povolání:
 10 dělníků
 7 členů JZD
 6 příslušníků inteligence
 3 ostatní
Volební seznamy byly pro občany vyloženy na MNV. Nejstarším občanem – voličem je Martin Čeman, rozený 1873, dnes je mu 87 let (tj. v roce 1960)
Výsledky voleb
Volby byly konány 12. června 1960, slavnostní zasedání MNV bylo 24. června 1960. Zde byli zvoleni Stanislav Brychta předsedou MNV a tajemníkem MNV Alois Pospíchal. Současně byla zvolena devítičlenná rada MNV, do níž byli zvoleni: dr. Svoboda Miloš, Petrů František, Fiala Karel, Krysl Milan, Procházka Josef, Bokora Rudolf, Urbánek Emil. V radě bylo sedm členů KSČ a dva bezpartijní, podle povolání 5 dělníků , 1 člen JZD a 3 příslušníci inteligence. Byly ustaveny tyto komise: plánovací, finanční – rozpočtová, místního hospodářství a výstavby.

Ráz voleb – Volby tyto, první v republice socialistické byly radostným nástupem do třetí pětiletky, výrazem vůle lidu, který je zdrojem veškeré státní moci. Organizace voleb byla dobrá, ráno vyhrával budíček před zahájením voleb o osmé hodině promluvil předseda Národní fronty k voličům. s výzvou k splnění státní povinnosti. Během voleb vyhrávala rozhlasová hudba a každou hodinu byla podána zpráva o průběhu voleb a organizační pokyny: Pěkné bylo též vystoupení pionýrů a pěveckého sboru. Volby byly ukončeny kolem 16 hodiny a výsledky hlášeny na ONV. Pro kandidáty Národní fronty hlasovalo 98% voličů , proti 2% voličů
Různé paběrky ze života obce
Někteří občané dostávali od MNV sociální výpomoc pro slabé sociální postavení (malý důchod, nemoc, stáří). Některým osobám bylo vypláceno 150 Kč měsíčně
Též byla přiznána stipendia pro vyšší školení , a to pro: Antonína Hondla a Františka Petrů
Zvýšení důchodu bylo přiznáno Františku Garajovi, neboť byl dvakrát trýzněn gestapem za okupace
Značně pokročily práce na úpravě obce, bylo odpracováno 6000 brigádnických hodin.Mnozí si dali říci a upravovali zahrádky před domy
Dosti četné byly žádosti o přidělení volných a zborů , celkem deset
Pro Drnholec byl zřízen nový podnik Komunální služby, které mají osm provozoven
Při MDD byla dobře kvitována účast Svazarmu z Břeclavi útvaru Pohraniční stráže z Novosedel
Školní děti pomohly při sklizni brambor, celkem 80 dětí
V Drnholci je 23 důchodců, jsou zabezpečeni státním příspěvkem , který stát poskytuje přestárlým. Dříve mnozí z nich museli žebrat a fabrikanti žili v přepychu.
Před kanceláří MNV byla vyvěšena tabulka s údaji úředních hodin
V obci bydlí jedna rodina cikánská. Některé rodiny se dobře přizpůsobily, někteří žijí svým „divokým „ životem
V akci Z dostal MNV od ONV 10000 Kč. Obnos byl rozdělen takto: polovina sumy na materiál pro jesle a druhá část na úpravu komunikací
Porážkové dny byly stanoveny na čtvrtek a sobotu
Vozovky – silnice v obci jsou dobré , asfaltované, ale obecné – polní cesty jsou velmi špatné
Kulturní věci 1960
Kultura tohoto roku se vyvíjela souměrným tempem a byla obsahově dosti bohatá.
Kulturu rozpoznáváme dováženou a vlastní. Letos byly uskutečněny návštěvy občanů do divadla v Brně, kde zhlédlo asi osmdesát občanů operetu „Polská krev“. V Drnholci bylo pěkně navštíveno vystoupení divadla bratří Mrštíků v prosinci. Vystoupení varieté Rozmarýn a SLUK (v listopadu) – MNV poslal vedení SLUK děkovný dopis.
Na náměstí u zatáčky blízko kostela byly instalovány skříňky s fotografiemi, výstřižky a diagramy jsou pěkně a vkusně upraveny, materiály pěkně zvoleny. Skříněk je devět, pečují o ně masové organizace pod dohledem MNV a pod patronátem ROH.
Nově byl letos utvořen divadelní kroužek a pěvecký sbor. Divadelní kroužek měl 14 členů, z toho osm učitelů. V pěveckém sboru bylo 15 členů, z toho bylo 11 učitelů.
Lidová knihovna - V zimě byly půjčovány knihy, stálých čtenářů bylo 40 dětí a 20 dospělých. Dobře působily besedy o knihách, a to s dětmi, kde účast byla kolem dvaceti dětí, účast dospělých byla však malá.
Sport se omezoval na kopanou a na hokej, krásný sport tenis se vůbec neujal.
Velmi byly letos koupeny a hledány televizory. V Drnholci je přes sto televizorů

Masové organizace
V obci jsou tato masové organizace:
 Svazarm si vzal letos na starost úklid ulic – odstranění špíny a haraburdí u ulic.
 Velmi čile se měla k práci pobočka Československého Červeného kříže, která letos uskutečnila tyto akce::
 provedla školení 20 členů, které vedl dr. Korecký
 na ZDŠ vyškolila 20 žáků, a to v první pomoci a utvořili samostatný kroužek ČČK
 udělala pět přednášek z oboru zdravotnictví (infekční nemoce, nemoce srdeční), které byly četně navštíveny
 pobočka ČČK pomáhala též při zemědělských pracích:
 odpracovala 600 hodin na úpravě prostranství
 odpracovala 32 hodin na brigádě sena
 ve žních postavila odbočka osm zdravotních hlídek
ČSM – jeho činnost byla slabá, členové provedli jen některé prácr při úklidu ulic
TJ Sokol – provedla úpravu kabin na hřišti
Požární sbor provedl úpravu požární zbrojnice
Pěkná byla oslava Měsíce přátelství (v listopadu)
 byla provedena štafeta do Břeclavi
 byl konán lampiónový průvod pomníku RA
 hlavní oslava byla v sokolovně
 oslava byla zpestřena recitacemi, písněmi, proslov měl zástupce ONV
Zdravotnictví v obci 1960
Tuto kapitolu můžeme letos radostně psát, neboť mnoho se zlepšilo co do zdravotnických poměrů a mnoho bylo uděláno.
 V městě Drnholci je od roku 1958 zdravotnické středisko řízené OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví
 Středisko má tři ordinace: praktického lékaře, zubního lékaře a lékaře dětského
 Středisko má dobře vybavenou čekárnu, ozdobenou obrazy, též časopisy jsou tu vyložené.
 Ordinace je od 7,30 hod do 15 hodin
 Odpolední informace dává zdravotní sestra nebo uklízečka
 Od 1. srpna 1960 byla zavedena noční pohotovostní služby, pro Drnholec je tato služba spojena přímým telefonním stykem s Mikulovem.
 Na lékaře v Drnholci připadá 5400 (!!!!!!!) obyvatel
 Tento rok (1960) byly co do ohledu zdravotnického význačná tři fakta. Drnholec má:
 nejnižší kojeneckou úmrtnost na okrese
 velký počet sebevražd
 poměrně vysokou úrazovost
V Drnholci byla nejnižší kojenecká úmrtnost na okrese,, počet zemřelých dětí byl letos….(neuvedeno). tento fakt je nutno připsat velké péči lékařů, sester v jeslích a v mateřské škole, která je tu věnována dětem.
V Drnholci byl od roku 1945 též vysoký sebevražd (15). Příčinou sebevražd byl rozháraný život, omrzelost stáří, překvapenost v jednání
Byla také v Drnholci vysoká úrazovost. Případů bylo…….(neuvedeno)Příčinou byla hlavně neopatrnost , ale i šaptné materielní podmínky, mnoho úrazů zavinil též alkohol
Výskyt infekčních nemocí v obci byl pramalý. Infekce byly dle zpráv MNV brzy likvidovány. Objevily se jen malé případy banálních infekcí (např. osýpky)
Hlavní nemoci v Drnholci během století
Nejvíc bylo v Drnholci před rokem 1945 rozšířeny tuberkuloza a rakovina. Matriky nám vyprávějí o velkém výskytu tuberkulozy plic, ale i jiných typů tuberkulozy např. kostí neb zánětu mozku
Vedle TBC byla v Drnholci během staletí rozšířena též rakovina. Tím se lišila obec od jiných, kde rakovina byla před rokem 1945 vzácností.
Z infekčních nemocí panoval v Drnholci před rokem 1945 tyfus, po roce 1945 byl výskyt infekčních chorob pramalý.
Nutno poznamenat, že konzervační vliv vína nebyl v obci co do tuberkulozy pozorován, případy úmrtí na TBC se týkají hlavně mladých lidí
Za to však nutno poznamenat, že úroveň hygieny byla v obci velmi nízká. Byly pozorovány:
 neuspořádané domácnosti
 vytékající močůvka na ulici
 nehygieničnost v pohostinství (špinavá voda při umývání sklenic)
 ještě velký výskyt alkoholismu
Dentista Josef Valenta byl dlouhou dobu nemocný a zemřel v srpnu 1960, MNV zaslal rodině zesnulého soustrastný dopis
V obci je od roku 1959 lékárna vedená Mgr. J. Nemeškalem z Brna. na něj nebyly stížnosti , všem vyhověl
Školní věci
V obci jsou: národní škola, osmiletá škola a mateřská škola
Drnholec měl tento rok 525 žáků , z tohoto počtu bylo 405 žáků v pionýrské organizaci. Náboženskou výuku navštěvovalo skoro 100 žáků (19%). Ve školním roce 1960/61 měla škola 515 žáků. Bylo vyučováno v 18 třídách, učitelský sbor měl 22 členů, náboženskou výuku navštěvovalo 87 žáků . Do mateřské školy bylo přihlášeno 61 dětí, jednalo se též o otevření druhého oddělení v mateřské škole.
Školní budova je stará a špatná, kde scházely mnohdy všechny předpoklady správné hygieny. Opravné práce na školní budově v tomto školním roce stály 130000 Kč
Školu opustilo letos 30 žáků. Povolání si vybrali takto: jeden do hornictví, šest do zemědělství, čtyři na rozličná studia, a 19 do učebního poměru.
Škola se aktivně zúčastnila kulturního života a bylo dbáno též nových forem vyučování.
Práce žáků byly tyto:
 úprava tzv. biologického pole. Toto pole zkušebné políčko pro žáky, aby se zde naučili správnému hospodářství. Toto pole a školní zahrada tvoří celek. Školní zahrada poskytla tento rok letos první salát. V této školní zahradě byla nalezena dosti hluboká studně, která byla na příkaz MNV zakryta.
 dalším úsekem činnosti žáků byla polytechnická výchova, dnes tak důležitá pro povolání dětí. Tato výchova, manuální práce, učí děti míti v úctě dělnickou práci, vážit si ruční práce a sami si tuto práci přístupnou formou osvojit a zdokonalit se v ní.
 dílny polytechnické výchovy byly rozděleny na dílny s pracemi se dřevem a s pracemi s kovem. Práce vedli a měli nasd nimi dozor učitelé a to zodpovědně a obětavě.
 žáci vytvořili též dva kroužky, hudební a pěvecký. Oba kroužky se zúčastnily soutěžení LUT. Žáci měli také pěkný hudební orchestr, který se zúčastnil hudební akademie, která byla na závěr školního roku provedena v Mikulově
Něco o zásobování vodou v Drnholci
Drnholec má dvě prameniště vody:
 první v okolí sousoší na náměstí
 druhé v okolí farmy na Výsluní
V roce 1961 bylo zachyceno velmi dobré prameniště ve vinohradech za mostem směrem k Brodu.
Prameniště v okolí sousoší na náměstí sahá až ke spodní vodě řeky Dyje. Voda tohoto prameniště je velmi špatná, prosycená spodní vodou z řeky. Je zajímavo, že tato voda, která už byla kolem roku 1500 zachycena na náměstí ve velké kašně, byla vždy k dispozici. Tekla silným proudem a zásobovala celou obec. Občané Drnholce tuto vodu však skoro nepili, pili přes celý rok víno. Sem přicházeli s kbelíky, putnami a s hrnci pro vodu a především na tzv. Plausch, tj. na kus řeči. zde panoval hlavně večer družný hovor. Zde si němečtí obyvatelé vyřizovali osobní věci, někdy i , jak nám vypráví nejstarší německá kronika z roku 1696, ….fackami a bitím. Tato studna, kašna byla znovu opravena a rozšířena v roce 1615, zároveň bylo obyvatelům zakázáno brát vodu z Dyje, neboť do řeky byly odváděny odpadové vody..
Druhé prameniště vody bylo v tzv. vysokých polích (Hohes Feld), v místech, kde se dnes nachází farma na Výsluní. zde byly prameny , které dávaly dobrou pitnou vodu. Již v roce 1550 byl odtud vystaven vodovod, který měl dobrou pitnou vodu. Tento vodovod měl hliněné roury a některé se při orání v těchto místech našly. Tento vodovod vedl až do obce a byl kolem roku 1850 v napojen na velkou kašnu na náměstí v Drnholci. Tento vodovod byl však válečnými událostmi roku 1945 poškozen a zasypán.
Vedle těchto pramenů bylo v Drnholci hodně studní, dle starého sčítání jejich celkový počet byl přes stovku. tyto studně měly však špatnou, mikroby infikovanou vodu, která obsahovala též bakterie tyfu, a v letech 1831 – 1866 i bacily cholery.
Místní národní výbor si vytyčil již v roce 1958 úkol zjednat pro Drnholec řádný, dobrý a bezvadný vodovod. Ve spolupráci členů MNV a pracovníků geologického průzkumu velmi dobré a poměrně vydatné prameniště ve vinohradech za mostem směrem k Brodu, jak ukazuje mapka (v kronice na str. 246)
Místní hospodářství a výstavba
Místní hospodaření se ukazuje nejvíc ve výstavbě obce samé. Heslo naší vlády: Pro obec krásnější není prázdnou formulí, ale je nejlepším programem pro komise místního hospodaření při každém národním výboru. Čisté, krásné pracovní prostředí působí nejen na kvalitu práce ,ale i na jakost materiálu, práce a na duši pracovníka.
I v tomto roce byly udělány další kroky, aby český Drnholec byl výstavnější a pěknější. Práci komise pro MH můžeme shrnout do těchto skupin:
 zřízení provozoven MNV
 zvelebení služeb obyvatelstvu
 prodej rodinných domků
 činnost MDV (místní dohlížecí výbor) a občanských kontrolorů
 zvelebení obce (komunikace, objekty)
 výstavba veřejných objektů., příp. jejich adaptace
 opravy rodinných domů
Provozovny MH byly v obci dvě, kadeřnictví a elektroopravna. V první provozovně byly letos zavedeny zúčtovatelné účtenky. Elektroopravna byla pasivní a byl o ni u občanů malý zájem, proto byla brzy zrušená další provozovny sloužily místnímu obyvatelstvu dobře Byly to
 masna – prodej a výsek masa a masných tovarů
 Jednota – prodej životních potřeb
 Textil - prodej textilního zboží
 Pohostinství – název pro dřívější hospodu
 NARPA – prodej papírového zboží
 občerstvení – dřívější buffet
Tyto provozovny mají z let 1948 – 50 nové a dnes již ustálené názvy
Nové formy služeb. V tomto roce ,ač jen sporadicky se objevily nové formy prodeje:
 pojízdné prodejny
 samoobsluhy
 tržní prodeje JZD
Pojízdné prodejny se objevily koncem roku 1959. Byla to pojízdná prodejna s textilem, která zajížděla nejen do Mikulova, ale i do větších obcí. Vedle těchto prodejen byla též vidět pojízdná auta Masny s prodejem masných pokrmů. Tyto prodejny se uplatnily více po roce 1961. Tyto prodejny mají tyto výhody: jezdí i do odlehlých obcí a přivážejí zboží vždy čerstvé.
Název samoobsluha je nový, ustálený od roku 1960. Je to nová forma prodeje, zavedená už skoro ve všech zemích. Občané si sami vybírají zboží, které platí u pokladny. Zboží je pěkně vystavené a uspořádané a tak každá dobrá samoobsluha působí pěkným dojmem, hlavně tam, kde vedoucí dbá o čistotu. samoobsluhy se brzy vžily mezi obyvatelstvem a tyto pěkné a čisté provozovny jsou okrasou každé obce. . V Drnholci jsou tyto provozovny:
 pohostinství 2
 občerstvení 1
 Jednota (smíšené zboží) 2
 textil 1
 narpa 1

Tržní prodej byl ponejvíce praktikován v Mikulově a tam byl družstevní trh nejvíc navštíven při Pálavském vinobraní, lidé dostali koupit skoro vše.
Letos bylo nutno zvláště dobře hospodařit s domky. Občané byli místním rozhlasem vybídnuti, aby upravili prostranství před svými domky. Hlavně se jednalo o vyčištění rigolů a odstranění plevele a nepořádku kolem domů
Dále bylo nutno upozornit majitele sklepů, aby označili své sklepy číslem domu a jménem majitele
Též studně byly ve velmi špatném stavu, mnohé byly nepokryté a znečištěné. Proto byla každá studna dezinfikována a řádně vyčištěna
Lépe byly upraveny dětské jesle a tím udržovány v dobrém stavu.
Též důchodci se pilně zapojili do úpravy obce, do úpravy plochy a prostoru za mlékárnou, kde vybírali cihly, kameny, vysázeli stromky, hlavně ořešáky. Občané byli vybídnuti, aby s i upravili své zahrádky před domy
V tomto roce byly zřízeny Komunální služby městyse Drnholce, a to čistírna a prádelna a provozovna komunálního podniku
Co do obchodního sektoru nutno podotknout nedostatek papíru a školních potřeb.
Pohostinství bylo pro dlouhou nemoc pana Zaorala uzavřeno. bylo také doporučeno zřídit prodejnu mléka a mléčných výrobků
Byla otevřena vlastní pískovna na pozemcích MNV
Hodnocení roku 1960
Tento rok byl rokem voleb, rokem nových forem zásobování, velmi pěkné práce výboru žen, začátek úpravy obce a staré historické radnice. byl to rok pilného budování ,stupeň první pro nastolení lepšího věku, kde člověk člověku není vlkem ,ale bratrem. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář