Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Drnholci

                        1945

            K obnovení sboru dobrovolných hasičů po skončení druhé světové války došlo dne 30. července 1945. Velitelem se stal Josef Kachlík, jednatelem Václav Vavřina.

                        1946

            Opravuje se hasičská zbrojnice. Sbor čítá 32 členů, velitelem je Hynek Dubš, předsedou se stává Bohumil Procházka.Začíná spolková činnost, členové místního hasičského sboru navštěvují akce, pořádané hasiči v okolí. V tomto roce členové sboru vyjeli k pěti požárům, třikrát pomáhali při požáru v Novosedlech, jednou hořelo v Drnholci a jednou vyjížděli likvidovat oheň do Litobratřic. Sbor neměl téměř žádnou výstroj, motorová stříkačka nefungovala, k dispozici byly pouze stříkačka ruční, proto členové žádají o doplnění výzbroje a výstroje.

                        1947

            Sbor dobrovolných hasičů v Drnholci je zařazen do okresní hasičské jednoty Mikulov. Jednatelem organizace byl zvolen Josef Malík a velitelem Václav Vavřina. Místní sbor hasičů organizuje štěpánskou zábavu, která se stává na dlouhá léta tradiční kulturní akcí v obci .

                        1948

.           Členové místního SDH měří své síly s okolními hasičskými sbory   na soutěži v Dolních Dunajovicích.

                        1949

            V tomto roce jsou hlášeny tři požáry (podle dlouhodobého přehledu jen dva), mezi jiným i požár místní pily. Členové sboru prováděli preventivní prohlídky komínů, údržbu ruční stříkačky . Zúčastnili se okrskového cvičení i okresního cvičení v Hrušovanech nad Jevišovkou, kam se členové sboru přepravili na jízdních kolech. uskutečnilo školení požárních hlídek v místním kině, poplach byl vyhlašován místním rozhlasem. Členové sboru dobrovolných hasičů se zúčastnili do té doby tradičního průvodu Božího těla , byly drženy žňové hlídky. Drnholečtí hasiči uspořádali v tomto roce vinobraní, kde hrála hudba z Hrabětic.

                                    1950

            Pokračuje se v konání službv v místním kině, členové sboru se účastní oslav 1. máje, pomáhají při škrábání cihel z válečných zborů . V polovině května se uskutečňuje výroční valná hromada, na níž dochází k obměně ve složení výboru organizace. Starostou byl zvolen Jan Daněk, místostarostou Josef Malík st., jednatelem Adolf Kovalíř,,,?? (od prosince vykonával tuto funkci Václav Vavřina) , pokladníkem Josef Hájek, vzdělavatelem Josef Jedlička, velitelem Jan Pospíšek, podvelitelem Hubert Karásek, strojmistrem František Lekeš, jeho zástupcem Štěpán Rusňák, zbrojmistrem František Pospíšek, vedoucí samaritánek se stala Františka Hudecová, bezpečnostním referentem byl Antonín Loprais,

            Do komisí MNV byli navrženi Fr. Lekeš, J. Hájek a Jan Pospíšek.

            Přetrvávají problémy s nefunkční motorovou stříkačkou a s téměř nepojízdným automobilem. V tomto roce místní hasiči pomáhali mikulovskému Automotoklubu Mikulov při pořádání závodů motocyklů.

            Dne 22. října 1950 se uskutečnil v prostorách místních komunálních služeb slib hasičstva.

                        1951 –1954

            K následujícímu období není mnoho informací. V roce 1951 bylo zakoupeno devět nových stejnokrojů, v roce 1952  byl do funkce   trubače zvolen Miloš Divácký.. Na valné hromadě, konané v lednu 1954, byli zvoleni dva členové místní organizace do Okresní hasičské jednoty Václava Vařny a Antonína Ratajského. Hotovost v pokladně 35065 Kč., byl zakoupen radiogramofon, teplákové soupravy a gumáky. V roce 1954 dochází ke změně názvu organizace na československý svaz požární ochrany.

                                                                       
                        1955

            Členové sboru se věnovali protipovodňové službě, především při jarních záplavách, kdy řeka Dyje nebyla svázána hrázemi, jako je tomu dnes, ale rozlévala se na loukách v okolí Drnholce.

            V roce 1955 má sbor pouhých 18 členů, kteří vyjížděli v tomto roce k sedmi ohňům, které byly úspěšně zlikvidovány. podle tehdejšího kronikáře Bohumila Otta byl asi největším požárem požár v prodejně papíru, kde shořelo zboží asi za 110000 Kč. v době výmlatu byli členové sboru voláni k likvidaci požáru družstevního stohu v sousedních Pasohlávkách.

                        1956

            K tomuto roku je v místní kronice snad nejobsáhlejší zápis , věnovaný obětavé práci drnholeckých požárníků, kteří nepřetržitě pozorovali hladinu řeky Dyje, když na jaře hrozila velká voda. Po celé dva týdny ve dne v noci byli v pohotovosti, aby pomohli   spoluobčanům v nouzi. Odcházející ledy ucpaly řečiště, voda začala rychle stoupat a ohrozila silniční most. Hlídka požárního sboru vyhlásila poplach a požárníci pracovali na odstraňování ledových ker z řečiště, aby voda měla volný průchod. Tyto práce u Drnholce trvaly po celý den..Po likvidaci nebezpečí se odebral celý požární sbor na pomoc obcím Pasohlávky a Mušov, odkud se členové vrátili pozdě v noci.

            V době velkých mrazů, v únoru 1956, byli členové místního požárního sboru volání na místní státní statek, kde byla požárem ohrožena čerpací stanice. Zásah požárníků byl velmi rychlý a úspěšný i přes silný mráz (-26 C), který panoval. v dubnu hořela stodola na Dyjské ulici. K likvidaci tohoto požáru se dostavili požární sbory z Novosedel a z Mikulova. Místní požárníci 

byli u požáru včas, ale pro poruchu byl stroj vyřazen. Ve spolupráci s Novosedelskými byl požár uhašen, jednotka z Mikulova do boje s ohněm již nezasáhla.

                        1957

            Pokud se požárů týče, měli místní požárníci relativně klidný rok . Až začátkem listopadu večer volala siréna požárníky k požáru v jednom domě na Lidické ulici, kde chytily staré hadry. Vše bylo včas zpozorováno a uhašeno. K likvidaci požáru se dostavili požárníci včas, ale zasahovat již nemuseli. Tato nehoda není ani evidována v přehledu požárů v Drnholci, ale informuje nás o ní místní kronika.. Byla ustavena devítičlenná četa mladých hasičů.

                        1958
           
            Je vybudována společenská místnost v požární zbrojnici, je likvidován požár na zámku.

Členy místního Svazu požární ochrany, kteří složili   slib požárníka, jsou tito   místní občané:

Josef Kachlík, Jan Pospíšek, Václav Vavřina, František Pospíšek, Antonín Pospíšek, Oldřich Slabý, Hubert Karásek, František Ligas, Milan Krýsl, Rudolf Bokora, Cyril Huťka, Miloš Divácký, Karel Divácký, Jan Hájek, Milan Herka, Vladimír Herka, Jiří Jelínek, Zdeněk Svoboda, Josef Ovečka, Mikuláš Bárta, František Hadaš, Karel Novák, Evald Novák, Jan Schabatka, Miroslav Seďa.

            Členové provedli několik cvičení, z toho jedno poplachové. Na   úpravách požární zbrojnice odpracovali více než 2000 brigádnických hodin

1959 - 1960

            V dalších letech jsou   zápisy o činnosti členů místní organizace ČSPO bohužel skoupé na konkrétní informace. Konají se preventivní prohlídky, osvětové besedy s filmem, v létě žňové hlídky, protipovodňové hlídky, pořádají se taneční zábavy.

           
           
1961

            Pořízeno nákladní auto AERO a stříkačka DS – 16.Dosavadní auto nebylo schopné provozu. Oživení činnosti , probíhá nábor nových členů .Vzniká družstvo dorostu a družstvo mužů, která se pravidelně zúčastňují okrskových a okresních soutěží.Členové ČSPO provádějí protipovodňové služby, preventivní kontroly, drží žňové hlídky, zasahují při požárech v Drnholci i v blízkém okolí.

1962
            Vedení obce neprojevuje zájem o činnost požárního sboru, práce členů ochabuje.
1963

            Práce drnholecké organizace ČSPO stagnuje, Předseda Daněk nevykonává svou funkci, pokladna je vyčerpána.Vázne spolupráce s obcí i   vedením   okresu

1964 - 1965

            V rámci protipožární prevence bylo provedeny prohlídky ve 120 rodinných domech a bytovkách, také bylo zkontrolováno dodržování bezpečnostních předpisů v objektech   místního státního statku. Počet členů místní organizace ČSPO se díky zájmu dorostu zvýšil na 46.

1966

            Okresní soutěž v požárním sportu se uskutečnila na loukách u řeky. Družstvoo dorostenců v tomto měření sil zvítězilo.

1967 - 1973

            Obecní kronika o událostech tohoto období mlčí, neboť v tomto období nebyla vůbec vedena.Život v Drnholci byl rekonstruován ze zápisů rady MNV. Také záznamy ze schůzí   místní organizace požárníků jsou na taktéž skoupé . O činnosti ČSPO v Drnholci v roce 1971 ze zápisů schůzí dozvídáme, že v obci je 41 organizovaných požárníků ,uskutečnilo se osm výborových a šest členských schůzí.Měření sil v dovednostech požárníků mikulovského okrsku se uskutečnilo v Jevišovce 30. května, kde družstva mužů ČSPO Drnholec obsadila první dvě místa. Na okresní soutěži v Březí už se jim nedařilo, zde obsadili až deváté místo.

1973

            I když požárů již nebývá tolik, kolik jich je zaznamenáno v 19. století, ani s takovými škodami,   přesto dochází čas od času z různých příčin k požárům. Ty jsou většinou vedeny jako živé svazky, nejsou v archívech utříděny. Jen ojediněle se podaří okolnosti požárů po létech podrobněji popsat. V mikulovském   archívu se nachází spis o represivním zásahu při požáru   výkrmny hovězího žíru v Drnholci (na Lidické ulici)

            Požár vznikl 22. května kolem půl desáté večer, byl zpozorován asi o čtvrt hodiny později vedoucím pohostinství, který zařídil vyhlášení požárního poplachu v obci. Ten byl vyhlášen elektrickou sirénou, která byla umístěna na budově staré požární zbrojnice , ve 21,48 hod. Požární družstvo v počtu devíti mužů vyjelo s DV+PPS/12 v 21,55 hod. a zahájilo hasičský zásah od požárního hydrantu 1 proudem B. hydrant s dostatečným tlakem byl vzdálen naší 60 metrů Při příjezdu jednotky hořela již větší část střechy plameny a hořela sláma, která byla odpoledne přivezena a složena u dveří stáje, ve které bylo ustájeno 170 mladých býků na žír. Proud byl proto nasazen k likvidaci těchto ohnisek požáru, kterými se oheň mohl rozšířit do stáje. Ještě před příjezdem jednotky požárníků vyváděli občané dobytek ze stáje. v tomto pokračovali i během zásahu a za pomoci požárníků. Dobytek se vyváděl krmnou chodbou, která prochází středem stáje a vyúsťuje otvorem ve štítové zdi do volného prostoru dvora. Během dalších deseti minut byly nasazeny dva proudy vody od autofekálů na hořící střechu.

            Požár byl lokalizován ve 22,40 hod. za pomoci požárníků z Mikulova, z Březí a z Břeclavi, kteří přijeli během zásahu. Likvidační práce byly skončeny druhý den ráno po osmé hodině. Zraněn nebyl nikdo, k uhynutí dobytka nedošlo, všech 170 býků bylo vyvedeno ze zakouřeného prostoru stáje. Zásahem bylo zabráněno rozšíření požáru na druhou část půdního prostoru, odděleného požární příčkou. zachráněny byly hodnoty ve výši asi   jednoho milionu korun.

            Požárem byla zničena střecha od štítové až k požární příčce v délce 25 metrů. Jednalo se tehdy o objekt chráněný památkovým úřadem, jehož stáří bylo odhadováno   na více než 100 let, proto škoda   tohoto hrozivě vyhlížejícího požáru činila „jen“ 30000 Kč. Požár zavinily děti, které si zde hrály se zápalkami.

1974

            V tomto roce byla zřízena družstva mladých požárníků, mladší žákyně a starší žáci. Obě družstva se zapojují do celoroční hry PLAMEN. Družstva v následujících letech dosáhla spousty cenných a hodnotných umístění v požárním sportu v mnoha místních, okresních a krajských soutěžích. Dorostenci zvítězili v okrskové soutěži, stejně tak i družstvo mužů, kteří se tímto vítězstvím kvalifikovali do okresní soutěže v Mikulově. Dále se muži zúčastnili soutěží v Divákách, v Šitbořicích a v Prlově.

1975

            Začaly přípravné práce , aby bylo možno zahájit v příštím roce stavbu nové požární zbrojnice, byla zbourána stará dílna. Z této doby také pochází krátký článek , otištěný v Drnholeckém zpravodaji:

            V poslední době vykazuje pod novým vedením – vedoucím je s- Alois Vozdecký- - zlepšenou činnost místní organizace požární ochrany, v jejichž řadách je 20 mladých lidí.

            Na okrskové soutěži v Novém Přerově se umístili na prvním místě. Zúčastnili se i zájezdu na Memoriál obětí Prlova. Tato soutěž je pořádána na počest upálených prlovských občanů v závěru druhé světové války. Celá soutěž je na vysoké úrovni a mstní organizace ČSPO plánuje účast i v letošním roce. Družstva žáků se v minulém roce účastnila i celostátní soutěže PLAMEN, ve které získaly naše žákyně druhé místo v okrese.

            Požárníci jsou tedy příkladem ostatním organizacím Národní fronty v Drnholci. Dokazují, jakých dobrých výsledků lze dosáhnout, vytvoří-li se podmínky pro mládež a dokáže-li vedoucí podchytit její zájem.

            Přejeme požárníkům mnoho zdaru i v dalších jejich akcích a dostatek úsilí k vybudování nové požární zbrojnice.
           
1976

            Byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice. tato stavba byla budována v rámci akce Z 

                        1977

            Družstvo dorostu zvítězilo v okresní soutěži a postoupilo do krajské soutěže. tento úspěch družstvo opakovalo i v následujícím roce 1978

1978

            Začíná několikaletá spolupráce s místní organizací Svazarmu, vedené MUDr. Janem Vanýskem, při organizování automobilových závodů na Starátku

            Jsou organizovány brigády na stavbě požární zbrojnice.Na okrskové soutěži, konané 7. května v Jevišovce vyhrávají drnholečtí požárníci ve všech kategoriích (dorost, starší žáci i žákyně, mladší žáci, ženy, muži se umístili na pěkném druhém místě).

1979

            Na stavbě zbrojnice odpracovali   jen členové drnholeckého ČSPO více než 1500 brigádnických hodin. V březnu, který býval vyhlašován měsícem požární ochrany, jsou organizovány besedy pro žáky školy.

1980 - 1983

            Pokračují dokončovací práce  na nové požární zbrojnici. Jsou natírána okna,   celé objekt se maluje, je betonován vjezd do garáží, upravuje se okolí . Původně měl celý objekt   nové požární zbrojnice sloužit potřebám    požárníků. Krátce po dokončení jsou sem přemístěny kanceláře MNV, sál slouží potřebám místní knihovny. V roce 1995 je sem přemístěno zdravotní středisko.

            V roce 1981 mají požárníci k dispozici tuto techniku. Vozidlo T-805, dopravní vozidlo IFA AS-16 a cisternovou stříkačku ZIL

            V roce 1983 začíná vítězné tažení družstva mužů, které je završeno o dva roky později na mezinárodní soutěži v Rakousku. Po vítězství v krajské soutěži v požárním sportu konané v Březolupech, postupuje toto družstvo na mistrovství republiky.

                       
                        1984

            Drnholecká organizace ČSPO (Československý svaz požární ochrany) má celkem 85 členů, z toho je 12 žen a 9 žáků. V tomto roce místní požárníci   velkého úspěchu. Družstvo mužů se zúčastnilo ve dnech 22 a 23. června mistrovství České republiky v soutěži požárních družstev. Muži výborně reprezentovali svou obec a stali se mistry republiky.V jednotlivých disciplínách byli členové družstva hodnoceni takto : Zdolávání věže nebylo hodnoceno pro špatné počasí, v požárním útoku a v běhu na 100 metrů překážek zvítězili, ve štafetě 4 x 100m obsadili sice až šesté místo, ale podle součtu umístění v jednotlivých disciplinách se dostali na konečné první místo Za odměnu dostali motorovou stříkačku v hodnotě 22000 Kč. Členové vítězného družstva obdrželi čestné uznání rady MNV, odznaky 1. výkonnostní třídy a Za příkladnou práci. Ústřední výbor ČSPO rozhodl, že toto družstvo postoupí do mezinárodní soutěže, která se bude konat roce 1985 v Rakousku.

            Rada MNV Drnholec udělila členům družstva čestná uznání. Dále byli členové vítězného družstva přijati představiteli okresních orgánů za účasti zástupce krajského výboru ČSPO a předsedy ústředního výboru této organizace a družstvu z Drnholce bylo uděleno vyznamenání Za zásluhy a členům družstva předány odznaky první výkonnostní třídy a odznaky Za příkladnou práci. Okresní výbor ČSPO odměnil závod 01 Drnholec Státního statku Mikulov odznakem Za příkladnou práci a obětavou pomoc při výstavbě cvičné věže na hřišti Starátko, s jehož úpravami a posléze i přeměnou ve specializované hřiště pro požární sport bylo právě v tomto roce započato za vydatné morální i finanční podpory ze strany vedení místního státního statku. i obce.

                        1985

            Ve dnech 16.- 20. července 1985 se konala mezinárodní soutěž požárníků v Rakousku Mezi reprezentanty ČSSR bylo i družstvo mužů z Drnholce, kteří ve své kategorii (dobrovolných požárníků zvítězili. Vzorně reprezentovali svoji vlast!

            Našim požárníků pogratulovali redaktoři   Československého rozhlasu Praha, na stanici Hvězda v programu Studia 7. v odpoledním vysílání 30. července. S rozhlasovým reportérem hovořili Blahoslav Procházka, Pavel Pospíšek a Vladimír Tomola.Tolik místní kronika.

            Kromě této soutěže se členové vítězného družstva zúčastnili i dalších soutěží, ať již jako reprezentanti  obce , tak i místního státního statku., z nichž nejzajímavější byla účast v soutěži o putovní pohár Československé televize , konané koncem srpna v Bratislavě.

            Tento rok je také posledním rokem existence staré požární zbrojnice., zůstala jen věž, zbouraná o tři roky později Je vyřazeno i vozidlo ZIL.

                        Napsali o nás…….
Přivezli zlaté medaile
Drnholečtí požárníci první v mezinárodní soutěži

            Když na 1. máje předávali závazek vedoucímu tajemníkovi OV KSČ Luďku Červíkovi o vzorné reprezentaci, netušili, že se jim ho podaří tak výborně splnit. Že přivezou letos v červenci z mezinárodní soutěže požárníků CTIF v Rakousku zlato. Zlatou medaili za první místo v kategorii dobrovolných požárníků. Dnes je tento fakt již radostnou skutečností, kterou si připomínáme společně v Drnholci při našem setkání.

            Kolem stolu sedí mladíci se lvíčkem na požárnické uniformě. To slovo mladíci není přehnané, vždyť věkový průměr jejich soutěžního družstva je 21 let.

            Co si jejich reprezentace vyžádala ? jakou daň?

            Výhra chlapců nepřišla sama, stála je mnoho úsilí, volných chvil. Všichni pracovali v základní organizaci Svazu požární ochrany v Drnholci od svých dětských let, ale jako družstvo mužů jsme se dali dohromady v roce 1981. první úspěch po tvrdém tréninku se dostavil v roce 1982, kdy jsme vyhráli okresní soutěž. Loni v Českých Budějovicích jsme vyhráli soutěž ČSR a tehdy se nám nečekaně otevřela cesta k mezinárodní soutěži.

            -Tolik mne informoval trenér desetičlenného družstva Pavel Pospíšek. On sám se sice soutěže v Rakousku nezúčastnil, ale jak mi potvrdili chlapci, bez jeho zápalu by také jejich vítězství nebylo. Obětoval přípravě na soutěž i vlastní dovolenou, jen aby kluci vzorně reprezentovali Československo. Každý den je mohli Drnholečtí vidět tři čtyři hodiny na hřišti cvičit, pilovat každý svůj úsek soutěže. A nejen těsně před soutěží, ale po celé ty čtyři roky. Jen si trochu při našem setkání povzdechli, že v zimě se nemají kde rozcvičovat.. I ve sněhu je jim k dispozici pouze jejich hřiště.

            Nejhorší na tom všem před soutěží bylo, že jsme byli zvyklí soutěžit v požárním sportu, který je zaměřen především na rychlost. Ale soutěž CTIF je orientována více na přesnost, je to technická disciplina. A my jsme tuto soutěž začali nacvičovat až koncem loňského roku. Tolik na vysvětlenou dodával Pavel Pospíšek.

            Na mezinárodní soutěži ve Vídni bylo utvořeno i mezinárodní družstvo. „Měli jsme dokázat, že požárníci celého světa umějí spolupracovat“, vysvětloval mi Bohumil Kalous, který byl z Drnholeckých vybrán právě do tohoto družstva za svůj skvělý výkon v tunelu dlouhém osm metrů. na tréninku předvedl porotě, že umí tuto překážku překonat za necelou vteřinu.

            V Drnholci je znají nejen jako „zlaté“ požárníky, ale Jana Kubiše, Františka Svobodu, Antonína Grulicha, Libora Grulicha, Zdeňka Kece, Jiřího Tomolu, Vladimíra Tomolu, Pavla Pitáka, Vladislava Lukačoviče a Bohumila Kalouse znají i jako traktoristu, opraváře, stolaře, obraběče kovů, závlaháře, tesaře. znají je i jako brigádníky při výstavbě požární zbrojnice, při sklizni slámy na státním statku. Sedm z nich pracuje v drnholeckém závodě Státního statku Mikulov a právě od tohoto závodu se chlapcům dostalo velké podpory a pomoci

            A co dál? sport nyní skluz, proto ho musíme dohnat, abychom v okresní soutěži v příštím roce do

            „Rok máme v nacvičování discipliny požární sport nyní skluz, proto ho musíme dohnat, abychom v okresní soutěži v příštím roce dobře obstáli“, shodli se jednohlasně všichni v odpovědi .                   (Zdeňka Hřebačková, Nový život, 1985)

                        1986 –1989

            Doznívá radost z vítězství v mezinárodní soutěži, pokračuje všední každodenní práce. I když výsledky na soutěžích nejsou takové jako před úspěšným sportovním vystoupením, přesto pokračuje bohatý   život organizace. kromě přípravy na soutěže a účast v nich. V roce 1986 zkontrolovali členové ČSPO v rámci prevence 385 soukromých obydlí a 32 pracovních objektů., likvidovali osm požárů v obci a v blízkém okolí.Ani na společenský život v obci se nezapomínalo. V roce 1987 místní požárníci pomáhali organizovat soutěž závodních požárních družstev státních statků, která se uskutečnila na letišti na Výsluní.Tak například v roce 1988 uspořádali požárníci vinobraní, Kateřinskou a Štěpánskou zábavu.

                        1990

            Na změnu společenských poměrů v listopadu  1989 reagují i členové místní organizace. je zvoleno nové vedení . Starostou se stává Alois Vozdecký. Jsou otevřeny hranice s Rakouskem brzy jsou navázány kontakty s tamními hasičskými sbory v blízkosti hranic s naší   republikou. Na Starátku byla postavena cvičná věž. v období sucha pomáhali místní hasiči . v tomto roce vyjíždějí   drnholečtí hasiči k 22 požárům, z nichž pět bylo založeno úmyslně.. V období sucha pomáhají zalévat veřejnou zeleň a dovážejí vodu do stájí k napájení dobytka.

                        1991-1993

            Na veletržním výstavišti v Brně se koná výstava požární techniky PYROMETIN, na níž byl zorganizován místními hasiči zájezd. Na Starátku byly upraveny svahy a plocha hřiště vyrovnána, po vyhrabání kamenů oseta travou.O rok později je dokončena plocha hřiště, navezena škvára a je upravena běžecká dráha. Již krátce po dokončení je hřiště "pokřtěno“ oblastním kolem mládeže z Jihomoravského kraje za účasti 14 družstev. další závody nedaly na sebe dlouho čekat. následoval první ročník O cenu starosty obce a soutěž závodních družstev Jihomoravských dřevařských závodů. Bylo nutno zkontrolovat pozemní hydranty. Drnholečtí hasiči zasahovali v roce 1991 u sedmi požárů, z toho byly pouze dva v obci, v roce 1992 u šesti, z toho čtyřikrát mimo obec (od Novosedel po Klentnici), o rok později dokonce jedenáctkrát, z toho v šesti případech zasahovali hasiči se svou technikou přímo v obci..

            V roce 1992 se družstvo mužů zúčastnilo jako host okresní soutěže v požárním sportu rakouském Mistelbachu, posléze i mistrovství Dolního Rakouska v Retzu.

Z výročních zpráv posledního desetiletí činnosti

SDH Drnholec

1994

Členská základna – v loňském roce jsme přijali tři nové členy,takže místní hasičský sbor má celkem 64 členů a 22 mladých hasičů..

Náš hlavní úkol: Výchova mládeže k požární ochraně je plněn dobře.. Jsou utvořena dvě soutěžní družstva mladých hasičů, která pracují celoročně.. Výcvik probíhá na hřišti /Starátko/ a díky pochopení vedení místní základní školy využíváme v zimě školní tělocvičnu.. Výsledky snažení těchto mládežnických družstev jsou následující:

okresní kolo Drnholec – starší žáci- 1 . místo, mladší žáci – 5. místo

krajské kolo – Moravské Budějovice – 13. místo (starší žáci)

Velké Němčice – starší žáci – 2. místo, mladší žáci – 5. místo

Lednice – zahájení soutěže 1994/95 – podzimní kolo

Vlasatice - mladší žáci – 3. as 5 . místo

Zde patří poděkování jak družstvům za vynikající výkony, tak vedoucím (Kalous Bohumil Štěpaník Miroslav ml.)

Soutěže mužů

Je utvořeno jedno soutěžní družstvo mužů, kterému konkuruje družstvo starších žáků, jež se zapojilo i do soutěží mužů v pohárových soutěžích.. Obě družstva spolu soupeřila v těchto soutěžích

Pohár obce Drnholec, muži –2., starší žáci – 4.

Pohár obce Prušánky – starší žáci 13.:

Okresní kolo Drnholec – muži 3.

Pohár obce Hrušky – starší žáci 4.

Pohár města Rousínov – muži3., starší žáci 4.

Pohár obce Hodějice – muži – 3., starší žáci – 6.

Pohár obce Poštorná – muži 14.

Pohár obce Nikolčice – muži 1.

Břeclav – soutěž O vánočního kapra – muži 1., starší žáci 5.

Obě družstva dosáhla vynikajících výsledků a získala i hodnotné ceny

                        V roce 1994 jsme pokračovali ve výstavbě hřiště pro požární sport na Starátku. Byla upravena dráha a opraven vyřazený vagon, jež nyní slouží k stánkovému prodeji občerstvení. provedli jsme generální opravu všech překážek.

                        Dne 28. května jsme uspořádali okresní vyhodnocení mladých hasičů a dorostu a o den později první ročník soutěže o pohár obce Drnholec. Vítězem se stalo družstvo SDH Hrušky , na druhém místě se umístili místní hasiči a bronz se stal kořistí družstva z Poštorné.

                        Dne 19. června se konalo okresní kolo v požárním sportu.. Vítězi se stali hasiči z Tvrdonic, druzí byli reprezentanti Hrušek a třetí se umístili Drnholečtí. Dík patří všem, co se zapojili, zejména při prodeji občerstvení a technické četě.

                        Organizace soutěže byla vysoce hodnocena přednostou Okresního úřadu Jiřím Pavlovem a okresním sdružením hasičů Břeclav. Dík patří i Obecnímu úřadu v Drnholci

                        V rámci dobré spolupráce jsme uspořádali 5. září zájezd na soutěže do Rousínova a do Hodějic, okres Vyškov. Autobus poskytla firma Dřevojánek za úhradu nafty. Zájezd byl plně obsazen.

                        Úkoly, v nichž napomáháme obecnímu úřadu v organizování požární ochrany v obci:

Prevence – provedena kontrola hydrantů, kontroly ohlašoven požárů a svolávacích zařízení. Dále byla provedena kontrola akceschopnosti zásahové jednotky a její proškolení. Dva členy jsme vyslali na školení prevence do Jánských Koupelí.

Represe– zásahová jednotka prováděla údržbu požární techniky a zařízení. jednotka vyjela k osmi požárům:

Drnholec – lis Heston + sláma na poli (fy Táborský)

suchá tráva na hrázi Dyje
kotelna (fy Dřevojánek)

Brod nad Dyjí – 2 x (uhlí + vypalování mezí)

Pasohlávky – obilí

Dolní Dunajovice –sláma na poli

Mikulov – cisterna v kasárnách

SDH Drnholec 1994

členská základna : 64 členů + 22 mladých hasičů

            Jednotka sboru dobrovolných hasičů Drnholec má k dispozici tuto základní požární techniku: CAS 25 Š RTH, AS 16 IFA a PPS 12, která je v dobrém technickém stavu.Stejně tak i požární zbrojnice. Proto byli členové místního sboru dobrovolných hasičů zařazeni mezi jednotky požární ochrany   druhého stupně (JPO II)

1995

1.      Členská základna : Ke dni 31. 12.1995 čítá sbor 66 členů , z toho 11 žen, 15 žáků a 7 dorostenců. Činných členů je 35 a přispívajících 31, což je nedobrý poměr a svědčí to o nezájmu hlavně mladších členů o práci ve sboru.

2.      Výbor pracuje  v tomto složení : Vozdecký A., Pospíšek P., Kalous B. ,Štěpaník P., Krejčí J., Zaoralová M., Kyncl P., Jarec M., Štěpaník M. ml.

Revizoři účtů : Štěpaník m. st., Krýslová L

3.      Výcvik družstev žáků , dorostu a mužů probíhal na hřišti (Starátko) a v současné době i v

tělocvičně   základní školy a v klubové místnosti zbrojnice.

4.       Uspořádali jsme:

 pálení čarodějnic za hojné účasti občanů
okresní kolo MH a dorostu

soutěž o „pohár obce Drnholec“ (vítěz Hodějice a ženy Drnholec)

okr. kolo v PS (muži a ženy.)

Dětský den
turnaj v malé kopané

zájezd na soutěž do Rýmařova spojený s třídenním stanováním (velký zájem členů, autobus poskytla fy Dřevojánek proti úhradě nafty)

ukončení starého roku
Vyhodnocení činnosti za rok 1995
Muži:

okresní kolo mužů a žen Drnholec (2. místo)

pohár starosty obce Drnholec (2. místo)

okresní soutěž v PÚ (2. a 4 . místo)

soutěž v PÚ Hodějice (5. a 9. místo)

o pohár starosty města Miroslav (9. a 12. místo)

pohár Velké Němčice (6. místo)
memoriál P. Wittmanna Křepice (1. místo)
 memoriál Jana Suwa Rýmařov
O slovácký džbánek - velká cena (12. místo)
Ženy:

Pohár obce Drnholec (1. místo)

Dorost:
 z valné části se účastnili soutěží v kategorii mužů
krajské kolo dorostu Petrovice (6. místo)

okresní kolo dorostru Perná (1. místo)

Žáci:

jarní část hry Plamen – Drnholec – mladší (2.místo)

starší (4. a5. místo)
Pohár - Vlasatice – mladší (1. místo)
starší (1. a 4. místo)
podzimní část hry Plamen

Poděkování patří všem, kteří se starali o hladký průběh akcí, technické četě a členům zabezpečující občerstvení

5.      Hřiště Starátko -   Na jaře byla provedena úprava dráhy a osazení překážkami. Hřiště bylo pokoseno je připravováno na každou akci. V létě t.r. nám byla poskytnuta okresním úřadem dotace 100000 Kč na dokončení areálu, které jsme řádně vyčerpali. (největší položky :30000 Kč – obrubníky kolem dráhy, 12000 Kč nákup buňky na WC, 22000 Kč vybavení WC). Další finance byly čerpány za úhradu za jeřáb, nakladače, travní semeno, dovoz materiálu. Práce jsme většinou prováděli sami o sobotách a nedělích. Bylo provedeno položení hadice PVC do země, vyhrnutí terénu pro rozšíření dráhy a umístění WC,. Byla vykopána jáma a uložena cisterna na odpad. provedli jsme položení panelů a instalaci buňky na WC. byla navezena hlína na vyrovnání terénu. Největší prací, která ještě nebyla dokončena, je kladení obrubníků kolem dráhy a dokončení terénních úprav. Jakmile to počasí dovolilo,byla dokončna obrubu dráhy, rozvezena a urovnána škvára, kterou nám zdarma navezla AVIA Novosedly, dokončeny terénní úpravy a zaseta tráva. .

6.      Pomoc obecnímu úřadu při organizování požární ochrany v obci:

prevence – Je prováděna názorná propagace, provedena kontrola ohlašoven požáru, referent prevence absolvoval školení

represe
Poř. číslo
Represe
obec
počet osob
celkem hodin

1.      TZ

dopravní nehoda
Jevišovka
1
3

2.      TZ

dopravní nehoda
Jevišovka
10
20

3.      TZ

dopravní nehoda
Drnholec
2
2

4.      požár

obilí
Drnholec
10
40

5.      požár

sláma na poli
Novosedly
10
10

6.      požár

sláma na poli
Drnholec
4
8

7.      požár

sláma na poli
Březí
8
16

8.      požár

rodinný domek
Dobré Pole
12
60

9.      požár

sláma na poli
Dolní Dunajovice
10
10
požár
stodola
Novosedly
10
30
požár
stodola
Novosedly
10
20
požár
sláma na poli
Novosedly
5
15
požár
stoh vojtěšky
Novosedly
5
5
požár
sláma na poli
Brod nad Dyjí
2
2
požár
rodinný domek
 Březí
10
30
TZ
čerpání vody
 Drnholec
2
8
požár
sklep
Drnholec
5
15
požár
stoh slámy
Drnholec
5
5
požár
transformátor
Brod nad Dyjí
2
2
požár
stoh slámy
Brod nad Dyjí
2
2
1996

1.      Členská základna se oproti r.1996 zvýšila o mladé hasiče. Máme 84 členů, z toho 19 mladých, 10 žen, 9 přispívajících a 46 činných členů.

2.      Akce, na kterých se podílela většina členů organizace:

pálení čarodějnic
 okresní kolo MH a dorostu (12.5.)
O pohár obce Drnholec (13.5.)

(vítěz muži Hostěrádky - Rešov, ženy Hrušky)

okresní kolo v PS /muži, ženy/ (26.5.)

Dětský den

Krajské /oblastní/ kolo dorostu (20.6)

Ve spolupráci s TJ Dynamo byl zorganizován turnaj v malé kopané za účasti 12 družstev. Dále jsme se zúčastnili oslav 100. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v rakouské obci Wildendurnbach, kde jsme se první den zúčastnili soutěže družstev a následující den bylo slavnostní otevření zbrojnice spojené se slavnostním obědem.

3.      Budování hřiště - V letošním roce se veškerá činnost soustředila na připravenost hřiště k uspořádání okresního kola v požárním sportu a hlavně oblastního kola dorostu. byla dobudována dráha a téměř dokončeny terénní úpravy, přivezen další vagón. nejvíce práce a materiálu nás stálo dobudování veškerých překážek a sociálního zařízení.

4.      Příprava všech družstev je prováděna celoročně , z větší části na hřišti, v zimním období v tělocvičně a ve zbrojnici.. v letošním roce se podařilo vybavit zásahovou jednotku základní výzbrojí a výstrojí, byla dodána druhá cisterna a po prodeji vozidla IFA se uvažuje o zakoupení přepravní Avie. Zásahová jednotka vyjela k 11 požárům mimo obec a provedla jeden technický zásah (čerpání vody) na místní skládce.

5.      Preventivní činnost se soustřeďuje na akceschopnost ohlašoven požáru, připravenosti požární techniky k výjezdu

1997

1.       K   30.11.1997 měl sbor 90 členů, z toho mladých hasičů 25, 59 činných členů a 6 členů čestných. Výbor pracoval ve stejném složení jako v předchozím roce

Uspořádané akce:

pálení čarodějnic spojené s ukázkou hašení hořícího automobilu a vyprošťování osob z vraku auta pomocí hydraulických nůžek

pohár obce Drnholec (11.5.) – účast 12 družstev mužů a 3 družstev žen, vítězem se stalo družstvo mužů z Hostěrádek Rešova a ženy z Tvrdonic.. Sponzorsky se na soutěži podílela fy Rabata z Dnholce.

okresní kolo MH a dorostu (24.5.)

Dětský den (31.5.) – finanční příspěvek SDH 3000 Kč

okresní kolo soutěže mužů a žen (8.6.)

turnaj v malé kopané , účast 12 družstev – výtěžek 4000 Kč věnován na pomoc obětem záplav na severní Moravě byl odevzdán na obecním úřadě

Slovácký džbánek- soutěž za účasti družstev okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště

Štěpánská zábava (26.12.)

Starátko - na hřišti se prováděly udržovací práce, jarní úklid a opravy překážek. dráha na běh 100 m byla rozšířena o jeden pruh. Obecní úřad nechal zavést   na Starátko elektrický proud.

2.      Prevence – Strojníci a velitelé družstev se zúčastnili školení pořádaných okresem. navíc dva strojníci absolvovali týdenní školení v Jánských Koupelích. celá zásahová jednotka absolvovala výcvik s dýchacími přístroji. Zásahová vozidla prošla technickým iprohlídkami a jsou vybavena radiostanicemi pro spojení s operačním střediskem.

3.      Represe – zásahová jednotka vyjela v tomto roce k šesti požárům, 3 technickým zásahům a 4 případům čerpání vody. Zúčastnila se též námětového cvičení v Mikulově.

                                              
1998

1.      Členská základna čítá 78 členů, z toho mladých do 18 let 22, činných a přispívajících 56. Odhlášeno bylo 10 členů (3 starší a 7 mladých)

2.      Devítičlenný výbor pracuje v nezměněném složení

3.      Uspořádané akce

 pálení čarodějnic, spojeno s ukázkou dýchací a požární techniky (2.5.)

obecní pohár – účast 15 družstev mužů a 5 družstev žen. v mužích zvítězilo družstvo Hostěrádek – Rešova a v kategorii žen Tvrdonice (17.5.)

okresní vyhodnocení MH a dorostu (30.5.)

dětský den ve spolupráci s místní ZŠ (31.5.)

okresní kolo požárního sportu mužů a žen (14.6.)
turnaj v malé kopané

zájezd na soutěž do Světlé Hory (okr. Bruntál)

zájezd na mistrovství republiky v PS v Meziboří (4.7.)

Štěpánská zábava

vánoční besídka pro mladé hasiče

4.      Starátko – na hřišti se prováděly udržovací práce celého prostoru, opravy překážek. provedli jsme položení a připojení vodovodního řadu do vagónu a buňky WC. Bylo zhotoveno deset stolů a dvacet lavic

5.      Prevence velitelé a strojníci jednotlivých zásahových družstev se zúčastnili školení pořádaných okresem. obecní úřad zajistil školení řidičů požárních vozidel, vozidla prošla technickými prohlídkami

6.      Represe – zásahová jednotka vyjela v roce 1998   k devíti požárům a k jedné dopravní nehodě. Uskutečnila se jedna asistence při přestavbě místní benzinové pumpy. jednotka se zúčastnila prověřovacího cvičení na ZZN Mikulov

1999

Členská základna čítá 78 členů, z toho činných 61 a 17 mladých. Výbor SDH Drnholec je devítičlenný, v uplynulém období se scházel pravidelně, před akcemi pracoval v rozšířeném složení.

V roce 1999   členové Sboru dobrovolných hasičů uspořádali nebo se podíleli na následujících akcích:

q           pálení čarodějnic, spojené s ukázkou požární techniky (1.5.)

q           soutěž „O pohár obce Drnholec“ (15.5.)

q           okresní kolo MH a dorostu

q           Dětský den

q            okresní kolo v PS mužů a žen

q            turnaj v malé kopané

q           soutěž mládeže k 750. výročí založení obce Drnholec

q           Pro děti byly uspořádány čtyři výlety, zajištěna účast na třídenním soustředění v Pasohlávkách a uspořádána novoroční besídka

Na Starátku byly prováděny udržovací práce. Členové provedli vyčištění celé dráhy od náletových rostlin a obnovili škvárový povrch. Pravidelně byal sekána tráva a opravovány překážky.

Prevence - Velitelé a strojníci zásahových družstev se zúčastnili školení , pořádaných okresním sdružením. Obecní úřad zajistil lékařsdkých prohlídek členů zásahových družstev, vozidla prošla technickými prohlídkami. Místní sbor byl vybaven novými spojovacími prostředky.

Represe -   Zásahová jednotka vyjela v roce 1999 k osmi požárům, třem dopravním nehodám, dvakrát k čerpání vody a jednou k odstraňování uniklých látek.

Drnholec – 1 požár, 3 dopravní nehody

Jevišovka – 1 požár
Novosedly – 1 požár
Brod nad Dyjí – 1 požár
Pasohlávky – 1 požár
Březí – 1 požár
Dobré Pole – únik nebezpečných látek

Mikulov – 1 požár, 1 čerpání vody

Pavlov – 1 požár
Nové Mlýny – čerpání vody

                    Jednotka se zúčastnila prověřovacího cvičení na zámku v Mikulově.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář