Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podle vyprávění pana Josefa Liebera nejstaršího.

Před stavbou severní dráhy Vídeň - Brno v roce 1839 se všechny náklady dopravovaly vozy. Formani byli po většinu roku se svými koňmi a vozy na cestách a jen krátkou dobu pobývali doma. Také mušovští sedláci byli formani. Cesta vedla kolikrát až do Terstu nebo na sever do Berlína. Cestou se bral náklad. Když byla cesta špatná, nebo byl vůz moc naložený, nebo se někam musel dostat spěšný náklad, tak se často cestou skládalo zboží a teprve později se zase naložilo a dopravilo dál. Na cestách bylo živo a bylo slyšet mnohou veselou formanskou písničku a práskání bičem. Bylo hodně zájezdních hostinců a všechny dělali dobré obchody. Také Mušov byl oblíbený se svým zájezdním hostincem, kde se dalo posedět u pečených ryb a dobrého vína. V dnešní radnici byly 3 stáje pro formanské koně a sice 2 pro vždy 8 párů, třetí pro 4 páry, celkem pro 20 párů koní. Často se stávalo, že stáje byly plně obsazené a později příchozí museli pokračovat v cestě dál. Ještě dnes připomínají velké zájezdní hostince a klenuté obchody měst dávno uplynulé doby formanské.
Formani se vždy snažili jezdit spolu. Ráno hodně brzo, kolem 3 hodiny se zapřahalo a přes horké poledne se držela delší přestávka a večer se jelo, aby se včas dostalo k zájezdnímu hostinci. Nikdo nejezdil rád v noci, protože silnice byly tenkrát ještě nebezpečné. Všude byli lupiči. Nebezpečné bylo místo od Nové vsi po Pohořelice, kolem lesa. Každý forman měl hlídacího psa, většinou špice. Přesto často docházelo k přepadům. Jestliže se formanovi něco stahovalo z vozu, pak to znamenalo být statečný a pořádně prásknout, jinak byl ztracený. Ale kdyby zloděje pronásledoval, pak by se ani se svým vozem už neshledal, jak by byl do posledního kousku okraden.
Formani potřebovali pro své koně hojně ovsa a sena. A protože v Mušově bylo vždycky hodně sena, prodávali je mušovští rádi přepravcům. Proto bylo vždycky před mušovskými domy připraveno seno ve velkých kopkách pro formany, kteří dobře platili a nechali v Mušově hodně peněz. Také o hladové formany bylo dobře postaráno. V oknech stály mísy s pečenými husými játry, se čtvrtkami hus a mnohé stavení pod víchou nabízelo posezení u vína. Že mnohý forman pil víc, než snesl, se přihodili dost často. A když nemohl stát dobře na nohou, mohl počítat s pomocí svých kamarádů, zvlášť, když se jednalo o dobrého člověka. Ale když některý vyhledával hádky a rozpory, tak mu to bylo spočítáno. Však si o to říkal! Pak byl dán k ranhojiči, aby ho sflikoval dohromady a jeho koně měli nedobrovolnou přestávku, než zase mohl jet dál. Ale železnice tomuto řemeslu učinila konec. V sedmdesátých letech začalo formanství úplně upadat, silnice osiřely a nejvýše sem tam nějaký vůz se štěrkem rachotil vesnicí.

Hostinské dluhy

1838. Ty se dělaly i v Mušově a musely se platit, což se obyčejně stalo po žních. Tehdejší zvyklosti vyžadovaly, aby sedlák jeden jak druhý šli do hospody. Když nechodili, vykládalo se, že je pod pantoflem a vysmívalo se jim: aha, ten nesmí, jeho ženská ho nenechá! A aby nebyl celé obci k smíchu, musel se opičit po druhých a hospodu pravidelně navštěvovat. A tak se mnohý dobrý člověk stal lump, protože nezůstalo jen u pití. To byly kuželky a karty a nmohý tvrdě vydělaný krejcar a zlatý byl vydán a vznikalo mnoho bídy a utrpení pro mnohou rodinu.
Pěněz bylo tehdy mnohem méně, než nyní a bylo zvykem hned po žních s výnosem z prodaného zrna přinést peníze mezi sedláky. Že bylo snadnější pití než placení, vyplývá ze záznamu z obecního archivu: zaplatil jsem 43 zlatých 15 krejcarů přesto, že v záznamu mám dluh v hospodě jen 8 zl. Jako výstražný příklad pro další pokolení zůstává záznam resp. seznam mušovských dlužníků v hospodě, jek je uložen v obecním archivu.

Soudobé události

1842 - velké sucho. V řekách žádná voda, mlýny stály prázdné a nemohly mlít. 31. května hrozná bouřka s krupobitím. Výborný vinařský rok.
1843 - zemřel konsistoriál Simon Lieber, farář, děkan a obvodní školní inspektor, rodilý mušovan. Od roku 1813 do roku 1821 byl farářem v Mušově.
1846 - z tohoto roku je výměr panstva z Mikulova. Rozpis, kdo a za kolik může obdržet dřevo z panského lesa.
1848 - 13. března vypukla revoluce ve Vídni. Svrhnutí kancléře Metternicha. Povstání v Lombardii. V říjnu prochází vojska Mušovem na Vídeň. Vítězství Radeckého u Gustozzy a Navarry. Úrodný rok, výborné víno. Útěk císařského dvora do Olomouce a zřeknutí se vlády slabomyslného císaře Ferdinanda I. ve prospěch svého 18ti letého synovce Františka Josefa I. (1848 - 1916). Slovanský kongras v Praze. Žádá uznání svéprávnosti českého národa, t.j. samostatnost českého království potlačením německé řeči v Čechách, Moravě a Slezsku. Začátek národnostních bojů ve starém Rakousku.

Velké politické změny

Dosud neměl národ žádný podíl na vládě. Jen panstvo z moci boží samo rozhodovalo podle rad svých ministrů o osudech své země. (absolutismus). Se vzděláním a osvětou národa žádalo se vždy hlasitěji, aby tento měl podíl na vládě. Tak přišel bouřlivý rok 1848. Morava zůstala celkem bojů uchráněna. Moravské stavy navrhly volební zákon, byl povolán zemský sněm, ve kterém byly zastoupeny selské stavy. Mezi jiným se tam dohodlo, že selský stav bude osvobozen za mírný poplatek od desátků a dosavadní roboty. Osvobození selského stavu se stalo skutečností, když byl odhlasován v parlamentu návrh slezského německého sedláka Hanse Kundlicha. Tím skončil také pro Mušov poddanský poměr, zrovna tak jako dohlédací právo mikulovského panstva na Mušov. Nový obecní zákon ruší soudní právo mušovských (obecní soudce). Posledním soudcem byl Martin Lieber.
V roce 1849 se tvoří nové okresy, Mušov je přidělen okresu Mikulov. V roce 1850 hrozně řádí cholera. V srpnu jsou první oběti. Během 4 týdnů zemřelo v Mušově 70 osob. Mrtvoly byly pohřbívány jen v šatech. Vzduch byl tak zamořený, že bylo cítit mrtvoly po celé obci. Mnoho lidí uprchlo a bydlelo venku. V národě se zachovala říkanka: když dudete jíst Schafgarne (?) a Bibernell (?), tak nebudete tak rychle umírat. Tyto bobule (Ruhrbirni) jsou ještě dnes v Mušově známé. Začátkem roku skončila mušovská soudní moc, nastoupila moc okresních úřadů. V obcích se volí noví zastupitelé podle nových obecních zákonů. Poslední soudce, Martin Lieber, je prvním starostou obce. Jak byl oblíben, dokazuje blahopřejný telegram, který se nachází v obecním archivu.

Soudce a přísedící z Mušova

Zde by se mělo hovořit o soudcích a porotcích tržní obce Mušov, jak je zřejmé ze starých spisů. Kdo byli první se mohlo zjistit jen z mikulovského zámeckého archivu. Níže jsou uváděni ti, kteří jsou uvedeni ve starých farských matrikách, nebo na starých listinách. Seznam není úplný, vyžaduje další bádání. Následují jména soudců a porotců.....

Soudobé události

1848  - v obecním archivu se nachází výměr na chléb a housky z 1. prosince. Podle něho měli pekaři zakázáno vyrábět jinak, jak podle předepsané váhy a ceny. Každý byl oprávněn u panstva podat stížnost, nebyl-li výměr dodržován. Také měli všichni kupující právo znovu nechat zvážit nakoupené maso, housky, chléb, ryby, svíčky, mýdlo a všechny ostatní nakoupené věci, aby se zjistila správnost váhy. Tenkrát stálo: následuje výčet zboží a cen......
1849 - vypuklo maďarské povstání pod vedením Görgeyiho a Kossutha.
1850 - mušovský les byl rozdělen mezi sedláky
1851 - farář Ignác Böhm, rodilý z Medlova, přichází 4. února jako farář na Mušov
1853 - poselstvo moravských obcí předává památnou listinu veličenstvu císaři Františku Josefu I. Této deputace se zůčastnil také mušovský starosta Martin Lieber.
1854 - 43 mušovským osobám oprávněným k odběru dřeva se předává z panských lesů 100 sáhů a 330 kubíků dřeva. Na žně padá sníh. Sekáči, kteří žali obilí se srpy, museli mít při práci zimní oděvy a kožichy. Obilí bylo velmi drahé.
1855 - vypukla znovu cholera


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář