Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní kronika 1976

Národní výbor
Ani v letošním roce nedošlo ke změnám ve složení MNV. Funkci předsedy MNV až do voleb vykonával Viktor Šedivý st., tajemníka Jan Stanislav, v administrativě pracovaly Anna Kaňkovská a Alžběta Šebestová.
V lednu byly místnosti MNV na zámku uvolněny pro provoz zdravotního střediska a místní lidové knihovny. Zařízení pracoven MNV se přemístilo na Náměstí č. 8, do prvního poschodí do bývalého bytu. Úřední hodiny pro veřejnost byly stanoveny na pondělí a středu, vždy až do 18 hodin.
Všechny komise národního výboru se scházely pravidelně, vždy jednou za měsíc. Komise ochrany veřejného pořádku řešila hlavně problémy dopravní bezpečnosti, protipožární opatření, boj proti alkoholismu. bezpečnost při polních pracích, boj proti kriminalitě a další. Komise školství a zdravotnictví se zabývala průběžně prací sboru pro občanské záležitosti, střediskového kulturního zařízení, řešila situaci v jeslích a v mateřské škole, v narušených rodinách, celkovou zdravotní situací v obci a zabývala se též výchovnou a vzdělávací prací školy. pravidelně se zabývala přípravou a hodnocením důležitých politických výročí a sledovala plnění jednotného kulturně výchovného plánu. Jejím předsedou byl až do voleb soudruh Karel Juráň. Finanční komise projednávala hlavně otázky finančního hospodaření za uplynulý rok 1975, finanční hospodaření za jednotlivá čtvrtletí roku 1976, řešila zásobování obce, stav služeb pro obyvatelstvo, prováděla kontrolu daní a poplatků. předsedou byl do voleb Karel Fiala.. Z hodnocení rady vyplynulo, že špatně pracovala komise výstavby
Rada MNV pracovala v tomto složení:
 předseda: Viktor Šedivý st.
 místopředsedkyně: Olga procházková
 členové:
 Jan Stanislav
 František Janiček
 Jan Kachlík
 Karel Fiala
 Karel Juráň
 Klement Piták
 Zdeněk Chmelina

Náplň práce rady MNV byla stejná jako v minulých letech. V letošním roce navíc vyhodnocoval volební program obce za uplynulé volební období, zabývala se přípravou nových voleb do zastupitelských orgánů a sestavením nového volebního programu. Dne 17. září uskutečnil MNV besedu s mladými voliči, aby tito mladí lidé, kteří poprvé přistoupí k volebním urnám, byli seznámeni s demokratickým systémem našich voleb. beseda byla úspěšná.
V letošním roce se také podstatně zlepšila spolupráce s vedením státního statku.

Průběh roku, počasí
Začátek roku byl ve znamení velkých mrazů a silného větru. napadl také sníh, který se k radosti dětí udržel až do února. V druhé polovině února nastalo prudké oteplení.jako nejteplejší únorový den za posledních sto let podle dlouhodobých meteorologických tabulek byl zaznamenán 26. únor 1976Denní teplota v Drnholci přesáhla +10 C. Avšak do prvního jarního dne se občané probudili s teplotou –5 C, obec ležela pod sněhovým popraškem ,který se udržel celý den.
V prvních dvou dekádách dubna bylo krásné téměř letní počasí, poslední dubnová dekáda byla opět mrazivá. Květen byl celkem chladný a srážkově pod normálem, až ke konci května dostala pole trochu vláhy.
Červen, červenec, srpen - velmi teplé měsíce, avšak příliš suché. Úroda na polích byla proto mnohem menší než vloni
Podzim se ohlásil již v průběhu září ranními mlhami. Vlhké a teplé počasí způsobilo hnití hroznů ve vinohradech, jejichž úroda byla proti loňské úrodě poloviční.
První sníh napadl 23. listopadu.Oba poslední měsíce roku byla ve znamení mlh, dešťů a bláta. Od 25. prosince nastala pravá zima s nočními teplotami až –15 C, foukal silný severák, ale už od prvního ledna 1977 nastalo výrazné oteplení. Celkové srážky za rok 1976 dosáhly pouze 320 mm, tj. o 80 mm méně než je normál.
jarní práce začaly tak jako každým rokem Rozkvetlé stromy a probuzenou vinnou révu však překvapil poměrně silný dubnový mráz a zmenšil tak naděje na dobrou úrodu. Ovoce bylo málo, úroda ořechů byla tento rok výjimkou.
Brzy na jaře slibovalo obilí pěknou úrodu. březen se však vyznačoval minimálními srážkami. Na státním statku, závod 01 Drnholec, zaorali 360 ha pšenice a pole oseli ječmenem, dále zaorali 460 ha cukrové řepy a znovu oseli pole.
I přes nepřízeň počasí zaznamenaly se na státním statku tyto výnosy:
 pšenice ozimá 41,7q/ha
 pšenice jarní 37 q/ha
 ječmen 40 q/ha
 cukrová řepa 230q/ha
 boby 17,9 q/ha
 silážní kukuřice 142 q/ha
 vojtěška na seno 72,1 q/ha
 vojtěška na semeno 0,6 q/ha
Dodávky obilí byly splněny na 102 %. Žňové i podzimní práce probíhaly beze ztrát. byla nasazena veškerá dostupná technika, aby se plodiny dostaly co nejdříve pod střechu. Při žňových pracích pomáhali občané z továren, škol a z ostatních i institucí
Dokončení výstavby socialismu na vesnici
Největším podnikem v obci je stále závod 01 Státního statku Mikulov se sídlem v Drnholci.Závod 011 pracoval letos progresivními metodami. ve značné míře využívá možnosti setí, hnojení i ochrany rostlin letadlem. Zkušebně pracovala i helikoptéra SLOVAIRu v chemickém o šetření rostlin. Ve žních na našich polích kombajn E 516, který řídil hrdina socialistické práce soudruh Hoenig z STS Hustopeče.
V tomto roce obdržel závod 01 Drnholec čestné uznání od Okresní zemědělské správy za zvýšení výroby obilovin v tříletém období v průměru o 10 %.
V Ústředních dílnách dosáhly dvě brigády socialistické práce bronzových odznaků.
V živočišné výrobě přistoupil statek k budování nového kravína na Výsluní. tento kravín má být postaven do roku 1980, jeho kapacita bude 1200 dojnic. Bude to největší stavba tohoto typu v Jihomoravském kraji.

Několik výsledků z živočišné výroby
Plán dodávky mléka (5340000 litrů) byl splněn na 92,4 %, takže bylo dodáno 4933000 litrů mléka.
Plán dodávek masa (9200q) byl splněn na 111 %, takže bylo dodáno 10209 q masa, z toho:
 921 q masa vepřového
 9208q masa hovězího
 88 q masa telecího
Denní dojivost byla plánována na kus a den na 8,01 litru, ve skutečnosti odpovídala je a množství 7 ,71 litru (tj. 96,3%). Přírůstky skotu byly plánovány na hmotnost 0,75 kg a byla překročena na 0,79 (105,3%). Celkově prospěla živočišná výroba dobře. je to vidět na „plánu ztrát v živočišné výrobě“:Plán ztrát4, 7 milionů korun, skutečnost činila 3,48 milionů korun. Živočišná výroba jako celek vylepšila ztráty o 1,3 milionu korun a tuto částku prakticky ušetřila.

Úpravy obce
V tomto roce se pokračovalo ve výstavbě chodníků. Své životní prostředí si tak zlepšili zejména občané žijící na Hornické ulici.
Stejně jako v předcházejících letech proběhlo i letos několik národních směn. především jarní směny zaměřené k úklidu obce před májovými oslavami byly záležitostí všech občanů, Na podzim to byly směny před volbami do zastupitelských orgánů.Nejzdařilejší byla národní směna z 2. října 1976, které se zúčastnilo 270 lidí a bylo odpracováno 850 brigádnických hodin. pracovalo se zejména na dokončení kanalizace na Hrušovanské ulici a na dobudování chodníků a vozovky kolem nových domů na Gagarinově ulici. Žáci ZDŠ pracovali pod vedením třídních učitelů v okolí pomníku Rudé armády, okolí školy a v sadu pionýrů na Lidické ulici
Aby se zvýšila informovanost občanů, byly na několika místech obce instalovány v průběhu podzimu velmi hezké vývěsní skříňky. Byly umístěny v místech, kde denně projde nejvíc lidí. plakáty a pozvánky se tak nemusí objevovat na plotech. Na náměstí před domem č.7 byla instalována velká názorná agitace.
Po celý rok se pracovalo na stavbě přehrady Nové Mlýny, která se dotýká i Drnholce.Občanům ztěžovalo životní prostředí neustálé navážení štěrku a písku na rostoucí hráze a často si lidé stěžovali, zejména na Lidické ulici, na rozježděné bláto na ulici.
Na podzim roku 1976 byla provedena po celé obci oprava a instalace nového místního rozhlasu. Zařízení bylo opraveno až na Výsluní. Instalace byla provedena kvalitně pracovníky Krajské správy spojů Brno. Na konci ulice Hrušovanské byla v závěru roku dokončena a připravena k nastěhování řada šesti nových domů. Pro vzniklou ulici se připravoval název Gagarinova. Během celého roku 1975 bylo zkolaudováno celkem 16 bytů (domů), což je nejvyšší počet postavených bytových jednotek v obci od konce války (1945).
Na podzim 1976 byla dokončena výměna střešní krytiny na budově škoy na Kostelní ulici. V průběhu roku 1976 se přisoupilo ke generální opravě domu č. 6 nax náměstí (zdravotní středisko)Stavba je však značně poškozená a na opravu by bylo nutné vynaložit velké množství peněz. proto bylo jednáno s Památkovou péčí Brno a rozhodnuto, že se budova opravovat nebude a bude demolována.

Veřejný život
Dne 24. února se konal vzpomínkový večer k výročí Února 1948. Hlavní referát přednesla předsedkyně vesnické organizace KSČ Eva Milošová. Po referátu, v němž bylo zmíněno mnoho regionálních prvků z let 1946 – 1948, následoval kulturní program žáků a film Vstanou noví bojovníci. Této důstojné oslavy se zúčastnilo asi 160 občanů..
Dne 9. března proběhly v sále kulturního domu celoobecní oslavy MDŽ. pro toto odpoledne si připravily program děti z mateřské školy a žáci ZDŠ také vystoupili se svým pásmem. Na závadu celé oslavy byla neúnosná délka kulturních programů. Pro příští rok bude nutné jednotlivá vystoupení časově omezit.
Dětský den v Drnholci proběhl 6. června odpoledne. počasí přálo dětem i obecenstvu a tak dětské radovánky byly vydařené. Rodiče museli s uznáním hodnotit výkony svých dětí. Ať už to byli ti nejmenší s gymnastickou skladbou Elce – pelce, nebo větší žákyně , které zatančily moderní tance. Současně je třeba ocenit obětavost členů učitelského sboru, kteří s dětmi trpělivě a vynalézavě nacvičovali.
Oslavy 1. máje se konaly již tradičně v Mikulově. V ranních hodinách odvážely autobusy z Drnholce účastníky na prvomájové oslavy,.
Dne 7. května 1945 byl osvobozen Drnholec. V rámci těchto oslav uspořádala místní odbočka SČSP první ročník Běhu vítězství.. Zúčastnilo se ho 62 žáků z naší školy a z Jevišovky. Akce byla velmi zdařilá a bude mít v příštích letech jistě pokračování.

Volby 1976
Nejdůležitější politickou událostí roku byly bezesporu volby do všech zastupitelských orgánů. Celá obec dlouho před volbami žila přípravami na tuto slavnostní událost. velký kus práce byl odevzdán na úpravě obce. Dokončovaly se práce v okolí kulturního domu, intenzívně se pracovalo na kanalizaci na Hrušovanské ulici, pionýři a žáci pečovali o zelené plochy, ošetřili park v okolí pomníku Rudé armády, ostatní občané provedli úklid před svými domy.
Velký krok vpřed byl vykonán v názorné agitaci a propagaci. Učitelé už v době prázdnin vyhotovili názornou agitaci ve skříňkách na náměstí, prostřednictvím státního statku byly instalovány v obci velké tabule pro názornou agitaci. O jejich náplň se postarali zaměstnanci kulturního domu. Kus poctivé práce odvedly také agitační dvojice, které zvaly občany na předvolební schůze a besedy s voliči.. Velký význam a zároveň i dobrý ohlas měla předvolební beseda s mladými voliči.
V předvečer voleb byla obec připravena na provedení vlastních voelb. předsednictvo volebních komisí bylo navrženo v tomto složení:
 Okrsková volební komise:
 předseda: Hála Karel
 místopředseda: ing. Rucki Jan
 tajemník: Passlerová Libuše
 Místní volební komise:
 předseda. Milošová Eva
 místopředseda: Loprais Antonín
 tajemník: PalíkEmil

Volební komise zahájily svoji činnost už v deset hodin dopoledne a intenzívně se připravovaly na otevření volebních místností a na vlastní průběh voleb. z nově vybudovaného místního rozhlasu hrála hudba, vysílaly se relace,
Slavnostní chvíle nadešla v pátek 22. října 1976 ve 14 hodin, kdy byla otevřena volební místnost v sále místního kulturního domu. prvním voličem se stal Jan Horák, jeden z nejstarších členů KSČ v obci. První voliči dostali z rukou pionýrů kytičku růží, což bylo velmi dojemné. K volební urně se hned dostavily celé kolektivy a jednoznačně ,manifestačním způsobem demonstrovaly podporu kandidátům Národní fronty . Krátce po šestnácté hodině už odvolila jedna třetina všech voličů . Nálada ve volební místnosti byla skutečně slavnostní. Před kulturním domem hrála dechová hudba Lidové školy umění z Mikulova. navečer přicházely další kolektivy přímo ze zaměstnání (jesle, mechanizační středisko, myslivecké sdružení ROZVOJ – celkem osm kolektivů), takže v prvním volebním dnu odvolilo 922 občanů, z celkového počtu 1075 zapsaných voličů, tj. 85,7 %Pro zbylé voliče byla volební místnost otevřena v sobotu 23. října od 7 do 14 hodin. Po obci se opět rozešly agitační dvojice – členové okrskové volební komise, kteří navštívili s přenosnou urnou nemocné a staré občany, aby i oni mohli uplatnit své volební právo.
V deset hodin byl kytičkou přivítán ve volební místnosti nejstarší občan naší obce Tomáš Hrůza (89 let) a byl jako většina občanů vyfotografován J. Plassem přímo u volební urny. Tisícím voličem byla shodou okolností Marie Horáková , manželka prvního voliče. i ona byla přivítána stejným způsobem jako její manžel.
Členové volebních komisí se ani nenadáli a přišla čtrnáctá hodina. Uzavřely se brány volební místnosti a nastalo počítání hlasů odevzdaných pro kandidáty Národní fronty. Z celkového počtu 1075 zapsaných voličů volilo 1063, což činí 96,66%. pro kandidáty NF do MNV bylo odevzdáno 99,94% hlasů z celkového počtu platných hlasů.
Patřičná dokumentace byla odevzdána vyšším volebním orgánům, definitivní ukončení voleb nastalo pro členy volební komise až o půl druhé v noci ze soboty na neděli na pokyn okresní volební komise.
Hodnocením voleb se potom zabývaly jednotlivé orgány a organizace. Oficiální hodnocení provedl výbor VO KSČ. Volby proběhly ve slavnostní náladě , hladce, žádné rušivéé momenty nebyly zaznamenány. Kladně byla hodnocena aktivita kolektivů i jednotlivých občanů, sváteční chvíle zpestřovala hudba z místního rozhlasu. Velmi kladně občané hodnotili vydávání „bleskovek“ s nejčerstvějšími zprávami a aktualitami, Vyšl ojich celkem pět- výtisky byly rozmnoženy cyklostylem.
Volby v naší obci zaznamenaly opět velký krok vpřed a staly se pevným krokem d o nového pětiletého období.Předsedou MNV byl zvolen Viktor Šedivý ml. , tajemníkem MNV v Drnholci se stal Jaromír Mádl

Z činnosti stranické organizace v Drnholci
Vesnická organizace KSČ měla v roce 1976 37 členů, 5 kandidátů a 66 registrovaných členů.Předsedkyní výboru vesnické organizace byla soudružka Eva Milošová. Ve výboru dále pracovali tito soudruzi: Jan Stanislav, Petr Karola, Jaromír Mádl, Věra Michalciová, Viktor Šedivý ml. a Zdeněk Kocman.
Celkově dosahovala organizace dobrých výsledků. Schůze se konaly pravidelně a zvlášť členské schůze měly zvyšující se tendenci.Také činnost stranických skupin uvnitř stranické organizace byla dobrá. Na úseku masově politické práce se pravidelně provádělo stranické vzdělávání, které navštěvovalo 22 členů, stranického vzdělávání pro kandidáty se zúčastňovalo pět kandidátů, čtyři členové KSČ studují Večerní univerzitu marxismu-leninismu.. Školení byla vždy ze strany propagandistů velmi dobře připravena.
Vedoucím agitačního střediska byl ustanoven Zdeněk Kocman. radu agitačního střediska tvořili:
 M. Kapusta – redaktor Drnholeckého zpravodaje
 E. Kaňkovský ml. – vedoucí osobní agitace
 J. Texl – vedoucí názorné agitace
 E. Palík – vedoucí rozhlasových relací

Zlepšila se činnost na úseku osobní agitace, zlepšuje se činnost místního zpravodaje. Slabší úroveň má stále názorná agitace, přestože i zde lepší dílčí výsledky jsou. Byly instalovány nové skříňky a velká názorná agitace v obci.
Na úseku ateistické výchovy byly rovněž zaznamenány dobré výsledky. Z 37 svateb bylo jen sedm opakováno v kostele, ze 43 narozených dětí bylo pokřtěno šestnáct., čtyřem zesnulým byly vypraveny občanské pohřby.
V tomto roce se zlepšila spolupráce vesnické organizace KSČ se stranickou organizací na státním statku.. Účast registrovaných členů na členských schůzích vesnické organizace byl dobrý, rovněž dobré bylo i zapojení členů strany v obci – zhruba 60 % registrovaných se v obci angažuje ve funkcích. Během roku 1976 se uskutečnily dvě veřejné schůze KSČ. Na jaře se projednávaly závěry XV. sjezdu KSČ, které se zúčastnilo asi 120 občanů, měla velmi dobrou úroveň. V tomto smyslu se vyjádřil i soudruh Ondryáš, ideologický tajemník OV KSČ Břeclav. Na podzim se konala předvolební veřejná schůze KSČ, která byla spojena s představováním kandidátů na poslance MNV Drnholec. Na této schůzi se občané seznámili s volebním programem. Účast i úroveň schůze byla velmi dobrá.

Politika, kultura, školství
Otevřením kulturního domu se zlepšila možnost více organizovat veřejný život v obci. Dne 19. února pořádala místní odbočka SČSP Leninské večery, spojené se slavnostní výměnou členských průkazů. .Na večeru vystoupili s kulturním programem žáci ZDŠ a potom následoval fundovaná přednáška plukovníka Skřivánka, lektora z krajského výboru SČSP. Večer měl slavnostní ráz.
V práci s mládeží přinesla svůj díl také únorová beseda představitelů obce s mladými lidmi, které se zúčastnili soudruzi Stanislav, Šedivý, Procházka, Fiala , Milošová. Besedovali asi s dvěma desítkami mladých občanů o otázkách dotýkajících se politiky KSČC v obci a vedení MNV
U příležitosti zahájení výcvikového roku branců proběhlo 6. březnav kulturním domě setkání branců celého okrsku.Shromážděné chlapce přivítal V. Šedivý, za předsednický stůl zasedli soudruzi Mandák, Stanislav a Popelář. S kulturním programem vystoupily žákyně ZDŠ.
Třináctého března proběhla v sále kulturního domu velmi zdařilá první místní výstavas vín, kterou pořádala místní organizace Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů v Drnholci. Výstava byla spojena s ochutnáváním vín a prsdejní výstavou odborné zemědělské, zahrádkářské, ovocnářské a vinařské literatury. Akce měla mimořádný ohlas mezi občany.
Další zdařilá akce byla pořádána Sborem pro občanské záležitosti. Sedmého května odpoledne se v sále kulturního domu sešli patnáctiletí žáci ZDŠ, jejich rodiče a učitelé. Mladým občanům byly předány jejich první občanské průkazy. Akce měla velmi slavnostní ráz. Předání bylo vhodně doplněno kulturním programem a každý z patnáctiletých obdržel jako upomínku na tento den knihu s věnováním SOZ.
Dne 12. června pořádal Český svaz žen, Sbor pro občanské záležitosti a MNV Den zletilosti pro osmnáctileté. večer vyl zahájen kulturním programem a předáním knižních upomínek .poté následovala zábava, k tanci hrála skupina METRONOM z Mikulova

Z činnosti některých organizací v naší obci
Český svaz žen
Pracoval po celý rok aktivně. Dlouholetým členkám byly předány knihy jako odměna za vykonanou práci. V průběhu roku uspořádaly členky zdařilou Josefskou zábavu. Členky ČSŽ se aktivně zapojily do příprav voleb v agitačních dvojicích. Organizace získala deset nových členek, pět dárkyň krve, odpracovala 250 brigádnických hodin v akci Z a přispěla částkou 300 Kč na Fond solidarity.. Byly získány dvě cvičitelky základní tělesné výchovy. V závěru roku uspořádal Svaz žen a částečně podpořil spolu s SOZ vánoční setkání důchodců.

Tělovýchovná jednota Dynamo Drnholec
Má celkem 93 členů. v této organizaci pracují tři oddíly: stolní tenis, kopaná a ZTV. nejvýše je možno hodnotit činnost ZTV, jehož předsedkyní je J. Huťková.Dvě ženy byly vyslány do kurzu cvičitelek a získaly tak kvalifikaci. U mužů je situace horší – vzniká nezájem o práci. Členové TJ Dynama se jako celek zúčastnili několika brigád v akci Z, avšak účast členů na brigádách se očekávala větší.

Český svaz požární ochrany
Předsedou místní organizace je Václav Vavřina. V poslední době organizace vykazuje zlepšenou činnost. v jejich řadách je dvacet mladých lidí. na okrskové soutěži v Novém Přerově se umístili na prvním místě. Družstva žáků se v minulém roce zúčastnila i celostátní soutěže PLAMEN. V této soutěži získaly žákyně druhé místo v okrese. Požárníci tak ukazují příkladnou cestu i ostatním organizacím NF v práci s mládeží.

Škola
V tomto školním roce1975/76 navštěvovalo školu 311 žáků, z toho 150 dívek. Žáci byli umístěni do třinácti tříd, bylo otevřeno jedno oddělení družiny a o práci žáků se staral osmnáctičlenný učitelský sbor. Nově nastoupily na školu učitelky Bohuslava Janečková a Zdena Kubíčková. S učitelským působením na naší škole se rozloučily Marie Kapustová, která přešla pracovat do jiného resortu, a Irma Vorlová, důchodkyně bydlící už v současné době v Mikulově.
Na škole pracovala stranická skupina, jejímž vedoucím byl soudruh J. Mádl. práce stranické skupiny byla dobrá. V ROH při ZDŠ je registrováno 44 členů. Předsedou ROH se stal opět Václav Škápík. organizace je rozdělena na tři úseky:
1. ZDŠ – vedl E. Palík
2. MŠ – vedla E. Kolková
3. Brod nad Dyjí -vedla L. Passlerová
Předsedou SRPŠ byl zvolen Bohumil Domin. Během školního roku se uskutečnily tři třídní schůzky, dvě plenární zasedání SRPŠ, z toho jedna – na závěr roku – opakovaná v Brodě nad Dyjí. Účast rodičů se zlepšila a dosáhla 50 %.
Práci SRPŠ se nepodařilo i přes úsilí podstatně zkvalitnit. Názory a požadavky školy však výbor SRPŠ plně respektoval.
Do práce v zájmových kroužcích bylo zapojeno 179 žáků, tj. 57,7%. Žáci měli možnost vybrat si některý z jedenácti kroužků, které vedli výhradně učitelé. Lidovou školu umění v Mikulově navštěvovalo dvacet dva žáků a jejich znalostí bylo využito dvakrát při veřejných vystoupeních.
V pionýrské organizaci pracovalo 157 pionýrů a jisker v osmi oddílech. Skupinovým vedoucím byl Jiří Janeček. Pionýrská skupina při ZDŠ organizovala politicko výchovné akce, prováděla sportovní, kulturní i veřejně prospěšnou činnost.
Celková úroveň práce školy se opět zlepšila. Ve výchovné složce bylo uděleno 59 pochval třídního učitele a osm pochval ředitele školy. Žáci byli potrestáni 18 důtkami třídního učitele jednou důtkou ředitele školy a třemi druhými stupni z chování. Počet vyznamenaných žáků byl 52, tj. 25,5%, neprospívající byli pouze tři .Snížil se i počet dostatečných žáků i celkový počet dostatečných známek
Do studia ideově politického vzdělávání učitelů bylo zapojeno dvanáct pedagogických pracovníků, VUML studovali úspěšně dva členové učitelského sboru.
Náboženskou výuku navštěvovalo čtrnáct žáků, tj. 6,5%. Byli vyučováni v jednom oddělení místním farářem.
V rámci mimoškolní výchovy byly uskutečněny tři výchovné koncerty a dvě družební setkání učitelů a žáků ZDŠ Trnava – Hrnčiarovce a Drnholce. Druhého dubna se uskutečnilo družební setkání na celoškolní úrovni Přijelo 31 žáků a 12 učitelů z Hrnčiarovec. Setkání mělo vysokou ideovou, pracovní i společenskou úroveň .Přátelství dětí i učitelů se tak ještě více upevnilo.
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 44 žáků – z toho 31 z deváté třídy. Na školy druhého cyklu odešlo sedm žáků,do učebních poměrů s maturitou čtyři žáci, do přímého pracovního poměru pět žáků, zbytek odešel do učebních poměrů. Na hornické povolání se dali dva žáci.
Nový školní rok 1976/77 byl slavnostně zahájen 1. září 1976 v sále kulturního domu. S projevem vystoupil M. Kapusta, ředitel školy. Prvňáčci byli netradičně přivítáni - pionýři jim předali kytičky květin.
ZDŠ Drnholec měla od 1.září 1976 360 žáků. Nárůst byl způsoben úplným připojením všech školou povinných žáků z Brodu nad Dyjí. v rámci úprav sítě škol okresu Břeclav.. na škole bylo otevřeno 14 tříd a dvě oddělení školní družiny. Hlavní pozornost byla upřena na výuku prvních tříd podle nového modelu československého školství. V těchto třídách vyučovaly M. Fialová a B. Škápíková.
V říjnu navštívil naši školu okresní školní inspektor František Svoboda. Při celkové inspekci neshledal závažných nedostatků. Obsáhlá zpráva hodnotila práci školy kladně.
V rámci Měsíce československo sovětského přátelství se 13. prosince zúčastnil pěvecký sbor ZDŠ okresní soutěže Písně přátelství a obsadil velmi pěkné druhé místo.

Zábavy, zdravotnictví
Otevřením kulturního domu se rozběhala naplno plesová sezóna. 1976. od počátku roku se střídaly plesy a taneční zábavy pořádané jednotlivými organizacemi Národní fronty.
První reprezentační ples SRPŠ se konal sedmého února . Přípravě této události věnovala škola a SRPŠ velkou péči .Účast občanů byla velmi dobrá, atmosféra večera přátelská a důstojná.
První reprezentační plesy pořádaly organizace ČČK a SSM, v průběhu roku se uskutečnilo několik tanečních zábav.
Po celý rok 1976 hrálo kino, repertoár byl velmi různorodý. střídaly se veselohry i dramata, , filmy z produkce kapitalistických i socialistických států, pozornost si zaslouží i filmy pro mladé diváky. Festivaly dětských filmů i jednotlivá představení pro děti byly hojně navštěvovány.
Při odbočce SČSP byl zřízen Klub přátel sovětského filmu, v němž bylo organizováno sto členů z řad SČSP a žáků místní ZDŠ. Členové klubu vlastní legitimace, které opravňují ke vstupu a sovětské filmy za zlevněné vstupné.Návštěvnost kina byly v průběhu roku kolísavá. maximální počet diváků zhlédl český film z prostředí vinařů na jižní Moravě Bouřlivé víno.
Prvním vedoucím nově ustanoveného střediskového kulturního zařízení byl od 1. dubna 1976 jmenován Alois Burger z Mikulova
Závěrem roku 1976 bylo definitivně rozhodnuto o stavbě nového zdravotního střediska – polikliniky, kde budou ordinace praktického, dětského, ženského a zubního lékaře. v tomto objektu nebude však lékárna. Budova má stát na rohu Havlíčkovy a Dělnické ulice, vybudovaná celkovým nákladem dvou milionů korun. Prozatím jsou ordinace těchto lékařů umístěny na zámku, zubní lékařka ordinuje na Husově ulici .i v těchto provizorních prostorách plní zdravotníci svědomitě svoje povinnosti. Za to jim patří náš upřímný dík.

Pohyb obyvatelstva
K 1. lednu 1976 žilo v naší obci 1771 občanů, z toho 896 mužů a 875 žen
V průběhu roku se přihlásilo k trvalému pobytu 42 občanů (19 mužů a 23 žen)
Odstěhovalo se celkem 77 občanů (37 mužů a 40 žen)
V průběhu roku zemřelo 16 našich spoluobčanů (8 mužů a 8 žen)
Počet obyvatelstva však zůstal téměř stejný – i přes velký počet trvale odhlášených – protože se narodilo celkem 43 dětí (25 chlapců a 18 dívek)
K 1 . lednu 1977žilo v naší obci celkem 1769 občanů (902 mužů a 867 žen)
Kronikářský záznam pořídila Jana Palíková, v roce 2006 přepsal na počítači Jiří Janeček


Obecní kronika 1977

Úvod
Československý lid oslavil v roce 1977 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
důsledným uskutečňováním závěrů XV. sjezdu KSČ ve všech oblastech života naší společnosti. Můžeme s hrdostí konstatovat, že bratrské svazky národů ČSSR a SSSR jsou dnes pevné jako nikdy v minulosti a že se stále všestranně rozvíjejí a prohlubují. Velké úspěchy, které jsme dosáhli v celém období výstavby socialismu, jsou spjaty s nezištnou pomocí Sovětského svazu. Snad právě proto byly i v našich zemích uzavírány na počest 60. výročí VŘSR hodnotné socialistické závazky pracujících, jednotlivců i kolektivů.
Odkaz Velkého října a odkaz pokrokových tradic našich národů nás zavazují, abychom pracovali ještě usilovněji a obětavěji pro radost a štěstí našich lidí.

Národní výbor
V loňských podzimních volbách bylo zvoleno třicet poslanců, všichni ve funkcích setrvali a pracují v jednotlivých komisích.

Chybí kopie str. 517 – pravděpodobně je na této straně seznam zvolených poslanců, dále zapsáno, že předsedou MNV Drnholec se stal Viktor Šedivý ml. a tajemníkem MNV Jaromír Mádl.


Finanční komise – Jejím předsedou byl zvolen ing. Alexandr Eremiáš. Hlavním úkolem komise je řešení finančního hospodaření národního výboru za kalendářní rok. Plánované příjmy činily 1021100Kč, z toho vlastní příjmy 549500 Kč a byly v celém rozsahu splněny.. Celková výše výdajů byla plánována 1021100 Kč a dodatečným zvýšením o 156400 Kč činila 1177509 Kč
Výdaje však byly překročeny o 37215 Kč, ale vzhledem k tomu, že i příjmy MNV byly překročeny o 38000 Kč, byl rozpočet za rok 1977 plně vyrovnán.
MNV spravuje majetek ve výši 15931075 Kč – z toho budovy činí 144377458 Kč.
Kulturně školská komise –jejím předsedou byl zvolen Miloslav Kapusta. . Do její náplně spadá mnoho úkolů.. Důležitým úkolem je sestavení jednotného plánu kulturně výchovné činnosti, který byl v letošním roce velmi dobře připraven – většina akcí byla uskutečněna, některé akce byly povoleny navíc.dále komise jednala o zařazení dětí do mateřské školy. Komise žádala o povolení 3 tříd v mat. škole, ale žádost byla hygienikem zamítnuta. Komise pravidelně projednává koncepci všech kulturně politických akcí v obci, kontroluje je a hodnotí. pravidelně se podle plánu řeší otázky ZDŠ, mateřské školy, místní lidové knihovny a činnost střediskového kulturního zařízení.
Komise mládeže – tato komise byla nově ustanovena a její předsedkyní je poslankyně Irena Zemanová.. Hlavním úkolem komise je podporovat zájmovou činnost mládeže a sledovat práci s mladými lidmi v organizacích.. V letošním roce dobře pracovali s mládeží požárníci. po celý rok však téměř nepracovala vesnická organizace SSM. Komise začala organizovat besedy s mládeží, které jsou perspektivní aktuální.
Sociálně zdravotní komise - předsedkyní je poslankyně Olga procházková.Komise sledovala zdravotní situaci v obci a řešila umístění dětí do jeslí, pečuje o staré občany a sleduje s nedostatečnou péčí o děti, zejména rodiny alkoholiků (evidováno šest narušených rodin s dětmi). komise úzce spolupracuje s lékaři zdravotního střediska. v jednom případě využívá pomoci pečovatelky o osamělou důchodkyni, několik osamělých občanů bylo možno umístit v domově důchodců v Břeclavě.
Stavební komise – jejím předsedou je František Schmidt. Komise se zabývala především projektovou připraveností akcí Z, hlavně pak výstavbou požární zbrojnice, budováním kanalizace na Hrušovanské ulici a na severní části obce (přístavba školy). Komise doporučila výstavbu jedenácti rodinných domků, většinou v řadové zástavbě.Prošetřila stav elektrifikace v obci a řešila nedostatečné osvětlení obce. průběžně řešila velké množství žádostí občanů (etážová topení, přestavba domků, přístavby garáží, úpravy sklepů apod. )
Komise ochrany veřejného pořádku- Předsedou komise byl Karel Šebesta. Komise projednávala pravidelně přestupky občanů:Projednávala dále . stav provozu v pohostinství, činnost jednotky pomocné stráže VB ,bezpečnost práce na polích a dopravní situaci v obci. zabývala se bojem proti alkoholismu a vyhodnotila stav kriminality mládeže.
Sbor pro občanské záležitosti – tato komise je řízena radou MNV, jejím vedením byl pověřen poslanec Karel Fiala.Hlavní náplní práce bylo organizování politicko společenských akcí v obci a zakládání nových tradic. velkou pozornost věnovala komise starším občanům a pořádala pro ně besedy k významným obdobím roku
Pro mladé se staly tradicí tyto akce:
 předávání občanských průkazů
 Den zletilosti
 setkání třicetiletých rodáků Drnholce
Značný pokrok byl učiněn v oblasti občanských sňatků. , ve vítání nově narozených do života v nové obřadní síni na zámku i v oblasti občanských pohřbů. za tímto účelem byl sestaven sbor smutečních zpěvaček vedený K. Fialou a byli získáni tři smuteční řečníci ( Procházková Olga, Šedivá Jaroslava, Kocman Zdeněk)

Plnění volebního programu
V plnění volebního programu se MNV zaměřil na následující akce:
1. Dokončení kanalizace na Hrušovanské ulici – bylo vytvořeno dílo v hodnotě 331000 Kč nákladem 190000 Kč a odpracováno celkem 3000 bezplatných brigádnických hodin
2. V únoru se začalo bourat bývalé dopravní středisko na Tovární ulici a v květnu se na tomto místě vybudovaly základy nové požární zbrojnice i přes zvýšené úsilí poslanců a členů požární ochrany došlo k budovatelskému skluzu, takže stavba nebyla zazimována.bylo vytvořeno dílo v hodnotě 490000 Kč nákladem 322000 Kč a odpracováno 7160 bezplatných hodin.
3. V květnu byla dokončena rekonstrukce obřadní síně na zámku, která patří k nejlepším na okrese .byla otevřena 4. června u příležitosti zlaté svatby manželů Cigánkových.
4. Ke konci roku bylo v kulturním domě definitivně vybaveno jeviště, takže je způsobilé pro produkci amatérských i profesionálních zpěváků a souborů.

Národní směny byly zaměřeny hlavně na první dvě akce. Mimoto se při nich upravovala veřejná prostranství, okolí domů, okolí školy, prostor kolem pomníku Rudé armády a sad pionýrů na Lidické ulici. Bezplatně bylo odpracováno 41600 hodin, z toho mládeží 10000 hodin. Získaná hodnota300000 K4s (?????) celkovým nákladem 17000 Kč. v údržbě zeleně bylo bezplatně odpracováno 20500 hodin, z toho mládeží 5000 hodin. Celková hodnota díla 120000 Kč nákladem 1000 Kč

Schůzovní činnost MNV
Místní národní výbor věnoval velkou pozornost plenárním zasedáním, kterých se uskutečnilo šest. Pravidelně se na nich předkládala zpráva o činnosti rady MNV, řešil se návrh plnění a rozpočet na rok 1977 a kulturně výchovná činnost v obci. Prosincové zasedání hodnotilo akce Z ,schválilo kulturně výchovný plán na rok 1978 a zprávu o čerpání finančních prostředků národního výboru. Zájem o jednání plenárního zasedání se v obci zvětšil. občané se zájmem sledovali dění v obci, o čemž svědčí sedmdesát přednesených diskusních příspěvků.
Rada MNV se sešla na svá jednání celkem 24 krát, projednávala především přípravu plenárních zasedání, činnost komisí, práci střediskového kulturního zařízení, stav a vývoj prací na akcích Z, činnost místního výboru Národní fronty. zabývala se přípravou oslav jednotlivých výročí, prací Sboru pro občanské záležitosti, plněním rozpočtu a dalšími problémy.
V soutěži národních výborů obsadil MNV Drnholec jedenácté místo v okrese ve své kategorii

Vesnická organizace KSČ
Celá činnost organizace byla zaměřena na realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ v podmínkách obce. Na úseku vnitrostranického života bylo dosaženo zvýšené úrovně i účasti členů na členských schůzích na 75%. Zlepšuje se i diskuse. taktéž účast registrovaných členů je dobrá, pohybuje se kolem 35%. Zkvalitňuje se členská základna – přijímáním nových členů, ale hlavně ukládáním stranických úkolů. vesnická organizace má pět stranických skupin uvnitř strany, tři stranické skupiny mimo stranu – na MNV, SRPŠ a ZDŠ a šest stranických skupin při organizacích Národní fronty. jejich činnost je dobrá. Výbor organizace věnuje pozornost životním jubileím svých členů, kdy je navštěvuje s malými dárky. pravidelně se děje návštěva členů upoutaných na lůžko.
na úseku ideologické práce působí strana uvnitř i vně. Uvnitř strany hlavně zkvalitňováním stranického vzdělávání a směrem ven ovlivňováním pracujících a získáváním je pro politiku strany. v tomto směru má velmi dobrou činnost agitační středisko, kde pracují čtyři agitační kolektivy – osobní, názorné agitace, redakční rada místního Zpravodaje a rozhlasový kroužek.
Snahou výboru VO KSČ je stále svoji práci zkvalitňovat, docilovat stále lepších výsledků. nejde však jen o zkvalitnění práce samotné organizace,ale zvláště ideového vlivu na naše občany. Jestliže se dostává vesnická organizace v tomto směru rok od roku dál. je to tím, že působí na občany stále více komunisté a jejich práce je účinná.
Věkové složení VO KSČ – 55 let činí věkový průměr, téměř tři pětiny členské základny tvoří důchodci (přesně 56%)

Počasí
Zima začala třetím lednem, kdy napadlo dvacet centimetrů sněhu.Udržel se poměrně dlouho, i když únor byl spíše deštivý. Jaro nás nepříjemně překvapilo proměnlivým počasím. Od teplot téměř letních se přes noc vrátila zima a 29. března se probudily rozkvetlé meruňky pod sněhovou peřinou. Letní počasí začalo již začátkem června, kdy teploty dosahovaly až +35 C ve stínu. bylo sucho. Naopak červenec byl chladný a deštivý, stejně tak srpen. průměrné teploty se pohybovaly kolem 22 C.Podzim se ohlásil brzy – od 12. září bylo nutno v domácnostech začít topit. Pravá zima se však dostavila až o silvestrovské noci prudkou sněhovou vánicí a silným ochlazením
Přehled srážek
leden 70,8 mm červenec 57,1 mm
únor 70,0 mm srpen 63,8 mm
březen 30,6 mm září 22,5 mm
duben 26,9 mm říjen 4,0 mm
květen 8,4 mm listopad 19,2 mm
červen 12,8 mm prosinec 16 mm

CELKEM 402 mm
nejvíce v 1. čtvrtletí (171,3 mm) a nejméně ve 4. čtvrtletí (39,2 mm)

Zvláštní událost: Dne 14. nora 1977 nastala povodňová situace v Drnholci. na Lidické ulici a na Rybníčku byly v pohotovosti oddíly SNB a Požární ochrany. nedošlo však k vážnějším zásahům a voda po několika dnech opět klesla.

Zemědělství
Při jarních povodních v povodí Dyje bylo zaplaveno 628 hektarů orné půdy. Muselo být přikročeno k náhradnímu osevu cukrovky na 104 ha. zaplavení také opozdilo výsev silážní kukuřice téměř na jedné třetině plochy.
Celkový nedostatek srážek nezpůsobil však na plodinách a jejich výnosech podstatné ztráty
Hektarové výnosy plodin
 kukuřice na zrno 45,4q/ha
 ozimá pšenice 39,25q/ha
 jarní ječmen 44,57q/ha
 kukuřice na siláž 206q/ha
 cukrovka 305q/ha

Pokos obilí byl zahájen 13. července a ukončen 24. července. Státní statek sklidil celkem 73483 q pšenice, což činilo 87,3 % plánu. plán výnosu ječmene byl splněn na 104,6 %. celkem byl plán obilovin splněn na 92,1%. Dodávky na státní nákup byly včas splněny S úklidem slámy bylo započato 17. července a skončeno 14. srpna. podmítka byla ukončena 23. srpna.
I v letošním roce pomáhala na polích technika. Na závodě 01 Drnholec jsou např. tři traktory značky KIROVEC 700. Za zmínku stojí i závěsné nářadí na tento stroj. Nejnovějším pomocníkem našich zemědělců je stroj na setí kukuřice a jiných plodin. K setí cukrovky byly použity dva výkonné dvanáctiřádkové stroje zn. MONOIR. ke stohování slámy bylo použito dvou „stohařů“ vlastní výroby na traktor ZT 300. Vlastní kombajny sklidily 60% ploch obilí.
Celkový objem vyhnojených pevných hnojiv činil 32752q a tekutých hnojiv 5615 q.
V tomto roce bylo také úspěšné zapojení zaměstnanců statku do zlepšovatelského hnutí. mechanizovaná brigáda Drnholec ušetřila přibližně dvacet dnů provozu jednoho traktoru montáží čerpadla na návěsnou cisternu.Dále pracovala na přestavbě nákladního vozidla PRAGA V3S s nakladačem pro dovoz slámy a ještě byl v dílnách vyroben secí stroj na bob, který se plně osvědčil.
Hlavním výrobním zaměřením závodu 01 Drnholec je spolu s výrobou mléka výroba hovězího masa.Výroba mléka byla splněna na 98,14 % při celkovém stavu 1960 kusů dojnic.Dodávky mléka byly splněny na 97,,3%, tj. 5137000 litrů, výroba hovězího masa byla splněna 97,6 %, dodávky hovězího masa byly splněny na 107,18 %, což představuje 11897q. Denní přírůstky telat činily 0,76kg, přírůstky hovězího žíru 0,84q.
Na statku pracovalo v tomto roce celkem šest brigád socialistické práce. mezi nejlepší brigády patří brigáda zásobovačů živočišné výroby na Výsluní, brigáda dojiček na Výsluní a brigáda motorářů ústředních dílen. Vyznamenanými pracovníky, kteří obdrželi rezortní vyznamenání, byli Zemanová Irena a Tomola Ladislav.

Obchod
V obchodní síti nedošlo k žádným výrazným změnám., žádná prodejna nebyla zrušena ani nově otevřena.. nedošlo ani k rozšíření sortimentu zboží. lze konstatovat, že se mírně zlepšilo zásobování obchodů ovocem a čerstvým chlebem, který je dovážen dvakrát denně.Největší (maloobchodní) obraty vykazuje prodejna textilu, v níž je vedoucím s. Hubatka. za rok 1977 činil obrat 11666000Kč. z prodejen potravin má nejvyšší obrat prodejna s .Žamberské na brněnské ulici – přestože pracuje v prostorově i hygienicky nejméně vyhovujících podmínkách.

Úprava obce
Výstavba obytných domů i v letošním roce pokračovala .je rozestavěna řadová zástavba na Tyršově ulici, staví se nové domy na Gagarinově ulici, dva obytné domy na Hornické ulici a pokračuje se ve výstavbě na Havlíčkově ulici. jde zejména o mladá manželství, která na napínají všechny své síly k tomu, aby si zajistila pěkné a komfortní bydlení. Je to slibné pro budoucnost, jestliže mladí lidé zůstávají bydlet v Drnholci a nehledají zaměstnání a ubytování v okolních městech. celkově se přestěhovalo do nových rodinných domků patnáct rodin, z toho na Havlíčkově ulici sedm. Na palackého ulici byly předány do užívání čtyři rodinné domky pro zaměstnance státního statku.
Podstavec morového sloupu na náměstí byl nově naomítán a těsné okolí sousoší bylo osázen květinami a zelení .vzhled náměstí se tak jistě zlepšil (Zásluhou pana faráře Souchopa)

Spoje
V automobilové dopravě Mikulov - Drnholec se proti loňskému roku nic nezměnilo. Další spoje jezdí i nadále beze změny. Drnholec je jednou z obcí, kde dobře pracuje odbočka pošty. listovní zásilky roznášejí tři poštovní doručovatelé (Hons, Burešová ,Tomaštíková). U přepážek pracují J. Dočkalová (vedoucí) a Michalciová . Za rok 1977 zpracovala místní pošta celkem 370099 zásilek. v Drnholci je evidováno 557 rozhlasových přijímačů a 543 televizních přijímačů (pravděpodobně se jedná o počet rodin, platících poplatek , spíše by mělo být napsáno licencí, v jedné rodině mohlo být více rádií nebo televizí).. Vkladních knížek eviduje pošta asi 4000, na něž bylo během roku provedeno asi 2420 vkladů, doručilo se 143616 kusů novin. S prací pobočky břeclavské pošty jsou občané Drnholce spokojeni.

Veřejný život
XXIX. výročí Února 1948 se tradičně oslavovalo velkou slavnostní akcí, které předcházela dopolední školní oslava spojená s předáváním diplomů vítězům školních kol soutěží Puškinův památník a Olympiáda ruského jazyka.
Hlavní referát na večerní schůzi přednesla Eva Milošová. Obě slavnosti, dopolední i večerní zakončil film Kronika žhavého léta. k této oslavě byla uspořádána též výstavka knih a dokumentů v přísálí kulturního domu. v rámci oslav bylo uspořádáno i pionýrské shromáždění s besedou s lidovými milicionáři.
Oslava MDŽ se konal v neděli 6. března v kulturním domě. Shromáždilo se na ní velké množství žen, které zhlédly dvouhodinový program dětí mateřské školy a žáků ZDŠ. . na závěr se poprvé veřejnosti představil ženský pěvecký sbor, který vede učitel Karel Fiala.
Desátého dubna se konal již druhá výstava vín, organizovaná členy Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů. bylo vystaveno celkem 230 vzorků, které byly vyhodnoceny degustační komisí dva týdny předem. zahájení se zúčastnil Jaroslav Míša, člen ÚV ČSOZ a zástupce ředitele Střední školy vinařské ve Valticích. Účastníci si mohli zakoupit katalog se seznamem hodnocených vín a skleničku se znakem Drnholce. Výstava byla pořádána v rámci 15. výročí založení místní organizace ČSOZ.Všichni zakládající členové byli odměněni. Večer pak pokračoval taneční zábavou.
Dne 22. dubna proběhly v agitačním středisku „hovory s mládeží“. Padesáti mladým odpovídali na dotazy soudruzi Mádl, Šebesta, Kuchyňka, Janeček a Zemanová Irena. V hlavním referátu hovořil J. Mádl o výstavbě a perspektivách obce. Mladé tyto otázky velmi zajímaly, beseda měla žádaný ohlas.
Májové dny byly zahájeny již 22. dubna slavnostním slibem nových pionýrů a jisker. K prvomájovým oslavám byly vyhlášeny i dvě národní směny (23. a 30. dubna), ve kterých občané zlepšovali a upravovali vzhled obce. Samotné oslavy Svátku práce probíhaly již tradičně v Mikulově. Přeprava občanů byla zajištěna statkovým autobusem a několika autobusy ČSAD Mikulov. Drnholec se řadil do průvodu v komplexu Státního statku Mikulov v jeho začátku, hned za organizované čelo májového průvodu. Veškeré akce řídila v Drnholci májová komise ve složení : Kaňkovský, Kaňák, Stanislav, Šebesta a Mádl. První máj byl přivítán všemi v radostné pohodě.
Návštěva sovětského vojáka
Dne 20. května 1977 navštívil Drnholec podplukovník Sovětské armády Stěpan Ovsjakin. Dopoledne besedoval s žáky školy, potom navštívil drůbežárnu ve Velkém Dvoře u Pohořelic, farmu Výsluní a Jevišovku.. V 17 hodin byla zahájena v kulturním domě beseda s občany. Protože se musel soudruh podplukovník vrátit po večeři do kasáren v Olomouci, byla beseda již vpodvečer. Z tohoto důvodu zde bylo méně občanů, ale o to srdečněji rozhovory probíhaly. S kulturním programem vystoupil ženský pěvecký sbor. Poté následovala večeře ve společenské místnosti na zámku a kolem desáté hodiny večer se soudruh Ovsjakin v doprovodu ředitele školy (a předsedy místní organizace SČSP) M. Kapusty vrátil zpět do kasáren.
Třetího června se uskutečnilo setkání osmnáctiletých nazvané Den zletilosti. Akci uspořádal Sbor pro občanské záležitosti a SSM v klubovně mládeže.Patnáct mladých občanů dostalo knihu a pamětní list. Ve spolupráci s okresním kulturním střediskem v Břeclavi byl připraven hodnotný kulturní program. K pobavení i tanci hrál Dis-džokej – diskotéka (Tak je to opravdu v kronice napsáno)
Sedmého října uspořádal SOZ besedu s mládeží na téma „Aby vaše manželství bylo šťastné“. S mladými lidmi si přijeli pohovořit psycholog, sexuolog a právník. V sále kulturního domu se sešlo asi sedmdesát lidí. přestože to byla v obci první akce tohoto druhu, proběhla bez problémů v ovzduší naprosté důvěry a otevřenosti, o čemž svědčilo velké množství dotazů
Setkání padesátníků
Dne 22. října uspořádal Sbor pro občanské záležitosti setkání padesátníků. Srazu se zúčastnilo dvanáct padesátiletých se svými rodinnými příslušníky. Na zahájení celé akce položila delegace padesátiletých věnec k pomníku Rudé armády Ve slavnostní části programu potom vystoupil tajemník MNV J. Mádl a žáci ZDŠ s kulturním programem. Účastníci setkání se podepsali do pamětní knihy a dostali pamětní listy v upomínku na toto setkání. Poté proběhla družná zábava, kterou zpestřila místní hudba. Podobným způsobem bylo letos poprvé uskutečněno 18. června setkání třicátníků, kteří se do své rodné obce sjeli ze všech koutů republiky.

60. výročí VŘSR
Od poloviny roku (1977) se veřejnost v celém pokrokovém světě připravovala důstojně oslavit šedesáté výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Od 21. října do 12. prosince probíhaly v kulturním domě v Drnholci akce věnované především přátelství našich národů. Byly to přednášky, výstavy, festival sovětských filmů, galakoncert (pásmo pořadů nejlepších souborů /ZUČ/ na okrese Břeclav). Všechny tyto akce měly vysokou úroveň a důstojně připomněly historické vítězství ruského lidu.
Vlastní oslava k 60. výročí VŘSR v obci proběhla 4. listopadu odpoledne. Obec přivítala štafetu míru a přátelství a u pomníku Rudé armády, kde byly připnuty stuhy na ozdobený štafetový kolík. A večer se uskutečnil lampiónový průvod, který procházel ztemnělou obcí ve směru od školy na Brněnské ulici k pomníku Rudé armády, kde byly položeny věnce.Průvod končil u kulturního domu.. Děti se rozešly do svých domovů a dospělí přešli do sálu KD, kde byla zahájena veřejná oslava. Byla koncipována jako slavnostní koncert a takto ji možno také hodnotit.

Škola
Školní rok 1976/77 byl zahájen 1. září 1976., školu navštěvovalo celkem 350 žáků, z toho 174 dívek. Žáci byl umístěni celkem do 14 tříd. Učitelský sbor čítal 20 pedagogických pracovníků, osm mužů a dvanáct žen.
Školní družinu navštěvovalo šedesát dětí, které byly rozděleny do dvou odděleních. První oddělení bylo umístěno do klubovny SSM na Tyršově ulici, kde působila po celý školní rok J. Jakubcová
Školní jídelna zajišťovala obědy pro více než200 dětí a letos poprvé mateřská škola vyvařovala pro své děti sama. Vedoucí školní jídelny byla J. Jakubcová, vedoucí kuchařkou J. Kadlčková .Kvalita jídel byla dobrá.
Na škole pracovala stranická skupina /KSČ/, která se pravidelně scházela v ředitelně školy. ROH na škole bylo rozděleno na tři úseky: ZDŠ, MŠ a školy v Brodě nad Dyjí.. Jejich práci organizoval pětičlenný výbor pod vedením V. Škápíka. Výbor SRPŠ, jehož předsedou byl nadále B. Domin se sešel ke svému jednání pětkrát.. Během školního roku se uskutečnily tři třídní a dvě plenární schůze SRPŠ. SRPŠ splnilo své poslání na úseku materiálním dobře. Přestože se zlepšila práce třídních výborů SRPŠ a zvýšila se návštěvnost rodičů na třídních schůzkách na 66%, je nutné práci zlepšovat.
Na škole pracovalo jedenáct zájmových kroužků, ve kterých bylo sdruženo celkem 142 žáků. LŠU v Mikulově navštěvovalo celkem 26 žáků.
Pionýrská organizace se v tomto roce značně rozrostla, sdružovala 236 pionrů v jedenácti oddílech, které vedli čtyři učitelé a sedm členů SSM.Skupinovým vedoucím byl opět Jiří Janeček.
Školní rok 1976/77 byl bohatý na výchovné momenty. Byly to především:
 čtyři školní shromáždění k politickým výročím
 návštěva podplukovníka Sovětské armády Ovsjakina
 dva hudební koncerty
 umělecký přednes s herci Vlastou Fialovou a Zdenkem Kampfem
 v rámci Měsíce československo – sovětského přátelství soutěž O zemi, kde zítra znamená již včera.
 účast pěveckého sboru v okresním kole Písně přátelství, kde žáci získali cenné 2. místo
 olympiáda ruského jazyka, které se zúčastnilo 45 žáků osmých tříd, v okresním kole získala Jana Milošová páté místo
 soutěž v ruské recitaci Puškinův památník, v okresním kole se umístila Jana Milošová na pátém místě

Významné místo mají na škole sportovní soutěže, i když se žáci nezúčastnili okresních přeborů. Výtvarné soutěže mají rovněž velký ohlas a každá okresní soutěž byla obeslána pracemi našich žáků.
Žáci přispívali kulturními programy téměř na každé veřejné schůzi, či veřejném shromáždění věnovaných politickým výročím. práce žáků pro veřejnost se projevovala zejména brigádami a sběrem odpadových surovin. bylo odpracováno celkem 1885 brigádnických hodin a sebráno 10000 kg papíru a hader – dosud největší množství v historii školy.
Povinnou školní docházku ukončilo:
 z 9. třídy 29 žáků
 z 8. třídy 10 žáků
 ze 7. třídy 2 žáci

Na školy druhého cyklu odešlo devět žáků,,,, na čtyřletý učební obor s maturitou jeden žák a do učebních oborů 31 žáků.

Politický a kulturní život.
V tomto roce došlo ke změně ve funkci předsedy vesnické organizace národní fronty, Po Jaromíru Mádlovi převzal tuto funkci Emil Kaňkovský starší. Místní výbor NF pracoval podle plánu práce a hodnocení okresního výboru NF byl vyhodnocen v první skupině.
Všechny složky a organizace NF pracovaly jako v minulých letech, slabší činnost vyvíjel místní SSM pod vedením Jiřiny Štětkařové.. Řešením této otázky se po celý rok zabývala VO KSČ a připravila návrhy pro výroční členskou schůzi SSM.Naopak velmi dobře pracovaly organizace Českého svazu žen, Českého svazu požární ochrany myslivecké sdruženi ROZVOJ. a Český červený kříž.
Předsedkyní Českého svazu žen byla letos Margareta Dominová.V organizaci pracuje 86 žen a každoročně se získávají hlavně mladé členky .Mezi nejzdařilejší akce patří už tradičně oslavy MDŽ v obci, které svaz pořádá spolu se Sborem pro občanské záležitosti. letos se ženy podílely na úklidu obřadní síně, na uspořádání setkání důchodců z obce a dalších akcích… Řada členek je zapojena do činnosti ženského pěveckého sboru v Drnholci.
Svaz československo sovětského přátelství pracoval po celý rok podle plánu a řídil se pokyny a usneseními okresního výboru v Břeclavi. Na výroční členské schůzi došlo ke změně předsedy. Dosavadní předseda odbočky M. Kapusta byl pověřen vedením kulturně školské komise MNV a na jeho místo byl zvolen Josef Otáhal.

Zájmové organizace
Myslivecké sdružení ROZVOJ tvoří celkem 44 členů a hospodaří v honitbě závodu 01 Drnholec Státního statku Mikulov na výměře asi 1800 hektarů. Kmenový stav srnců činí 90 kusů, zajíců 200 kusů, bažantů je 650 a koroptví 500 kusů. pro zlepšení životního prostředí a úživnosti honitby vysadili myslivci 250 stromů a keřů. Sdružení vlastní svou líheň, v níž se líhnou malí bažanti a koroptve z vajec posbíraných v revíru a také z vajec, které snesly bažantí slepice ve voliérách…. Tímto způsobem odchovu se daří navzdory chemizaci zemědělství udržet kmenový stav zvěře.Sdružení pořádá každoročně zkoušky loveckých psů, jichž je v obci celkem třináct.
Členové sdružení se zapojují do akcí Z, tradičně se účastní okresního přeboru ve střelbě na asfaltové holuby. Za dobrou práci obdrželo myslivecké sdružení diplom Za zásluhy o socialistickou myslivost.
Velmi početnou zájmovou organizací je Český svaz ovocnářů a zahradkářů, jehož předsedou je už řadu let Kováč Jan. Organizace má dlouho tradici a letos dosáhl počet členů čísla sto, Mezi nejspěšnější akce svazu patří výstava vín, o níž byl i letos velký zájem.
Český červený kříž byl v naší obci založen roce 1946 nejprve jako součást místního požárního sboru, v Drnholci . K osamostatnění této organizace došlo v roce 1950 a první předsedkyní se stal Františka Boudná. Již tehdy organizace čítala šedesát členek V současné době čítá ČČK 90 členek, z toho je polovina mladších třiceti let. Předsedkyní místní organizace je Jarmila Pospíchalová. Ženy se zúčastňují okresních soutěží a cvičení a jejich umístění je vždy dobré.

Střediskové kulturní zařízení.
V kulturním domě proběhlo za rok 1977 celkem 63 kulturních nebo politicko výchovných akcí. z organizací a institucí se na těchto akcích nejvíce podílely:
 SOZ - 15 akcí
 ZDŠ 14 akcí
 VO KSČ 8 akcí
 ČSŽ 4 akce

Uskutečnilo se jedenáct tanečních zábav, kterých se zúčastnilo téměř 5000 návštěvníků, jedenáct přednášek nebo besed s 1340 návštěvníky, tři výstavy s 1380 návštěvníky, deset koncertů s téměř 2500 návštěvníky a 24 ostatních kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 3760 návštěvníků.
Místní kino si vedlo v rámci okresu velmi dobře. vedoucí kina Josef Plass věnoval hodně pozornosti propagaci programu kina. Během roku se uskutečnilo celkem 325 filmových představení s celkovou návštěvností 21850 diváků. i když návštěvnost oproti loňskému roku mírně poklesla, výchovná a politická úloha, kterou kino zastává, je patrná.. Místní kino získalo první místo zas návštěvnost na sovětské filmy.
Místní lidová knihovna půjčovala jedenkrát týdně, a to v úterý od 16 do 18 hodin. celkem bylo zapsáno 203 čtenářů, z toho školní mládež činila 152 čtenáře. během roku se uskutečnilo 5429 výpůjček a celkový knižní fond činí pro revizi 3618 svazků.
K dobrým výsledkům se dospělo řízením VO KSČ na úseku agitace. celkem třikrát přišlo mezi voliče třicet agitačních dvojic. Zpravodaj vyšel v tomto roce šestkrát a je nutno říci, že jeho náplň a uspořádání se proti loňskému roku zlepšila. redakční rada nechala natisknout hlavičky Zpravodaje, takže se zvýšila i jeho estetická úroveň. Místní národní výbor zakoupil rozmnožovací stroj, takže odpadly i starosti s vlastním rozmnožováním Zpravodaje.
K 60. výročí VŘSR byly zhotoveny na náměstí sloupky pro barevné třepetalky (vlaječky), takže k agitačním skříňkám přibyl další prvek k výzdobě obce.

Zábavy a sport
Od ledna 1977 pokračovaly taneční zábavy a plesy.. v sále kulturního domu Plesy organizovaly tyto organizace: myslivecké sdružení, ČČK,ČSPO, SSM zorganizoval maškarní ples
Z hodnotných dalších akcí možno jmenovat taneční zábavu, která byla pořádána na ukončení II. výstavy vín- konala se 9. dubna 1977..
11. a 12. června se pod hlavičkou TJ DYNAMO konaly krojované hody. Už dlouho v Drnholci tak pěkné hody nebyly Deset krojovaných párů vzorně reprezentovalo naši mládež. taneční zábava byla velmi pěkná, návštěvnost veliká. k tanci hrála Charvatčanka, zpívali manželé Vavrysovi.
Pro důchodce a ostatní občany bylo v polovině června uskutečněno ve spolupráci s SOZ a SKZ vystoupení populárního Jožky Severina, jež mělo pěkný ohlas
ROH státního statku uspořádalo pro své zaměstnance na závěr roku vystoupení Strouhalovy dechové sedmičky doprovázené slovem Zdenka Galušky.
Dne 19. srpna navštívili Drnholec na pozvání SKZ bratři Libor a Zbyšek Pantůčkovi s estrádním programem. Účast občanů byla však průměrná, také kulturní úroveň pořadu odpovídala pouze průměru.
SČSP v Drnholci pořádal v květnu druhý ročník Běhu vítězství u příležitosti osvobození obce Rudou armádou. běh byl zahájen i přes nepříznivé počasí pietním aktem u pomníku Rudé armády. Letošního ročníku se zúčastnili i žáci škol z Mikulova a Březí. Běh má stále vzrůstající úroveň a získává si stále větší okruh příznivců. Sportovní činnost a život se oproti loňskému roku v Drnholci nijak nezměnil, nadále pracuje oddíl kopané a tělesná výchova žen.
V únoru pořádalo místní oddělení Veřejné bezpečnosti branný závod Běh Vítězného února. Zúčastnily se ho jednotky Pomocné stráže VB z jednotlivých obcí okrsku zdejšího oddělení VB Vítězné družstvo PS VB Drnholec obdrželo pěknou vázu.
V rámci oslav MDD pořádala i letos škola lehkoatletické dopoledne pro všechny žáky 6. –9. ročníku.Letos dostávali vítězové medaile na stupních vítězů

Zdravotnictví
Organizace Českého červeného kříže vznikla v Drnholci již v roce 1946 jako součást tehdejšího hasičského sboru.K osamostatnění ČČK došlo v roce 1950. k osamostatnění došlo v roce 1950 a první předsedkyní se stala Františka Boudná..
V obci i v letošním roce, opět za ztížených podmínek, pracuje úplné zdravotní středisko. je zde oddělení praktického lékaře pro dospělé i pro děti, ženský lékař dojíždí jedenkrát týdně, zubní oddělení pracuje i nadále na Husově ulici.
Lékaři se pečlivě starají o pacienty ve svém obvodě, O tom svědčí např. slova dětského lékaře MUDr.Kanii o otužování dětí jako prevence proti běžným chorobám, jako jsou různá nachlazení a rýmy.
nejen pracovníci zdravotního střediska, ale všichni obyvatelé Drnholce si váží především dárců krve. Za první poletí 1977 darovalo krev 32 občanů Drnholce, někteří již poněkolikáté. Jsou to tito spoluobčané:
Zdeněk Chmelina, Milan Krýsl, ing, Nečas, Ladislav Štyks, Antonín Studnička, Marie Liptáková, Matěj Hrůza, Eduard Kulhavý a další.
V otázce stavby nového zdravotního střediska vznikla rozporná situace. památková péče Brno trvala na zachování historicky vzácné renesanční budovy č. 6 na náměstí. Vzhledem k nákladům na opravu přes tři miliony korun trvá Okresní ústav národního zdraví Břeclav na výstavbě nového střediska a Havlíčkově ulici. z těchto důvodů byla akce zatím odložena
 Která? Z textu to příliš nevyplývá. Oprava starého domu na náměstí? Nebo jeho demolice? Výstavba nového zdravotního střediska?.faktem zůstává, že se tehdy docela rychle spěchalo dům zbourat (jeho trosky strašily na náměstí následných skoro 15 let, dům se neopravoval, nové středisko se nikdy nezačalo stavět.
Pohyb obyvatelstva
K 31 prosinci 1977 žilo v Drnholci celkem 1797 občanů , z toho 874 žen a 923 mužů. v průběhu roku zemřelo 18 občanů (9+9) narodilo se 50 dětí (22 dívek a 28 chlapců). během roku se dohlásilo z trvalého pobytu v Drnholci 57 občanů (33 žen+24 mužů) ve stejném období se přihlásil k pobytu v obci stejný počet občanů (30žen+27 mužů). v roce 1977 vstoupilo do manželství 14 párů, pouze dvě svatby byly opakovány v kostele. nejstarším občanem je pan Tomáš Hrůza (*19.6.1887)
V průběhu roku 1977 bylo v katastru obce celkem 17 dopravních nehod, z toho 15 malých se škodou do 25000 Kč a dvě nehody se zraněním.
Do kroniky zapsala Jana Palíková, přepsal v roce 2006 Jiří Janeček
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář