Jdi na obsah Jdi na menu
 


Takoví Jsme byli….

 

aneb

 

Čtení ze školní kroniky 1950/51

 

                        Začátek školního roku

 

            Školní rok 1950/51 začal 1. září 1950. Před osmou hodinou ranní promluvil ředitel školy k občanstvu do místního rozhlasu.. Rozhlas potom vítal potom žáky do školy veselou hudbou. Ve vyzdobené kreslírně se shromáždili žáci se svými učiteli a vyslechli krátký zahajovací projev ředitele školy, zástupce ONV v Mikulově dr. L.Sokoly a budoucího pionýrského oddílu svazáka D.Kostolanského. Po desáté hodině vyslechli projev ministra školství, věd a umění prof. Zdeňka Nejedlého, vysílaný rozhlasem. V závěru se žáci zavázali k pilné a poctivé práci a učitelé podali v tom smyslu kolektivní závazek. Shromáždění bylo zakončeno Písní práce.

 

                        Důležité události z dějin obce

 

            Během roku 1950 se do obce přistěhovali čeští reemigranti z Bulharska., jenž vesměs pracují jako dělníci na místním státním statku.

 

            Na podzim 1950 byla provedena hospodářsko technická úprava půdy. Tuto úprava si vynutila okolnost, že JZD začalo na podzim se společným obděláváním půdy. Zemědělci v Drnholci si rozdělili půdu asi na třetiny a to tak, že třetina jich pracuje v JZD, třetina předala půdu státnímu statku v Drnholci a pracují tam jako dělníci a zbývající hospodaří dosud samostatně.. JZD v Drnholci přešlo na jaře 1951 na 3. typ a společně ustájilo hovězí dobytek a většinu koní ve stájích adaptovaných ze stodol na Dyjské ulici. Společný vepřín se staví. Na valné hromadě JZD v dubnu 1951 byl zvolen předsedou družstva Cyril Kocáb.

 

            V prosinci 1950 nastala změna v osobě předsedy MAV NF (místní akční výbor Národní fronty). Dosavadní předseda Josef Hrubý převzal funkci újezdního tajemníka a na jeho místo zvolila veřejná schůze Boh. Běhulu, vedoucího prodejny Jas n.p. v Drnholci. V květnu 1951 byl B. Běhula z funkce odvolán a do konce srpna nebyl zvolen předseda nový

 

            V září 1950 se vyskytli v bramborové kultuře v místní trati pod Husovou ulicí američtí brouci – mandelinka bramborová.

 

            v únoru 1951 byly po prověrce členů sloučeny tři místní organizace KSČ v organizaci jedinou, jejímž předsedou byl zvolen Alois Šenkyřík, rolník a člen JZD v Drnholci. Komunální podnik se úspěšně rozvíjel a byl sloučen ve sdružený komunální podnik v Hrušovanech

 

            Dodávky zemědělských plodin se proti jiným letům zlepšily a u obilí přestoupily přes 100%

 

            Ve dnech 2 . a 3. června 1951 byl v Drnholci uspořádán sokolský den, v nšěmž úspěšně vystoupily všechny složky Sokola. Vystoupení mělo velký ohlas a bylo sledováno velkým počtem občanstva

 

            Výzvu varšavského kongresu obránců míru podepsali v Drnholci všichni občané starší 15 let. Mezi dvojicemi, které získávaly podpisy byli učitelé Dobroslav Babák a Jan Slanina

 

                        Školní slavnosti, důležité události a budovatelská práce školy

 

            Na zahajovacím žákovském shromáždění v září 1950 byla zvolena žákovská organisace. Předsedou byl zvolen Jan Korcián, jednatelkou Blažena Modlitbová, oba žáci 4. třídy (dnes devátá) ŽO si stanovila pracovní plán, který také dodržela.

 

             V tomto školním roce byl na škole ustaven pionýrský oddíl. Úkolu vedoucího se ujal svazák Dominik Kostolanský. Za spoluipráce všech učitelů a ŽO a po počátečních potížích začal oddíl pracovat V únoru 1951 vykonalo pionýrský slib 16 žáků, v dubnu dalších 9 žáků. v té době konal již placený vedoucí D. Kostolanský své povinnosti nedbale, a proto byl okresní pionýrskou radou v Mikulově odvolán. Činnost oddílu velmi ochabla. Základní potíže byly v tomto školním roce překonány a je proto naděje, že plnou činnost projeví oddíl v příštím školním roce.

 

            Na začátku školního roku byly ustanoveny čtyři doučovací skupiny , dvě z českého jazyka a dvě z matematiky. Pracovaly dobře v zimních měsících, kdy byla dostatečná účast žactva. Totéž platí i o zájmovém kroužku pěveckém, do něhož se přihlásilo 32 žáků. Kroužek vedl jan Slanina.

 

            Dne 22. října 1950 byla svolána ustavující schůze SRPŠ. Pro malou účast rodičů se schůze odložila na 5. listopadu, kdy se dostavilo celkem devět rodičů, z nichž byl sestaven výbor SRPŠ, jenž však během roku vůbec nepracoval.

 

            V zimním období dostávali přespolní žáci v poledne polévky. Vařilo se v komunálním hostinci.

 

            Význačnou udáálostí školního roku bylo zavedení nového školního a zkušebního řádu .Staslo se tak na začátku druhého pololetí. Žáci se s nimi seznámili na schůzi ŽO, kde se písemně zavázali, že se budou podle školního říditi. Novinkou bylo též zavedení žákovských knížek, které za půl roku dobře vžily.

 

            Dne 16. února 1951 byla svolána veřejná schůze MNV v Drnholci „Nová škola vesnici- vesnice škole“. na tuto akci pozvali učitelé osobně všechny občany Drnholce. Byla provedena kritika i sebekritika MNV i učitelů a občanstvo bylo seznámeno s novým školním řádem. V závěru byly předneseny závazky vesnice vůči škole a školy vůči vesnici.

 

            Novinkou s velkým politickým významem ve školním roce 1950/51 bylo zavedení závěrečných zkoušek žáků 4. třídy / vycházejících žáků/     a následujících hovorů s rodiči o volbě povolání. Zkoušek se zúčastnili všichni žáci 4. třídy. byli velmi dobře připraveny Výsledek zkoušek byl tento: Žáci M. Hadaš,J.Hajduch, K.Herka, J. Korcián, J.Kachlík a Z. Ondrová prospělo s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli.

 

            Po zkouškách byly provedeny hovory s rodiči, a to i žáků, kteří vycházeli z nižší třídy. Celkem se zúčastnilo hovorů 50 žáků (téměř polovina žáků vycházela z nižší třídy) , kteří byli takto zařazeni do povolání: hornictví 7 chl.,hutnictví 2 chl., zednictví 2 chl., stolařství 1 chl., krejčovství 1chl., švadlena 1 d., zemědělství 8 chl.+8 d., kovoprůmysl 3 chl., pošta 1 d., studie na střední škole 5 chl., nerozhodnuto 5 chl.+ 7 d.,

 

            …Závěr školního roku byl slavnostní a byli pozváni i veřejní činitelé. Žákům 4. třídy /vycházející/ , kteří prospěli s vyznamenáním, byla předána pochvalná uznání zkušební komise, ostatním žákům s vyznamenáním byla vyslovena pochvala ředitelem školy. Zástopce MNV předal 30 žákům odznak TOZ a zástupce ČSM předal nastávájícím horníkům a hutníkům čestný odznak. Slavnost byla zakončena Písní práce.

 

            Žáci s učiteli se během školního roku zúčastnili pracovních brigád na budování hřiště, při hledání mandelinky bramborové, při dobývání cukrovky, při sázení lip na náměstí (zasadili 20 lip na jižním okraji náměstí), zemědělských brigád na pomoc JZD a ČSSS. Celkem bylo odpracováno žáky (s učiteli) 8180 pracovních hodin

 

            Učitelský sbor byl sestaven takto: Dobroslav Babák, františek Částek, Lubomír Mikulka, Marie Mikulková, Karel Půlpytel, Jan Slanina, Karel Vorel a Irma Vorlová.

 

            V dubnu 1951 se odstěhoval učitel římskokatolického náboženství P. Čeněk Mazal do Hustopečí a na jeho místo nastoupil P. František Šafář z Hustopečí.

 

            Zdravotní stav žactva byl vcelku uspokojivý. Byla provedena lékařská prohlídka celková, rengenologická prohlídka, očkování proti TBC, očkování proti neštovicím a ebylo shledáno význačných závad.

 

            Na konci školního roku navštěvovalo školu 166 žáků (84 chlapců a 82 dívek), podle národnosti bylo 156 Čechů, 5 Slováků, 2 Němci, 1 Maďar a 2 Charváti.

 

Školní kronika 1951/52

 

 

 

                        Začátek školního roku

 

Školní rok 1951/52 začal 1. září 1951. V týdnu před zahájením školního roku byla tato význačná událost v životě dětí popularizována relacemi v místním rozhlase. Učitelé v této době provedli výzdobu školy a vypracovali plán školní práce.

 

            Dne 1. září promluvil do místního rozhlasu předseda MNV v Drnholci s. Stanislav Seďa, který vítal žáky do nového školního roku a přál jim hodně úspěchů v práci. Místní i školní rozhlas vyhrával potom veselé skladby.

 

            V osm hodin se shromáždili všichni žáci ve vyzdobené kreslírně, kde vyslechli projev ředitele školy, poselství krajského výboru ČSM a rozhlasový projev náměstka ministra školství, věd a umění. Na závěr zazpívali všichni přítomní Píseň práce.

 

                        Důležité události v obci

 

            JZD třetího typu bojovalo po celý rok se značnými nesnázemi, hlavně se špatnou pracovní morálkou některých svých členů. Začalo se pracovat ve stálých skupinách a byla zavedena osobní odpovědnost za práci. Předsedou byl zvolen s. Stanislav Rusňák. Dodávky obilí splnilo JZD včas na 100%, potíže však byly s dodávkami mléka, vajec a brambor.

 

            Předsedou Místního akčního výboru Národní fronty byl zvolen Stanislav Srnec, který však tuto funkci dlouho nevykonával a vzal se jí.

 

            V lednu 1952 se konala výroční schůze MO KSČ, předsedou byl zvolen Václav Rykr, dělník na Státním statku v Drnholci. Ředitel školy Dobroslav Babák byl zvolen kulturně propagačním referentem.

 

            Začátkem roku 1952 byla na zámku v Drnholci umístěna vojenská posádka..

 

                        Mandelinka bramborová

 

            Od jara do podzimu byl veden boj s americkým broukem – mandelinkou bramborovou, která se rozšířila na větší část katastru. bylo uspořádáno několik hledacích dnů a kultury byly poprašovány i z letadla.

 

            V květnu 1952 se objevila v obci slintavka, která se rozšířila i do Novosedel. Stáje JZD zůstaly ušetřeny této nemoci.

 

                        Život školy

 

            Na žákovském shromáždění dne 17.9.1951 se konaly volby výboru ŽO. Předsedou byl zvolen Zdeněk Petrů, jednatelkou Ludmila Hadašová, oba ze IV. třídy. Celková činnost ŽO proti minulým letům byla slabší. Předsedou Pionýrské organizace byl zvolen Jiří Váleček. Po celý rok však nebylo možno získat vedoucího z řad členů ČSM, a proto činnost pionýrů byla proti minulému roku mnohem slabší.

 

            Sdružení rodičů a přátel školy po celý rok nevykazovalo žádnou činnost. Jednou z příčin jsou i značné hospodářské starosti a mnoho práce v zemědělství.

 

            Doučovací skupiny si sestavovali během školního roku učitelé jednotlivých předmětů sasmi podle zjištěných mezer ve vědomostech žáků.

 

                        Oslavy a vzpomínky

 

            Během školního roku bylo provedeno několik oslav památných dní a vzpomínek na význačné osobnosti.

 

            Dne 2. října 1951 se konala oslava Dne československé armády, jíž se zúčastnil člen SNB, který s žáky pobesedoval. Při této příležitosti vyhlásili žáci několik pěkných zvazků kolektivních i osobních.

 

            Dne 6. listopadu 1951 se konala v sokolovně společně s národní školou oslava 34. výročí VŘR. O významu této revoluce promluvil Karel Půlpytel. Žáci střední školy pak vystoupili s kulturní vložkou i na veřejné oslavě, která se konala téhož dne večer. Touto oslavou byl zahájen měsíc československo – sovětského přáterlství, který se projevoval učební a výchovnou náplní ve všech předmětech.

 

            Během školního roku bylo vzpomenuto těchto význačných událostí:

 

23. listopadu 1951 narozenin prezidenta Klementa Gottwalda

 

21. prosince narozenin generalissima J.V.Stalina

 

21. ledna 1952 úmrtí V.I. Lenina

 

9 .května 1952 Dne vítězství

 

1. června 1952 Mezinárodního dne dětí.

 

Oslav 1. máje se zúčastnili v Mikulově učitelé i žáci. Dne 10. listopadu 1951 se žáci zúčastnili štafety přátelství a míru a 9. května 1952 běhu vítězství.

 

            Branná cvičení

 

Dne 9. února 1952 provedla škola zimní branné cvičení a dne 30. května 1952 závěrečné letní branné cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnil okresní tělovýchovný inspektor soudruh Melíšek. Obě cvičení prokázala dobrou přípravu žáků a setkala se s jejich velkým zájmem

 

            Pracovní brigády

 

Žáci s učiteli se zúčastnili pracovní brigády na podzimní sklizni brambor a kukuřice na polích JZD v Drnholci a v Novosedlech (3 dny) a hledacího dne mandelinky bramborové. Po celý rok byl sbírán odpadový materiál a léčivé byliny. Úkoly byly splněny přes 100%.

 

            Soutěže

 

Škola se zúčastnila soutěže středních škol okresu ve střelbě vzduchovkou (pětičlenné družstvo chlapců a dívek – umístilo se na pátém místě. ). V soutěži kopané bylo naše družstvo vyřazeno v prvním kole družstvem II. střední školy v Mikulově.

 

            Závěrečné zkoušky

 

Závěrečné zkoušky žáků 4. třídy byly provedeny 3. a 4. června 1952 (písemné) a ve dnech 9. – 11. června 1952 (ústní). Přípravám na zkoušky věnovali učitelé, tak zkušební komise mimořádnou pozornost a učitelé i značnou námahu. Proto také zkoušky proběhly hladce a žáci prokázali dobrou přípravu.

 

Zkušební komise byla složena takto:

 

předseda: František Pernica, ředitel národní školy v Drnholci

 

zástupce MNV: Václav Rykr, dělník na ČSSS v Drnholci

 

zástupce referátu ONV: Adolf Kavalíř, dělní na ČSSS v Drnholci

 

ředitel školy: Dobroslav Babák

 

třídní učitel : Lubomír Mikulka

 

Zkoušející učitelé :

 

Lubomír Mikulka pro jazyk český, dějepis, zeměpis a občanskou nauku

 

Karel Vorel pro matematiku a přírodopis

 

Karel Půlpytel pro jazyk ruský

 

Dobroslav Babák pro chemii a fyziku

 

Zkoušek se zúčastnilo 22 žáků z 4. třídy , z toho 13 chlapců a 9 dívek. S vyznamenáním prospěli: Josef Matal, Ludmila Hadašová, Jarmila Mucalová a Jarmila Pospíšková. Ostatní žáci prospěli.

 

Ze střední školy vyšlo celkem 47 žáků, kteří byli zařazeni do povolání. Do hornictví byli získáni čtyři chlapci a dvě dívky, do hutnictví dva chlapci. Na školy III. stupně bylo získáno šest žáků (4 chlapci a 2 dívky)

 

                  Organizace školy

 

Na začátku školního roku byl učitelský sbor ve stejném složení jako v minulém školním roce. Prvního ledna 1952 odešel Jan Slanina, který se jako záložní důstojník přihlásil do další činné služby vojenské

 

Školní obvod zůstal nezměněn. Školská komise nebyla ustavena. V červnu 1952 převzal funkci škol. referenta MNV v Drnholci Oldřich Jelínek, cestář v Drnholci

 

Ve školním roce 1951/52 byla střední škola v Drnholci čtyřtřídní s pobočkami při 1. a 2. třídě. Od ledna 1952 byla pobočka při druhé třídě stažena pro nedostatek učitelů.

 

                  Zdravotní stav

 

Zdravotní stav žactva byl vcelku uspokojivý. Během školního roku byly provedeny lékařské prohlídky, zkouška moče, očkování proti TBC a proti neštovicím. Zdravotní závady byly shledány u dvaceti žáků. Jednalo se hlavně o srdeční vady, vady hrudníku a ploché nohy.

 

                  Rekreace

 

O prázdninách se zúčastnili měsíční rekreace žáci, kteří se přihlásili do hornictví a hutnictví a mimo ně ještě šest žáků. Dalších deset žáků se zúčastnilo desetidenního kulturně rekreačního zájezdu do Prahy.

 

                  Inspekce a návštěvy

 

Dne 11. března 1952 navštívil školu okresní školní inspektor. Byl přítomen vyučování ve všech třídách. Závěrečné zkoušky navštívil okr. škol. inspektor František Mrňous, který kladně zhodnotil průběh zkoušek

 

                  Statistické výkazy

 

Počet žáků do školy přijatých na počátku školního roku: Celkem 175 žáků, z toho 93 chlapců a 82 dívek.

 

Stav žáků na konci školního roku: 172 žáků ,z toho 92 chlapců a 80 dívek.

 

Číselný výkaz žáků podle národnosti: 163 Čechů, 8 Slováků, 3 Němci a 1 Maďar.

 

Podle náboženského vyznání  bylo 166 žáků římsko katolického náboženství, 8 evangelíků a jeden žák se hlásil k československému náboženství

 

                  Konec školního roku

 

Vyučovací doba ve školním roce 1951/52 skončila 30. června 1952.Vyučování bylo dne 17. června 1952 na příkaz ONV v Mikulově přerušeno jakožto preventivní opatření proti šíření slintavky

 

                                                      zapsal Dobroslav Babák

 

Školní kronika 1952 / 53

 

 

 

                                    Začátek školního roku

 

            Školní rok 1952 – 53 začal 1. září 1952. V týdnu před zahájením školního z roku vyzdobili učitelé školu a připravili plán práce. Prvního září v osm hodin se shromáždili všichni žáci v kreslírně, kde je přivítal ředitel školy a společně si všichni zazpívali Píseň práce.

 

                                    Důležité události v obci

 

            JZD v Drnholci nehospodařilo dobře. Stále se potýkalo s organizačními obtížemi. Členové si stěžují na příliš velkou výměru půdy a nedostatek pracovních sil. proto také plánovaná hodnota pracovní jednotky nebyla dodržena.

 

            Předsedou MAV NF (místní akční výbor Národní fronty) byl zvolen v březnu 1953 Stanislav Srnec. Téměř celý rok předtím MAV NF nefungoval

 

            V únoru 1953 se vytvořila závodní organizace KSČ na školách v Drnholci Jejími členy se stali: Dobroslav Babák, Jaroslav Franěk, František Pernica, Karel Půlpytel a Metoděj Skřivánek.Důvěrníkem byl zvolen Karel Půlpytel.. Předsedou místní organizace KSČ v Drnholci byl zvolen s. Brychta.

 

            Po celý rok byl veden boj s mandelinkou bramborovou.: Kultury brambor byly poprašovány i z letadla. proto také mandelinka nezpůsobila zde velkých škod.

 

            V listopadu 1952 se opět rozšířila slintavka a kulhavka .jako opatření proti jejímu dalšímu šíření vydal   Okresní národní výbor v Mikulově mimo jiné zákaz žákům z Brodu nad Dyjí a z Novosedel navštěvovat školu v Drnholci. Tento zákaz trval od 24. listopadu do 9. prosince 1952. Po tuto dobu chodili žáci do školy ve svých obcích

 

                                    Význačné události širšího významu

 

            S velkým uspokojením byl naší veřejností přijat proces a odsouzení bandy Slánského v listopadu 1952. V tomto procesu i dalšími událostmi se ukázala i pravá tvář a úloha obou bývalých prezidentů ČSR tzv. „Osvoboditele“ Masaryka a tzv. „Budovatele“ Beneše jako exponentů kapitálu, nepřátel lidu a SSSR.

 

            Otřesně zapůsobilo na náš pracující lid úmrtí generalissima J:V:Stalina a prvního dělnického prezidenta ČSR Klementa Gottwalda. Úmrtí těchto státníků vzpomnělo všechno občanstvo na velkých smutečních tryznách. Dne 21 . března 1953 byl zvolen prezidentem republiky s. Antonín Zápotocký, jehož volba byla nadšeně přijata vším pracujícím lidem. V říjnu1952 se konal historický IXX. sjezd KSSS, který měl i pronikavý význam na vývoj událostí u nás.

 

            Prvního června 1953 byla u nás provedena měnová reforma a zrušení vázaného trhu. při výměně peněz spolupracovali všichni učitelé

 

            Jedna z nejradostnějších událostí se stal 27. červenec 1953, kdy bylo konečně pod nátlakem světového mírového hnutí podepsáno příměří v Koreji.

 

                                                Život školy

 

            Žákovská organizace byla reorganizována na školní žákovský výbor. Předsedkyní školního žákovského výboru byla zvolena Libuše Oborná ze IV. třídy. V jednotlivých třídách byli zvoleni starostové.

 

            Vedoucí PO (pionýrské organizace) byla s. Richtrová z mateřské školy v Drnholci. Organizace se dosud však nestala pomocníkem školy.

 

            Práce SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) se v tomto školním roce zlepšila hlavně tím, že byly konány schůze v jednotlivých obcích školního ú jezdu za účasti všech učitelů a tím byl navázán lepší styk školy s rodiči. tento způsob schůzí se osvědčil.

 

           

 

                                                Zájmové kroužky a doučovací skupiny

 

            Byl vytvořen zájmový kroužek leteckého modelářství, který úspěšně vedl nadporučík Zedník ze zdejší posádky. Pro mimoškolní tělesnou výchovu byly ustanoveny čtyři kroužky základní tělesné výchovy, jejichž vedoucími byli Pavel Pšovský, Miloš Drápal, Libuše Dolejská a Marie Morávková a kroužek kopané s vedoucím Lubomírem Mikulkou. Doučovací skupiny si ustavovali jednotliví učitelé podle potřeby. Zvláštní pozornost byla věnována žákům III. a IV. třídy

 

            V březnu 1953 bylo oploceno mičurinské pole, jehož správcem byl určen Karel Vorel.

 

            Dne 24. dubna 1953 odhlasovalo Národní shromáždění nový školský zákon, který podstatně zasáhl do školství a reorganizovanou školou přiblíží svému sovětskému vzoru. Při reorganizaci vlády byl jmenován ministrem školství a osvěty Ernest Sýkora.

 

            Pololetní prázdniny byly prodlouženy a trvaly od 30. ledna do 15. února 1953. Prázdniny velikonoční byly zkráceny na dva dny.

 

            Od 27. ledna do února 1953 bylo 19 žáků IV. třídy na výchovně výcvikovém lyžařském zájezdu v Krkonoších. Vedoucím byl Pavel Pšovský.

 

            Během školního roku byla provedena dvě branná cvičení, která vedl Pavel Pšovský.. Žáci se zúčastnili lehkoatletických závodů v Mikulově. v nichž se jako první umístil Otokar Svršek, žák IV. třídy, a kroužek kopané sehrál utkání se střední školou v Hrušovanech nad Jevišovkou, Dolních Dunajovicích a v Dolních Věstonicích

 

            Od 13. do 18. dubna byl organizován týden vzorné docházky .V tomto týdnu byli v docházce nejlepší žáci z Novosedel, nejhorší žáci z Drnholce.

 

                                                Oslavy a vzpomínky

 

            MCSP (Měsíc československo – sovětského přátelství byla věnována mimořádná pozornost. bylo uskutečněno několik hodnotných závazků učitelů i žáků. Zvláště mohutně vyzněla 35. výročí VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce). Žáci s učiteli se zúčastnili i štafety míru a přátelství

 

            Dne 22. listopadu byla provedena oslava narozenin prezidenta republiky Klementa Gottwalda a 20. prosince 1952 oslava narozenin generalissima J.V. Stalina

 

            Dne 9. března provedla škola tryznu za J.V.Stalina. byl též vyslechnut rozhlasový přenos z hlavní tryzny v Praze a v Moskvě.. Dne 19 . března 1953 se konala tryzna za Klementa Gottwalda, při níž byl vyslechnut projev ministra školství a osvěty Ernesta Sýkory.. Odpoledne byla tryzna v sokolovně, kde čestnou stráž stáli učitelé i pionýři. Účast občanstva byla veliká.

 

            Oslav 1. máje , které se konaly v Drnholci, se škola zúčastnila jako celek za vedení učitelů. v průvodu šli pionýři, krojované tělovýchovné složky i žáci v národních krojích. Byly neseny vlajky, standarty as obrazy státníků. pěvecký kroužek vystoupil na tribuně.

 

            Dne 7. června 1953 byl v Drnholci proveden mezinárodní den dětí, spojený se dnem tělovýchovy a sportu. Po dopoledním filmovém představení se zúčastnili žáci štafetového běhu, cyklistických závodů a odpoledne provedli tělovýchovné vystoupení spolu s národní školou, Sokolem a armádou.

 

            Mimo tyto oslavy byly provedeny oslavy a vzpomínky v jin význačné dny (Den horníků, Den armády, Mezinárodní den studentstva….)

 

                                    Inspekce a návštěvy

 

            Pátého května navštívil školu okresní školní inspektor František Mrňous.. byl přítomen při vyučování ve všech třídách a u všech učitelů V odpolední konferenci zhodnotil práci školy i učitelů

 

 

 

                                    Pracovní brigády

 

            Žáci s učiteli se zúčastnili pracovních brigád při sklizni rajčat a brambor, při plení cukrovky, sklizni hrášku a hledání mandelinky bramborové, a to jak na polích JZD, tak i státního statku, celkem dvanáct dní. Po celý rok byl sbírán odpadový materiál a léčivé byliny.

 

           

 

                                    Závěrečné zkoušky

 

            Závěrečné zkoušky žáků IV. třídy byly konány ve dnech 8. a 9. června 1953 (písemné) a v době od 15. do 17. června 1953 (ústní).Přípravě věnovali učitelé mimořádnou pozornost, a proto zkoušky proběhly hladce. Žáci prokázali dobré vědomosti.

 

            Složení zkušební komise:

 

předseda: František Pernica, ředitel Národní školy v Drnholci

 

zástupce MNV: Václav Rykr, dělník

 

zástupce V.referátu ONV: Oldřich Jelínek, dělník

 

ředitel střední školy: Dobroslav Babák

 

třídní učitel : Karel Vorel

 

Zkoušející učitelé:

 

František Částek pro jazyk český

 

Karel Půlpytel pro jazyk ruský

 

Karel Vorel pro matematiku a přírodopis

 

Lubomír Mikulka pro občanskou nauku, dějepis a zeměpis

 

Dobroslav Babák pro chemii a fysiku

 

              Zkoušek se zúčastnilo všech 25 žáků IV. třídy (12 chlapců a 13 dívek) S vyznamenáním prospěli: Karel Ludvík, Mojmír Vrzal, Ludmila Hadašová, Gertruda Kneeová, Anežka Křemečková a Libuše Oborná. ostatní žáci prospěli.

 

        Žáci třetí třídy konali na konci školního roku výroční zkoušky, písemné i ústní. Písemné zkoušky se konaly z jazyka českého, ruského a matematiky, ústní taktéž z těchto tří předmětů. . Zkušební komise se skládala z ředitele školy Dobroslava Babáka, třídní učitelky Irmy Vorlové a zkoušejícího učitele. jazyk český zkoušel Lubomír Mikulka, ruštinu Karel Půlpytel a matematiku Irma Vorlová .z 33 žáků se ke zkouškám se dostavilo 31, z nichž jedna žákyně neprospěla

 

             Ze IV. třídy odchází na školy III. stupně 10 žáků, ze III. třídy dva žáci. Ostatní žáci nejvyššího ročníku byli zařazeni do povolání. Někteří žáci III. třídy budou navštěvovat jednoroční kurs, ostatní odcházejí do různých povolání.

 

                        Změny v učitelském sboru

 

            Na školu byl na počátku školního roku nově přidělen s. Pavel Pšovský z národní školy v Drnholci. Pochází z Prušánek. Ředitel školy Dobroslav Babák konal od 15. září do 15. prosince 1952 vojenské cvičení a druhého srpna 1953 odešel opět na vojenské cvičení. Marie Mikulková byla od 21 května do16. června na léčení ve Františkových Lázních Školník Josef Bahula onemocněl v půli prosince infekční žloutenkou a byl mimo službu do března 1953:po dobu jeho nepřítomnosti vykonávali školnické práce Metoděj Skřivánek z národní školy a Alžběta Srnková z mateřské školy.   

 

                                                Skolní obvod

 

            Zůstal nezměněn. Školská komise při MNV nebyla ustanovena 

 

                                                Organizace školy

 

            Ve školním roce 1952 –53 byla škola čtyřtřídní s pobočkami při                                                                    

 

 

 

Školní kronika

 

Základní škola Drnholec ve školním roce1953/54

 

                        Nová organizace školy a odchod některých učitelů

 

Ministerstvo školství zřídilo v Drnholci z bývalé národní školy a střední školy k 1. 9. 1953 jednu školu, osmiletou střední školu. Ředitelem této školy byl jmenován dosavadní ředitel národní školy v Dolních Dunajovicích. Miroslav Klíma. Správu školy od ředitele národní školy Pernici a od ředitele střední školy Babáka převzal 25. srpna 1953. O malování tříd i oprav budov se staral již nový ředitel

 

Bývalý ředitel Pernica byl přeložen do Bílovic u Brna a ředitel střední školy Babák byl přeložen na pedagogickou školu do Břeclavi. Z učitelského sboru nár. školy byla přeložena do Brna Alena Hrubanová a do Dolních Dunajovic Marie Hladíková. Učitel Franěk byl přeložen do Novosedel.

 

            Učitelský sbor

 

Ředitel Miroslav Klíma, zástupce ředitele Antonín Weber, který byl přeložen z Tatenic (profesor),Květa Brychtová, Libuše Částková, Marie Koutníková, Vlasta Máčková, Libuše Centerová, Vítězslava Vedrová (na nižším stupni), František Částek, Pavel Pšovský, Marie Mikulková, Lubomír Mikulka, Karel Vorel, Irma Vorlová a Karel Půlpytel (na vyšším stupni)

 

            Zahájení školního roku

 

Školní rok byl zahájen 1. září slavnostním způsobem na hřišti u střední školy. Žáci zazpívali písně, ředitel školy, předseda MNV a předseda KSČ měli proslovy. Před zahájením nového školního roku vyzdobili žáci pod vedením učitelů chodby i třídy.

 

Plán školy

 

Ředitel školy se zástupcem vypracoval celoroční plán školy, který rozpracovával postupně na měsíce. Bylo zřízeno metodické sdružení z učitelů národní školy, předmětové komise pro jazyk český, takže učitelé se scházeli pravidelně každý čtvrtek.(pedagogická rada, ROH , metodické sdružení, předmětové komise).

 

            Potíže s JUK

 

Před prázdninami byl proveden zápis do 9. třídy (JUK). Bylo zapsáno 20 žáků, po prázdninách však někteří žáci odmítli dále studovat, takže zůstalo 12 žáků. Kurs byl v Drnholci zrušen a přeložen do Břežan, pak zase zrušen v Břežanech až nakonec žáci 9. postupného ročníku dochodili v Drnholci ve zvláštním oddělení při osmé třídě.

 

MNV věnoval pro školní účely pozemek na katastru u Hrušovanské ulice ve výměře 0,4 ha. Školní mládež zde vysadila 30 ovocných stromků. Chybí oplocení a voda, část pozemku – vinohrad - užívá ředitel školy.

 

            Důležité události v obci

 

Volby

 

Na jaře proběhly volby do národních výborů se 100% účastí voličů. Vesměs byli zvoleni navržení kandidáti. do příprav voleb se zapojila škola, učitelé s dětmi. Volební místnost byla v kině, které bylo vymalováno a vzorně vyzdobeno

 

KSČ

 

Protože se někteří členové strany (KSČ) odstěhovali, poklesl počet straníků ve škole tak, že závodní organisace KSČ při škole byla uvedena do klidu a členové se zařadili do práce ve vesnické organizaci. Soudruh Klíma se stal členem výboru. Předsedou vesnické organizace byl soudruh Vadura.

 

Brigády

 

Žáci vyšších ročníků            pomáhali dva dny při sklizni brambor a také pří sklizni rajčat u JZD. Zúčastnili se také hledacích dnů mandelinky, která se objevila na kulturách ČSSS.

 

ŽO

 

Žákovská organizace byla ustanovena hned v září. Scházela se jednou měsíčně ze všech tříd hromadně a jednou po třídách.. Řešila kázeňské přestupky, přispěla ke zlepšení života školy.. Dbáno více na čistotu školy. Upuštěno od olejování podlah, které byly řádně vydrhnuty.. ŽO pomáhala organizovat zájezdy žáků na divadla do Brna.

 

PO (pionýrská organizace)

 

Pionýr byl slabinou školy. Na vyšším stupni bylo jen 27 pionýrů, kteří poctivě plnili úkoly. Někteří žáci by chtěli docházet do PO, ale bránili jim v tom rodiče.Jednou z příčin bylo uváděno, že ředitel školy odstranil ze školy kříže, čímž vzniklo nejprve jakési napětí mezi SRPŠ a ředitelem školy. To bylo likvidováno až po roce, když se rodičové přesvědčili, že PO je dobrá organizace, která pomáhá jejich dětem. Vedoucími pionýrů byli vesměs učitelé, z ČSM se nepodařilo získat ani jednoho vedoucího a také armáda nemohla pomoci. Pionýři spolupracovali s armádou, zúčastnili se vánoční besedy v kasárnách, darovali vojákům knihu, kteří jim zase půjčili stany na výlet. K 5. výročí založení PO byla uspořádána oslava se slibem nových pionýrů.

 

SRPŠ

 

Předsedou SRPŠ byla paní Tomečková. Schůze byly jednou měsíčně, na programu byly pedagogické přednášky o výchově dětí v rodině od Makarenka a ve škole byly promítány filmy, byly uspořádány dvě výstavky žákovských prací.

 

Návštěva však mohla být větší, průměrná návštěva byla 50 osob. Rodiče yli poučeni o denním režimu dítěte, o plnění domácích úkolů atd.        

 

Organizační věci

 

Ředitel školy zavedl ranní hlášení, které bylo hned po zazvonění v první hodině, vypracoval je dozírající učitel s žáky. o denních událostech se vedl zvláštní deník. Byl vypracován režim dne a denní program byl vyvěšen a chodbě na tabuli. Vstupní hala byla vyzdobena nákresy na zeď, které provedla s. Vorlová. Značné potíže byly s učebnicemi, neboť zavedením nových osnov bylo třeba zakoupit množství učebnic pro každého žáka a žáci používali pro jeden předmět i více učebnic.. Byl to rok přechodný, za rok budou vydány nové učebnice.

 

Ředitel školy se pokusil o úpravu školy i jeho okolí, zvláště hřiště na Husově ulici. Narazil však na neochotu učitelů. ve sboru vznikaly často spory mezi s Webrem a s Vorlem a jinými učiteli. Na škole učili učitelé s aprobací od mateřské školy až po středoškolského profesora, a to snad bylo zprvu příčinou nesrovnalostí v učitelském sboru. Tento stav se zlepšil až po roce.

 

Sbírka na Koreu

 

Korea utrpěla válkou a žáci chtěli pomoci. bylo sebráno šatstvo a 500 Kč, které byly odeslány korejským dětem.

 

MDŽ

 

Školní mládež vypomohla podstatnou měrou při uspořádání MDŽ. Od mateřské školy, jejímž ředitelem byl ustanoven také ředitel osmiletky, až o nejvyšší třídy, myslíme, že předvedli žáci hodnotný program.

 

Dálkové studium

 

Pro učitele bez aprobace bylo zřízeno dálkové studium, na které se přihlásili tito učitelé: Klíma, Weber, Částek, Pšovský a Mikulková.. Protože však organizace DS nebyla ještě dokonalá a někteří učitelé nestačili současně dálkově studovat, pracovat ve škole a pro veřejnost, a také z finančních důvodů, neboť bylo třeba čtrnáctidenně dojíždět do Brna, vzdali se studia: Klíma, Weber a Pšovský. první ročník dokončili Částek a Mikulková

 

Inspekce

 

Od 24. listopadu1953, kdy školu navštívil s. oši (okresní školní inspektor) Fr. Mrňous, bylo několik návštěv, takže škola byla v častém styku s ONV. Byla provedena i dvoudenní hloubková inspekce, kdy s Mrňousovi pomáhali s. Vrba a jiní učitelé z Mikulova. nebyly nalezeny podstatné závady. také krajský inspektor Nálepa navštívil školu a pohovořil s učiteli nižších ročníků.

 

První máj

 

K 1. máji byla škola vyzdobena vně i uvnitř, po prvé byl uspořádán 1. máj v Drnholci jako středisku. V průvodě bylo asi 300 dětí, které nesly mávátka, obrazy státníků, holubic míru a standarty. Na tribuně u radnice /MNV/ předvedla školní mládež spolu s členy ČSM hodnotný program hudební a taneční. Oslav 1. máje se účastnila i Jevišovka a Litobratřice.

 

Sport

 

V červnu byla uspořádána v Mikulově spartakiáda, na které cvičilo 27 pionýrů ze školy

 

Na škole byla pěstována vybíjená a kopaná. Naši žáci sehráli řadu zápasů s Jevišovkou, Březím, Dolními Dunajovicemi i Mikulovem.

 

Na rekreaci v tomto školním roce nebyli naši žáci vybráni. Jako důvod byla udána slabá práce Pionýrské organizace.

 

Školní obvod

 

Protože v sousední Jevišovce poklesl počet žáků, tak, že by se musely zrušit někteé třídy, byl změněn školní obvod tak, že Novosedly připadly Jevišovce. Drnholecká osmiletka však může přijmout některé žáky z Novosedel, kteří bydlí blízko Drnholce

 

Závěrečné zkoušky

 

Písemné zkoušky se konaly 14. a 15. června, ústní od21. do 25 června1954 Složení komise:M.Klíma – předseda, zástupce školské správy Fr. Částek, třídní učitel a zkoušející učitelé. na slavnostní zahájení byli přizvání i předseda KSČ a MNV. Zkoušku dělalo 39 žáků osmé třídy, dva z nich prospěli s vyznamenáním , ostatní prospěli. Současně dělali zkoušku i žáci JUK, kteří všichni prospěli

 

Rozmístění žactva do povolání

 

Celkem vyšlo školu 70 žáků (41 chlapců + 29 dívek). Do zemědělství se jich přihlásilo 25, do středisek pracovního dorostu 24, sedm žáků do vyšších škol, ostatní do různých povolání, nebo zůstali u rodičů

 

Závěrečná porada

 

Dne 29. června byla závěrečná porada, na které byla zhodnocena práce každého učitele, jak byly splněny plány, probrány příčiny neprospěchu a opatření ke zlepšení prospěchu. byly přiděleny třídy i předměty učitelům na příští školní rok, aby se učitelé mohli o prázdninách řádně připravit. Za nejlepší učitele byli považováni : Mikulka, Brychtová, Vorlová, Částková a Vedrová

 

O prázdninách studovali učitelé nové osnovy a učebnice. Někteří si naplánovali studium nejnovější pedagogické literatury. Tři učitelé byli na prázdninových kurzech (Vorel, Vorlová a Klíma), dva dálkově studovali

 

Známku třetího stupně z chování mělo celkem 11 žáků. nejhorší byla 5. třída, kde se vystřídalo během školního roku několik učitelů.

 

Změny ve sboru

 

Služby se vzdala (pro mateřství) s. Brychtová, místo ní byla ustavena s. Tichá. Marie Koutníková byla přeložena do Valtic, nově ustanoveni Jan Valenta a Václav Škápík, kteří však byli brzy opět přeloženi. Změn bylo mnoho, často se musel měnit rozvrh hodin i přidělení předmětů, takže tento rok byl pociťován jako rok organizačního růstu se všemi nevýhodami i výhodami.. byly kladeny velké požadavky na nervy učitelů, proto učitelé uvítali výnos ministerstva školství o dovolené, kdy učitelé mají mít většinou osm neděl dovolenou

 

Statistické výkazy

 

Škola měla celkem 13 tříd (12 + JUK) s pobočkami v těchto postupných ročnících: 1.,6., 7., 8. post. ročník.

 

Výkaz podle náboženství:

 

227 římsko katolického

 

2 církev československá

 

1českobratrská

 

1 evangelická augšpurského vyznání a 13evangelická na Slovensku

 
Třída
Počet žáků
.a+b
27 + 28
2
40
3
36
4
32
5
41
6. a+b
32 + 33
7. a+b
26 + 24
8. a+b
23 +24
JUK
13
CELKEM
379 žáků
 

Na škole působilo 15 učitelů , z toho 8 žen, na nižším stupni 6 žen, na vyšším stupni 7 mužů a 2 ženy. Na škole byli dva školníci, jeden (Skřivánek Metoděj) měl úklid v budově národní školy, druhý (Bahula) měl úklid v budově střední školy. Školník Bahula dal výpověď a za nového školníka byl určen pan Blahoslav Hrůza.

 

            Celkové zhodnocení a ukončení školního roku

 

První rok osmileté střední školy byl rok tvrdé zkoušky. Bylo nutno, aby se sžily učitelské sbory všech stupňů škol, bylo nutno zkvalitnit práci po stránce ideologické i odborné. Rok přinesl kladné výsledky : založena DM (družina mládeže, dnes nazývaná školní družina). První vychovatelkou se stala Ilona Pšovská, bylo postaráno o stravování dětí (pro žáky osmiletky vařila kuchyně při mateřské škole), práci stmelovala závodní rada, která sdružovala všechny učitele od mateřské školy včetně, vznikl hudební kroužek, kde vyučovali hře na klavír, housle a harmoniku Fr. Částek a A. Weber, počet pionýrů se zvýšil, zvyšuje se stav odborně kvalifikovaných sil. Učitelé by však mohli ještě zvýšit svou mimoškolní činnost v osvětové práci a v Sokole, kde pracovalo málo lidí. Ředitel školy byl vedoucím Osvětové besedy. K. Půlpytel kronikářem MNV, K. Vorel členem MNV, stejně tak i   učitelé Mikulka a Weber.

 

Školní rok byl zakončen 24. června 1954 slavnostním způsobem.

 

 

 

            Zapsal M. Klíma , ředitel školy

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář