Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní kronika Drnholec
1954/55
                        Zahájení

            Již týden před 1. zářím se sešli všichni učitelé, aby zahájili přípravné práce k novému školnímu roku. Všichni učitelé se zúčastnili okresní učitelské konference v Mikulově na zámku, kde obdrželi pokyny pro školní práci. Protože došla celá řada nových učebnic, zvláště pro 1. – 5. třídu, bylo třeba všechno připravit tak, aby mohlo být pravidelné vyučování hned od prvního dne. Do školy byli pozváni pionýři, aby pomohli vyzdobit školu, která byla celá nově vylíčena.

Škola byla organizována jako osmitřídní s pobočkami v první, druhé, sedmé a osmé třídě, celkem tedy je 12 tříd.. Ve škole bylo 14 učitelů

                        Učitelský sbor

Ředitel školy – Miroslav Klíma, zástupce ředitele Ant. Weber,

Učitelé na nižším stupni: Pavel Pšovský, Libuše Částková, Helena Tichá, Marie Vašková, Vítězslava Vedrová, Vlasta Máčková, Libuše Centerová

Na vyšším stupni: František Částek, Irma Vorlová, Marie Mikulková, Karel Vorel a Lubomír Mikulka..

            M. Vašková nastoupila místo V. Škápíka, který byl přeložen do Mílovic.. v průběhu školního roku přestoupila M. Mikulková na nižší stupeň, H. Tichá byla přeložena do Litobratřic a na vyšší stupeň byl ustaven Zdeněk Houžva.

            Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1954 Žáci se shromáždili v největší učebně, zazpívali písně, proslov měl ředitel školy, pozdrav a vybídnutí k práci měl předseda MNV Seďa Stanislav.

Stav žactva byl následující:
Třída
chlapci
dívky
celkem ve třídě
1.A
14
10
24
1.B
13
12
25
2.A
16
13
29
2.B
14
15
29
3.
23
17
40
4.
13
21
34
5.
21
15
36
6.A
15
15
30
6.B
13
16
29
7.A
12
16
28
7.B
16
10
26
8.
17
18
35
CELKEM
187
178
365

                                    Pionýrská organizace

            Hned v prvním měsíci byl proveden nábor do PO, neboť škola zaostávala v celookresním průměru. Pionýry bylo 80 chlapců a děvčat.Skupinovou vedoucí byla s. Vedrová, oddílovými vedoucími vesměs učitelé: Vašková, Centerová, Tichá, Máčková. Noví pionýři složili slavnostní slib 7. listopadu, ve výroční den Říjnové revoluce, kde si připravili hodnotný kulturní pořad v sále místního kina. Zvlášť zdařilý byl první dětský ples, kde děti tancovaly pionýrské tance, byly oblečeny v maskách z pohádek. Čistý výnos byl věnován na zakoupení zvukového filmového přístroje. Pionýři z osmé třídy tábořili týden v Podyjí se s. Centerovou pod stany. Udržovali styk s okolními školami. Byli na divadle v Mikulově, na akademii v Hrušovanech.

                                    Opravné zkoušky

            Opravné zkoušky dělali dva žáci před tříčlennou komisí. .Oba opravnou zkoušku úspěšně složili.

                                    Přihlášky do náboženství

            Do 8. září přijímal ředitel školy přihlášky žáků do náboženství. V 1. a v 8. třídě se náboženství nevyučovalo, 20%ˇ žáků se do náboženství nepřihlásilo. . Do obce přišel velmi agilní   farář Kuběna, který agitoval u dětí i rodičů pro docházku do náboženství, také někteří členové učitelského sboru, jako Vorel a Pšovský, posílali svoje děti do náboženství.

                                    ŠTJ (školní tělovýchova)

            Vedoucím tělovýchovy byl s. Mikulka. Žáci pěstovali football a sehráli přátelská utkání s okolními školami, v zimě lední hokej na lukách u Dyje, pravidelně cvičila jedna skupina chlapců a jedna děvčat. Vedoucí se však často střídali, což brzdilo dobrou práci. Také taneční zábavy v tělocvičně byly příčinou, že mnohá hodina odpadla. Celkem cvičilo 45 dětí.Tělesná                          výchova se pozvedla zásluhou nácviku na spartakiádu. Na okresní spartakiádě v Mikulově cvičilo 72  našich žáků 3.-8. třídy. Jízdné i stravné uhradilo SRPŠ. V  Praze jsme se cvičení nezúčastnili, ale byla místní spartakiáda na konci školního roku, kde cvičila většina dětí. Cvičilo se na hřišti u školy.Úprava hřiště nebyla ještě dokončena, neboť chybělo oplocení a okrasné keře, které byly vysázeny u hřiště, zničily volně pasoucí se kozy.

                                    Družina mládeže

             Vychovatelkou DM byla nejprve paní Pšovská, byla však vystřídána paní Vagovou, která začala (organizovat) různé kroužky, jako šití hraček, práce na zahradě, a tím získala další děti, takže průměrná docházka zde byla 45 žáků. Děti v DM nacvičily besídky, a jedno divadlo, které sehrály také v Brodě nad Dyjí. Ředitel školy opatřil pro družinu   osm nových stolů a to, že družina měla pro sebe místnost bylo příčinou vzrůstající obliby DM. také vzrostla zaměstnanost matek, 70% dětí má zaměstnané matky. . Mnoho žen je zaměstnáno v místní sušárně tabáku ČSS na Hrušovanské ulici. Počet stravujících se dětí ve školní jídelně vzrostl na čtyřicet, také většina se stravovala ve školní jídelně v mateřské škole za 2,80 Kč, děti platily   dvě koruny za oběd.

                                    Školní obvod

            Protože v sousední osmileté střední škole v Jevišovce silně poklesl stav dětí, byl upraven obvod školy tak, že všechny děti z Novosedel chodí do Jevišovky, ředitel školy v Jevišovce může zcela výjimečně povolit výjimku docházky do Drnholce.Do školy v Drnholci chodí děti z Brodu nad Dyjí.

                                    Plán školy

            V srpnu vypracoval ředitel se zástupcem plán školy na celý rok, který schválila první pedagogická rada. Tento celoroční plán byl pak rozpracován na jednotlivé měsíce a vyvěšen ve sborovně. Učitelé si podle tohoto plánu připravili svoje plány osobní. Jednou měsíčně se scházelo metodické sdružení, které vedl ředitel školy, PK českého jazyka vedl s. Mikulka. Pomáhal OPS v Mikulově, který dával této práci náplň.Celkem OPS provedl pro učitele 42 akcí do roka.Na schůzkách byla probírána polytechnizace, plánování učiva, nové osnovy, způsoby zkoušení, zkušební řád apod.

                                    Události v obci

            Obec trpěla nedostatkem funkcionářů. Tajemník MNV Vaďura onemocněl. byl dlouho nemocen a zemřel.. Nový tajemník MNV nebyl zatím zvolen. Z místního JZD vystoupilo pět členů pro nízkou pracovní jednotku. Předsedou VO KSČ se stal ředitel školy M. Klíma. JZD trpí nedostatkem pracovních sil. Dosídlenci nemohou přijít, není bytů. Nyní se projevuje špatné hospodaření s byty od roku 1945, kdy mnoho domů bylo zbytečně zbořeno. U silnice do Litobratřic vzniká komplex budov obytných i hospodářských ČSSS. Je rozestavěn kravín pro JZD. Pro stavby ČSSS je postaven vodovod, který vede k sušárně tabáku na Hrušovanské, stavba však stále není dokončena pro technické potíže. Ředitel školy vyjednal přípojku vodovodu do mateřské školy,. která bude uskutečněna, jakmile bude vodovod dokončen.

                                    Dálkově studovali

            Mikulková – zeměpis a dějepis, Částek - hudební výchova a zeměpis, Houžva – český jazyk a zeměpis, Centerová a Máčková dojížděly do Brna na kurs angličtiny a ruštiny. Klíma a Weber upustili od dálkového studia pro časovou tíseň.

                                    SRPŠ

            Předsedou SRPŠ byl pan Jelínek, cestář. Pracoval obětavě. Výbor se scházel jednou měsíčně, plénum čtvrtletně.. SRPŠ získalo na nákup filmového zvukového přístroje 3500 Kč. Návštěva členských schůzí byla 40 – 50 rodičů. Na schůzích byly hodnotné pedagogické přednášky. SRPŠ uspořádalo nadílku, byly poděleny všechny děti cukrovím, ořechy, jablky. Pořad připravila DM, účinkovali děti i učitelé.

                                    Inspekce

            KŠI Nálepa byl ve škole 10.2., pohovořil o práci PO a projednal přeložení učitelů, kteří podali žádosti o přeložení. S(oudruh) OŠI (okresní školní inspektor) byl na škole 5 x. Třikrát jen letmo zjišťoval stav budov a výchovy hospitoval u učitelů nižšího stupně. Školím inspektorem byl nově ustanoven s. Eibel z Jevišovky, s. Mrňous je předsedou školského odboru.

                                    Rekreace

            na rekreaci v Podomí bylo pět žáků vyššího stupně. Ředitel školy byl na dvoutýdenní rekreaci v měsíci září.

                       
                                    Kroužky

            Ve škole pracoval kroužek mičurinců, který vedle výsadby meruněk- semenáčků (500 kusů), provedl pokus s hybridní kukuřicí.Chybělo lepší proškolení. S Weber a s. Centerová cvičili hudební kroužek ve hře na klavír a housle.Technický kroužek byl při DM. Na hodnocení na konci školního roku obdržel tento kroužek cenu – svěrák..Vedoucím sekce technické OPS byl s.Weber. Našemu kroužku chyběla stále dílna.

                                    Akce školy

1.9       -            slavnostní zahájení školního roku

2.9.      -          vzpomínka na Slovenské povstání

4.9.      -            vatra k zahájení CS

8.9.      -          vzpomínka na Julia Fučíka

12.9.    -            zájezd mičurinců do Mikulova

28.9.    -            účast na Pálavském vinobraní (pěvecký soubor)

22.10. -            přednáška o dopravě

září – říjen             - akce Koš brambor na kulturu
26.10. -            výstavka o Mičurinově učení
28.10. -            Den znárodnění
2.11.    -            zájezd na Lucernu do divadla v brně

6.11.    -             oslava Říjnové revoluce

23.11. -            vzpomínka na Klementa Gottwalda

28.11. -            pomoc při volbách do NS

17.12. -            vzpomínka 70. výročí narozenin aA.Zápotockého

20-12. -            výstavka knih

21.12. -            vzpomínka na J.V.Stalina

22.12   -          vánoční besídka v místním kině
21.1.    -          vzpomínka na V.I.Lenina
23.2.    -            ples SRPŠ
25.2.    -            výročí únorových událostí

5.3.      -            vzpomínka na JVS

8.3.      -            MDŽ
145.3. -            vzpomínka na KG
22.4.    -            vzpomínka na VIL

1.5.      -            oslava Svátku práce, kde škola dodala hodnotný program: cvičení ze spartakiády, tanečky, zpěvy, relace, škola organizovala průvod i výzdobu

9.5.      -            oslava osvobození v místním kině, účast na spartakiádě v Mikulově a místní spartakiáda 12. června 1955. Na okresní spartakiádě v Mikulově cvičilo 22.5 72 našich žáků, na CS v Praze byli soudruzi Weber, Částek, Houžva.

                                    Klasifikace

            Při závěrečné klasifikaci 18. června 1955 byla následující klasifikace.. : Na nižším stupni počet žáků 217, samé jedničky mělo 47 žáků, prospělo 152 žáků, neprospělo 17, nebyl klasifikován jeden žák. Bylo 13 nedostatečných z českého jazyka a stejný počet i z matematiky. třináctka žáků obdržela druhý stupeň z chování, třetí stupeň nikdo. Počet neprospívajících se po celý rok udržoval na 8%, na vyšším stupni 17%. Na vyšším stupni bylo celkem 148 žáků, s vyznamenáním bylo 14 žáků, prospělo 115. neprospělo 17, nebyli klasifikováni tři žáci. Bylo 9 nedostatečných z českého jazyka, 9 z ruského a tři z matematiky, jeden z dějepisu, tři z biologie, jeden z ústavy. v chování mělo 21 žáků druhý stupeň, třetí stupeň nikdo.

                        Spoření

            Škola se zúčastnila okresní soutěže spořivosti a žáci ušetřili 24ooo Kč. Mohli jsme se umístit na čestném místě, kdybychom dosáhli 100% spořivosti, neboť prcento spořivost bylo hlavním měřítkem soutěže.. Dosáhli jsme 80% spořivosti. Peníze si žáci vybrali na konci školního roku na nákup tělocvičných úborů na spartakiádu a výlety, někteří žáci si převedli úspory na svoje osobní vklady na příští rok.

                        Sběry

            Organizace sběru se letos změnila tak, že škola jen agitovala a sběr si provedli sami   zaměstnanci sběrných surovin. Sbíraly se hadry, papír, láhve. Děti dostaly sběr ihned proplacen, nebo si mohly zakoupit los. Jeden žák naší školy vyhrál na los 40 Kč. Průměrně se nasbíralo 5 q (metrických centů) měsíčně. Škola také organizovala sběr léčivých bylin. Celkem se nasbíralo a odevzdalo 24 kg sušených bylin (kopřiva, lipový květ, jitrocel a vlaštovičník). Škola měla podle plánu odevzdat ještě více rozličných bylin, některé se však v katastru obce vůbec nevyskytly.

                        Brigády

            Na základě usnesení MŠ (ministerstva školství) o tom , že není možno narušovat vyučování, nebyla škola požádána o pomoc v polních pracích v době vyučování. Žáci a učitelé se však zúčastnili nedělních národních směn při sklizni brambor, sena a úpravy prostranství za řeznictvím Jednoty. Žáci pracovali po vyučování na úpravě hřiště u školy. Celkem bylo odpracováno 1200 brigádnických hodin.  

                        Soutěž Praha – Brno

Pro zvelebení obcí k 10. výročí osvobození organizoval KNV soutěž Praha – Brno, kde vyhrává kraj, který věnuje více brigádnických hodin i peněžních prostředků na zvelebení obce. Naše škola provedla práce zdarma za 3000 korun (úprava hřiště a obce), provedla opravu fasády na budově střední školy za 630 korun, věnoval na nákup pomůcek 3600, žáci vysadili 500 semenáčků meruněk, na národní škole byly postaveny nové zděné záchody obnosem 50000 Kč, v budově střední školy byla vyměněna celá elektroinstalace za 2000 korun, kabinet v budově národní školy byl přeměněn na třídu, obě budovy uvnitř vylíčeny.

                        Zdravotní poměry

            Lékař pro nával práce neprováděl pravidelnou prohlídku žactva. v první, páté a osmé třídě byla provedena kalmetizace. S. Centerová jednou měsíčně školila zdravotní hlídku CO, skládající se z dvanácti   žaček vyšších tříd. Škola trpěla v tomto roce podmočením z rozbité jímky v budově střední školy, kde jímka sahá pod budovu. nepodařilo se prosadit stavbu nové jímky do plánu generální údržby. Starší žáci v počtu osmi tvořili hasičské družstvo CO a výcvik prováděli společně s místním SDH. Ředitel školy dal zřídit zvláštní police na boty v šatně a nutil žáky přezouvat se. V obci se o prázdninách začala vyskytovat nakažlivá žloutenka, celkem bylo zaznamenáno 14 případů onemocnění

                        ŽO (žákovská organizace)

            Vedoucí ŽO byla žákyně osmé třídy   Magda Halenčáková. ŽO měla pravidelné schůzky jednou měsíčně. v každé třídě byl třídní výbor. Ty pomáhaly řediteli školy v dosahování čistoty ve škole i v tělesné čistotě žáků, organizovány zájezdy do divadla do Brna, pomáhaly řešit případy nekázně žáků,   dělaly nástěnky ve třídách.

                        Žákovská a učitelská knihovna

            Na nižším stupni půjčoval knihy každý třídní učitel, na vyšším stupni s. Částek jedenkrát týdně.. Učitelskou knihovnu vedl s. Mikulka. Na nižším stupni se jeví nedostatek knih, neboť knihy používané již od roku 1945 jsou již tak poškozeny, že se nedají opravit. Bude nutno zakoupit alespoň 50 nových knih. Do učitelské a žákovské knihovny přibylo knih v ceně 1500 Kč.

                        Práce školníka

            Školník Blahoslav Hrůza byl pro ledabylou práci a zcizení majetku propuštěn, také nová školnice Zuzana Dimitrová dlouho nepracoval, protože onemocněla bolestivými záněty žlučníku. Po ní nastoupila Apolena Býčková, na národní škole zůstal M. Skřivánek. Byla provedena prověrka práce školníků a nově jim upraven plat i počet pracovních hodin.

                        Závěrečné zkoušky

            Ty byly narušeny odchodem třídního učitele s. Mikulky na vojenské cvičení. Zkoušku dělalo 22 žáků, jeden s vyznamenáním , ostatní prostě. nepropadl nikdo. Tři žáci nebyli ke zkoušce připuštěni pro špatný prospěch, dva žáci ze zdravotních důvodů se ke zkoušce nedostavili (epilepsie, silná srdeční choroba). Osm žáků se k závěrečné zkoušce nedostavilo, ačkoliv měli přijít. Jako důvod udávali, že zůstávají doma v zemědělství a vysvědčení nepotřebují.

            Rozmisťování dorostu probíhalo dobře, 44% vycházejících žáků bylo umístěno do zemědělství. Na studie do vyšších škol odešli žáci na jedenáctiletku do Mikulova (3), na průmyslové školy (4), na osvětovou školu(1)

                        Osvětová práce

            Ředitel školy pracoval jako předseda MO KSČ – propagandista, ůl roku jako správce OB (osvětová beseda) – převzal s. Vorel, s. Weber pomáhal při nácvicích hudebních čísel (k oslavám, 1. máji a pod), s. Máčková byla knihovnicí VOK (, škola pomohla s programem při všech veřejných oslavách a výzdobou, učitelé pomáhali při volbách do NS (Národní shromáždění), s. Mikulka byl členem finanční komise MNV, , s. Vorlová pomáhala při výzdobě, s. Pšovský nacvičoval v DSO Sokol na spartakiádu,s. Vorel byl členem MNV. Pro častá onemocnění členů sboru nebyla do šíře provedena přednášková vzdělávací činnost, také divadelní činnost zaostávala.. Zemědělskou zimní školu vedl s. Půlpytel.

                        Změny ve sboru.

            S. Půlpytel onemocněl a zažádal o penzionování, s. Vedrová se provdala (Miklušenková) a byla přeložena na Slovensko do Podhradie, s. Houžva byl na vlastní žádost přeložen na Hustopečsko, s. Vašková se provdala a byla přeložena do Břeclavi, s. Weber z rodinných důvodů zažádal o přeložení do Brna - Líšně a bylo mu vyhověno

                        Školní rok byl zakončen pro pořádání spartakiády již 18. června 1955

                                                            Zapsal M. Klíma , ředitel školy
Kronika Základní školy Drnholec

školní rok 1955/1956

                        Zahájení

            V posledním prázdninovém týdnu byli svoláni učitelé na okresní konferenci, která trvala dva dny (25.-26. srpna 1955). Zde obdrželi učitelé instrukce o vyučování v novém školním roku, který byl zahájen 1. září 1955 slavnostním shromážděním. Učitelům velmi pomáhaly nově vydané Metodické stati ze všech předmětů, které měly učivo časově rozvrženo a vyznačeno základní učivo. Nové učebnice došly včas a byly žactvu prodány hned v prvním týdnu vyučování.

                        Stavba záchodů

            O prázdninách měla být dokončena stavba záchodů v budově národní školy, dokončení stavby se však protáhlo do září, čímž vznikly potíže po stránce zdravotní. Z finančních důvodů bylo upuštěno od prvního plánu vystavit nové splachovací záchody nákladem 170000 Kč a byly postaveny zděné nesplachovací za 50000 Kč.

                        Organizace školy

            Škola byla organizována jako pětitřídní na nižším stupni a s pobočkami při 1. - 2. a3. třídě, na vyšším stupni s pobočkami při 6. a 7. třídě, celkem 13 tříd. Učitelé byli takto zařazeni:

Třída
Počet žáků
Třídní učitel + přidělen z
1.A
26
Částková
1.B
26
Hobžová (z Pasohlávek)
2.A
25
Pšovský
2.B
24
Centnerová
3.A
27
Mikulková
3.B
27
Tichánková   (z Mikulova)
4.
38

Ott                 (z Bulhar)

5.
35
Máčková
6.A
26
Vorlová
6.B
26
Semotam       (z Mušova)
7.A
25
Mikulka
7.B
25
Mazal (z Boskovic)
8.
32
Částek

            Obvod školy se nezměnil. Zůstal Brod nad Dyjí, z Novosedel byla část žáků.

Ředitelem školy byl Miroslav Klíma, zástupcem ředitele školy byl Karel Vorel.

                        Družina mládeže

Celkem bylo na škole 368 žáků, 15 učitelů a začátkem roku jedna vychovatelka DM (Zdenka Ondrová) na osm hodin denně, od března 1956 bylo povoleno ještě jedno oddělení s úvazkem čtyři hodiny (Zuzana Vagová) . Jedno oddělení DM pracovalo v budově střední školy, druhé se naházelo v budově národní školy.

            Změny v učitelském sboru

 Hned na počátku školního roku onemocněl Alois Mazal a na školu se již nevrátil. Místo něho byl přidělen učitel Milan Kolář, ten však také onemocněl ve druhém pololetí na infekční žloutenku. Ke konci školního roku byl přidělen učitel Hiess z Mikulova, začátečník. Marta Tichánková se provdala (Tučková). Od 1. března byl na školu přidělen nový ředitel Jaromír Majtner ze Šanova, učitelka Centerová byla přeložena do Šanova.

            Obvinění ředitele školy

Na ředitele školy M.Klímu bylo učiněno osobním nepřítelem z Dunajovic udání, že se za protektorátu nechoval jako dobrý Čech. Po dobu řízení byl tedy ředitel zbaven funkce.. Když se jmenovaný odvolal na ÚV KSČ v Praze a prokázal, že byl členem odboje proti Němcům, že v době protektorátu nabídl svoje služby Rudé armádě a podporoval rodinu zatčeného komunisty, byl ředitel školy rehabilitován, řízení zastaveno a ředitel měl opět možnost nastoupit do funkce. Zůstal však učitelem do konce školního roku a zažádal o přidělení do Hevlína a bylo mu vyhověno.

            Provozní zaměstnanci

            Školníci byli: V budově národní školy M. Skřivánek, v budově střední školy rozvázala A. Býčková ze zdravotních důvodů pracovní poměr a nastoupila nová školnice Marie Vybíralová.

.
ROH

            Předsedou závodní rady byl s. Mikulka, schůzky se konaly měsíčně, některé z nich se konaly v rámci okrsku (Drnholec, Brod, Novosedly), kde bývaly přednášky s filmem (Vznik světa) apod.)

                        Rekreace

            Na učitelské rekreaci byla s. Částková na 14 dní v Mariánských Lázních. Rekreace žáků byla upravena nově tak, že jednotlivé svazy zaměstnanců samy braly děti do svých zotavoven. Z naší školy to byly hlavně děti zaměstnanců ČSSS, které se dostaly do pionýrského tábora.. Škola však ztrácí přehled, kolik žáků bylo na rekreaci, doporučuje jen žáky na tyto rekreace. Na rekreačním zájezdě učitelů v Bratislavě v červnu 1956 byla většina učitelského sboru.

                        Postupové zkoušky

            Postupové zkoušky dělali čtyři žáci: Dimitrov a Pátková (6. třída) zkoušku udělali, Bureš (2. třída) a Kratochvíl (7. třída) nepostoupili. Zkouška se uskutečnila 1. září za přítomnosti ředitele školy a vyučujících učitelů.

                        Pionýrská organizace

            Skupinovou vedoucí byla s. Hobžová, oddílovými vedoucími vesměs učitelé. Celkem bylo šest oddílů, od pololetí byl v osmé třídě ustanoven oddíl ČSM. Podle perspektivního plánu byly vypracovány plány na jednotlivé měsíce.

Třída
Počet pionýrů
3.
39
4.
32
5.
27
6.
26
7.
38
8.
31
Celkem
193
% v organizaci
74%

V ČSM bylo 26 žáků, v soutěži mladých techniků bylo zapojeno 12 pionýrů. Pionýři se také zúčastnili soutěže umělecké tvořivosti a získali zde cenu.

                       
                        Školní tělovýchova

            Žáci školy byli přihlášeni do Sokola, náčelníkem byl s. Semotam. Cvičil oddíl chlapců a oddíl děvčat. Byl pěstován lední hokej , kde jsme se zúčastnili okresní soutěže, kde jsme se čestně umístili na druhém místě.. také kopaná měla dobrou úroveň. Pěstoval se také stolní tenis. Ke konci roku cvičili naši žáci na okresní spartakiádě v Mikulově

                        Kroužky, sdružení

            Ze zájmových kroužků si nejlépe vedl kroužek včelařský pod vedením s. Otta. Hudební kroužek odchodem s. Centnerové zanikl. Metodické sdružení mělo schůzky s hospitacemi, jak u nás, tak i v Brodě a v Novosedlech. z předmětových komisí pracovala dobře jen komise českého jazyka. Schůzky byly jednou měsíčně.

                        Události v obci

            Byl zvolen nový tajemník obce, předsedou KSČ byl Franta Stanislav.. Několik rolníků se rozhodlo vstoupit do ČSSS. Proti některým notorickým neplničům a špatným hospodářům bylo zavedeno řízení. Jeden musí opustit obec JZD má asi 400 ha, ČSSS asi 1200 ha a soukromě hospodařící rolníci v počtu přes šedesát mají s drobnými držiteli asi 900 ha. Projevil se velký nedostatek finančních prostředků na MNV, který vznikl proto, že občané neplatili po tři roky řádně daně. Tím byla poškozena i škola, neboť nemohla řádně čerpat podle rozpočtu, nebylo úhrady.

            Zemřel obecní kronikář učitel s. Půlpytel. Místní zámek byl místní vojenskou posádkou opuštěn a předán státnímu statku. bydlí v něm převážně brigádníci, hodně maďarské národnosti, takže stavba chátrá. Na náměstí byla řada domů pěkně opravena, takže mizí poslední stopy válečných poškození

 
                        Inspekce

            Soudruh OŠI (okresní školní inspektor) Eibel i vedoucí odboru Mrňous byli na škole během školního roku čtyřikrát. Protokol však sepisován nebyl, návštěvy. Krajský inspektor Nálepa byl na škole v květnu, když se jednalo o dislokaci učitelů.

                        Akce školy

            Celoroční plán školy byl po X. sjezdu KSČ doplněn podle usnesení ÚV KSČ.

Z akcí školy jen stručný výčet:

1. září – slavnostní zahájení školního roku

2. září – vzpomínka na Slovenské národní povstání

zájezd na Pálavské vinobraní do Mikulova

dvě přednášky o dopravě

přednáška o hygieně zubů

LKR (lidové kurzy ruštiny) – s. Semotam

závody v lehké atletice žactva

výstavka sovětské literatury s prodejem knih

exkurze do cukrovaru v Hrušovanech nad Jev.

exkurze do STS (strojně traktorová stanice) v Drnholci

zájezd na strojírenskou výstavu do Brna

zájezd na divadelní představení v Brně

zájezd do Brna na cyklistický závod PBW (Závod míru - Praha-Berlin-Varšava)

17. ledna - besídka žáků s pedagogickou propagandou

besídka DM

zájezd na spartakiádu do Mikulova

Školní výlety: do Lednice (1.tř.), Brna (2.tř.) na Vranovskou přehradu (2.tř.), Macochu, do Prahy a DM do Lanškrouna

Škola nacvičila program k MDŽ a přispěla podstatně k programu, průvodu a výzdobě na 1. máje, který byl společný s Jevišovkou. Na závěr školního roku místní rada žen zorganizovala besídku

      Klasifikace

Na vyšším stupni bylo 134 žáků, propadlo 15,, tj. )12,3 %.        Na nižším stupni z 238 žáků propadlo 15 žáků, tj. 5,2%. V celookresním měřítku   jsme mezi osmiletkami čtvrtém místě. Z chování trojky nebyly, druhý stupeň mělo 18 žáků. S vyznamenáním prospělo 12,3% žáků Žáci propadali většinou z matematiky nebo českého jazyka.

Spoření

     Vedoucím spoření byl s. Mikulka. Spořilo 80% žáků a čtyři učitelé v podnikovém spoření. Hodně žáků mělo samostatné spořitelní knížky, čímž se ztrácel přesný přehled o úsporách.

            Sběry

    Žáci sbírali jen papír a hadry.. V okresní soutěži se umístili naši žáci na předních místech (žák Janoušek) Sběr byl žákům ihned proplacen výkupcem Sběrných surovin. Celkem se odevzdalo přes 20 q (metrických centů) odpadových surovin. Jako škola jsme se umístili na 6. místě v okrese Mikulov.

            Patronát

    Protože spolupráce s patronátním závodem DRUKOV v Novosedlích se nerozvíjela, byla učiněna nová smlouva patronátní s ČSSS. Státní statky pomohly při obdělávání školní zahrady orbou i osivem

            Brigády

        Škola nebyla požádána o výpomoc na brigádě. To svědčí o zlepšené situaci pracovních sil v JZD i ČSSS. Žáci pomáhali při úpravě fotbalového hřiště blízko školy a účastnili se hledacích dnů mandelinky, která se zatím rozšířila po celém katastru obce. Bojovalo se proti ní sběrem a dinocydem.

            Zdravotní poměry

      Místní lékař prohlédl jednou ve školním roce všechny děti a odeslal některé na odborná    léčení. vyskytovala se nakažlivá žloutenka (12 případů) a plané neštovice (10 případů). v budově národní školy není dosud pitná voda a v budově střední školy nedošlo z finančních důvodů k opravě záchodové jímky, která stále více poškozuje prosakováním zdivo budovy. větších epidemií nebylo. Lékař měl pohovor s učiteli o prevenci nakažlivé žloutenky

            Civilní obrana

      V CO byla vedoucí zdravotního družstva s. Tučková. Požární družstvo školeno nebylo. pro zlepšenou mezinárodní situaci nebylo přikročeno k dalším akcím.

            SRPŠ

     Předsedou SRPŠ byl opět pan Jelínek, cestář. Činnost proti loňsku poněkud polevila. byl uspořádán ples SRPŠ, finanční úspěch však nebyl. Schůze byly čtvrtletně. Z třídních schůzek měly nejlepší úroveň schůzky v 1. a v 8. třídě.

            Knihovny

     Učitelská knihovna má 350 svazků na střední škole, na národní škole 220, celkem je v knihovně 570 svazků. Při kontrole ONV bylo zjištěno, že je velmi dobře vedena a bohatě zásobena pedagogickými novinkami.. Žákovská knihovna je málo zásobena novinkami, darů ONV bylo málo a z vlastních finančních prostředků pro finanční tíseň nebylo možno nové knihy zakoupit. nedosáhli jsme takového počtu knih, kolik je žáků. na  nižším stupni byli čtenáři skoro všichni žáci, na vyšším stupni četlo jen 50 % žáků. Výpůjček bylo 19 na žáka.

            Mimoškolní práce učitelů

     S. Vorel jako člen MNV plnil úkoly ve svém obvodu. Ředitel Klíma pracoval do listopadu jako předseda místní organizace KSČ. Učitelka Máčková byla knihovnicí veřejné obecní knihovny, s. Mikulka členem finanční komise MNV. S. Vorlová pomáhala při výzdobě na všech veřejných podnicích a oslavách. S. Pšovský pracoval v Sokole, s. Ott byl členem výboru ČSSP a ředitelem zimní zemědělské školy, kde mu pomáhal i ředitel Klíma. S. Semotam pracoval v Sokole i při organizaci okresní spartakiády, s. Částek nacvičoval hudební čísla na oslavy a byl dirigentem mužského pěveckého sboru, který se vytvořil při ZR u ČSSS v Drnholci. Tento soubor účinkoval na učitelském dnu 28. března 1956 v Mikulově. S. Vorel byl vedoucím OB a pracoval v myslivecké jednotě.

            Dálkové studium

     Dálkově studovali: Částrek, Mikulková a Semotam. Všichni složili zkoušky v předepsaných termínech. S.Tučková se připravovala na zkoušku způsobilosti pro 1.-5.post. ročník.

            Závěrečné zkoušky

    Z 31 zapsaných žáků v osmé třídě vykonalo zkoušku 28 žáků, tři zkoušku nekonali. Šest žáků bylo s vyznamenáním, 22 prospělo. Celkem školu opustilo 44 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku. Deset žáků se přihlásilo na výběrové školy a všichni byli přijati. Oddělení pracovních sil v Mikulově mělo s rodiči a s žáky pohovory a podařilo se dohodou žáky rozmístit na žádaná pracoviště

            Statistická data

    Školu navštěvovalo 368 žáků, z toho bylo 326 národnosti české, 33 slovenské (většinou se jednalo o reemigranty), po jednom maďarské a německé, 7 jiné (většinou bulharské)

Náboženství: 312 římsko katolické, 12 evangelíků, 2 československého vyznání,. Do náboženství nechodilo 24% dětí. Dále mimo náb. výuku byli žáci 1. a 8. třídy.

Přespolních žáků bylo 45 (z Brodu nad Dyjí a z Novosedel) Žáci se stravovali v kuchyni mateřské školy.

            Změny v učitelském sboru na konci školního roku

    S. Majtner odchází jako ředitel osmiletky do Šanova, s. Klíma jako ředitel národní školy do Hevlína.S. Tučková odchází jako učitelka do Bulhar, s. Semotam jako učitel do Šanova, s. Hiess jako učitel do Hevlína. Novým ředitelem školy byl jmenován s. Bureš, který je ve vojenské službě a nastoupí až 1. listopadu 1956 Do té doby řídí učitelský sbor s. Vorel.

            Dovolená

Učitelé nastoupili osmitýdenní dovolenou. každou středu je zavedena celodenní služba o prázdninách, aby vyřídila nutnou korespondenci a řídila opravy školních budov. vychovatelky DM vypomohou zbytek prázdnin v mateřské škole.

Školní rok 1955/56 byl zakončen 30. června besídkou v místním kině a rozdáním vysvědčení.

                                               
                                                            Zapsal Miroslav Klíma.
Školní kronika Drnholec
školní rok 1956/1957

                  Zahájení školního roku

            Poslední prázdninový týden byl ve znamení přípravy na nový školní rok 1956/57. Učitelé dostali podrobné pokyny na celookresní učitelské konferenci v Mikulově. Poněkud vázl přísun učebnic žákům. Rovněž třídní knihy a třídní výkazy přišly téměř o měsíc později. Všichni vyučující dostali však včas metodické statě a učební osnovy, takže se mohli na vyučování řádně připravit.

                        Organizace školy a umístění tříd

            V budově národní školy jsou umístěny tyto třídy: 1.a, b,2. a, b, 3.a, b – celkem šest tříd

V budově střední školy jsou umístěny třídy: 4. a, b,5.,6.a, b,7. a, b, 8.tř- celkem osm tříd. Třídy 4.a b a 6.a jsou umístěny v přízemí, ostatní třídy se nacházejí v prvním poschodí. Družina mládeže je umístěna přechodně v bývalém hostinci U Nešporů.

Třída
Počet žáků
Třídní učitel
1.a
26
Pšovský
1.b
26
Holišová
2.a
27
Částková
2.b
25
Máčková
3.a
25
Ocetek
3.b
25
Tučková
4.a
31
Mikulková
4. b
32
Skálová
5.
37
Ott
6.a
27
Částek
6.b
27
Vorlová
7.a
27
Skála
7.b
26
Eiblová?
8.
30
Mikulka

            Ředitelem školy byl ustaven na dobu od1.9. do 30.11.1956 s. Vorel. Na škole bylo 391 žáků, 15 učitelů a vychovatelka DM Zuzana Vagová

                        Změny v učitelském sboru

            Od1. listopadu odchází L. Ocetek, nástup vojenské presenční služby, místo něho přichází s. Štefanová S. Tučková odchází v polovici října na mateřskou dovolenou, od poloviny listopadu přichází na školu Sochorová Pavla, která učila na prvním stupni do dubna 57, potom odešla do Milovic na národní školu. Od 15.11. přichází na školu Miroslava Nováková, která od 1.2. přechází na DM v Dyjákovicích. Od 1.4 1957 odchází z II. stupně s. ??????? Eiblová? do Hrušovan. Prvního dubna přichází s. Skřivánek z II. stupně na první do 4. třídy, na místo s. Mikulkové, která dokončila studium na II. stupeň, odbor D-Z. Každý učitel učil 28 hodin (na druhém stupni), tedy měl čtyři hodiny přespočetné. Bylo vykazováno mnoho hodin za onemocnělého s. Skálu, který nebyl ve službě přítomen od 1. listopadu 1957 do1. května 1957.

                        ROH

            Předsedou ROH byl zvolen s Ott., jednatelem s. Částková a pokladní s. Štefanová (konečný výkaz po změnách) Práce ROH nebyla na výši a řediteli školy mnoho nepomohla. Ke konci školního roku se jeví zlepšení Stranická organizace pro malý počet členů strany nemohla být založena (2)

                        Rekreace

            Na rekreaci ROH nebyl z učitelů nikdo. jediný poukaz byl přidělen kuchařce mateřské školy s. Srnkové. Na rekreaci však bylo mnoho dětí od různých závodů. Z obce hlavně děti zaměstnanců ČSSS, JZD a DRUKOV z Novosedel.

                        Pionýrská organizace

            Skupinovou vedoucí byla opět s. Hobžová. oddílovými vedoucími byli vesměs učitelé, mimo vychovatelky DM a ředitelky mateřské školy. Z příslušníků místní organizace ČSM se nepodařilo získat nikoho. Procento organizovanosti činí 75. Od pololetí bylo organizováno 22 členů ČSM. Děti se účastnily DUT (dětská umělecká tvořivost) a obdrželi několik cen, zvláště za velmi dobré výkresy.

                        Socializace vesnice a volby do MNV

            Od 1. ledna 1957 byl prováděn intenzívní nábor do socialistického sektoru. v tomto smyslu hlavně pracoval výbor KSČ, jehož předsedou se opět stal s. Franta. Rolníci byli získáváni pomocí „zrcadlové metody“ u každého jednotlivce byly získány informace o plnění dodávkových úkolů, financí a vyhlídky letošní úrody. byly zjištěny velké nedostatky v plnění dodávkových úkolů i financí. Soukromý sektor dluží celkem i za léta minulá přes 80 vagónů naturálií a 750 tisíc korun na daních. Zemědělci byli zváni k pohovoru a bylo jim předkládáno zrcadlo jejich práce. Všech 52 zemědělců zbylých pochopilo a vstoupilo do socialistického sektoru. Od 1. srpna 1957 je tedy obec Drnholec obcí socialistickou.

            V květnových volbách do národních výborů byly získány vynikající výsledky Z 953 voličů byl pouze jeden hlas proti.Nový národní výbor je velmi aktivní a občané si od něj velmi mnoho slibují.

            Jelikož okresní spotřební družstvo Jednota kupuje bývalý hostinec U Nešporů, pozbývá OSŠ místo pro DM, místo pro knihovnu a svobodárny pro čtyři   učitele . O náhradě nebylo dosud jednáno

                                    Akce školy

            Prvního září 1956 bylo slavnostní zahájení školy za účasti rodičů. Šestého listopadu byl lampiónový průvod k pomníku rudoarmějců, kde byla krátká oslava. V prosinci byla u spořádána besídka Dědy Mráze.. V lednu se přistoupilo k nácviku dětského divadla, a to po několikaleté přestávce.Začátkem března byla sehrána hra Popelka. Hru nacvičil za pomoci několika učitelů s. Ott. První máj vyzněl jako radostná manifestace pracujících   celého okolí. Drnholec byl náležitě vyzdoben, kulturní program uskutečnila škola.. Řečník za ONV byl oši Eibel, který byl po květnových volbách zvolen za předsedu ONV Na místo oši byl zvolen oši Geyer , který zastával   funkci vedoucího OPS. Dne 15. května byl o sehráno další žákovské divadlo, a to Šípková Růženka, které nacvičila s Mikulková. Toto divadlo však ke zklamání žáků mělo malou návštěvu. MDD byl   ve znamení radostné oslavy všech dětí školy.

                                    Klasifikace prospěchu a chování

            Na druhém stupni bylo na konci roku 135 žáků. Známku 5. stupně obdrželo 6 žáků, tj. 4% na prvním stupni b yo 62 žáků a deset z nich mělo známku 5. stupně. Z šesti žáků, propadnuvších na i.stupni udělali čtyři opravné zkoušky po prázdninách

            Na  prvním stupni bylo uděleno 12 známek   druhého stupně z chování (vesměs za neplnění úkolů a špatnou docházku) a na druhém stupni šest dvojek. Ty byly uděleny pro porušování školního řádu a neomluvené hodiny.

                                    Zdravotní poměry

            Spolupráce s místním  lékařem dr. Koreckým byla velmi dobrá. Lékař prohlédl děti letos dvakrát a mnoho poslal na léčení odborná a do ozdravoven. Jinak budovy jsou ze zdravotního hlediska naprosto nevyhovující. zvláště budova na Svatoplukově ulici je v zadním traktu poškozena z rozrušených žump.fekálie prosakují a máčí zdivo až do výše 9 m!!!. Po chodbách se šíří špatný vzduch. Mimoto zadní stěna budovy v místech, kde se nachází základy je vertikálně asi 6 cm vydutá a puklá, takže hrozí za Čas zřícením

                                    Materiální vybavení školy

            Jelikož je marně po několik let voláno po generální opravě, byl vypracován ředitelem školy plán na vybudování nových žump akcí Z ,požadavek byl respektován a ONV přidal k tomuto účelu 14000 Kč.. S brigádnickými pracemi se započne po prázdninách. Byla zhotovena také dvoje nová vrata a sehnán materiál na plot kolem školní zahrady..Okna ve třídách jsou velmi chatrná a mnohá se již nedají ani otevírat, poněvadž jsou vyhnilá v závěsech ? . Těžko zápasíme s čerpáním rozpočtu, jelikož obec nemá peníze.

                       
                                    Civilní obrana

            Byl vypracován polán CO a ustanoveny hlídky. Školení hlídek již započalo. Současně byl vypracován (i s grafickým vyznačením) odchodu žáků v době nebezpečí.

                                    SRPŠ

            Předsedou SRPŠ pro rok 56/57 zvolen s. Jelínek, pokladníkem s. Zůbek, zapisovatelkou s. Částková.. Největším darem SRPŚ bylo zakoupení promítacího přístroje zvukových filmů zn. MEOPTA, na kterou již po několik let šetří peníze. Schůze byly pořádány čtvrtletně a jinak hodně učitelů uskutečňovalo návštěvy v rodinách.

                                    Mimoškolní činnost učitelů

             Každý z učitelů dle zájmu a schopností se zapojil do mimoškolní činnosti a k úkolu potřeb naší společnosti. S. Bureš pracoval jako jednatel vesnické organizace KSČ, s. Vorel do voleb jako člen rady MNV. as správce OB S. Mikulka v Sokole, s. Mikulková jako vedoucí žákovského divadelního kroužku, s. Pšovský ve funkci náčelníka Sokola. S.Částek vedl mužský pěvecký sbor při ČSSS.

            Kulturní osvětová činnost učitelského kolektivu byla slabá a její   nedostatečná činnost je učitelskému kolektivu stále vytýkána. Přesto však všechny akce pro obec dělala pouze škola.

                                    Dálkové studium

            Dálkově studovali na II. stupni s. Mikulková, která studium D a Z v dubnu 1957 dodělala a s. Částek, který dosud studuje a zbývají mu pouze závěrečné zkoušky. Doplňovací maturitu na pedagogické škole ve Znojmě pro první stupeň s úspěchem vykonala s. Válková.

                                    Závěrečné zkoušky

            Závěrečné zkoušky dělalo 29 žáků ze 30 zapsaných.Tři prospěli s vyznamenáním, 26 prospělo a jeden zkoušku nekonal. Zkušební komise byla v tomto složení:

předseda : O. Bureš

zástupce ONV:s. Nimrichtr

tř. učitel: s. Mikulka

zkoušející učitelé:s. Vorel, Skála, Mikulka

Přítomni   byli: předseda MNV s. Seďa, předseda VO KSČ s. Franta a hosté.. velmi dobrá byla spolupráce s náborem   pracovních sil rady ONV Všech 57 vycházejících žáků bylo začleněno do povolání nebo pokračuje ve studiu na školách III. cyklu.

                                    Statistická data

            Na začátku školního roku 1956/57 bylo na škole 392 žáků na konci 397

Podle národnosti bylo 339 žáků národnosti české,44 slovenské, po jednom národnosti maďarské a německé, 8 jiné (rumunská a bulharská). Přespolních žáků je na škole 44, 177 žáků má zaměstnanou matku.

                                    Změny na konci školního roku

            S. Skřivánek byl přeložen do Brna- Líšně, s. Válková do Dolních Dunajovic.Na školu po prázdninách přicházejí s. Oborná,, Jordán, Valoušek, Přikryl. Po prázdninách přibývá jedna třída, která se musí učit odpoledne, jelikož není místa.

                                    Dovolená – opatření

            Všichni učitelé dostanou řádnou dovolenou. Jsou naplánovány služby, vždy ve středu. Během prázdnin budou učiněny nutné opravy, na národní škole se postaví přístřešek na uhlí.

                                    Závěr

            Na konci roku byla provedena besídka, rozdáno vysvědčení a učitelský kolektiv se rozloučil společným večírkem.

Zapsal Oldřich Bureš, ředitel
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář