Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní kronika 1968

LEDEN
Předseda MNV informoval členy rady MNV o vyklizení star éradnice a o přemístění obřadní síně do kanceláře MNV.

ÚNOR
Prospěch žactva ZDŠ Drnholec v prvním pololetí 1967/68: Z celkového počtu 368 žáků propadá 38 žáků a 46 žáků nemá doma vhodné prostředí. Žáci se špatným prospěchem pochází většinou z rodin alkoholiků.
Dne 22. února byly uskutečněny v sokolovně oslavy 20. výročí Února 1948. Źáci ZDŠ předvedli hodnotný kulturní program
.
BŘEZEN
U příležtosti osalv MDŽ setkání se staršími ženami v prostorách kabin na stadioně. Akce proběhla pod záštitou MNV a Rady žen.
ČSM pod vedením předsedy s. Vavřiny Václava se schází v místnosti požární zbrojnice.

DUBEN

KVĚTEN
Oslavy 1. a 9. máje byly hodnoceny kladně a bez připomínek. Ve finanční zprávě se uvádí, že do konce dubna 68 bylo vyplaceno 464829 Kč.

ČERVEN
Okresní kovopodnik Břeclav ruší v naší obci radiotelevizní opravnu.
ČERVENEC
K 1. červenci byl proveden soupis hospodářského zvířectva. byl ohlášeno 454 prasat a 4 kusy skotu (z toho jedna kráva)

SRPEN
Činnost mládeže je hodnocena kladně, neboť nedošlo v obci k žádné výtržnosti

ZÁŘÍ
Práce na úpravě místností v zámku pokračují. tyto práce financuje památkový úřad.

ŘÍJEN
LISTOPAD
Ze zápisu o stavu sokolovny ze dne 8. října 1968 : Prohlídku provedl odbor výstavby ONV. Přednostně se provedla (???????) a uvedení ústředního topení do provozu
Občanům byly zhotovovány vodovodní přípojky za poplatek 600 Kč. Vodovod byl dokončen v roce 1969
)
PROSINEC

Obecní kronika 1969

LEDEN
Na dokončení opravy zámku (tj. zhotovení dveří, parkety , nátěry, vybavení) byla navržena rezerva 100000 Kč, z toho bude čerpat určitou část ZDŠ Drnholec

´UNOR
Zmizel poslední polorozbořený dům na náměstí (č.17) – místo bylo odprodáno Františku Macháčkovi na stavbu rodinného domku

BŘEZEN
Byla vyhodnocena ONV socialistická soutěž podniků místního hospodářství. Náš podnik komunálních služeb se umístil na druhém místě v okrese a obdržel odměnu 2100 Kč. V tomto měsíci přišlo poděkování SOS vesničky za finanční příspěvek 660 Kč.

DUBEN
Za první čtvrtletí roku 1969 podal zprávu předseda komise pro ochranu veřejného pořádku. Komise projednala do této doby 13 přestupků a provinění, mimo toho byly projednány stížnosti občanů v obci

KVĚTEN
Chybí záznam za tento měsíc
ČERVEN
Bylo založeno stavební bytové družstvo pro výstavbu rodinných domků na tyršově ulici

ČERVENEC
Bez záznamu
SRPEN
Rada MNV konstatuje, že žádné provokace a nepřátelské živly se v obci neprojevily v době od 18.. do 21. srpna 1969. Z toho důvodu byla také povolena dožínková slavnost hospodářství Drnholec a Výsluní.
ZÁŘÍ
Zahájen provoz nově vystavěné prodejny PRAMEN na náměstí
ŘÍJEN
Rada projednala otázku mládeže v obci a konstatovala, že mladí lidé nejsou zainteresováni na životě obce a nejsou dostatečně organizováni v jednotné mládežnické organizaci.
LISTOPAD
Byl uveden do funkce vedoucího odboru MNV Stanislav Jan ml.
PROSINEC
V tomto roce pracovali členové rady MNV opravdu zodpovědně, nejpoctivěji pracovaly komise výstavby, sociálně zdravotní a kulturně školská.

Obecní kronika 1970

LEDEN
Na schůzi všech společenských organizací byla projednána Kroměřížská výzva, která se týkala zvelebování obce. Jednotlivé organizace, občané i rada MNV se zavázali, že se v prvé řadě odstraní drobná smetiště a bude proveden úklid na jednotlivých ulicích.
ÚNOR
V pololetní zprávě ředitelství ZDŠ se uvádí:
 chování žáků se zlepšilo
 docházka do školy se rovněž zlepšila, ovšem procento absence zvyšují děti cikánské národnosti
 rozmáhá se kouření mimo školu, toulání po večerech, návštěva restaurací
BŘEZEN
MUDr. Vyhnalík konstatuje, že nemocnost zásluhou chřipky stoupla o 8%. Pracovních úrazů se vyskytlo velmi málo. V ambulanci je denně 50 –60 pacientů. hrubých hygienických závad v obci není , neobjevila se žádná infekční nemoc.
DUBEN
Oslav 1. máje se Drnholec zúčastní v Mikulově. Dále byl projednán program oslav 25. výročí osvobození Československa.
KVĚTEN
Byla zahájena generální oprava bytů na Náměstí č. 7.
Účast na oslavách 1. máje byla menší v důsledku špatného počasí (déšť a velmi chladno)Program v amfiteátru v Mikulově neměl patřičnou úroveň.
Při oslavách 25. výročí osvobození se prokázalo zaktivizování školy a učitelů, účast občanů byla dobrá
ČERVEN
Dr. Chlup informoval radu MNV, že bude vytvořen Svaz socialistické mládeže (SSM) a že se k tomu účelu musí sejít kruh lidí, který přitáhne ostatní mládež.
ČERVENEC
Z 343 žáků ZDŠ prospělo :
 31 žáků s vyznamenáním
 29 žáků neprospělo
 20 žáků bylo klasifikováno druhým stupněm z chování
 jedna žákyně dostala třetí stupeň z chování
Zemědělské noviny ze dne 25.7.1970 přinesly zprávu, že na okrese Břeclav začaly žně zemědělci v Drnholci a ve Valticích pokosili za jeden den více než 90 hektarů ječmene
Všechny provozovny Komunálních služeb, až na holičské a kadeřnické, dosáhly příznivých hospodářských výsledků za první pololetí 1970. Plán byl splněn na 100,9%. nejlepších výsledků dosáhly provozovny stavební, stolařská a zámečnická.

SRPEN
Návrh pětiletého plánu:
 zahájení přístavby školy
 křížení přeložky komunikací Hrušovanská – Brno s výstavbou bytů
 dokončení výstavby stadionu
 přemístění letní tělocvičny ZDŠ
 vnitřní vybavení mateřské školy a jeslí
ZÁŘÍ
Není žádný záznam
ŘÍJEN
Do funkce revizora při sčítání lidu v Drnholci byl ONV jmenován s. Škápík a komisařem s. Hondlová

LISTOPAD
Oslava VŘSR byla uspořádána 6.11.1970 s tímto programem: štafeta přátelství, lampiónový průvod, položení věnců u hrobů padlých rudoarmějců s kulturním programem ZDŠ. V 18 hodin se konalo slavnostní zasedání VO KSČ, pléna MNV a složek NF.
Obec má v evidenci 25 dárců krve.
PROSINEC
Při sčítání lidu k 1.12. 1970 má Drnholec 1777 obyvatel. V roce 1970 se narodilo v obci 46 dětí a bylo uzavřeno 28 manželství.

Obecní kronika 1971

Počasí se v tomto roce vyznačovalo převážně suchem. Zima začala řádit v lednu a dlouhou dobu neomezeně vládla. Po krátkém jaru přišlo horké a suché léto. Počasí přálo zemědělcům při žních i školní mládeži užívající prázdnin.. Podzim byl slunný a teplý, ještě v říjnu byly teploty poměrně vysoko nad nulou. Mrazy uhodily v polovině listopadu, kolem 15. listopadu napadla první sníh, ale během týdne roztál. Až do konce roku byla mírná zima, ranní mlhy, takže začala chřipková epidemie. Vánoce postrádaly kouzlo bílé sněhové záplavy.
V zemědělství byly jarní práce hodně zpožděny. jarní mrazy poškodily výhonky na hlavách vinné révy, pomrzly pupeny broskví, meruněk a ořechů. To se projevilo slabou úrodou tohoto ovoce.
Žně v Drnholci začaly 12. července. obilí se sklízelo z 572 ha a celkem bylo sklizeno 24849 q. 45 vagónů 87 q bylo dodáno nad plán. průměrný výnos na hektar činil 45,48 q u farmy Výsluní 41 q. Hospodářství dolní dvůr bylo vyhodnoceno v pěstování cukrovky na prvním místě v oblasti hrušovanského cukrovaru. Soudruzi Jurkas a Bahula se umístili na prvním místě v okrese ve vyorávání cukrovky a třetí místo získali v krajské soutěži. farma Výsluní splnila dodávku mléka 1156000 litrů a navíc závazek k 50. výročí založení KSČ 75000 litrů mléka.
Škola
Na místní základní devítileté škole bylo ve školním roce 1970/71 zapsáno celkem 329 žáků. Ředitelem byl Alois Válka z Dolních Dunajovic. Učitelský sbor měl 17 učitelů a jednu družinovou vychovatelku. Na konci školního roku neprospělo celkem 31 žáků, s pěkným prospěchem bylo 72 žáků. Výborní žáci obdrželi na shromáždění školy diplomy a knihy. Největší výchovné problémy byly s dětmi cikánské národnosti.
Na začátku školního roku 1971/72 bylo na škole 17 učitelů a jedna vychovatelka školní družiny. Správcem školy byl pověřen Miloslav Kapusta. Bylo ustanoveno celkem deset zájmových kroužků a čtyři pionýrské oddíly. Počátkem roku 1971 onemocněla většina učitelů chřipkou, takže se muselo přikročit k redukci tříd.
Veřejně prospěšná práce
Rámcově byla vypracována Humpolecká výzva, ve kter ése občané svými závazky zainteresovali hlavně na tři body:
 úprava okolí jednotlivých domů
 práce při generální opravě sokolovny
 dokončení výstavby stadionu Dynama
Závazky zpracoval místní národní výbor.
Dne 25. února se uskutečnilo slavnostní zasedání pléna vesnické organizace KSDČ a Národní fronty. Referáty k výročí únorového vítězství pracujícího lidu přednesli soudruzi Procházka a Mádl..
V únoru byla založena organizace Socialistického svazu mládeže s počátečním stavem dvaceti členů. SSM pořádal „čaje“ s hudební diskotékou v pohostinství na Hrušovanské ulici, uspořádal zájezd na lední revui do Brna, zorganizoval sběr železného šrotu – celkem 8840 kg. od října bylo organizaci umožněno vybudovat si klubovnu na hospodářství Dolní dvůr státního statku. Koncem roku 1971 měl SSM celkem 29 členů, předsedou od založení je Karel Juráň ml.
Oslavy 1. máje se uskutečnily v Mikulově. Naše obec byla v prvomájovém průvodu početně zastoupena. Přes velmi chladné a deštivé počasí se zúčastnila i školní mládež od 5. do 9. třídy

Oslava výročí osvobození proběhla již 7. května. v devatenáct hodin se uskutečnil lampiónový průvod od ZDŠ k pomníku Rudé armády ve dvacet hodin bylo zahájeno slavnostní zasedání pléna MNV s kulturním programem školní mládeže. na závěr květnových oslav navštívili ZDŠ sovětští vojáci. beseda s nimi proběhla v přátelském ovzduší a vyznačovala se velmi dobrou organizací.
Od 1. září zahájilo činnost oddělení Veřejné bezpečnosti. Počáteční stav 6 mužů a náčelník, jemuž byl přidělen jeden z nově adaptovaných bytů na náměstí č.7.Adaptace bytů byla dokončena koncem dubna. Kanceláře VB byly umístěny do budovy bývalého ředitelství státního stratku.
Práce na generální opravě sokolovny se započaly až v listopadu z toho důvodu, že nebyl včas dokončen projekt. Od listopadu se ujal opravy místní podnik Komunálních služeb, který –mimo jiné – nově otevřel provozovnu elektroinstalační a vodoinstalační.
Památková péče Brno provedla opravu morového sloupu na náměstí Svobody. Socha byla restaurována a koruny na hlavách sousoší polepeny zlatou fólií.
V listopadu bylo zhotoveno osvětlení na nové cestě k zámku, byl zaveden vodovod na hřbitov a zahájeny práce na přeložce komunikace Brno – Hrušovany nad Jevišovkou.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v tomto roce řadu hodnotných akcí. v obřadní síni MNV bylo oddáno celkem 31 novomanželských párů, stříbrných svateb bylo devět. Členky sboru navštívili patnáct důchodců u příležitosti jejich životních jubileí. Do života bylo uvítáno 36 novorozenců. Dne 8. března uspořádal SOZ ve spolupráci s Českým svazem žen, dílenskými výbory ROH důstojnou oslavu MDZ s kulturním programem, který připravila mateřská škola a ZDŠ. Zvláštní oslava byla uspořádána pro ženy nad šedesát let, kterým byla předána bonboniéra a kytička ,kterou připravily děti ve školní družině. Sedmého května byly slavnostně předány občanské průkazy vycházejícím žákům v místnosti MNV na zámku. Šestého srpna byla uspořádána beseda s branci, kteří nastoupili v říjnu základní vojenskou službu. besedy se zúčastnili zástupci VO KSČ, MNV, OVS a OV Svazarmu. kulturní program připravil vojenský útvar z Mikulova. V prosinci, před vánocemi proběhla pro osamělé důchodce předvánoční besídka, pro kterou kulturní program připravila školní mládež a děti z mateřské školy.

Volby
Ve dnech 26. a 27 listopadu proběhly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, tj. d obou sněmoven Národního shromáždění, do České národní rady, do Krajského národního výboru, Okresního národního výboru a do místního národního výboru.
Jednou z důležitých předvolebních akcí byla „Národní směna“, která proběhla v sobotu 16. října 1971. Této směny se zúčastnilo více než 200 občanů naší obce. Velmi početně byli zastoupen izaměstnannci dílen na Výsluní, členové SSM a příslušníci složek Národní fronty .pracovalo se na třech pracovištích:
 přemístění letní tělocvičny od ZDŠ na místní stadión (letní tělocvična musela ustoupit přeložce silnice Brno – Hrušovany nad Jev.
 provedení úpravy okolí zámku a kostela
 úprava hřbitova

Před volbami se konaly tři předvolební chůze s voliči. Besedu o volbách pro mladé voliče provedl dr. Chlup, vedoucí odboru pro vnitřní věci ONV Břeclav ,který se zúčastnil i dalších dvou schůzí. Všechny tyto schůze navštívilo asi 400 voličů. hlavním bodem bylo přednesení volebního programu pro celé volební období a představování kandidátů. Za Českou národní radu se představila kandidátka s. Ludmila Kunstová z Mikulova, za ONV kandiduje ing. Peřinová. na první schůzi vystoupila se svým programem ZDŠ a po schůzi zahráli vojáci Pohraniční stráže. Po skončení druhé schůze zahrála místní skupina vedená Pavlem Srnkou.
Osvětová beseda zřídila v místnosti čítárny místní knihovny agitační středisko.
Volební místnost byla připravena v kancelářích MNV na zámku. většina voličů, asi 70% odvolila již první den voleb v pátek 26. listopadu a ostatní voliči volili v sobotu 27. listopadu. v tento den do naší obce přijela hudba zajištěná Okresním kulturním střediskem Břeclav, která vyhrávala voličům před zámkem a na náměstí.
Z celkového počtu voličů 1048, hlasovalo 1032, tj. 98,48 %. kandidátům MNV bylo odevzdáno 1025 platných hlasovacích lístků, tj. 99,3 =. celé volby proběhly ve slavnostním a klidném ovzduší, všech 29 kandidátů byl o zvoleno za poslance MNV v Drnholci.
Na ustavující schůzi nově zvolených poslanců MNV byl do funkce předsedy MNV zvolen s. Viktor Šedivý. místopředsedkyní byla zvolena s. Olga Procházková, vedoucím odboru Jan Stanislav. Předsedkyní kulturně školské komise a sociálně zdravotní se stala s. františka Hondlová, předsedou finančně plánovací komise je Karel fiala a předsedou komise veřejného pořádku Klement Piták

Různé zprávy o životě ve vesnici
Kriminalita mládeže má vzestupnou tendenci .naše obec je na druhém místě v celé republice v požívání alkoholu axna třetím místě v okrese ,co se týká trestn éčinnosti
v tomto roce onemocnělo 78 dětí na jaře spalničkami. jedno dítě, poškozené vývijovou chorobou, zemřelo. Na podzim onemocnělo vcelké množství dětí planými neštovicemi. Postiženy byly hlavně děti navštěvující mateřskou školu a jesle. Běhe mroku se také vyskytlo několik případů úplavice
V srpnui rzignoval s. Stanislav brychta na funkci předsedy Národní fronty. tohoto úkolu se ujal učitel ZDŠ s. jaromír Mádl. Pod jeho vedením se zantelně zlepšila činnost NF a přistoupilo se aktivně k přípravě voleb do zastupitelských orgánů.
v červenci rezignoval na fnkci v MNV MVDr. Miloš Svoboda. Do voleb jej zastupoval Karel Juráň.

Do kroniky zapsala Jana Palíková, , do počítače přepsal v roce 2006 Jiří Janeček

Obecní kronika 1972

Národní výbory
Do Místního národního výboru v Drnholci bylo v listopadu 1971 zvoleno 29 poslanců, kteří všichni setrvali ve svých funkcích i po celý rok 1972 . Předsedou národního výboru je Viktor Šedivý, tajemníkem Jan Stanislav ml. , předsedkyní kulturně školské komise Františka Hondlová, předsedou finanční komise Karel Fiala, předsedou komise ochrany veřejného pořádku Klement Piták. MNV pracuje v budově zámku, úřední hodiny pro veřejnost byly stanoveny na pondělí ax středu. Všechny komise se scházejí pravidelně na svých schůzích a vedou zápisy o jednáních. Při MNV pracuje dobře Sbor pro občanské záležitosti, předsedkyní je Milada Doležalová, v Osvětové besedě je předsedou Emil Palík., vedoucí místní lidové knihovny je Blanka Škápíková, kronikářkou obce Jana Palíková, Poslední tři jmenovaní pracují jako učitelé místní ZDŠ.
Zásobování obce bylo po celý rok vcelku dobré .Zásobování elektrickou enerrgií bylo rovněž dobré, plánované přerušení dodávek elektrického proudu byly občanům včas oznamovány.

Průběh roku – počasí, úroda
Vánoční počasí roku 1971 bylo teplé, až +5 C, kolem 10. ledna 1972 se náhle ochladilo až na –17 C a několik dní foukal velmi silný severák. Sníh se udržel až do poloviny února. Únor a březen byly nad normál teplé, až +20 C
Státní statek začal zasévat obilí a tuto práci skončil 24. března. V dubnu bylo počasí slunečné, ale v noci byly mrazy, které poškodily květy meruněk a broskví. Stejné počasí – s deštěm - se udrželo po celý květen a začátek června. V červenci bylo hezky, zvláště v poslední dekádě přišla tropická vedra – až 33 C
Pro zemědělství byly nepříznivé srážky v podobě větrných bouří a velkých lijáků Voda vytopila byty, zatopila dvorky a do bytů teklo okny, kolem komínů , skulinkami ve střešních krytinách etc. Téměř všechny plochy obilí byly polehlé. Žně byly velmi ztíženy počasím, přesto se je podařilo zemědělcům dokončit včas, už kolem 15. srpna.
V září a v říjnu bylo ve dne jasno , v noci chladno a celkově sucho . první sníh začal poletovat už 21. října ,avšak vánoce 1972 byly opět bez sněhu a poměrně teplé.
Zvláštní jev: Dne 16. dubna 1972 v 11,15 hod. bylo zaznamenáno zemětřesení s epicentrem u Semmeringu, jižně od Vídně, v síle 5,5 stupně (Richterovy stupnice ?). Projevilo se otřesem domů, nábytku v bytech, popraskáním zdí. Se střechy drnholeckého kostela spadlo asi 300 tašek a na budově mateřské školy byly porušeny dva komíny

Výstavba socialismu na vesnici
V listopadu 1972 byla zahájena generální oprava budovy mateřské školy na Hrušovanské ulici. Do celé budovy bude zavedeno ústřední topení, bude provedena výměna oken, instaloáno nové elektrické vedení a vylepšeno sociální zařízení .provoz mateřské školy se přestěhoval do části budovy Veřejné bezpečnosti na Havlíčkově ulici (bývalé ředitelství statku)
Provoz v jeslích je nepřetržitý (denně od 6,30 do 17 hodin). v jeslích jsou umístěny děti matek převážně zaměstnaných na státním statku. Vedoucí jeslí je Marie Kocmanová.
V tomto roce byly v obci vystavěna nová silnice – spojnice ve směru Brno – Hrušovany nad Jevišovkou. Celá stavba byla dokončena před příchodem zimy. Přes zimu práce ustaly a zbývá jen dokončit povrchové úpravy.
Dne 22. dubna se uskutečnila národní směna Národní fronty a to na pracovištích: stadión dynama ,kde se dokončovalo oplocení a doskočiště, kolem budovy školy na Kostelní ulici se opravovalo drátěné oplocení, na kostele se opravovala střecha a upravoval se hřbitov. Několik občanů pracovalo na požární zbrojnici a v mateřské škole. celkově se zúčastnilo asi 270 občanů a odpracovalo se 1080 brigádnických hodin.
V srpnu se znovu rozjela generální oprava sokolovny. Vedením opravy byl pověřen soudruh Trčálek. Začalo se zednickými pracemi uvnitř, byly přistavěny promítací kabiny na severní straně budovy, schodiště a klubovny na jižní straně klubovny. Od poloviny září začaly brigádnické akce složek NF na sokolovně .Brigády zahájilo sdružení myslivců, následoval SSM, ROH ZDŠ, členové VB a ostatní složky Národní fronty podle rozpisu. Účast ostatních občanů byla velmi nízká.
Do výstavby vesnice patří i přehled dodávek státního statku a přehled hospodářských ukazatelů

Plánovaný nákup obilí 35000q
Splnění plánu 100,5 %
Překročení dodávek 175 q
Dodávky mléka 3351331 litrů
Dodávky masa 15153 q
Dodávky vajec 395160 kusů
Hektarové výnosy
 obilí 39,1 q
 cukrovky 340 q
 brambor 142 q

Průmysl, státní a družstevní obchod
V průběhu roku byla opravena sběrna prádla. Vedoucí sběrny se stala Aloisie Vrzalová. V prodejnách byl dostatečný výběr zboží, zvláště v prodejně s domácími potřebami a v prodejně textilu, která rozšířila své služby o prodej nábytku. Masa byl po celý rok dostatek, občas na trhu chybělo maso hovězí. Drůbež byla k dostání po celý rok.
Na státním statku pracovaly tři brigády socialistické práce.
Úprava obce, doprava, spoje
V září t.r. bylo dokončeno deset nových obytných domků na Tyršově ulici. Tyto bytovky postavil Komunální podnik Drnholec a stavební bytové družstvo občanů při MNV odpracovalo a jejich dokončení velký počet hodin (chodníky v délce 115 metrů)
Přísun elektrické energie byl dostačující, osvětlení sodíkovými lampami bylo rozšířeno na celou obec. Na Stavební ulici byla vybudována vozovka a chodníky. také chodníky kolem stadiónu byly dokončeny

Od srpna pokračovala oprava morového sloupu na náměstí Svobody. ke konci roku odborníci z Brna přivezli zatím tři ze čtyř rohových soch a připevnili je
Od květnové úpravy jízdního řádu začal jezdit přes Drnholec nový spoj : Mikulov- Drnholec – Brno a zpět
Dne 14. října 1972 vzrušila Drnholec neobvyklá událost. Malé děti kouřily pod dřevěným mostem. přes rameno Dyje a odhozený nedopalek zapálil most .Než přijeli požárníci , most byl v plamenech Shořelo hlavní podpěrné sloupoví uprostřed mostu .Vedle shořelého mostu byl do čtrnácti dnů postaven provizorní ocelový most, který uvedla do provozu správa silnic.

Veřejný život
Vesnická organizace KSČ a ostatní složky veřejného života uspořádaly oslavu k 24. Února 1948. Kulturní program připravila ZDŠ. Slavnostní referát přednesl soudruh Hála, předseda VO KSČ v Drnholci .Oslavy se zúčastnilo 105 občanů a poslankyně KNV s. Martincová.
V předvečer oslav 55. výročí VŘSR (velká říjnová socialistická revoluce) proběhla obcí štafeta míru a přátelství, jejíž účastníky přivítal s. Hála. kulturní program předvedli žáci ZDŠ.
Dne 7. listopadu se konalo slavnostní zasedání KSČ, MNV a NF k výročí VŘSR. Hlavní referát přednesl poslanec Sněmovny lidu s. Jankovič. Schůze se zúčastnila také s. Kunstová, poslankyně ČNR (Česká národní rada) .Kulturní program předvedli žáci místní školy, členové recitačního a pěveckého kroužku pod vedením J. Palíkové a K.Fialy. Oslava byla skutečně důstojná
Aktivně začala opět pracovat místní organizace SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) . Předsedkyní byla zvolena MUDr. R. Nečasová, do výboru dále byli zvoleni soudruzi Palíková, Dubšíková, Plass a Vutov. Dne 13. listopadu 1972 uspořádala místní organizace SČSP besedu na téma „50 let SSSR“. S občany besedoval Rudolf Šimáček, předseda SPB (svaz protifašistických bojovníků) . Kulturní program opět předvedli žáci recitačního a pšveckého kroužku.
Dne 21. listopadu provedla nově ustanovená recitační skupina OB (osvětová beseda) krátkou relaci k 50. výročí vzniku SSSR. Účelem bylo pozdravit a vzpomenout slavné výročí, pozdravit sovětské představitele a sovětský lid, který stojí v čele mírového úsilí celého světa.

Politika, kultura, školství
Národní fronta v obci, jejímž předsedou je soudruh učitel J. Mádl, pracuje dobře. Výbor NF se pravidelně schází na schůzích a projednává závažné politické a organiuzační záležitosti. Rovněž všechny organizac sdružené v NF se scházejí pravidelně.
Osvětová beseda vypracovala svůj organizační řád, schválený radou MNV. Předsedou rady Osvětové besedy byl nadále Emil Palík.
Místní lidová knihovna byla po celý rok v provozu. Nedostatkem je, že si knihy málo vypůjčují dospělí, ačkoliv výběr knih je bohatý
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal několik velmi zdařilých akcí. Patří k nim na prvém místě oslava MDŽ pro důchodce v sále pohostinství na Hrušovanské ulici. Velmi pěkný program předvedli žáci ZDŠ. Po oficiální části a programu následovala volná zábava. Druhou velmi zdařilou akcí bylo vánoční posezení s důchodci z celé obce. V kulturním programu vystpoupily děti z mateřské školy, recitační a hudební kroužky ZDŠ. Důchodci byli dojati pěkným programem, po němž následovalo malé pohoštění a volná zábava.Podobným způsobem a stejně úspěšně proběhlo setkání padesátiletých a osmnáctiletých.

Škola
Místní základní devítiletá škola se často zapojuje svým vystoupením do veřejně politických akcí obce. Ředitelem školy je Miloslav Kapusta, zástupkyní ředitele školy je Eva Milošová.
Dne 18. ledna 1972 složila většina učitelů slavnostní SLIB v Mikulově na zámku.
Śestého května došlo v rámci oslav osvobození obce Rudou armádou ke slibu a šátkování malých pionýrů . V Pionýrské organizaci je 102 pionýrů , skupinovou vedoucí je s. učitelka Květa Lukáčová. Z řad zástupců organizací v obci byla vytvořena pionýrská rada.
Dne 15. května navštívil místní ZDŠ poručík Sovětské armády V.F.Kujkin. Ve velmi srdečné besedě se žáky odpovídal dětem na otázky a sám jim mnoho zajímavého pověděl o své vlasti.
Druhého června vzpomněla škola slavnostním shromážděním výročí vyhlazení Lidic. Po této důstojné vzpomínce došlo ke sportovnímu zápolení žáků v lehké atletice. Vítězové byli odměněni diplomy.
Škola se zúčastnila brigády ve sběru cukrovky, ve sklizni černého rybízu a sběru odpadových hmot. Výtěžek , asi 8000Kč, byl předán do pokladny SRPŠ.Na škole učí 18 pedagogických pracovníků. Svou pedagogickou dráhu definitivně ukončila Irma Vorlová a d o důchodu přešel k 31.12.1972 s.uč. Kostečka, který však ve výuce žáků pokračuje.
V tomto roce opustilo drnholeckou školu 44 žáků.
Na škole pracují tyto zájmové kroužky :
 recitační, pěvecký, literárně dramatický
 šachový ,tělovýchovný, modelářský
 výtvarný, hudební
 zdravotní a turistický

Zábavy, sport, zdravotnictví
Na začátku a na konci roku pořádal Socialistický svaz mládeže odpolední čaje v sále pohostinství na Hrušovanské ulici.
SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) a ředitelství školy uspořádalo v červnu pro děti karneval. Počasí této akci velmi přálo. Průvod masek vedla dechovka z Hrušovanské na stadión Dynama. Tam k žákům promluvil ředitel školy M. Kapusta, byly vyhodnoceny tři nejlepší masky, dětem bylo podáváno občerstvení, byly připraveny různé atrakce. Večer se na stadionu konala zábava pro dospělé.
Jediným sportovním oddílem v Drnholci je oddíl kopané Dynamo Drnholec, který hrajec třetí třídu, ale v tabulce je zatím na posledním místě.
Dorost pod vedením J. Stanislava a J. Kachlíka naopak postoupil do okresního přeboru.
O zdraví občanů se stará místní zdravotní středisko. Lékařem je MUDr. Karel Vyhnalík, zubní lékařkou MUDr. Rosalie Nečasová a dětskou lékařkou MUDr. Alma Ulothová. Vážné hromadné onemocnění se v průběhu roku nevyskytlo, za celý rok zemřelo v obci deset občanů
Pohyb obyvatelstva, život lidí
Pohyb obyvatelstva stěhováním je nepatrný. Jen do nových bytů se přistěhovalo několik rodin zaměstnanců státního statku.
Bylo uzavřeno 26 manželství ,narodilo se 31 dětí. .Na MNV oslavili zlatou svatbu manželé Hrabcovi a manželé Slabých. Stříbrnou svatbu oslavili manželé Vavřinovi a Dobiášovi.
V tomto roce došlo k jediné tragické nehodě. Řidič Čuta vezl v podnapilém stavu zaměstnance státních lesů a s automobilem havaroval na silnici směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. při neštěstí přišel o život lesní technik, ostatní ženy byly lehce a těžce zraněny.
Rodinný život velké většiny rodin je spořádaný. Stinnou stránkou rodinné pohody je i nadále alkoholismus v některých rodinách.
Tento zápis byl předem schválen radou MNV v Drnholci
Zapsala Jana Palíková, kronikářka obce

Kronikáři

Obecní kroniku vedou od roku 1971 manžel Jana a Emil Palíkovi
Jana Palíková
Narozena 31. května 1944 v Brně.
Otec Oberreiter Jan, narozen 1901, pracoval jako elektromontér v Jihomoravských elektrárnách Brno. Matka Hedvika, narozena 1901, pracovala v domácnosti. Mám dvě starší sestry
Po absolvování dvanáctileté střední školy jsem začala studovat na filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor ruština – čeština. Po skončení fakulty jsem nastoupial učitelské místo na ZDŠ v Drnholci
Jsem členkou ROH na pracovišti, členkou Sboru pro občanské záležitosti, členkou okresní komise ruského jazyka v Břeclavi a členkou poradního sboru pro kronikářství ONV Břeclav
Zdravotní stav je dobrý.
Nikdo z příbuzných nežila nežije v zahraničí
V Drnholci dne 4. dubna 1973
Jana Palíková
Emil Palík
Narozen 10.července 1944, Slavice 31, okres Třebíč
Otec Emil Palík, narozen 1913 je zaměstnaný jako dělník u šlechtitelského a semenářského podniku Brno, provoz Slavice. Matka Marie, narozena 1912, v důchodě. Jmenovaný je nejstarším synem rodičů. Má tři mladší dsourozence
Emil Palík je absolventem Pedagogického institutu v Jihlavě, obor chemie – pracovní vyučování. Po skončení vysoké školy nastoupil v roce 1965 jako učitel ZDŠ v Drnholci.
Je jednatelem výboru ROH na pracovišti, předsedou Osvětové esedy v obci a zapisovatelem kulturně školské komise MNV v Drnholci Zdravotní stav je dobrý.
Nikdo z příbuzných nežil a nežije v zahraničí.

V Drnholci 4. dubna 1973.
Emil Palík

Obecní kronika 1973

Národní výbory
Složení poslanců národního výboru zůstalo od voleb v roce 1971 stejné .
Komise MNV pracují podle celoročních plánů : komise finanční, komise ochrany veřejného pořádku, komise školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí a nově vytvořená komise pro výstavbu. Do práce MNV je zapojeno 29 poslanců. MNV spolu s organizací KSČ a Národní frontou pořádá veřejné schůze k významným politickým výročím .Velká pozornost byla věnována v tomto roce otázkám mládeže, což vyplývá z usnesení ÚV KSČ z 3. a 4. července 1973
Národní výbor, zejména komise finanční, řešil otázku zásobování obce. Občané se dožadují většího množství polotovarů, zeleniny a čerstvého pečiva – hlavně v ranních hodinách. Akce byla řešena formou dotazníkové ankety

Průběh roku, počasí, úroda
Zima na začátku roku byla poměrně mírná, sníh, který napadl, už v lednu roztál. Únor byl deštivý, teploty mírně nad nulou.
Zvláštní jev: Dne 23. února asi ve 14 hodin se silně zablýsklo a zahřmělo z temného mraku, hned poté svítilo opět slunce. Dne 28. března bylo ve 14 hodin na slunci 27 C
V dubnu se silně ochladilo. devátého dubna, kdy už kvetly jarní květy, padal celé dopoledne sníh, 18. dubna byla opět bouřka .Zbytek jara, léto a podzim byly nadměrně suché (asi 120mnm srážek pod normál za rok). Léto bylo teplé, kolem 20. července se však silně ochladilo. Už v říjnu se objevily noční mrazíky .největší zima byla v listopadu, až – 14 C. prosinec naopak byl velmi mírný a mlhavý.
V důsledku pěkného počasí byly žně skončeny za 16 dní – 31. července 1973. z celkové výměry orné půdy státního statku 4571 ha bylo obilím oseto 2712 ha.

Dosažené hektarové výnosy zemědělských plodin
obilí – 36,2 %
 ječmen 37,4 q/ha
 žito 34,6 q/ha
 pšenice 30,2 q/ha
 brambory 180,8 q/ha
 cukrová řepa 310,3 qha
 vinná réva 60,5 qha

Dokončení výstavby socialismu na vesnici
Státní statek Drnholec je největším podnikem v obci. Při své práci plně využívá mechanizace, nakupuje nové stroje (např ..devítiradlicový pluh zn Kirovec)
O dobré práci státního statku svědčí splněné dodávky obilí na 100%, maso 112,5 %, maso drůbeží 168 = a mléko na 115, 6%
Na státním statku jsou tyto stavy hospodářského zvířectva: skot 3528 kusů, prasata 8245 kusů a drůbež 14504 kusů.
Svoji práci chtějí zaměstnanci státního statku neustále zlepšovat .Soutěží proto o titul „Brigáda socialistické práce“ Takových kolektivů pracuje na našem státním statku cekem osm.

Průmysl, státní a družstevní obchod
V obci nebyl v tomto roce ani vybudován ,ani zrušen žádný závod.Většina mládeže, která vychází ze základní školy se hlásí do učebních poměrů, sedm žáků se hlásí na studia.
V únoru byl učiněn nábor u vycházejících žáků na prémiové spoření mladých. pro toto výhodné spoření bylo získáno 15 žáků. Drnholec tímto obsadil třetí místo na okrese – poměrná část na počet vycházejících žáků-
Závodní jídelna státního statku byla i letos po celou dobu v provozu. Zdravotnickou péči zaměstnancům státního statku poskytuje lékař na místním zdravotním středisku.
Místní komunální služby byly připojeny k Službám města Mikulova .provozovny však zůstaly a pracují v Drnholci. Účelem bylo soustředit služby do větších podniků
V červenci přijeli do Drnholce pracovníci břeclavské spořitelny. V místnostech MNV proběhla akce vyřizování půjček na místě. Akce se osvědčila a mnozí občané nakupovali ještě téhož dne v místní prodejně průmyslového zboží na půjčku.

Úprava obce, spoje, doprava

I v letošním roce se rozrůstá v Drnholci výstavba rodinných domků. Je to státem podporovaná tzv. řadová zástavba i individuální bytová výstavba. Šest řadových domků se začalo stavět na Hrušovanské ulici a čtyři řadové domky v proluce mezi Dyjskou a palackého ulicí.. Jedna individuální výstavba rodinného domku byla provedena na Kamnářské ulici.
V tomto roce se začala na jaře stavět šestibytovka na Dělnické ulici. Stavba byla předána do užívání (během půl roku vyla vystavěna) 29.prosince 1973.
Dne 22. května v 21,30 hod začal hořet kravín státního statku na Dolním dvoře. Požár trval až do ranních hodin .Ještě v půl osmé ráno následujícího dne šel dým z doutnajících trámů na střeše kravína… na zvířatech nevznikla žádná škoda protože všech 160 býků bylo za obětavé pomoci občanů ze stáje vyvedeno.
V srpnu a v září byla opravena zeď na náměstí (u fary), v níž jsou zasazeny vývěsní zasklené skříňky jednotlivých organizací NF.Před skříňkami byl vytvořen chodník a skříňky jsou organizacemi udržovány v pořádku.
V září zhotovila správa silnic nový asfaltový povrchový koberec na nové silnici mezi Brněnskou a Hrušovanskou ulicí. Celá silnice nebyla však dosud zkolaudována.
Od 1. září zahájila provoz mateřská škola po generální právě. Do MŠ přijali plný počet dětí-celkem 55. některé děti přešly do školky z domácností a více jak tříleté děti přešly do mŠ z jeslí. Ředitelkou mateřské školy je Milada doležylovázJevišovky.
Místní pošta je otevřena dennš, noviyn jsou doručovány i vsobotu, poštovn íschránky rozmístěné po obci jsou pravielně vybírány jan
Veřejný život, ohlas mezinárodních událostí, boj o mír

Dne 22. února 1973 přijel do ČSSR s. Leonid Iljič Brežněv, aby se zúčastnil oslav 25 výročí Vítězného února 1948. president republiky Ludvík Svoboda mu udělil nejvyšší československé vyznamenání Řád Bílého lva I. stupně.
V naší obci se 23. února konalo v místnostech MNV na zámku slavnostní zasedání MNV.KSČ a Národní fronty k 25. výročí Února V kulturním programu vystoupili žáci recitačního a obou pěveckých kroužků při ZDŠ. Oslavy se zúčastnilo asi 80 občanů
Oslavy 1. máje proběhly na mohutné manifestaci v Mikulově. poprvé v historii šly hromadně školy z Mikulova a okolí. zvlášť dobře byla zajištěna účast žáků naší ZDŠ. Vlastní oslavy se konaly na amfiteátru v Mikulově v rámci oslav výročí 800 let města Mikulova.
Dne 8. května se konalo slavnostní zasedání KSČ MNV a Národní fronty k výročí osvobození obce Rudou armádou. Kulturní program předvedli žáci místní ZDŠ.
Následující den 9. května se konal slavnostní slib Lidových milicí na náměstí v Drnholci .Slibu se zúčastnila nově založená jednotka LM při Státním statku Drnholec a jednotky LM z Mikulova a z Břeclavi. Slavnostní pochod těchto jednotek uzavírala jednotka vojenské posádky Znojmo. Při celé slavnostní akci vyhrávala vojenská dechová hudba. Po slavnostním slibu a přehlídce se konala na stadionu TJ Dynama májová veselice.
V rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství přivítali všichni obščané shromážděni u zámku štafetu přátelství.
Dne 7. listopadu se konala v místnostech MNV slavnostní veřejná schůze SČSP. Výročí VŘSR bylo připomenuto referátem, který přednesl předseda MNV Viktor Šedivý.
Dne 14. prosince 1973 se konala členská schůze SČSP v Drnholci. V rámci této schůze proběhla beseda s občany Chile Elvírou Eristazabés a Hectorem Pontigo. jedenáctého září byla v Chile svržena vojenskou juntou vláda lidu vedeného Salvatorem Allendem a demokratická práva byla krvavě potlačena. proto mělo setkání hluboký ohlas u našich občanů, kteří tak vyjádřili svou solidaritu s bojem chilského lisdu za svobodu.


Politický, kulturní a školský vývoj
Dne 20. února uspořádala Osvětová beseda slavnostní akademii k 25. výročí Února 194888. Na akademii vystoupili žáci ZDŠ, žáci Lidové školy umění Mikulov, členové recitační skupiny Osvětové besedy a členové SSM. Tuto velmi zdařilou akci navštívilo asi 70 občanů
Současně proběhla v Místní lidové knihovně výstavka spisů Klementa Gottwalda doplněná panelem fotografií a popisem událostí Února 1948 v Drnholci. Žáci ZDŠ vystavili několik výtvarných prací zaměřených k tomuto výročí.
Dne 8. května proběhla v místnosti MNV beseda na téma Osvobození naší obce a jižní Moravy. Přednášel dr. Václav Peša z Brna. beseda byla doplněna autentickými záběry z osvobozování Brna a jižní Moravy. Film byl pořízen sovětskými válečnými korespondenty. S kulturním programem vystoupili a besedě žáci ZDŠ.
V červnu 1973 skončila soutěž aktivity Osvětových besed vyhlášená Okresním kulturním střediskem Břeclav. OB Drnholec se umístila na velmi pěkném 3. místě v příslušné kategorii.
Místní organizace Červeného kříže uspořádala kurzy zdravotnické osvěty, po nichž se konaly taneční zábavy.
Dohlížecí výbor Jednoty uspořádal pro své členy dva kurzy studené kuchyně.
Socialistický svaz mládeže připravil několik zdařilých akcí. Především promítal od září jedenkrát za dva týdny filmy pro malé diváky v sále pohostinství na Hrušovanské ulici.Před koncem roku uspořádal „hrátky pro děti“. Členové SSM si svépomocí budují vlastní klubovnu v budově na Tyršově ulici.
Místní lidová knihovna půjčovala knihy pravidelně každé úterý od 16 do 18 hodin..I když se množství výpůjček zvýšilo, knihovnu navštěvuje velmi malý počet dospělých čtenářů.. knihovna pořádala výstavky knih, spojené s prodejem, exkurze školní mládeže a besedy o knihách.
Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil slavnostní předání občanských průkazů patnáctiletým v obřadní síni MNV.
Dne 18. května se uskutečnilo setkání padesátiletých občanů Drnholce, které pořádal SOZ spolu s Českým svazem žen a Dohlížecím výborem Jednoty. Akce byla velmi úspěšná. Přestože se padesátiletých sešlo jen patnáct, dobře se pobavili. V úvodu večera vystoupili žáci ZDŠ s kulturním programem a pak k poslechu i k tanci hráli Menšíkovci.
Dvacátého prosince uspořádal SOZ vánoční posezení s důchodci a přestárlými občany Drnholce. Na milé a pěkné besedě u vánočního stromku pobavili důchodce žáci ZDŠ vánočním programem.

Škola
Nový školní rok 1973/74 začal 3. září. Do školy chodí 318 žáků do čtrnácti tříd., které učí osmnáctičlenný učitelský sbor.. z nových učitelů nastoupili: Jarmila Chládková z Brna,, Zdena Prchalová z Třebíče a Aleš Zeman z Brna. Po odchodu s. Zemana do základní vojenské služby, nastoupila na jeho místo s. uč. Doležalová -důchodkyně z Mikulova
V únoru proběhla na škole soutěž v recitaci „Zlatá růže“. v březnu školní kola Puškinova památníku a Olympiády ruštiny.Všechny tři akce byly důkladně s žáky připraveny a vítězové školního kola postoupili do kola okresního.
Na výtvarném oboru Zlaté růže obsadila žákyně naší školy v okresním kole 3. místo. byla to Jarmila Brablecová z 9. třídy.
K VŘSR vyhlásil Okresní výbor v Břeclavě soutěž „Mládež dneška-budoucnost zítřka“. Naše žákyně Lenka Škápíková získala pěkné třetí místo v okrese svojí úvahou na toto téma.
I v letošním roce proběhla na naší škole soutěž Co víš o SSSR? Vítězové byli odměněni knihami a diplomy.
V říjnu uspořádal závodní výbor ZDŠ družební setkání učitelů a žáků ZDŠ s přáteli v Trnavě – Hrnčiarovcach. tato internacionální akce přispěla k rozvoji správného smýšlení všech našich žáků a pionýrů, upevnilo vlastní družbu a písemný kontakt žáků.
Pionýrská organizace SSM měla v roce 11973 sedm oddílů a 120 členů.. Skupinovou vedoucí byla Květa Lukáčová, oddíly plnily podmínky výchovných systémů PLAMÍNKY, PLAMENY A CESTY. Mimo jiné věnovali pionýři část výtěžku sběru lahví – 500Kč- na konto pomoci vietnamskému lidu. Za dobrou práci byla skupina odměněna diplomem k 25. výročí založení Pionýrské organizace
Na škole pracuje INTERKLUB, který se věnuje v převážné míře dopisováni s významnými osobnostmi v Sovětském svazu (Maresjev, Klimenko aj.) s cílem nashromáždit co nejvíce materiálů, pojících se s druhou světovou válkou a osvobozením Drnholce.
V listopadu navštívil zdejší ZDŠ krajský inspektor s, Sýkora, který provedl hloubkovou inspekci.závěry z inspekce jsou uloženy ve spisech zdś

Zábavy, sport, zdravotnictví
V zimních měsících pořádal Socialistický svaz mládeže taneční čaje v sále na Hrušovanské ulici. Tyto akce navštěvovala převážně mládež a pořadatelé je hodnotí velmi kladně.
Třicátého června uskutečnilo myslivecké sdružení v Drnholci „Červnovou noc“ na místním stadioně Dynama. Zábavy se zúčastnilo asi 250 občanů .Chloubou místních myslivců je unikátní úlovek - deset kusů černé zvěře, která byla ulovena v našem katastru.
Sportovní činnost v obci je velmi slabá. jediným činným oddílem je oddíl kopané, muži a dorost.ZDŠ uspořádala v červnu sportovní dopoledne v disciplínách lehké atletiky. Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích byli odměněni diplomy.
Letošní mírná zima nedopřála mládeži zimního sportovního vyžití ani v době zimních prázdnin koncem prosince.
na okrese Břeclav se vyskytla slintavka u dobytka hlavně v obcích Boleradice a Němčičky. občané Drnholce byli vyzýváni místním rozhlasem, vyhláškou a letáky k dodržování ochranných opatření.

Pohyb obyvatelstva, život lidí
Většina občanů Drnholce je zaměstnána na státním statku, u státních lesů, ale hodně jich ještě dojíždí (380) do Mikulova, Brna, Břeclavi a do závodu Praga Novosedly.
Bytová situace v obci se stále zlepšuje, hlavně družstevní řadovou zástavbou.
Prodejna textilu a nábytku je neustále zásobena moderním sortimentem nábytku, čímž se modernizuje i bytové zařízení našich občanů.
Sbor pro občanské záležitosti se každoročně snaží zpříjemnit vánoční chvíle starým občanům Drnholce. .Pořádá rovněž oslavy Mezinárodního dne žen pro ženy – důchodkyně. Osamělým důchodcům věnuje patřičnou péči komise školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Těmto důchodcům jsou udělovány jednorázové finanční podpory. Členové sboru navštívili čtyři důchodce umístěné v domovech důchodců.

 Počet narozených dětí: 46
 Počet sňatků: 33
 Počet úmrtí: 17
 Počet obyvatel 1803 (904 mužů a 899 žen)
k 31.12.1973

Zapsala Jana Palíková
Text z kroniky přepsal Jiří Janeček

Obecní kronika 1974

Národní výbory
V národním výboru pracovalo 28 poslanců ve čtyřech komisích. MNV řešil v průběhu roku řadu otázek a úkolů: od hospodaření s byty, výstavby rodinných domků, zabezpečování školských a zdravotních potřeb lidu, přes obchodní síť a služby, otázky životního prostředí (voda, půda, zeleń), až po vyřizování stovek tzv. maličkostí, které však pro život občana mají důležitý význam.
Předsedou MNV byl opět Viktor Šedivý, Husova 68, tajemníkem Jan Stanislav, Tyršova ul., matrikářkou Anna Kaňkovská, Tyršova ul. Úřední hodiny pro občany byly každý den od 7 do 15 hodin.
Komise pracovaly podle plánu práce. Zlepšila se proti minulým rokům i práce kulturně škoslké komise.
MNV uskutečnil u příležitosti významných politických výročí několik veřejných schůzí, na kterých měli všichni občané možnost slyšet, do jaké míry se daří plnění volebního programu, jakými problémy se národní výbor zabvývá, jaké má konkrétní požadavky na občany a podobně. Škoda, že aktivita a diskuse občanů na těchto schůzích je malá.
Významnou měrou se národní výbor podílí na zvelbování obce ve významném roce příprav 30. výročí osvobození Československa Rudou armádou a 30. výročí Slovenského národního povstání. Hlavní pozornost byla věnována dokončení sokolovny, zvelebování ulic budováním chodníků (Hornická, Tyršova, Husova) a vytváření veřejné zeleně (prostor před hasičskou zbrojnicí, kolem zámku)
Zkušenosti ukázaly, že MNV získal na svou stranu převážnoub část občanů, kteří nejen správně rozhodují, ale i přijaté požadavky rady MNV uvádějí do života..

Počasí, průběh roku, úroda
Zimní měsíce – leden , únor – byly poměrně velmi teplé. Teploměr v únoru ukazoval dokonce až +15 C. Počasí bylo mlhavé, bez sněhu. březen byl rovněž teplý. V Drnholci byly ve dnech 24. – 26. března teploty až 22 C. V některých místech republiky byly naměřené teploty až o tři stupně vyšší než absolutní teploty od roku 1780. V dubnu došlo k prudkému ochlazení. na horách napadlo až 15 cm nového sněhu.Mrazy v údolích nadělaly mnoho škod, u nás zejména na mladé vinné révě… Po 20. dubnu přišly dlouho o čekávané deště, které jemně zavlažovaly vyprahlou zemi.. v červnu a v červenci bylo chladno. teploty se pohybovaly až o pět stupňů pod dlouhodobým celostátnm normálem. vládlo převážně deštivé a větrné počasí. Koncem července nastala tropická vedra, která trvala i v srpnu… Celé září bylo velmi hezké až letní počasí. Od října klesly noční teploty až k nule, byly časté ranní mlhy, denní teploty až +12 C. první sníh napadl prvního prosince, ovšem už za dva dny bylo opět teplo (9,3 C nad normálem) První dekáda prosince byla velmi deštivá, mnoho řek se vylilo z koryt.. Dne 13. prosince opět napadl ssníh, který však opět po pěti dnech roztál, protože přišla teplá vlna. Tály sněhy i ve vysoko položených místech, takže některé řeky měly dvojnásobný stav vody, než je staletý průměr. na konci prosince byly teploty až +12 C. tyto teploty lze srovnat se stavem teplot v letošním chladném červenci (až +10 C nad dlouhodobým normálem.

Vodní srážky:
za celý rok: 412,4 mm
průměr na měsíc: 34,36 mm
nejméně: březen – 23 mm
nejvíce: červen – 80,3 mm

Zvláštní jevy
Dne 29. listopadu 1974 mohli občané Drnholce pozorovat zatmění Měsíce v doběod 16,50 do 18,15 hod.Obloha byla zcela jasná.
Pátého prasince ve 20 hodin padal hustě sníh, zablýsklo se a silně zahřmělo. O týden později, 11. prosince ve 23 hodin se blýskalo a několikrát silně zahřmělo

Úroda
Letošní úroda obilí byla velmi bohatá. Na podporu rychlé a hospodárné sklizně vypsal Státní statek Drnholec soutěž pro kombajnéry a traktoristy. Na prémie a odměny bylo plánováno celkem 40000Kč. Plán sklizně počítal pouze se skupinovým nasazením kombajnů a to tak, že na jednom honu bude vždy sklízet až sedm kombajnů společně. ve skupinovém nasazením byly také sovětské kombajny KOLOS a NIVA. I přes potíže s počasím sklidili kombajnéři úrodu za necelých deset dnů a poprvé v historii statku byl průměrný výnos obilí z jednoho hektaru. přes 43 q. ječmeny sypaly v průměru přes 50 q / ha a jarní pšenice na menší výměře dokonce přes 60 q/ ha. O těchto úspěších drnholeckých zemědělců se prostřednictvím rozhlasu, tisku a televize dovídali lidé na celém území republiky
Státní plán nákupu určil Státnímu statku drnholec prodat 400 vagonů obilí, což činí asi 40 % předpokládaného objemu sklizně.

Dokončení výstavby socialismu na vesnici
Ředitelem státního statku byl Vilém Muller a jeho náměstkem Alexandr Eremiáš.
V průběhu roku byla provedena úprava řízení statku. byla vytvořena specializovaná střediska, např .dopravní, mechanizační, stavební, speciální …….
Do stájí sklizňové techniky přibyly další stroje: druhý traktor KIROVEC a výkonné kombajny KOLOS. v roce 1974 měl státní statek celkem
 82 kolových traktorů
 12 pásových traktorů
 13 obilných kombajnů
 11 řepných kombajnů
 2 kirovce

Obilí bylo pěstováno na ploše 2424 ha a bylo dosaženo průměrných výnosů 43,67 q/ha.
Cukrovka se pěstovala na 475 ha a výnos byl 385 q/ha
Celkově vyrobené množství obilí: 10582 tun
Dodávky obilí splněny na 108 %
Letošní plán předpokládal dojivost na jednu krávu 3167 litrů mléka při celkovém počtu 1300 kusů dojnic. Plán dodávek mléka byl splněn jen na 98%.Plán dodávek hovězího masa byl splněn na 114 % (639 tun) a vepřového masa na 100,á % (1411 tun)
Na slavnostní schůzi KSČ státního statku, která se konala 14. května 1974 u příležitosti 25. výročí založení JZD přednesl krátký projev zástupce OV KSČ a zároveň předaal Čestné uznání federální vlády ČSSR Státnímu statku Drnholec. Poté byly zakládajícím členům JZD předány diplomy a pamětní medaile. vyznamenáni byli rovněž nejlepší pracovníci rostlinné a živočišné výroby.
Počet brigád, kter ésoutěží o titul Brigáda socialistické práce se v letošním roce zvýšil na deset.. Je v nich zapojeno 78 zaměstnanců statku z celkového počtu 880 zaměstnanců
Brigáda ing. Loziášové, která nese titul Brigáda SČSP se v průběhu roku 1974 přihlásila za členy SČSP v Drnholci

Průmysl, státní a družstevní obchod
K 31. prosinci1974 skončil Státní statek v Drnholci svoji činnost jako samostatný národní podnik. byl vybudován velký zemědělský podnik se sídlem v Mikulově.
Zaměstnanci státního statku byli v průběhu roku zabezpečováni nejen po stránce materiální. (zejména finanční - prémie, odměny), ale také po stránce ideové a morální (např. po úspěšném skončení letošních žní poděkoval ředitel statku s. Muller všem, kteří se této práce zúčastnili a nejlepším kombajnovým osádkám předal zlatý, stříbrný a zelený věnec.
Po celý rok byla v provozu závodní jídelna statního staku. zaměstnanci byl ise stravou spokojeni. Počet strávník ůve školní jídelně se pohyboval kolem 200.
V letošním roce se v obchodech s potravinami rozšířil sortiment mražených výrobků – zejména hotových jídel a polotovarů. Škoda jen, že polotovary jsou přiváženy z Brna jen dvakrát týdně. denní objednávka rohlíků v Drnholci činí 2800 kusů, mléka asi 800 litrů a chleba kolem 800 kg. Týdenní objednávka masa činí asi:
 800 kg vepřového
 450 kg hovězího
 250 kg drůbeže
 550 kg uzenin

Úpravy obce, dopravaa spoje
V únoru 1974 byla opravena a nově pokryta střecha kravína na dolním dvoře, který vyhořel v květnu 1973
V lednu byla dokončena novostavba oddělení Veřejné bezpečnosti na náměstí Svobody 17.Sbor osmi příslušníků začal pracovat v nových lepších podmínkách. Náčelník s. ppor. Králíček se přestěhoval z áměstí 7 d obytu v prvním poschodí nového oddělení. Na oo VB v Drnholci pracují tito příslušníci SNB:
 Ladislav Králíček
 Václav Bedřich
 Petr karola
 Milan Barcuch
 Emil Kaňkovský
 Vladimír Kuchyňka
 Jiří Šula
V dubnu byla pobita plechem střecha sokolovny a začaly se nahazovat vnější omítky pod brizolit, které byly dokončeny v květnu. Celkové omítnut brizolitem bylo dokončeno v září. Koncem roku byly položeny na omítku dlaždice v průčelí sokolovny a vybudováno přístupové schodiště..
V květnu provedli příslušníci VB úpravu křižovatky Svatoplukova – dělnická – Husova, opatřili ji zábradlím s řetězy, aby provoz na křižovatce byl co nejbezpečnější. Nová silnice Brno – Hrušovany nad Jevišovkou byla slavnostně otevřena 19. listopadu 1974.
Od vydání nového jízdního řádu (od 26.5.1974) jezdí přes Drnholec dálkový spoj Žilina – Znojmo a zpět. Výhodou je pohodlné cestování, jelikož spoj nebere cestující na týdenní a měsíční jízdenky dělnické ani žákovské.
Autobusový spoj Mikulov – Drnholec – Brno jezdí od nového jízdního řádu i v sobotu (6, 40 hod do Brna a 13, 20 hod odjezd z Brna).
Dne 14. září 1974 byly znovu natřeny obě věže kostela červenohnědou barvou. Rovněž okapové roury a všechno oplechování na kostele bylo znovu natřeno. Místní farář má velmi pěkně provedenou úpravu podél celé kostelní zdi. na záhonech roste a kvete od jara do podzimu velké množství rozmanitých květin. Tímto je zároveň zkrášlena i přístupová cesta k budově MNV v Drnholci (tento úřad tehdy sídlil na zámku v přízemí)
Na Hornické ulici byly vybudovány chodníky po celé délce ulice. Občané si tak připravili čisté prostředí před svými domy. na Husově ulici se s výstavbou chodníků rovněž započalo, byla také v průběhu roku dokončena. Vozovka však stále není v pořádku

Veřejný život, ohlas mezinárodních událostí, boj za mír
Dne 22. února 1974 konal Sbor pro občanské záležitosti setkání důchodců obce, které zahájili žáci místní školy svým programem. Slavnostní projev přednesl předseda MNV Viktor Šedivý. Důchodci byli pohoštěni a k tanci jim hráli Menšíkovci.
prvního května proběhly oslavy 1. máje v Mikulově. Z Drnholce se májových oslav zúčastnilo asi 400 občanů. přestože školy nešly hromadně, zúčastnilo se asi 60% žáků naší školy v doprovodu rodičů. Oslavy se konaly v duchu 25. výročí založení Pionýrské organizace, stejný počet let uplynul od založení prvních jednotných zemědělských družstev. průvod zdobilo velké množství pionýrů a alegorických vozů zaměřených na zemědělskou velkovýrobu.
Dne 8. května se konala v Drnholci slavnostní schůze MNV, KSC a Národní fronty k 29. výročí osvobození obce. Projev přednesl předseda MNV s. Viktor Šedivý, pak vystoupili žáci ZDŠ se svým programem.. V předsálí byla vystavena místní kronika, o kterou občané projevili velký zájem.
Dne 14. května se konala slavnostní schůze KSČ státního statku, MNV a NFF k 25. výročí založení JZD. Na závěr schůze předala poslankyně ONV s. inž. Peřinová pamětní medaile k 25. výročí budování okresu Břeclav několika občanům Drnholce, kteří se zdárně zasloužili o budování našeho okresu.
Dne 13. září se konaly na Hrušovanské ulici statkové dožínky. O den později proběhly celostátní dožínky v Praze, kde zástupci místního statku převzali vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“.

Dne 16. prosince přivítali žáci místní školy mezi sebou dva příslušníky Sovětské armády z olomoucké posádky. Důstojníky Sovětské armády pozvala do obce místní odbočka SČSP ve spolupráci s OV SŠP v Břeclavi.Vojáci besedovali s žáky a učiteli ZDŠ, potom si prohlédli některé provozy státního statku, ředitelství statku i místnosti MNV. V 17 hodin se uskutečnila živá beseda občanů Drnholce s vzácnou návštěvou. Po besedě následovala slavnostní večeře a přátelské posezení s funkcionáři obce. Celou akci finančně zajišťoval státní statek ve spolupráci s MNV o soudruhy důstojníky se starali zejména ředitel ZDŠ Kapusta. který je doprovázel na cestě do Drnholce i zpět do Olomouce a s .učitel K. Fiala, který zastával funkci tlumočníka.

Poltika, kultura, školství

Místní organizace KSČ, MNV, místní výbor NF se společně podílely na uskutečňování oslav důležitých výročí,
Dne 25. února proběhlo několik akcí:
Odpoledne se konal slavnostní slib jisker za přítomnosti hostů a místních členů Lidové milice, kteří jiskrám připínali jejich symboly. Na státním statku se konala slavnostní přísaha jednotky Lidových milicí.. V 19 hodin se konal vzpomínkový večer na události Února 1948. Hlavní referát přednesl předseda vesnické organizace KSČ s. Hrubý. Po referátu následoval film o událostech v únoru 1948.
Odbočka SČSP se v tomto roce rozšířila o další členy, do SČSP byla přijata brigáda čs. – sovětského přátelství z Výsluní v čele se svou vedoucí ing. Loziášovou. Svaz ČSP vedl výbor ve složení:
 předseda: Miloslav Kapusta
 jednatelka: Jana Palíková
 pokladník : dr. Rosalie Nečasová
 členové výboru:Láníková a Vutov
Odbočka se podílela na přípravě všech oslav výročí.. Společně s dohlížecím výborem Jednoty hodlala uspořádat zájezd na krajskou mírovou slavnost v Líšni. Zájezd ztroskotal na nezájmů občanů obce, včetně členů SČSP.
Společenské organizace v Drnholci se věnují hlavně schůzovní činnosti, která je pravidelná.. Udržují v pořádku své vývěsní, uskutečňují akce, které se týkají pouze jejich oborů, např. ochutnávání vín, zdravotnický kurz, módní přehlídka etc………..
V místní lidové knihovně se zvýšil počet výpůjček, hlavně z řad mladých čtenářů. Knihovna půjčuje pravidelně v úterý od 16 do 18 hodin. Knižní fond se neustále doplňuje o nové a nové svazky, zejména moderní prózy pro děti i pro dospělé.Knihovna pořádá výstavky knih, prodejní výstavky a besedy o knihách, zejména pro děti.
Škola, jako každoročně, se zúčastnila řady akcí. pravidelně vystupoval na veřejnosti recitační a pěvecký kroužek
V únoru proběhlo okrskové kolo recitační soutěže Zlatá růže. První místo ve své kategorii získala Lenka Škápíková a reprezentovala naši školu v okresním kole v Břeclavi.
Dne 9. června se konal oslava Mezinárodního dne dětí.Průvod dětí šel od mateřské školy na stadion TJ Dynama. V důsledku špatného počasí (déšť a silný vítr) byla účast dětí a rodičů špatná. Žáci však cvičili s nadšením a dokonce i děti z mateřské školy předvedly v plné šíři naučené tanečky.SRPŠ zajistilo pohoštění dětem. na závěr odpoledne proběhlo fotbalové utkání žáků ZDŠ Drnholec proti ZDŠ Jevišovka.Drnholec vyhrál.
Nový školní rok začal druhého září. Na druhý stupeň nastoupili dva noví učitelé – maturantka Marie Horáková z Mikulova a Jiří Janeček z Brna, učitel s aprobací čeština – dějepis. Hned na začátku školního roku se žáci shromáždili na stadionu TJ Dynama, aby vzpomněli 30. výročí Slovenského národního povstání. Oslavy se zúčastnil též okresní školní inspektor František Svoboda.
Druhé slavnostní shromáždění žáků na stadionu bylo zaměřeno na oslavy Dne československé armády. Oslavy se zúčastnil též předseda SRPŠ praporčík Bohumil Domin. Se slavnostním projevem vystoupil ředitel školy M. Kapusta.
K 57.. výročí VŘSR se shromáždili žáci školy v místnosti MNV. projev k nim měl předseda SČSP a ředitel školy Miloslav Kapusta. Večer se konala oslava 57. výročí VŘSR pro dospělé, která byla spojena s výstavkou sovětských knih v místní lidové knihovně. Oslavy se zúčastnilo asi 120 občanů.
Dne 13. listopadu se konala ve škole soutěž „Co víš o SSSR?“ ve třech kategoriích. Znalosti žáků posuzovali soudruzi učitelé a soutěži přihlížela za odbočku SČSP s. Láníková. Vítězové obdrželi 16. listopadu ceny z rukou sovětských vojáků, kteří tento den byli hosty v naší obci.
Zábavy, sport, zdravotnictví
V lednu 19744 byl utvořen oddíl gymnastiky žen TJ Dynamo, který vedla učitelka Jarmila Chládková. Práce oddílu však ztroskotala na nedostatku základního nářadí.
V rámci květnových oslav pořádal státní statek přebor v kopané a večer 4. května se na stadionu Dynama konala májová veselice, která byla zdařilá a hojně navštívená místními občany.
Dne 31. května proběhlo sportovní dopoledne žáků v přeboru lehké atletiky (škola, běhy, vrh koulí,, hod míčkem). Vítězové byli odměněni diplomy v rámci oslav MDD
Oddíl kopané TJ Dynama oddíl mužů hrál IV. třídu, dorostenci hráli okresní přebor.
Dne 9. června se v pohostinství na Hrušovanské konala zábava, kterou pořádalo SRPŠ K tanci i poslechu hráli Menšíkovci, účast občanů však byla malá
Dne 23. června byl slavnostně otevřen Dům pionýrů a mládeže. Pionýři a svazáci si vybudovali tento stánek téměř vlastnoručně i s areálem, ve kterém je hřiště na odbíjenou, houpačky a kolotoč pro děti. O tomto jejich chvályhodném činu bylo psáno i v okresních novinách „Nový život“.
Dne 6. července se na stadionu konala „Červencová noc“, kterou pořádalo myslivecké sdružení Ve dnech 13. a 14. července pořádala místní organizace SSM krojované hody, které se uskutečnily na stadionu TJ Dynama. Stárky a stárci šli průvodem k předsedovi MNV Viktoru Šedivému a potom na stadion, kde k tanci i k poslechu hrála Dopravanka, dechovka z Břeclavi..Účast místních i přespolních občanů byla veliká i přes nepřízeň počasí.

Pohyb obyvatelstva, život lidí
V listopadu 1974 měl Drnholec 1774 občanů. V obci je celkem:
 390 domů
 459 bytů
 470 rodin
Počet narozených dětí:
 1969 ……………..37 dětí
 1970………………47 dětí
 1971……………….31dětí
 1972……………….33dětí
 1973………………..47 dětí
 1974 ……………533 dětí
Počet sňatků
 1973…………………………………………33
 1974………………………………………….37
Počet rozvodů
1973 1
1974 0

V průběhu roku 1974 nedošlo k podstatným změnám ani v počtu obyvatel, ani v možnostech zaměstnání obyvatel, ani ve společném stravování, ani v samotném stylu života obyvatel. bytová situace se zlepšuje výstavbou rodinných domků a podnikových bytů.

Úmrtí významných osobností Drnholce
Dne 21. března 1974 zemřel soudruh Kocáb Cyril, dlouholetý člen KSČ a zakládající člen JZDD. Byl jeden z hlavních organizátorů oslavanské hornické stávky (v roce 1920)
Dne 15. června 1974 zemřel s. Huťka Cyril. dlouholetý člen KSČ a zakládající člen JZD, bývalý předseda vesnické organizace KSČ a do roku 1971 poslanec MNV
Dne 15. července 1974 zesnul. Josef Hájek, dlouholetý člen KSČ, zakládající člen JJZD, bývalý předseda MNV v Drnholci, uvolněný tajemník MNV do roku 1969.

Z černé kroniky
;;;Dne 16. listopadu 1974 se Miroslav Stopka opil. Se svým známým Pavlem Hanákem (22 let)se po chvíli dohodl na intimním styku. Když se však kamarád začal bránit když se však kamarád začal bránit a vyhrožoval prozrazením, rozhodl se Stopka, že se jej zbaví a Pavla Hanáka na místě uškrtil. Senát Krajského soudu v Brně odsoudil Miroslava Stopku na 20 let odnětí svobody v II. nápravné skupině (Převzato ze záznamu v Rudém právu)

Obecní kronika
1975 – rok 30. výročí osvobození Sovětskou armádou

Národní výbory
Národní výbor pracuje ve stále stejném složení. Rada MNV se schází pravidelně a na svých jednáních řeší průběžné úkoly podle plánu práce, jako je příprava plenárních zasedání, žádosti a požadavky organizací i občanů. pravidelně je podávána zpráva o plnění volebního programu, který za druhé pololetí ukazuje, že státní statek měl postavit za celé volební období 26 bytových jednotek a postavil jich jenom šest. Demolice domu č.4 na náměstí byla provedena.
Přístavba ZDŠ je ve volebním programu ONV a je dána do návrhu tohoto výboru na další pětiletku. Modernizace zdravotního střediska byla zahájena přípravnými pracemi na generální opravu budovy. Kulturní dům byl předán k užívání 12. prosince 1975. je zajištěn projektový úkol na generální opravu Palackého ulice.
Rada MNV se rovněž zabývala dodržováním zákonů. Bylo konstatováno, že došlo v naší obci k poklesu trestné činnosti, v níž na prvním místě stojí hospodářská kriminalita, na dalších místech trestné činy pod vlivem alkoholu a loupežná přepadení
Velmi dobře je hodnocena Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti, jejíž práce je záslužná a slouží ke cti celé obce. Její členové obsadili v okresní soutěži třetí místo.
Důležitou otázkou, jíž se rada zabývala je jednotný systém branné výchovy obyvatelstva. bylo konstatováno, že ze všech složek se nejvíce problematikou branné výchovy zabývá ZDŠ, jednak v rámci výuky, jednak v mimoškolní činnosti žáků. Dále se touto otázkou zabývá organizace Českého červeného kříže. Ostatní organizace věnují problému branné výchovy malou pozornost.
Rada MNV se také průběžně zabývala přípravou důležitých politických událostí a oslav.
Z hodnocení vyplývá, že účast občanů na akcích se zvětšila a že jejich zájem o problematiku obce roste. v diskusích na plenárních zasedáních se občané ptají na různé záležitosti, žádají vysvětlení, podávají návrhy – jen aby se situace v obci ve všech směrech zlepšila

Průběh roku, počasí
První dva měsíce byly poměrně chladné, bez sněhu,,teploty se pohybovaly.v noci –10 C, denní až +10 C. Na počátku března bylo naopak velmi teplo až +20 C, ale ve druhé dekádě přišlo silné ochlazení se sněhovými přeháňkami. Dne 28. března se přehnala nad Drnholcem první jarní bouřka provázená silným větrem a prudkým deštěm. Během dubna se větrná bouře přehnala ještě dvakrát, z polí se zvedal prach, že bylo vidět jen na pár metrů.. Květen byl chladný a deštivý. I počátek června byl ve znamení nízkých nočních teplot (4 – 0 C), denní se pohybovaly +12 –15 C. tyto nízké teploty byly až o 8 C nižší než je dlouholetý červnový normál.Celé jarní období lze charakterizovat jako větrné a chladné..
Teplé letní počasí začalo až po 17. červenci, kdy odpolední teploty přesahovaly 30 C. „Léto století“ – tak nazývali meteorologové léto roku 1975. teploty v celé Evropě se pohybovaly od 30 do 40 C (srovnáváno s roky 1911, 1932 1947)
Koncem srpna se velmi ochladilo s prudkým deštěm. Od září se začaly objevovat ranní mlhy, ale denní teploty dosahovaly až 31 C. Od poloviny října klesly ranní teploty k nule. vyprahlá pole se dočkala vláhy. Listopad byl ve znamení mlhy a chladu. Od 23. listopadu začaly silné ranní mrazy. Zamrzlo konečně drnholecké bláto, kterého bylo až nepříjemně moc.
Dne 17. prosince napadl sníh a nastala pravá zima, která se nejprve projevila dopravní kalamitou. O dva dny později, 19. prosince v šest hodin ráno bylo -19 C, avšak vánoce bylly opět na blátě a vodě.

Dokončení výstavby socialismu na vesnici
Od 1. ledna 1975 se spojily státní statky Pohořelice, valtice, Drnholec a Dolní Dunajovice v jeden veliký celek – STÁTNÍ STATEK MIKULOV -, jehož ředitelem se stal ing. Bedřich Buchta. Vedoucím závodu 01 Drnholec byl jmenován ing. Tichý z Dolních Dunajovic. Závod 01se i nadále zabývá pěstováním obilí, kukuřice,cukrové řepy, speciální oddělení pěstuje vinnou révu,ovoce a zeleninu
V tomto roce bylo dosaženo na závodě 011 Drnholec těchto výnosů:
 ječmen 41,3 q/ha
 pšenice ozimá 44,1 q/ha
 pšenice jarní 37,2 q/ha
 silážní kukuřice 300,2q/ha
 cukrová řepa 382 q/ha

Nejdůležitější událostí zemědělců jsou vždycky žně. letošní sklizeň obilí byla provázena pěkným a stálým počasím. Velkou pozornost žním věnovaly také sdělovací prostředky. Dne 4. srpna v 19,30 hod vysílala Československá televize Zemědělský magazín, částečně natáčený v Drnholci. Hovořilo se o sklizni a o drnholeckých lánech. Kromě vedoucího závodu A. Eremiáše, hovořil také ředitel Okresní zemědělské správy V. Mueller a kombajnéři M. Medovarský a J. Vavřina. Televizní kamery sledovaly při práci i další pracovníky- soudruhy Filipova, Grulicha, Čápka, macíka a další. na polích je navštívil krajský tajemník KSČ pro zemědělství Michal Holčák. popřál drnholeckým zemědělcům pěkné počasí a bezztrátovou sklizeň
Kombajnéři byli o letošních žních odměňován podle sklizených metráků obilí. Jan Vavřina se za ostatní kombajnéry vyjádřil v tom smyslu, že tato odměna za práci je spravedlivá a povede kombajnéry k bezztrátové sklizni na poli
Letošní žně se skutečně vydařily, i když hektarové výnosy obilí nebyly tak vysoké, jako v loňském roce
Z živočišné výroby se státní statek soustředil na chov hovězího a vepřového dobytka
Statistické údaje živočišné výroby:
 počet dojnic 1900 kusů (8 litrů mléka denně – splněno na99%)
 skot 5034 kusů
 telata 1556 kusů
 prasata 122789 kusů
 celková výroba mléka 5553000 litrů, splněno na 101,1 %
 dodávka mléka
 plán 5300000 litrů
 skutečnost 5074000 litrů—tj. 95,7 %

V době žní se na státním statku konaly na Rovinách Dny techniky ČSSR – NDR.Byly předvedeny nové německé kombajny E 506, těžkotonážní automobily, vysokotlaký lis, který zpracuje až 30 ha slámy za směnu Těchto dnů se zúčastnila Československá televize a CTK a zemědělci z celé republiky
Průmysl, stavební činnost a družstevní obchod
V obci nebyly zavedeny, ani zrušeny průmyslové závody, jen při státním statku byla od 1. května 1975 uvedena do provozu z bývalé sušičky tabáku na Hrušovanské ulici pobočka státního statku, která kooperuje Chiraně,n.p. vyrábí se zde sterilizační skříňky o obsahu 40 litrů, které Chirana vyváží do 45 zemí světa. V provozu pracuje celkem 26 zaměstnanců, z toho 22 žen.
V obci i nadále pracují pobočky Služeb města Mikulova v tom rozsahu, v jakém pracovaly loni. Reorganizací byly vytvořeny tři samostatné oddíly:
 HSV - hlavní stavební výroba
 kovo
 sdružené provozy

Nejpočetněji jsou zastoupeny tyto profese:
 zedník
 zámečník
 stolař
 instalatér

Služby se snaží plnit úkoly v rámci svých možností, i když občané nejsou často spokojeni s včasným poskytnutím služeb.

Úprava obce, doprava, spoje

V lednu byl dán do provozu nový most přes rameno Dyje (u pivovaru) místo provizorního, který nahrazoval vyhořelý most. Avšak i tento most je jen provizorní
Nejdůležitější akcí celého roku 1975 bylo dokončení generální opravy sokolovny. už v únoru se začalo s obkladem vnitřních stěn dřevem, v dubnu se začal malovat vnitřek celé budovy. Koncem října byly pořádány sobotní brigády na dokončení úprav okolí sokolovny. Byly to především národní směny 18. a 25. října a 1. listopadu. Svou prací pomohli také při úpravách žáci ZDŠ.
Druhého prosince byla provedena kolaudace budovy, ve které je umístěn sál pro 200 návštěvníků se širokoúhlým promítacím plátnem, dále je zde taneční parket s přísálím a pódiem.
Funkce vedoucího kina se ujal učitel Josef Plass. Hned první filmové představení, které proběhlo 12. prosince při slavnostním zahájení, ukázalo, že o návštěvníky širokoúhlého kina nebude nouze. při slavnostním otevření kulturního domu provázela hosty dechová hudba žáků LŠU Mikulov. otevření se zúčastnil zástupce ONV a Krajského filmu Brno.
V sobotu 24. srpna 1975 začaly první práce na odstranění budovy č. 4 na náměstí. První části demolice, při které bylo strženo první poschodí budovy za pomoci lan a traktorů, se zúčastnili poslanci MNV, zástupci státního statku a pomocníci VB. Z materiálu, který zůstal ležet na zemi, si občané vybírali použitelné trámy a cihly. Úplné odstranění objektu provedl INGSTAV Brno za pomoci techniky, takže do konce roku 1975bylo vše odklizeno a zbylo jen prázdné prostranství.
V prosinci 1975 byla zahájena generální oprava zdravotního střediska na náměstí. praktický, ženský a dětský lékař ordinují od této doby v místnostech MNV na zámku, zubní oddělení bylo přemístěno do náhradních místností na Husově ulici Kanceláře MNV byly přestěhovány na náměstí Svobody č. 8.
V průběhu léta 1975 dostaly ulice Tyršova a Husova (zadní část) nový asfaltový povrch.
Na toku řeky Dyje se začalo s úpravami na celém úseku drnholeckého katastru. Lesy a křoviny byly v okolí řeky zlikvidovány a započalo se s úpravou koryta. tato akce spadá do rozsáhlé vodohospodářské úpravy jihomoravské krajiny – vytvoření Pálavských jezer, která budou zbudována ze tří důvodů:
 odvodnění bažin a zabránění záplavám
 závlaha zemědělské půdy ve velkém rozsahu
 poskytnutí rekreačních možností občanům

Veřejný život
V květnu a v říjnu proběhly dvě veřejné schůze KSČ v Drnholci. Za velké účasti občanů se projednávaly palčivé otázky zajímající obě strany..
Dne 25. února se konala slavnostní schůze k 27. výročí Vítězného února 1948. Hlavní referát přednesl nově ustanovený ředitel Státního statku Mikulov ing. Buchta.. Po úvodním slově byly předány diplomy nejlepším žákům ZDŠ za umístění a účast v soutěžích. (Olympiáda ruského jazyka a recitační soutěže Zlatá růže, Za mír, za vlast, za socialismus). Večer byl zpestřen programem členů recitačního a pěveckého kroužku při ZDŠ. Slavnostního večera se zúčastnilo asi 140 občanů.
Dne 27. března proběhla veřejná schůze SČSP doplněná vypravováním pplk. Holíka z Mikulova o cestě 1. čsl. armádního sboru z Buzuluku do Prahy.
První máj byl již tradičně organizován v Mikulově. Účast občanů z Drnholce byla pěkná, asi 350 lidí.. Průvod sám prošel Mikulovem chladně, což bylo zapříčiněno velmi špatným počasím. Sedmý květen byl vyvrcholením oslav osvobození V Drnholci byl odhalen pomník Rudé armády.Byl umístěn v hezky upraveném parčíku u silnice Brno – Hrušovany nad Jev. před budovou Domu pionýrů a mládeže. Slavnostního aktu se zúčastnilo asi 60 občanů Drnholce, za okresní výbor NF se dostavila s. Kališová, která provedla odhalovací akt.. na postavení pomníku se intenzívně pracovalo od začátku dubna.Jeho výstavba vyvolala velkou pracovní aktivitu občanů, kteří odpracovali přes 2000 brigádnických hodin a věnovali při sbírce asi 12000 Kč. celková hodnota díla činí 60000 Kč při minimálních nákladech.. Večer 7. května proběhlo na zámku slavnostní zasedání KSČ, MNV a NF, které se konalo u příležitosti 30. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.. Organizacím i jednotlivým občanům byly předány pamětní lsity a čestná uznání. S kulturním programem vystoupili žáci ZDŠ a schůze byla ukončena Internacionálou.

Další akce veřejného života
V únoru 1975 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti tradiční setkán ís důchodci, které proběhlo v místnosti pohostinství na Hrušovanské ulici. Důchodci svoje setkání navštěvují v hojném počtu a jsou SOZ za jejich organizaci vděčni.
Dne 2. dubna proběhla obcí spartakiádní štafeta na trati Břeclav - Znojmo. v počtu 250 účastníků vytvořili občané Drnholce a žáci ZDŠ špalír podle silnice a zdravili účastníky štafety, ve které byli představitelé našeho okresu..
26. dubna proběhla celoobecní národní směna, na které pracovalo 270 občanů. práce yly zaměřeny zejména na dobudování památníku Rudé armády, na úklid kolem sokolovny, bouráné domu č. 4 na náměstí, na úpravu stadionu Dynama a na výsadbu stromů..
Den před Prvním májem proběhal naší obcí „štafeta přátelství lidu k SSSR“.. Občané a školáci se shromáždili před MNV, kde měl projev ing. Tichý a zástupci jednotlivých organizací předali zdravice a poselství sovětskému lidu..
S podzimem vystoupila do popředí nutnost kvalitně a zodpovědně zorganizovat Měsíc československo-sovětského přátelství. Každý z občanů jistě rád vzpomene na lampiónový průvod školní mládeže. ztemnělým Drnholcem procházely děti doprovázené učiteli a rodiči od školy přes náměstí k pomníku Rudé armády, kde proběhl slavnostní akt zahájení oslav Měsíce ČSP.

Politika, kultura, školství
Na veřejný a hospodářský život v obci měla rozhodující vliv vesnická organizace KSČ, od března převzala funkci předsedkyně Eva Milošová, dosavadní členka výboru KSČ v Drnholci. Výbor KSČ projednával pravidelně všechny závažné otázky života obce a bezprostředně řídil také činnost agitačního střediska, jehož předsedou byl ustaven Zdeněk Kocman. Velkým přínosem tohoto střediska je vydávání Drnholeckého zpravodaje, jehož prostřednictvím jsou všichni občané informováni o nejzávažnějších otázkách obce. Do redakční rady byla navržena Jana Kulhavá, Jaroslava Šedivá a Emil Palík, jemuž byla svěřena grafická úprava.. V tomto roce vyšla tři čísla tohoto Zpravodaje.
Ze společenských organizací se zaměříme na činnost Socialistického svazu mládeže. Členové SSM se podílí na vedení Pionýrské organizace v obci. i když je svazákům vytýkána malá činnost, přece jen nestojí stranou veřejného dění. Zúčastňují se spolu se všemi občany veřejných schůzí a směn NF, starají se o svou klubovnu a o sportovní hřiště.

Z politicko výchovné činnosti stojí za zmínku účast na Leninském večeru, pořádání společenských tanečních zábav a diskoték. předsedou SSM v Drnholci je Antonín Novosad. Do budoucna bude nutné, aby se rozšířila členská základna o kvalitní a spolehlivé členy – prozatím má organizace 25 členů.
jelikož opravený kulturní dům zahájil svou činnost až v prosinci, nebylo možné pořádání větších kulturních podniků a občané po celý rok dojížděli za kulturou do města..

Ze života školy
Dne 12. února proběhla soutěž vyhlášená KNV Za mír, za vlast, za socialismus. Soutěžilo se v naukové části a ve výtvarné, hudební, recitační a v pěvecké části. Soutěž měla velmi dobrou úroveň a zapojila se do ní většina žáků školy. Ideově byla zaměřena k 30. výročí osvobození a vítězové jednotlivých kategorií a oborů postoupili do okresního kola.
Dne 26. března proběhla na škole beseda s Rudolfem Šimáčkem, předsedou okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků, která byla věnována 30. výročí osvobození.
Třetího května proběhlo v Drnholci místní kolo Spartakiády 1975 jako v první obci okresu Břeclav. Cvičení se zúčastnilo více než 300 cvičenců z Drnholce, Mikulova, Jevišovky a Březí. ke všem zúčastněným promluvil ředitel školy M. Kapusta a po jeho projevu se rozběhlo radostné tělovýchovné odpoledne, jehož organizaci měli na starost členové TJ Dynama Drnholec. nejprve předvedli svou skladbu rodiče s dětmi z mateřských škol, pak následovala skladba žáků prvních a druhých tříd. P o nich cvičily dívky třetích až pátých tříd, následovali chlapci ze stejných ročníků, závěr obstarali žáci a žákyně nejvyšších ročníků ZDŠ.. Cvičenci prošli průvodem obcí, který vedla dechová hudba od mateřské školy, líbilo se i předvedení nacvičených skladeb..
Školní mládež obdržela od SRRPŠ kupóny na občerstvení, poněvadž odpoledne bylo věnováno nejen sportu, ale i oslavám MDD.
Po cvičení hrála k tanci i k poslechu dechová hudba. Škoda jen, že počasí nevydrželo až do pozdních večerních hodin.
V listopadu proběhla na škole soutěž žáků s názvem O zemi, kde zítra znamená již včera. Všichni účastníci soutěžili v naukové části Mírová politika SSSR , v druhé části si mohli vybrat z témat věda a technika nebo kultura a sport národů SSSR.. V první kategorii zvítězilo družstvo žákyň sedmých tříd ve složení Milošová – Malíková – Zabloudilová a v druhé kategorii žáci deváté třídy Šůstek – Marušák – Hajduch. obě družstva reprezentovala školu v okresním kole v Břeclavi
K 1. září došlo v učitelském sboru k několika změnám Na jiná pracoviště přešly M. Horáková a K. Lukáčová, nově nastoupila Z. Kubíčková z Mikulova a důchodkyně I. Vorlová. Po mateřské dovolené nastoupily J. Palíková a B. Janečková. Žáci byli rozděleni do 13 tříd a nově byla ustavena třetí třída zvláštní školy, jejíž ředitelkou a učitelkou byla jmenována L. Passlerová.
Při škole byla opět v provozu školní družina, kterou zpočátku vedla I. Vorlová a později J. Jakuibcová. předsedou ZV ROH při ZDŠ byl nadále V. Škápík.. organizace pracovala velmi dobře a byla odměněna Pamětním listem MNV k 30. výročí osvobození obce.Samotná ZDŠ Drnholec byla rovněž odměněna. Činnost SRPŠ byla rovněž vcelku dobrá, avšak výbor této organizace pracoval málo samostatně..
Do práce v osmi zájmových kroužcích bylo zapojeno 160 žáků, které vedli učitelé školy. Byly to čtyři kroužky spartakiádní, dva pěvecké, fotografický a Interklub. Pionýrská organizace měla v letošním roce 164 členů, sdružených v osmi oddílech. Skupinovou vedoucí byla do června 1975 K. Lukáčová a po ní funkci převzal Jiří Janeček .po celý rok plnili pionýři výchovný systém Plameny a cesty, pět oddílů bylo zapojeno do celostátní hry EXPEDICE 30 na počest výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. celý průběh roku byl bohatý na možnosti působení ve smyslu komunistické výchovy, zejména výchovy k proletářskému internacionalismu a socialistickému vlastenectví.
S vyznamenáním prospělo 55 žáků, což je zatím nejlepší výsledek jakého kdy škola dosáhla. Pouze dva žáci byli neprospívající. značně se snížil počet žáků navštěvujících náboženskou výuku – 26 žáků, což je 11,5% ze žáků 2. – 7. tříd
v letošním roce vyšlo 38 žáků .Do výběrových škol postoupilo pět žáků, jeden žák zůstal u rodičů, ostatní byli zařazeni do učebních nebo pracovních poměrů

Místní lidová knihovna
půjčovala pravidelně knihy každé úterý od 16 do 18 hodin. V důsleeku orpav na zámku sec knihovna třikrát stěhovala z místnosti do místnosti. v současné době nemá knihovna čítárnu, přesto se počet výpůjček stále zvětšuje. Úhrnem je v knihovně 3346 svazků, které tvoří marxististická literatura (96 svazků), přírodovědecké (89), zemědělská (83), technická (71), krásná literatura čítá 1678 svazků. pro mládež je dostatečný výběr knih, jak v oblasti naučné, tak i v oblasti krádné literatury. běhe mroku byl fond doplněn o 322 nových knih.Během roku 1975 se uskutečnilo 4014 výpůjček, a to je číslo jistě uspokojivé.
Chvályhodnou činností MLK je pravidelné provádění výstavek (sovětské literatury, nových knih, k významným výročím) a provádění besed s malými čtenáři přímo v knihovně.

Zábavy, sport
S otevřením nového kulturního domu se změnila situace v pořádání tanečních zábav. tat ozměna v životě obce přinesla snad nejvíce radostí dětem, které zaačaly hojně navštěvovat širokoúhlé kino. Vedoucí kinaučitel Josef Plass řídí objednávku filmů velmi pečlivě a při tom pamatuje na všechny vrstvy obyvatelstva. Pro malé je stále v zásobě řada pohádek a veselých kreslených filmů, pro dospělé byl hned v prosinci uspořádán festival sovětských filmů.Ve spolupráci s místní odbočkou SČSP byl ustaven Klub přátel sovětského filmu, který měl d o konce rokum 1975 téměř sto členů. Filmová představení mají slušnou návštěvnost. mezi diváky jsou nejen občané Drnholce,ale i okolních vesnic. Hlavn í příčinouu tohoto úspěchu je jistě širokoúhlé promítací plátno a taky fakt, že místní kino bylo zařatzano mezi kina první kategorie..
V budově kulturního domu je také tanečnísál. V něm proběhla na Silvestra 75 prvn ítaneční zábava. byla pořádána Českým svazem ovocnářů a zahrádkářů. po tak dlouhé době byla návštěvnost pouze průměrná..

Pohyb obyvatelstva
Dne 12. února 1975 zemřwl po douhé těžké nomoci soudruh Josef hrubý, předseda VO KSČC. Rozloučení 14. února se zúčastnilo velké množství spoluobčanů, kteří ho doprovodili přes celou obec až k budově školy, odkud byl po posledním rozloučení převezen do Brna. kremace se konal o další tři dny poději. Čest jeho památce!

Začátek roku 1975555 byl nemilosrdný zvláště k mužům. Zemřelo sedm mužů , převážně na infarkt.Celkem v roce 1975 zemřelo 18 lidí, z toho bylo 14 mužů
Počet narozených dětí: 41, z toho děvčat 20
Celkový počet sňatků uzavřených na MNV v Drnholci byl 25. Zlatou svatbu oslavili manželé Musilovi, Lidická 42. Stříbrnou svatbu oslavili manželé Kaňkovští a Jurkasovi.

Zvláštní události
Sebevraždu oběšením v letošním roce spáchali dva muži – pan Horvath z Lidické a pan Huserek z Hrušovanské. Příčinnou jejich činu byly neurovnané rodinné poměry
Zapsala Jana Palíková, přepsal na počítači o třicet let později Jiří Janeček
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář